询问Google

您搜索了: strategists (英语 - 波兰语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

英语

波兰语

信息

英语

Logistics strategists, however, it is the moment for anything significant

波兰语

Stratedzy logistyczne, jednak jest to moment, w znaczącym

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

This, combined with skillful strategists, such as Scipio and Caesar made them very effective.

波兰语

To, w połączeniu z wykwalifikowanych strategów, takich jak Scipio i Cezara były one bardzo skuteczne.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

Piotr is one of the leading Intellectual Property strategists and litigation lawyers in Poland, in particular in the field of patents.

波兰语

Piotr Dynowskijest uznanym ekspertem prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie patentów.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

They're normally backroom or basement hardware service providers, but they need to be elevated to software strategists.

波兰语

w roli zakulisowych pomocników technicznych, lecz przede wszystkim jako programistów.

最后更新: 2015-10-13
使用频率: 1
质量:

英语

No one is safe from it, not even the people practicing it for a paycheck nor the social strategists inventing it for purposes of control.

波兰语

Nikt nie jest przed nim bezpieczny, nawet ludzie, którzy praktykują składanie krwawych ofiar za czek z wypłatą, ani społeczni stratedzy, którzy wynaleźli go do celów sprawowania nad nami kontroli.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

This gave the VOCO developers and market strategists the opportunity to speak with the fellows about their experiences with the VOCO products and receive comprehensive feedback.

波兰语

Pracownicy firmy VOCO, zajmujący się rozwojem i strategiami rynkowymi, mogli porozmawiać z kolegami na temat ich doświadczeń z produktami firmy VOCO oraz uzyskać wyczerpujące opinie.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

We need technological strategists in the boardroom who can ask and answer the question, "What would Amazon or Google do with all of this data?"

波兰语

W zarządach potrzebujemy programistów, którzy o wykorzystaniu danych myślą podobnie jak Amazon i Google i wiedzą jak wykorzystać je

最后更新: 2015-10-13
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

英语

Members of ESRAB shall be nominated by the Commission from among high-level specialists and strategists having expertise in the subject areas indicated in Article 2.

波兰语

Członkowie ESRAB są mianowani przez Komisję spośród wysokiej rangi specjalistów i ekspertów strategicznych posiadających wiedzę fachową w dziedzinach wymienionych w art. 2.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

英语

We have heard similar words in recent years, for example from US strategists Kissinger and Sam Nunn, who have set out a specific path to a world without nuclear weapons.

波兰语

W ostatnich latach słyszeliśmy już podobne słowa, np. od amerykańskich strategów, panów Kissingera i Sama Nunna, którzy wskazali konkretną drogę do świata wolnego od broni jądrowej.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 1
质量:

英语

What I need to say to the planners of the world, the governments, the strategists is, "You have treated the arts as the cherry on the cake.

波兰语

To, co chcę powiedzieć architektom świata, rządom, strategom to: "Traktowaliście sztukę jak wisienkę na torcie,

最后更新: 2015-10-13
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

英语

Members of ESRAB shall be nominated by the Commission from among high-level specialists and strategists having expertise in the subject areas indicated in Article 2.

波兰语

Członkowie ESRAB są mianowani przez Komisję spośród wysokiej rangi specjalistów i ekspertów strategicznych posiadających wiedzę fachową w dziedzinach wymienionych w art. 2.

最后更新: 2019-02-08
使用频率: 1
质量:

英语

And he continued, on behalf of the US ruling class as a whole: "President Obama needs to replace his team with strong personalities and experienced strategists.

波兰语

I [mówi] dalej, w imieniu całej klasy rządzącej USA: „Prezydent Obama powinien odnowić swoją ekipę [z pomocą] silnych osobowości i doświadczonych specjalistów.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

英语

12. Women migrants can be recognized today not only as dependents, or part of the family reunification process, but as independent agents, family supporters and/or strategists.

波兰语

12. Migrujące kobiety mogą być dziś postrzegane nie tylko jako osoby zależne lub będące częścią procesu ponownego jednoczenia rodzin, ale jako osoby niezależne, żywicielki rodzin, czy przewodniczki.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

Actually, it divided us into ideologists and pragmatics; into confrontational geo-strategists and conciliatorists; into old Cold War fighters and new utilitarian opportunists.

波兰语

W rzeczywistości podzieliła nas na ideologów i pragmatyków; na konfrontacyjnych geostrategów i mediatorów; na dawnych bojowników z czasów zimnej wojny i nowych utylitarystycznych oportunistów.

最后更新: 2012-02-29
使用频率: 1
质量:

英语

We need to explore the factors triggering the behaviour of the different stakeholders, including consumers, policy makers, industrial strategists, regulators, technology developers, investors, etc..

波兰语

Musimy zastanowić się nad czynnikami, które wywołują zachowania różnych podmiotów, w tym konsumentów, decydentów, strategów przemysłowych, organów regulacyjnych, twórców technologii, inwestorów itd.

最后更新: 2017-04-06
使用频率: 1
质量:

英语

Protecting and supporting our Earth allies is one thing; it is quite another to attack these shadow governments directly. Bating us into this silliness is a tactic that has taken hold among the dark's top strategists.

波兰语

Ochrona i wsparcie dla naszych sojuszników Ziemskich to jedna rzecz; całkiem odmienna to bezpośrednie zaatakowanie tych rządów cienia. Wciągnięcie nas w ten absurd jest taktyką utrzymywaną przez szefów ciemności.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

英语

And there were people, strategists, within the U.S. military who genuinely thought that this single device was going to spell the difference between defeat and victory when it came to the battle against the Nazis and against the Japanese.

波兰语

Stratedzy wojskowi USA szczerze wierzyli, że to urządzenie bezpośrednio zadecyduje między zwycięstwem a porażką, w wojnie z nazistami lub Japończykami.

最后更新: 2015-10-13
使用频率: 1
质量:

英语

‘Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Address: Wadi 'Ataba, Libya (previous location in 2004). Date of birth: (a) 1963, (b) 1969. Place of birth: Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya. Nationality: Libyan. Passport No: 681819/88 (Libyan passport). National identification No: 5617/87 (Libyan national identification). Other information: (a) Senior Al-Qaida leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials; (b) As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan, (c) Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp; (d) Mother’s name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra’ ‘Umar). Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 15.9.2011.’

波兰语

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963, b) 1969. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Dodatkowe informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afghanistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afghanistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra’ ‘Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011.”

最后更新: 2019-02-08
使用频率: 1
质量:

英语

‘Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias (a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, (b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, (c) Muhammad Hassan Qayed, (d) Mohammad Hassan Abu Bakar, (e) Hasan Qa'id, (f) Muhammad Hasan al-Libi, (g) Abu Yahya al-Libi, (h) Abu Yahya, (i) Sheikh Yahya, (j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, (k) Abu Yunus Rashid, (l) al-Rashid, (m) Abu al-Widdan, (n) Younes Al-Sahrawi, (o) Younes Al-Sahraoui). Address: Wadi 'Ataba, Libya (previous location in 2004). Date of birth: (a) 1963, (b) 1969. Place of birth: Marzaq, Libyan Arab Jamahiriya. Nationality: Libyan. Passport No: 681819/88 (Libyan passport). National identification No: 5617/87 (Libyan national identification). Other information: (a) Senior Al-Qaida leader who, as of late 2010, was responsible for the supervision of other senior Al-Qaida officials; (b) As of 2010, Al-Qaida commander in Pakistan and provider of financial assistance to Al-Qaida fighters in Afghanistan, (c) Has also been a top Al-Qaida strategist and field commander in Afghanistan, and instructor at Al-Qaida training camp; (d) Mother's name is Al-Zahra Amr Al-Khouri (a.k.a. al Zahra''Umar). Date of designation referred to in Article 2a(4)(b): 15.9.2011.’

波兰语

„Hassan Muhammad Abu Bakr Qayed (alias a) Hasan Muhammad Abu Bakr Qa'id, b) Al-Husain Muhammad Abu Bakr Qayid, c) Muhammad Hassan Qayed, d) Mohammad Hassan Abu Bakar, e) Hasan Qa'id, f) Muhammad Hasan al-Libi, g) Abu Yahya al-Libi, h) Abu Yahya, i) Sheikh Yahya, j) Abu Yahya Yunis al Sahrawi, k) Abu Yunus Rashid, l) al-Rashid, m) Abu al-Widdan, n) Younes Al-Sahrawi, o) Younes Al-Sahraoui). Adres: Wadi 'Ataba, Libia (poprzednie miejsce pobytu w 2004 r.). Data urodzenia: a) 1963 r., b) 1969 r. Miejsce urodzenia: Marzaq, Libijska Arabska Dżamahirijja. Obywatelstwo: libijskie. Numer paszportu: 681819/88 (paszport libijski). Krajowy numer identyfikacyjny: 5617/87 (libijski numer identyfikacyjny). Inne informacje: a) wyższej rangi przywódca Al-Kaida, który od końca 2010 r., był odpowiedzialny za nadzór nad innymi wyższego stopnia członkami kadry Al-Kaida; b) od 2010 r. dowodzący Al-Kaida w Pakistanie oraz dostawca pomocy finansowej na rzecz bojowników Al-Kaidy w Afganistanie, c) należał do głównych strategów al-Kaidy i był dowódcą polowym w Afganistanie oraz instruktorem w obozie treningowym Al-Kaidy; d) imię matki Al-Zahra Amr Al-Khouri (alias al Zahra' 'Umar). Data wyznaczenia, o której mowa w art. 2a ust. 4 lit. b): 15.9.2011 r.”.

最后更新: 2019-02-08
使用频率: 1
质量:

英语

1. Satan is a good strategist, he knows when his attacks are the most successful, that is why he always attacks the leaders and tries to make them stray from God's laws.

波兰语

1. Szatan jest dobrym strategiem, wie kiedy osiągnie największą korzyść ze swego ataku; dlatego zazwyczaj atakuje przywódców religijnych i stara się skłonić ich do odstępstwa od Bożych Praw.

最后更新: 2018-02-13
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認