询问Google

您搜索了: langetermijninvesteringen (荷兰语 - 西班牙语)

人工翻译

来自专业的译者、企业、网页和免费的翻译库。

添加一条翻译

荷兰语

西班牙语

信息

荷兰语

Het betreft langetermijninvesteringen die bijzonder kapitaalintensief en risicovol zijn.

西班牙语

Las inversiones se hacen a largo plazo y son muy costosas y arriesgadas.

最后更新: 2014-11-07
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De IRR wordt gebruikt om besluiten te nemen over langetermijninvesteringen en om verschillende investeringsprojecten met elkaar te vergelijken.

西班牙语

El IRR se utiliza para tomar decisiones en las inversiones a largo plazo y comparar diferentes proyectos de inversión.

最后更新: 2014-11-12
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De bedrijfstak heeft een zekere winstgevendheid kunnen handhaven, maar niet zodanig dat langetermijninvesteringen kunnen worden gedaan.

西班牙语

Ha mantenido un cierto nivel de rentabilidad, pero no suficiente para que puedan realizarse inversiones a largo plazo.

最后更新: 2014-11-18
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Bij langetermijninvesteringen die pas tijdens de looptijd van een vergunning zijn gedaan, moet de vergunning verlengd kunnen worden.

西班牙语

Además, deberían abrirse opciones de prolongación en caso de inversiones a largo plazo realizadas durante el período de validez de una autorización.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Onder deze omstandigheden zullen langetermijninvesteringen waarschijnlijk alleen aan het begin van de looptijd van de vergunning worden ondernomen.

西班牙语

En estas circunstancias, cabe prever que sólo se realicen inversiones a largo plazo al principio del período de validez de una autorización.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De begunstigden hebben langetermijninvesteringen gedaan, zich baserende op de besluiten van de Raad en op de tekst van de richtlijn.

西班牙语

Los beneficiarios han realizado inversiones de capital a largo plazo en función de las decisiones del Consejo y de la Directiva.

最后更新: 2014-10-19
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De investeringen in het kader van de eigenvermogenfaciliteit voor groei zijn langetermijninvesteringen, dat wil zeggen dat gewoonlijk voor 5 tot 15 jaar in durfkapitaalfondsen wordt deelgenomen.

西班牙语

Las inversiones realizadas con arreglo al ICC serán a largo plazo, lo que normalmente supone fondos de capital de riesgo a entre 5 y 15 años vista.

最后更新: 2014-11-17
使用频率: 1
质量:

荷兰语

- handelspolitieke maatregelen, subsidies en langetermijninvesteringen om groepen aan de rand van de samenleving te helpen integreren en participeren;

西班牙语

- La adopción de políticas comerciales, de subvenciones y de inversión a largo plazo que contribuyan a integrar a grupos marginales y a fomentar su participación.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De interneopbrengstvoet (IRR) wordt gebruikt om besluiten te nemen over langetermijninvesteringen en om verschillende investeringsprojecten met elkaar te vergelijken.

西班牙语

El tipo de rendimiento interno (IRR) se utiliza para tomar decisiones en las inversiones a largo plazo y comparar diferentes proyectos de inversión.

最后更新: 2014-11-12
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Een echt partnerschap zou voor beide partijen zekerheid en voorspelbaarheid te bieden hebben, en het pad kunnen effenen voor de nodige langetermijninvesteringen in nieuwe capaciteit.

西班牙语

El establecimiento de una auténtica asociación ofrecería seguridad y previsibilidad a ambas partes, y allanaría el camino de las necesarias inversiones a largo plazo en nueva capacidad.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Volgens de Commissie wordt de gasmarkt gekenmerkt door langetermijninvesteringen in infrastructuur en langetermijnbevoorradingscontracten, waardoor een onderzoek met een tijdhorizon na […] * is gerechtvaardigd.

西班牙语

Según la Comisión, el mercado gasero se caracteriza por inversiones a largo plazo en infraestructuras y por contratos de suministro a largo plazo, lo que justifica un análisis más allá de […] *.

最后更新: 2014-10-20
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De mix van overheidssteun dient te worden aangevuld met middelen uit de Europese Structuurfondsen, teneinde laaggeschoolde werkzoekenden beter te kunnen bijstaan en langetermijninvesteringen in menselijk kapitaal en sociale infrastructuur te bevorderen.

西班牙语

Los Fondos Estructurales de la UE deberían utilizarse para ayudar a las personas poco cualificadas que buscan empleo y para la esencial inversión a largo plazo en capital humano e infraestructuras sociales.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Om de beste praktijken ingang te doen vinden en langetermijninvesteringen door de privé-sector te stimuleren, zal een partnerschap tussen alle belangrijke stakeholders nodig zijn.

西班牙语

Será necesaria la cooperación entre todas las partes interesadas para fomentar las mejores prácticas y facilitar las inversiones privadas a largo plazo.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Doordat de geldigheidsduur te kort is, zullen bepaalde langetermijninvesteringen ofwel helemaal niet rendabel zijn ofwel een verhoging van de tarieven, die internationaal gezien nu nog laag zijn, vergen zodat er sneller afgelost kan worden.

西班牙语

Estos períodos de validez demasiado cortos harán que determinadas inversiones a largo plazo, o bien no sean en absoluto rentables, o que resulte inevitable un aumento de los precios, hasta ahora baratos en el contexto internacional, para lograr una amortización rápida;

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De economische filosofie ‘Afrikapitalisme’ stelt dat de private sector in Afrika de invloed heeft om een verandering op het continent teweeg te brengen door middel van langetermijninvesteringen in strategische sectoren, waarmee zowel economische bloei als maatschappelijke welvaart gecreëerd wordt.

西班牙语

La filosofía económica del "Africapitalismo" sostiene que el sector privado africano tiene el poder de transformar el continente a través de las inversiones en sectores estratégicos, creando prosperidad económica y riqueza social.

最后更新: 2016-02-24
使用频率: 1
质量:

警告:包含不可见的HTML格式

荷兰语

Volgens een bijzondere bepaling van de wet op het kredietwezen (artikel 12), die niet op communautair recht berust, maar ook in andere lidstaten voorkomt, is het totale bedrag van de langetermijninvesteringen — waaronder ook participaties in ondernemingen die buiten de financiële sector vallen — beperkt tot het totale bedrag van het eigen vermogen van de bank.

西班牙语

Conforme a una disposición especial de la Ley bancaria alemana (artículo 12), que no se deriva del Derecho comunitario pero que también existe en otros Estados miembros, el importe total de las inversiones a largo plazo -incluidas las participaciones en empresas no pertenecientes al sector financiero- queda además limitado al importe total de los fondos propios de un banco.

最后更新: 2014-11-05
使用频率: 1
质量:

荷兰语

De nieuwe machines vormen een langetermijninvestering en daarom kan de gewijzigde situatie als blijvend worden beschouwd.

西班牙语

Dado que las nuevas máquinas constituyen una inversión de largo plazo, puede deducirse que este cambio de situación será duradero.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Een en ander zou ook een duidelijker kader opleveren voor de bevordering van optimale communautaire langetermijninvesteringen in Trans-Europese energienetwerken en hun verbindingen met derde landen, en leiden tot een maximale impact van de EU-middelen voor de energiesector in derde landen op de continuïteit van de energievoorziening.

西班牙语

Este marco constituiría asimismo una estructura más clara para fomentar el mejor uso posible a largo plazo de las inversiones comunitarias a través de las redes transeuropeas de energía y sus extensiones a los terceros países asociados, y para maximizar las repercusiones que tienen en la seguridad del abastecimiento energético de la UE los recursos asignados al sector de la energía en terceros países.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Het EESC heeft daarbij een onderscheid gemaakt tussen de voordelen van een op snelle resultaten gebaseerd beleid waarvan laaggeschoolden weliswaar op korte termijn, maar slechts tijdelijk profiteren, en langetermijninvesteringen in menselijk kapitaal die dé sleutel zijn om werk, met name voor de meest kwetsbare groepen, op lange termijn en in duurzame zin lonend te maken.

西班牙语

El Comité distingue entre las aportaciones de una política de beneficios inmediatos que ofrece a los trabajadores escasamente cualificados subsidios de corta duración pero definitivos y la inversión en capital humano, que se desarrolla a más largo plazo y es la clave para hacer que el trabajo sea rentable –en particular, para los más vulnerables– en una perspectiva a largo plazo, de economía sostenible.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

荷兰语

Het zal vaak om aanzienlijke en/of langetermijninvesteringen gaan, bijv. geavanceerde informatietechnologie, extra rangeerpunten, meer bussen, meer vervoerspersoneel en gericht toezicht, meer training en meer grootschalige voorlichtingscampagnes.

西班牙语

En muchos casos, estos recursos serán importantes y a largo plazo como, por ejemplo, tecnologías de la información más avanzadas, puntos adicionales de cambio de dirección en las vías, más autobuses, un incremento del personal de los servicios de transporte, más vigilancia especializada, mayor formación y campañas informativas más amplias.

最后更新: 2014-10-23
使用频率: 1
质量:

获取更好的翻译,从
4,401,923,520 条人工翻译中汲取

用户现在正在寻求帮助:Cookie 讓我們提供服務。利用此服務即表示你同意我們使用Cookie。 更多資訊。 確認