询问Google

您搜索了: vlgs vesselfinder komt de ferry aan om 01:30 (荷兰语 - 德语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

荷兰语

德语

信息

荷兰语

Aangezien veel lidstaten nu hun beleidsstrategieën opstellen om uit de economische en financiële crisis te geraken en structurele hervormingen van hun fiscaal beleid en belastingsystemen overwegen, komt de herziening van de energiebelastingrichtlijn net op het goede tijdstip; zij reikt namelijk mogelijkheden aan om tegelijkertijd zowel milieudoelstellingen als economische doelstellingen te bereiken.

德语

Da viele Mitgliedstaaten derzeit die politischen Strategien festlegen, die sie aus der Wirtschafts- und Finanzkrise führen sollen, und Umstrukturierungen ihrer Steuerpolitik und ‑systeme ins Auge fassen, kommt die Änderung der Energiesteuerrichtlinie zu einem besonders günstigen Zeitpunkt, da sie die Gelegenheit bietet, gleichzeitig ökologische und wirtschaftliche Ziele zu verwirklichen.

最后更新: 2017-04-07
使用频率: 1
质量:

荷兰语

"Een project als dit komt de gehele onderneming ten goede - durf je het aan om je personeel op cursus te laten gaan, dan kan je echt vooruitkomen", beweert de heer Slobbe, personeelschef bij Depa Disposables, een onderneming die gespecialiseerd is in de distributie van wegwerpbestek en -vaatwerk.

德语

„So ein Projekt kommt dem ganzen Unternehmen zugute. Wenn Sie mutig genug sind, Mitarbeiter für Weiterbildungen freizustellen, dann können Sie wirklich etwas erreichen", erklärt Herr Slobbe, Personalchef bei Depa Disposables, einem Unternehmen, das Wegwerfgeschirr und -besteck vertreibt.

最后更新: 2014-02-06
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

荷兰语

We moedigen mensen aan om in andere landen te gaan wonen, andere culturen te omarmen, maar wanneer ze sterven, worden de grenzen plotseling weer opgetrokken en komt de bureaucratie in het spel.

德语

Wir ermutigen die Menschen, in anderen Ländern zu leben und sich mit anderen Kulturen vertraut zu machen; doch wenn sie sterben, gewinnen plötzlich die Grenzen wieder an Bedeutung und die Bürokratie kommt ins Spiel.

最后更新: 2012-03-22
使用频率: 2
质量:

荷兰语

120 -Algemene context Overal in de Gemeenschap komt de bodem in ecologisch opzicht in toenemende mate onder druk te staan. Dit probleem wordt veroorzaakt of geaccentueerd door menselijke activiteiten zoals de toepassing van ongeschikte methoden in land-en bosbouw, industriële activiteiten, toerisme en verstedelijking. Deze activiteiten tasten het vermogen van de bodem aan om duurzaam een breed spectrum van cruciale functies te blijven vervullen. De bodem -hoewel hoofdzakelijk in particulier bezit -is voor de Gemeenschap een hulpbron van gezamenlijk belang, en als wij nalaten hem te beschermen, zal dit de mogelijkheden tot duurzame ontwikkeling en het concurrentievermogen op lange termijn van Europa ondermijnen. Bovendien heeft bodemaantasting ernstige gevolgen voor andere gebieden van gemeenschappelijk communautair belang, zoals waterkwaliteit, volksgezondheid, klimaatverandering, bescherming van de natuur en de biodiversiteit en voedselveiligheid. Besluit nr. 1600/2002/EG tot vaststelling van het Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeenschap noemt als een van de doelstellingen van dat programma de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en de bevordering van duurzaam bodemgebruik. Daarbij heeft de Gemeenschap zich ertoe verbonden een thematische strategie voor bodembescherming aan te nemen teneinde de aantasting van de bodem een halt toe te roepen en terug te dringen. In haar mededeling van 2002, getiteld “Naar een thematische strategie inzake bodembescherming” (COM(2002) 179), heeft de Commissie de acht grootste bedreigingen gesignaleerd waaraan de bodem in de EU blootstaat. Het betreft erosie, verlies van organische stof, verontreiniging, verzilting, verdichting, verlies van bodembiodiversiteit, afdekking, aardverschuivingen en overstromingen. -

德语

120 -Allgemeiner Kontext Die Umweltbelastung für die Böden nimmt überall in der Gemeinschaft beständig zu. Auslösender oder erschwerender Faktor sind menschliche Tätigkeiten wie nicht angepasste land-und forstwirtschaftliche Praktiken, industrielle Tätigkeiten, Tourismus oder die städtische Entwicklung. Diese Tätigkeiten beeinträchtigen die Fähigkeit des Bodens, das breite Spektrum seiner entscheidenden Funktionen zu erfüllen. Der Boden ist eine natürliche Ressource von gemeinsamem Interesse für die Gemeinschaft, auch wenn Boden sich hauptsächlich in privatem Besitz befindet. Wird diese Ressource nicht geschützt, sind Nachhaltigkeit und langfristige Wettbewerbsfähigkeit in Europa gefährdet. Darüber hinaus hat die Verschlechterung der Bodenqualität große Auswirkungen auf andere Bereiche von gemeinsamem Interesse für die Gemeinschaft wie Wasser, Gesundheit des Menschen, Klimawandel, Naturschutz und Schutz der biologischen Vielfalt sowie Lebensmittelsicherheit. Der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Förderung einer nachhaltigen Bodennutzung gehören zu den Zielen des Beschlusses Nr. 1600/2002/EG über das sechste Umweltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft. In diesem Beschluss hat sich die Gemeinschaft zur Annahme einer thematischen Strategie für den Bodenschutz verpflichtet, um der Verschlechterung der Bodenqualität Einhalt zu gebieten und diese Entwicklung umzukehren. In ihrer Mitteilung „Hin zu einer spezifischen Bodenschutzstrategie“ (KOM(2002) 179 endg.) aus dem Jahr 2002 hat die Kommission die acht Hauptgefahren für die Böden in der EU benannt: Erosion, Verluste organischer Substanzen, Verunreinigung, Versalzung, Verdichtung, Rückgang der biologischen Vielfalt im Boden, Versiegelung, Erdrutsche und Überschwemmungen. -

最后更新: 2008-03-04
使用频率: 1
质量:

参考: 匿名

一些相关性较低的人工翻译已被隐藏。
显示低相关性结果。

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認