MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: breathe ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

We will all breathe a sigh of relief if we no longer have to waste hours trying to get hold of papers for meetings in reasonable time to consider them properly

Welsh

Bydd pawb ohonom yn gollwng ochenaid o ryddhad os na fydd rhaid inni wastraffu oriau mwyach yn ceisio cael gafael ar bapurau cyfarfodydd mewn amser rhesymol inni allu eu hystyried yn briodol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

The speed of degeneration , which causes the patient to progressively lose mobility , until he or she is unable to talk , or ultimately even breathe or swallow , is one of the reasons why sufferers should be given exceptional treatment

Welsh

Cyflymder y dirywiad , sy'n peri i'r claf golli'r gallu yn gynddol i symud , nes methu â siarad , na hyd yn oed anadlu a llyncu yn y pen draw , yw un o'r rhesymau pam y dylid trin dioddefwyr mewn ffordd arbennig

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

David Davies : We are also delighted to welcome these initiatives , as we welcome any measures to improve the quality of the air that we breathe

Welsh

David Davies : Yr ydym hefyd yn falch o groesawu'r mentrau hyn , fel y croesawn unrhyw fesurau i wella ansawdd yr aer a anadlwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I close with this message to my husband : you would not dream of smoking in a cinema now , so why should I have to breathe other people's smoke in bars , cafes or restaurants ? I have rights too , and I want to protect my throat and lungs , which is why I support the recommendations in the report

Welsh

Deuaf â'm haraith i ben gyda'r neges hon i'm gwr : ni fyddet yn ystyried ysmygu mewn sinema yn awr , felly pam ddylwn i fod yn gorfod anadlu mwg pobl eraill mewn bar , caffi neu dy bwyta ? Mae gen i hawliau hefyd , ac yr wyf am ddiogelu fy llwnc a'm hysgyfaint , a dyna'r rheswm yr wyf yn cefnogi'r argymhellion yn yr adroddiad

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Although people may have choices regarding the food that they eat , they have little choice about the air that they breathe

Welsh

Er bod gan bobl ddewisiadau o ran y bwyd a fwytânt , nid oes ganddynt lawer o ddewis ynglyn â'r aer a anadlant

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As a rural Assembly Member it is sometimes thought that because I live in a beautiful environment , because I do not have to breathe in huge amounts of smog , because I do not have to put up with traffic jams , because there is no obvious problem of people sleeping or begging on the streets , we have no problems in rural areas

Welsh

Fel Aelod Cynulliad o gefn gwlad , weithiau tybir am fy mod yn byw mewn amgylchedd hardd , am nad oes yn rhaid imi anadlu peth wmbredd o fwg y ddinas , am nad oes yn rhaid imi ddioddef tagfeydd traffig , am nad oes problem amlwg gyda phobl yn cysgu neu'n cardota ar y stryd , nad oes gennym broblemau o gwbl mewn ardaloedd gwledig

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As Alun said , this is not only about an irritating smell that sticks to your clothes and that you notice when you wake up the next morning , this is about serious damage to people's health when they passively breathe in other people's smoke

Welsh

Fel y dywedodd Alun , nid sôn am yr aroglau annymunol sy'n glynu wrth eich dillad , ac y sylwch arno yn y bore pan godwch , yr ydym , ond y niwed difrifol i iechyd pobl pan anadlant fwg pobl eraill yn oddefol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , only the intelligence , imagination and commitment of people can breathe life into that structure

Welsh

Fodd bynnag , dim ond deallusrwydd , dychymyg ac ymroddiad pobl a all roi bywyd yn yr adeiladwaith hwnnw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , you can breathe a sigh of relief , as the chances of my winning the short debate again become one in 59 ,319

Welsh

Fodd bynnag , gallwch roi ochenaid o ryddhad , oherwydd mae'r posibilrwydd imi ennill y ddadl fer eto wedi gostwng i un mewn 59 ,319

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , my freedom , and that of others , to smoke cannot be judged in isolation from other people's freedom to breathe fresh air

Welsh

Fodd bynnag ni all fy rhyddid i , na rhyddid pobl eraill i ysmygu , gael ei ystyried ar wahân i ryddid pobl eraill i anadlu awyr iach

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I hope that they will decrease air pollution and thus improve the quality of the air that we breathe

Welsh

Gobeithiaf y byddant yn lleihau llygredd aer ac felly'n gwella ansawdd yr aer a anadlwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

We have seen improvements in the food we eat , the water we drink and the air we breathe

Welsh

Gwelwyd gwelliannau yn y bwyd a fwytawn , y dŵr a yfwn a'r aer a anadlwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Gareth Vaughan , president of the Farmers Union of Wales , who is also not a Welsh Liberal Democrat supporter to my knowledge , said that you have sanctioned a series of cuts on a number of important programmes designed to breathe new life into farming

Welsh

Mae Gareth Vaughan , llywydd Undeb Amaethwyr Cymru , nad yw'n gefnogwr i Ddemocratiaid Rhyddfrydol Cymru ychwaith hyd y gwn i , wedi dweud eich bod wedi cymeradwyo cyfres o doriadau ar nifer o raglenni pwysig sydd â'r bwriad o ailfywiogi ffermio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Many people feel strongly that such policies send the right messages and encourage people to give up smoking because they make it clear that smoking is not socially acceptable and that it affects other people's health , not least the health of waiters and staff in restaurants , cafés and bars who breathe in smoke over a prolonged period of time

Welsh

Mae llawer o bobl yn teimlo'n gryf bod polisïau o'r fath yn anfon y negeseuon cywir ac yn annog pobl i roi'r gorau i ysmygu am eu bod yn rhoi ar ddeall nad yw ysmygu'n gymdeithasol dderbyniol a'i fod yn effeithio ar iechyd pobl eraill , nid lleiaf iechyd gweinyddion a staff mewn bwytai , caffis a thafarnau sydd yn anadlu mwg dros gyfnod maith

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Intensive care doctors estimate that we need 100 extra critical care beds , 30 extra beds for patients needing ventilators to breathe and 68 extra high dependency beds

Welsh

Mae meddygon gofal dwys yn amcangyfrif bod arnom angen 100 o welyau gofal critigol ychwanegol , 30 o welyau ychwanegol ar gyfer cleifion y mae arnynt angen gwyntiedyddion i anadlu a 68 o welyau dibyniaeth uchel ychwanegol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

There are other interventionist measures that can make a substantial difference to life expectancy and quality of life , for example , feeding directly to the stomach and providing oxygen to breathe through the night as lack of nutrition and difficulty in breathing accelerate the patient's deterioration

Welsh

Mae ymyriadau eraill sydd yn gwneud gwahaniaeth mawr i ddisgwyliad oes ac ansawdd bywyd , er enghraifft bwydo yn uniongyrchol i'r stumog a darparu ocsigen i'w anadlu ar hyd y nos , gan fod diffyg maeth a gwendid anadlu yn cyflymu gwaethygiad y claf

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It allows the energy and diversity of different parts of our country to breathe and develop

Welsh

Mae'n fodd i egni a natur amrywiol y gwahanol rannau o'n gwlad anadlu a datblygu

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I do not know of any new governmental institution that compares with the Assembly in its clearly expressed intent to breathe new life into the poorest communities in Wales , through setting up the health inequalities fund , Communities First and many other programmes in which we have engaged to try to concentrate economic and social assistance

Welsh

Ni wn am unrhyw sefydliad llywodraethol newydd sydd yn cymharu â'r Cynulliad o ran ei fwriad datganiedig clir i roi bywyd newydd i'r cymunedau tlotaf yng Nghymru , drwy sefydlu'r gronfa anghyfartaleddau iechyd , Rhoi Cymunedau'n Gyntaf a llawer o raglenni eraill yr ydym wedi ymrwymo iddynt er mwyn canolbwyntio ar gymorth economaidd a chymdeithasol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

If we vote in favour of the principle this afternoon , much work will be required before the people of Wales can literally breathe easily

Welsh

Os pleidleisiwn o blaid yr egwyddor y prynhawn yma , bydd angen gwneud llawer o waith cyn y gall pobl Cymru yn llythrennol anadlu'n rhwydd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Why are we particularly prone to breast cancer as a nation ? Is it genetic or environmental ? Is it a result of what we breathe or eat ? There is a great deal of research into this , although I do not have time to go into detail today

Welsh

Pam yr ydym yn arbennig o dueddol i gael canser y fron fel cenedl ? A yw'n rhywbeth genetig neu amgylcheddol ? A yw'n ganlyniad i'r hyn yr ydym yn ei anadlu neu ei fwyta ? Gwneir llawer o ymchwil i hyn , er nad oes gennyf amser i fanylu arni heddiw

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help: cuivre (English>French) | that is unfair (English>Zulu) | kuwa na safari salama (Swahili>English) | xx* full hd video hindi (Hindi>English) | förlusta (Swedish>Latin) | elektroniset (Finnish>Estonian) | infanmatagpange (Chamorro>Spanish) | sa youtube (Tagalog>English) | trimethoxysilylpropyldiethylentriamin (German>English) | vanessa (Italian>Latin) | mediazione in materia civile e commerciale (Italian>English) | screwpine leaves (English>Malay) | interessante (Portuguese>German) | amai (Indonesian>English) | are vour (French>Portuguese)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK