MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: esgidiau ( Welsh - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

esgidiau

boots

Last Update: 2011-09-22
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Esgidiau

Shoes

Last Update: 2014-08-16
Usage Frequency: 10
Quality:
Reference: Wikipedia

Nid ydych yn ei esgidiau eto

You are not in his shoes yet

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yna sylweddolais nad oedd syniad gan ei genhedlaeth ef beth oedd esgidiau hoelion

I then realised that his generation had no idea what hob-nailed boots were

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Rhaid imi beidio â siarad â Miss Deighton am ei esgidiau.

I must not talk to Miss Deighton about her boots.

Last Update: 2014-03-26
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Fodd bynnag , pe bai arwydd Nike ar yr ochr , yn ddiau , byddai ciw yn siop yr esgidiau hoelion

However , I have no doubt that if there was a Nike swoosh on the side there would be a queue at the hob-nailed boot store

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yr oedd dau gwmni esgidiau o Tsieina yn ardal Aberdaugleddau ar un adeg , ond nid wyf yn siwr a ydynt yn dal yno

There were two Chinese shoe companies in the Milford Haven area at one time , but I am not sure whether they are still there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Mae'n golygu bod y cymunedau hynny'n eu codi eu hunain o amddifadedd gerfydd eu careiau esgidiau eu hunain

It is about those communities lifting themselves out of deprivation by their own bootstraps

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Hyd yma , yn y diwydiannau technoleg isel fel esgidiau a dillad y gwelwyd yr effeithiau yn bennaf , gyda cholledion cyson o tua 1 ,000 o swyddi y mis

So far , the effects have been seen mainly in low-tech industries such as footwear and clothing , with a steady loss of around 1 ,000 jobs per month

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Prin y gall llawer o bensiynwyr fforddio prynu pâr o esgidiau , heb sôn am bâr ag esgyll

Many pensioners can ill afford to buy one pair of shoes , let alone a winged pair

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yr oeddwn yn bryderus ac -- [ Torri ar draws . ] Gan wisgo esgidiau glaw ac yn y blaen , ie

I was concerned and -- [ Interruption . ] Wellies and so on , yes

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Prif Weinidog Cymru : Ni chredaf y byddai'r Arlywydd Bush yn crynu yn ei esgidiau o glywed unrhyw beth a ddywed Phil na'r Cynulliad

The First Minister : I do not think that President Bush would quiver in his boots because of anything that Phil or the Assembly says

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yr oeddwn yn falch hefyd o glywed yr hyn a ddywedodd Janice am y sganiwr MRI a chymdeithas gymunedol Caerau , oherwydd anelwn am rymuso'r cymunedau tlotaf i godi eu hunain gerfydd eu careiau esgidiau eu hunain

I was also pleased to hear what Janice said about the MRI scanner and Caerau community association , because we aim to empower the poorest communities to raise themselves up by their bootstraps

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

A wyddoch fod ffatri esgidiau Athlons yn Aberdaugleddau wedi rhoi'r ffidil yn y to ryw 18 neu 19 mis yn ôl ? Diflannodd y perchenogion yng nghanol y nos , ar ôl derbyn arian cyhoeddus , gan gynnwys grant o £250 ,000 ar ffurf cymorth dewisol rhanbarthol , i helpu darparu swyddi na ddaeth

Are you aware that the Athlons shoe factory in Milford Haven ceased to trade around 18 or 19 months ago ? The owners did a midnight flit , having been awarded public moneys , including a grant of £250 ,000 in regional selective assistance , to help provide jobs that have not materialised

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Alun Pugh : Yr wyf yn sicr yn ymwybodol o'r dadleuon ynglyn â'r cerflun arbennig hwnn ; cyfeiriodd rhai beirniaid angharedig ato fel corrach mewn esgidiau glaw

Alun Pugh : I am certainly aware of the controversy about that particular statu ; some unkind critics have referred to it as a dwarf in wellington boots

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Bûm yn aelod o'r Blaid Gydweithredol ers tua 15 mlynedd , ond fel llawer ohonom yma , fy atgof cynnar o'r sefydliad cydweithredol , ar adeg pan oedd llawer o sefydliadau cydweithredol yn y Rhondda , yw'r gyfran flynyddol pan allai fy mam brynu esgidiau newydd imi ar gyfer y Pasg gyda'i gorelw

I have been a member of the Co-operative Party for around 15 years , but like many of us here , my early memory of the co-op , at a time when there were many co-ops in the Rhondda , is of the annual divvy when my mother could buy me new shoes for Easter with her windfall

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Cofiaf hi'n sefyll tu ôl i'r cownter yn y siop -- ddwywaith fy maint i -- yn fy nwrdio am rywbeth , efallai , am beidio â glanhau fy esgidiau neu beidio â sythu fy nhei

I remember her standing behind the counter in the shop -- twice my size -- reprimanding me about something , perhaps , for not having cleaned my shoes or not having straightened my tie

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Edrychodd yn ofidus , ac er mwyn gwneud iddo ofidio ychydig yn fwy , dywedais , ` Ie , yr wyf yn mynd i ddeddfu eich bod yn gorfod gwisgo festiau craflyd ac esgidiau hoelion . ' Edrychodd yn syn arnaf , a meddyliais fy mod wedi gwneud jôc wael iawn

He looked worried and , to make him worry a little more , I jumped in and said , ` Yes , I am going to pass a law that makes you wear scratchy vests and hob-nailed boots . ' He looked at me blankly , and I thought that it must have been a terrible joke

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Fodd bynnag , nid yw'r hyn sydd yn dda i Peacock's Stores Ltd , sydd yn defnyddio ffynonellau o'r dwyrain pell yn gyfan gwbl , gystal i Marks &am ; Spencer nac i'r cwmnïau a arferai wneud dillad ac esgidiau i Marks &am ; Spencer

However , what is good for Peacock's Stores Ltd , who source almost entirely from the far east , is not so good for Marks &am ; Spencer and for the companies that used to make clothes and shoes for Marks &am ; Spencer

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net
Warning: Contains invisible HTML formatting

Gobeithio y bydd undeb credyd , fel rhan o strategaeth ehangach , yn helpu i adfywio cymuned gorllewin canol y Rhyl , ac y gall hynny wedyn weithredu fel esiampl i rannau eraill o Gymru gyda phroblemau cymdeithasol tebyg , o gymuned sy'n codi ei hun gerfydd ei gareiau esgidiau ei hun -- sef nod undebau credyd -- fel rhan o'r cynllun Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

I hope that a credit union will , as part of a wider strategy , help to regenerate the community of west-central Rhyl , and that that can then act as an example to other parts of Wales with similar social problems , of a community lifting itself by its own bootstraps -- which is what credit unions are all about -- as part of the Communities First scheme

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation