MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: esgidiau    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

esgidiau

boots

Last Update: 2011-09-22
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:

Esgidiau

Shoe

Last Update: 2013-07-30
Usage Frequency: 5
Quality:
Reference: Wikipedia

Esgidiau

Shoes

Last Update: 2011-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Wikipedia

Nid ydych yn ei esgidiau eto

You are not in his shoes yet

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yna sylweddolais nad oedd syniad gan ei genhedlaeth ef beth oedd esgidiau hoelion

I then realised that his generation had no idea what hob-nailed boots were

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Rhaid imi beidio â siarad â Miss Deighton am ei esgidiau.

I must not talk to Miss Deighton about her boots.

Last Update: 2014-03-26
Subject: General
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Anonymous

Yr oedd dau gwmni esgidiau o Tsieina yn ardal Aberdaugleddau ar un adeg , ond nid wyf yn siwr a ydynt yn dal yno

There were two Chinese shoe companies in the Milford Haven area at one time , but I am not sure whether they are still there

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Fodd bynnag , pe bai arwydd Nike ar yr ochr , yn ddiau , byddai ciw yn siop yr esgidiau hoelion

However , I have no doubt that if there was a Nike swoosh on the side there would be a queue at the hob-nailed boot store

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Mae'n golygu bod y cymunedau hynny'n eu codi eu hunain o amddifadedd gerfydd eu careiau esgidiau eu hunain

It is about those communities lifting themselves out of deprivation by their own bootstraps

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Prin y gall llawer o bensiynwyr fforddio prynu pâr o esgidiau , heb sôn am bâr ag esgyll

Many pensioners can ill afford to buy one pair of shoes , let alone a winged pair

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yr oeddwn yn bryderus ac -- [ Torri ar draws . ] Gan wisgo esgidiau glaw ac yn y blaen , ie

I was concerned and -- [ Interruption . ] Wellies and so on , yes

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Hyd yma , yn y diwydiannau technoleg isel fel esgidiau a dillad y gwelwyd yr effeithiau yn bennaf , gyda cholledion cyson o tua 1 ,000 o swyddi y mis

So far , the effects have been seen mainly in low-tech industries such as footwear and clothing , with a steady loss of around 1 ,000 jobs per month

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Prif Weinidog Cymru : Ni chredaf y byddai'r Arlywydd Bush yn crynu yn ei esgidiau o glywed unrhyw beth a ddywed Phil na'r Cynulliad

The First Minister : I do not think that President Bush would quiver in his boots because of anything that Phil or the Assembly says

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Yr oeddwn yn falch hefyd o glywed yr hyn a ddywedodd Janice am y sganiwr MRI a chymdeithas gymunedol Caerau , oherwydd anelwn am rymuso'r cymunedau tlotaf i godi eu hunain gerfydd eu careiau esgidiau eu hunain

I was also pleased to hear what Janice said about the MRI scanner and Caerau community association , because we aim to empower the poorest communities to raise themselves up by their bootstraps

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Bûm yn aelod o'r Blaid Gydweithredol ers tua 15 mlynedd , ond fel llawer ohonom yma , fy atgof cynnar o'r sefydliad cydweithredol , ar adeg pan oedd llawer o sefydliadau cydweithredol yn y Rhondda , yw'r gyfran flynyddol pan allai fy mam brynu esgidiau newydd imi ar gyfer y Pasg gyda'i gorelw

I have been a member of the Co-operative Party for around 15 years , but like many of us here , my early memory of the co-op , at a time when there were many co-ops in the Rhondda , is of the annual divvy when my mother could buy me new shoes for Easter with her windfall

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Mae'r bechgyn yn derbyn mwy o hyfforddiant fel rhan o'r cynllun yn yr ysgol ragoriaeth bêl-droed nag a wnaent petaent yn ysgubo'r terasau neu'n glanhau esgidiau mewn clwb pêl-droed proffesiynol

The youths receive more coaching as part of the scheme at the soccer school of excellence than they would if they were sweeping terraces or cleaning boots at a professional football club

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Gobeithio y bydd undeb credyd , fel rhan o strategaeth ehangach , yn helpu i adfywio cymuned gorllewin canol y Rhyl , ac y gall hynny wedyn weithredu fel esiampl i rannau eraill o Gymru gyda phroblemau cymdeithasol tebyg , o gymuned sy'n codi ei hun gerfydd ei gareiau esgidiau ei hun -- sef nod undebau credyd -- fel rhan o'r cynllun Rhoi Cymunedau'n Gyntaf

I hope that a credit union will , as part of a wider strategy , help to regenerate the community of west-central Rhyl , and that that can then act as an example to other parts of Wales with similar social problems , of a community lifting itself by its own bootstraps -- which is what credit unions are all about -- as part of the Communities First scheme

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Cofiaf hi'n sefyll tu ôl i'r cownter yn y siop -- ddwywaith fy maint i -- yn fy nwrdio am rywbeth , efallai , am beidio â glanhau fy esgidiau neu beidio â sythu fy nhei

I remember her standing behind the counter in the shop -- twice my size -- reprimanding me about something , perhaps , for not having cleaned my shoes or not having straightened my tie

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

O'i chychwyniad mewn un siop a wnaed o sinc , ehangodd y gymdeithas nes bod ganddi 10 siop fwyd , chwe siop cigydd , pedair adran esgidiau , siop trwsio esgidiau , pedair adran hetiau a defnyddiau , tair adran ddillad dynion , dwy siop melysion , siop fara , dwy adran ddodrefn , llaethdy , siop atgyweirio setiau teledu , iard adeiladwyr , adran ddodrefn angladd a chapel gorffwys , modurdy â fflyd o 22 o gerbydau , stablau , dwy siop fferyllydd a swyddfeydd â chyfleusterau bancio

From its origins of one store constructed from zinc , the society expanded into 10 grocery shops , six butcher shops , four boot and shoe departments , a boot and shoe repair shop , four millinery and drapery departments , three men's outfitting departments , two confectionery shops , a bakery , two furnishing departments , a dairy , a television repair shop , a builders ' yard , a funeral furnishing department and chapel of rest , a garage with a fleet of 22 vehicles , stables , two chemist shops and offices with banking facilities

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Alun Pugh : Yr wyf yn sicr yn ymwybodol o'r dadleuon ynglyn â'r cerflun arbennig hwnn ; cyfeiriodd rhai beirniaid angharedig ato fel corrach mewn esgidiau glaw

Alun Pugh : I am certainly aware of the controversy about that particular statu ; some unkind critics have referred to it as a dwarf in wellington boots

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:
Reference: Translated.net

Add a translation