Google fragen

Sie suchten nach: fællesskabsrammebestemmelser (Dänisch - Maltesisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Dänisch

Maltesisch

Info

Dänisch

Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte til miljøbeskyttelse (EFT C 72 af 10.3.1994, s. 3).

Maltesisch

Informazzjoni mill-Kummissjoni - Linji gwida tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali, ĠU C 72, 10.3.1994, p. 3.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

om ændring af forordning (EF) nr. 723/2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC)

Maltesisch

li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 dwar il-qafas ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC)

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) (EUT L 206 af 8.8.2009, s. 1).

Maltesisch

Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009 dwar il-Qafas Ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC) (ĠU L 206, 8.8.2009, p. 1).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

Siden fællesskabsrammebestemmelserne for et ERIC trådte i kraft i 2009, har to europæiske forskningsinfrastrukturer fået tildelt ERIC-status.

Maltesisch

Mid-dħul fis-seħħ tal-qafas ġuridiku Komunitarju għal Konsorzju għal ERIC fl-2009, żewġ infrastrutturi Ewropej tar-riċerka ngħataw l-istatus ta’ ERIC.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

under henvisning til Rådets forordning (EF) nr. 723/2009 af 25. juni 2009 om fællesskabsrammebestemmelser for et konsortium for en europæisk forskningsinfrastruktur (ERIC) [1], særlig artikel 6, stk. 1, litra a), og

Maltesisch

Wara li kkunsidrat ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 723/2009 tal-25 ta’ Ġunju 2009 dwar il-qafas ġuridiku Komunitarju applikabbli għal Konsorzju għal Infrastruttura Ewropea ta’ Riċerka (ERIC) [1], u b’mod partikolari l-Artikolu 6(1)(a) tiegħu,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-09
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Dänisch

ANVENDELSE AF FÆLLESSKABSRAMMEBESTEMMELSERNE FOR STATSSTØTTE TIL MILJØBESKYTTELSE

Maltesisch

APPLIKAZZJONI TAL-LINJI GWIDA TAL-KOMUNITÀ DWAR L-GĦAJNUNA MILL-ISTAT GĦALL-PROTEZZJONI AMBJENTALI

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

De belgiske myndigheder pegede i deres skriftlige bemærkninger på støtteordningens miljømålsætninger, og i denne forbindelse henviste de til bestemmelserne i Rådets forordning (EØF) nr. 2078/92 af 30. juni 1992 om miljøvenlige produktionsmetoder i landbruget, samt om naturpleje (i det følgende benævnt forordning (EØF) nr. 2078/92) [8] og fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse [9].

Maltesisch

Fl-osservazzjonijiet bil-miktub tagħhom, l-awtoritajiet Belġjani enfasizzaw l-għanijiet ambjentali tal-iskema tal-għajnuna u f'dan il-kuntest ikkwotaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92 tat-30 ta' Ġunju 1992 dwar metodi ta' produzzjoni agrikola li huma kompatibbli mar-rekwiżiti tal-protezzjoni tal-ambjent u l-manteniment tal-kampanja (minn hawn 'il quddiem ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 2078/92) [8] u l-linji giwda tal-Komunità dwar l-għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ambjentali [9].

Letzte Aktualisierung: 2014-11-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Dänisch

(12) Behovet for offentlig støtte til vedvarende energikilder anerkendes også i fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse(10), som blandt andet tager hensyn til behovet for at internalisere de eksterne omkostninger ved produktion af elektricitet. Traktatens bestemmelser, navnlig artikel 87 og 88, finder imidlertid fortsat anvendelse på sådan offentlig støtte.

Maltesisch

(12) Il-bżonn għall-appoġġ pubbliku favur sorsi ta'enerġija rinovabbli huwa rikonoxxut fil-linji ta'gwida tal-Komunità għall-għajnuna Statali għall-protezzjoni ta'l-ambjent [10], li, fost għażliet oħra, iqisu l-bżonn biex l-ispejjeż esterni għall-ġenerazzjoni ta'l-elettriku tkun internalizzata. Iżda, r-regoli tat-Trattat partikolarment l-Artikoli 87 u 88 tiegħu, għandhom ikomplu japplikaw għal dan l-appoġġ pubbliku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(24) Offentlig støtte skal ydes i henhold til fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse(16), herunder for så vidt angår ikke-kumulering af støtte. Disse retningslinjer tillader på nuværende tidspunkt visse former for offentlig støtte, hvis det påvises, at støtteforanstaltningerne gavner miljøet, enten fordi virkningsgraden er særlig høj, eller fordi foranstaltningerne gør det muligt at reducere energiforbruget, eller fordi produktionsmetoden medfører mindre skade på miljøet. Denne støtte vil være nødvendig i nogle tilfælde for at udnytte potentialet for kraftvarmeproduktion yderligere og navnlig for at tage hensyn til behovet for at internalisere eksterne omkostninger.

Maltesisch

(24) L-appoġġ pubbliku għandu jkun konsistenti mad-dispożizzjonijiet tal-linji gwida tal-Komunità fuq għajnuna mill-Istat għall-protezzjoni ta'l-ambjent [16], inkluż fir-rigward ta'non-kumulazzjoni ta'l-għajnuna. Dawn il-linji gwida preżentament iħallu ċertu tip ta'appoġġ pubbliku jekk jista'jiġi esibit li l-miżuri ta'appoġġ huma ta'benefiċċju skond il-protezzjoni ta'l-ambjent minħabba li l-konverżjoni ta'l-effiċjenza hija partikolarment għolja, minħabba li l-miżuri ser iħalli l-konsum ta'l-enerġija jiġi mnaqqas jew minħabba l-proċess ta'produzzjoni ser ikun inqas ta'ħsara għall-ambjent. Appoġġ bħal dan ser f'xi każi jkun neċessarju biex tesplojtja iktar il-potenzal għal koġenerazzjoni, partikolarment biex tieħu qies għal bżonn biex tassimila spejjeż esterni.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(5) Den internationale vejtransport er koncentreret på det transeuropæiske vejtransportnet. Desuden er det indre markeds tilfredsstillende funktion af afgørende betydning for den erhvervsmæssige transport. Derfor bør fællesskabsrammebestemmelserne omfatte erhvervsmæssig transport på det transeuropæiske vejnet som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet [5]. Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med nærhedsprincippet frit vælge, om de under overholdelse af traktaten vil anvende vejafgifter og/eller brugsafgifter på andre veje end på det transeuropæiske vejnet.

Maltesisch

(5) Operazzjonijiet tat-trasport stradali internazzjonali huma konċentrati fuq is-sistema stradali trans-Ewropea. Barra minn hekk, it-tħaddim tajjeb tas-suq intern hu vitali għat-trasport kummerċjali. Konsegwentement, il-qafas Komunitarju jrid japplika għat-trasport kummerċjali fuq is-sistema stradali trans-Ewropea kif imfisser bid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta'Lulju 1996 dwar il-linji gwida Komunitarji għall-iżvilupp tas-sistema stradali trans-Ewropea [5]. L-Istati Membri jridu, skond il-prinċipju ta'sussidjarjetà, ikunu ħielsa biex japplikaw tariffi għall-użu tat-triq u/jew ħlasijiet mill-utent f'toroq oħra minbarra dawk fuq is-sistema stradali trans-Ewropea, f'konformità mat-Trattat.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

(6) Den internationale vejtransport er koncentreret på det transeuropæiske vejtransportnet. Desuden er det indre markeds tilfredsstillende funktion af afgørende betydning for den erhvervsmæssige transport. Derfor bør fællesskabsrammebestemmelserne gælde for erhvervsmæssig transport på det transeuropæiske vejnet som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 1692/96/EF af 23. juli 1996 om Fællesskabets retningslinjer for udvikling af det transeuropæiske transportnet [6]. Medlemsstaterne bør i overensstemmelse med nærhedsprincippet frit kunne vælge, om de under overholdelse af traktaten vil anvende vejafgifter og/eller brugsafgifter på andre veje end på det transeuropæiske vejnet. Vælger medlemsstaterne alene at bibeholde eller indføre vejafgifter og/eller brugsafgifter på visse dele af det transeuropæiske vejnet på deres territorium, men ikke på andre dele, på grund af deres isolerede beliggenhed eller begrænset trafiktæthed eller lavt forureningsniveau, eller hvor indførelsen af en ny vejafgiftsordning kræver det, må valget af de dele af vejnettet, hvortil der opkræves vejafgifter eller brugsafgifter, ikke medføre forskelsbehandling af den internationale trafik og ikke indebære konkurrencefordrejninger mellem operatørerne. Det samme bør gælde i de tilfælde, hvor en medlemsstat bibeholder eller indfører vejafgifter og/eller brugsafgifter på veje, som ikke indgår i det transeuropæiske vejnet, f.eks. parallelle strækninger, med henblik på at styre trafikstrømmene.

Maltesisch

(6) Operazzjonijiet internazzjonali tat-trasport bit-triq huma konċentrati fuq is-sistema tat-toroq trans-Ewropea. Barra minn hekk, it-tħaddim kif jixraq tas-suq intern hu vitali għat-trasport kummerċjali. Konsegwentement, il-qafas Komunitarju jrid japplika għat-trasport kummerċjali fuq is-sistema tat-toroq trans-Ewropea kif imfisser bid-Deċiżjoni Nru 1692/96/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-23 ta'Lulju 1996 dwar il-linji gwida Komunitarji għall-iżvilupp tas-sistema tat-toroq trans-Ewropea [6]. L-Istati Membri għandhom, skond il-prinċipju ta'sussidjarjetà, ikunu ħielsa li japplikaw ħlasijiet għall-użu tat-triq u/jew ħlasijiet fuq l-utent f'toroq oħra minbarra dawk fuq is-sistema tat-toroq trans-Ewropea, f'konformità mat-Trattat. Fejn l-Istati Membri jagħżlu li jżommu jew jintroduċu ħlasijiet għall-użu tat-toroq u/jew ħlasijiet fuq l-utent fuq partijiet biss tas-sistema tat-toroq trans-Ewropea fit-territorju tagħhom u mhux fuq partijiet oħra, għal raġunijiet bħall-iżolament tagħhom jew il-livell baxx ta'konġestjoni jew tniġġis tagħhom jew fejn dan ikun essenzjali għall-introduzzjoni ta'arranġament ġdid ta'ħlasijiet għall-użu tat-triq, l-għażla tal-partijiet tas-sistema soġġetti għal ħlasijiet għall-użu tat-triq jew ħlasijiet oħra m'għandhiex tiddiskrimina kontra t-traffiku internazzjonali u m'għandhiex tirriżulta f'distorzjonijiet tal-kompetizzjoni bejn l-operaturi. L-istess rekwiżiti għandhom japplikaw għal każijiet fejn Stat Membru jżomm jew jintroduċi ħlasijiet għall-użu tat-triq u/jew ħlasijiet fuq l-utent fuq toroq li ma jiffurmawx parti mis-sistema tat-toroq trans-Ewropea, per eżempju fuq toroq paralleli, bil-ħsieb li jiġi kkontrollat il-fluss tat-traffiku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

1. Kommissionen vedtog i 1994 fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse(1), hvis gyldighed udløb den 31. december 1999. I overensstemmelse med punkt 4.3 heri tog Kommissionen i 1996 rammebestemmelserne op til fornyet overvejelse og konkluderede, at det ikke var nødvendigt at ændre dem inden gyldighedsperiodens udløb. Ved Kommissionens beslutning af 22. december 1999 blev rammebestemmelserne videreført til den 30. juni 2000(2). Kommissionen besluttede den 28. juni 2000 at videreføre dem indtil 31. december 2000(3).

Maltesisch

A. DAĦLA1. Fl-1995, il-Kummissjoni adottat il-linji gwidi tal-Komunità għall-għajnuna ta'l-Istat għall-ħarsien ta'l-ambjent [1], li skada fil-31 ta'Diċembru, 1999. Skond il-punt 4.3 tal-linji gwida, hija kienet għamlet reviżjoni fl-1996 u kkonkludiet illi ma kien l-ebda bżonn illi jsiru emendi sadanittant. Fit-22 ta'Diċembru, 1999, hija ddeċidiet illi testendi l-validità tal-linji gwida sat-30 ta'Ġunju, 2000 [2]. Fit-28 ta'Ġunju, 2000, il-Kummissjoni ddeċidiet illi testendi l-validità tal-linji gwida sal-31 ta'Diċembru, 2000 [3].

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

De gældende fællesskabsrammebestemmelser (artikel 19 i rammedirektiv 2002/21/EF) fastsætter, at Kommissionen udsteder henstillinger om harmoniseret anvendelse af bestemmelserne. En sådan henstilling på dette område ville dog ikke være effektiv, idet den ikke ville være retligt bindende, og de medlemsstater, den var rettet til, ville stadig kun kunne gøre brug af de eksisterende regulerende instrumenter.

Maltesisch

Il-qafas regolatorju eżistenti tal-Komunità (l-Artikolu 19 tad-Direttiva Kwadru 2002/21/KE) jipprevedi li l-Kummissjoni toħroġ Rakkomandazzjonijiet dwar l-applikazzjoni armonizzata tad-dispożizzjonijiet tagħha. Madankollu, Rakkomandazzjoni bħal din f’dan il-qasam ma tkunx effettiva, minħabba li ma tkunx torbot legalment u l-Istati Membri lil min tkun indirizzzata xorta waħda jkollhom disponibbli biss l-għodod regolatorji eżistenti.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Det kan hævdes, at fællesskabsrammebestemmelserne giver medlemsstaterne et vist råderum til at løse problemerne på det internationale roamingmarked ved brug af andre lovgivningsforanstaltninger, f.eks. lovgivningen om forbrugerbeskyttelse. Men på grund af de internationale roamingtjenesters grænseoverskridende karakter, hvor engrosleverandørerne befinder sig i en anden medlemsstat end den, hvori den kunde, der benytter tjenesterne, befinder sig, ville et sådant lovgivningsinitiativ fra medlemsstaternes side være ineffektivt og give divergerende resultater inden for Fællesskabet som følge af den manglende harmonisering, som dette forslag sikrer.

Maltesisch

Ta'min wieħed jgħid li l-qafas regolatorju tal-Komunità jista'jħalli xi ambitu għall-Istati Membri biex jindirizzaw il-problemi identifikati fis-swieq tar-roaming internazzjonali permezz ta'miżuri leġiżlattivi oħrajn, bħal dawk marbuta mal-leġiżlazzjoni dwar il-ħarsien tal-konsumatur. Madankollu, minħabba n-natura transfruntaliera tas-servizzi tar-roaming internazzjonali, li fihom il-fornituri bl-ingrossa jkunu jinsabu fi Stati Membri li mhumiex dawk tal-konsumaturi li qed jużaw dawk is-servizzi, kull azzjoni leġiżlattiva bħal din mill-Istati Membri tkun ineffettiva u tagħti lok għal riżultati diverġenti madwar il-Komunità, fin-nuqqas ta'l-armonizzazzjoni żgurata minn din il-proposta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Eftersom forslaget forudsætter ændring af de eksisterende fællesskabsrammebestemmelser for elektronisk kommunikation og indførelse af fælles garantier for mobiltelefonbrugerne og operatørerne på ikke-diskriminerende grundlag i hele Fællesskabet, kan målsætningerne med forslaget ikke opfyldes af medlemsstaterne på sikker, harmoniseret og passende vis og kan derfor bedre opfyldes af Fællesskabet.

Maltesisch

Minħabba li l-azzjoni proposta teħtieġ l-emenda tal-qafas regolatorju tal-Komunità għall-komunikazzjoni elettronika u t-twaqqif ta'salvagwardji komuni għall-utenti u l-operaturi tat-telefonija mobbli fuq bażi mhux diskriminatorja madwar il-Komunità, l-għanijiet ta'din il-proposta ma jistgħux jintlaħqu mill-Istati Membri b'mod sikur, armonizzat u f'waqtu u għalhekk jintlaħqu aħjar mill-Komunità.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

Handling alene fra medlemsstaternes side for at løse det af dette forslag omfattede problem kunne medføre risiko for at give anledning til overensstemmelsesproblemer med de eksisterende fællesskabsrammebestemmelser (hvis de forblev uændrede) og/eller kunne føre til divergerende resultater, hvorved realiseringen af det indre marked kunne blive bragt i fare.

Maltesisch

Azzjoni minn Stat Membru waħdu biex tindirizza l-problema koperta mill-proposta tista'toħloq ir-riskju li tqajjem kwistjonijiet ta'konformità mal-qafas regolatorju eżistenti tal-Komunità (jekk dan jitħalla mingħajr ma jiġi emendat) u/jew twassal għal riżultati diverġenti, u b’hekk tipperikola li jitlesta s-suq intern.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

I henhold til artikel 3 i Kommissionens beslutning nr. 2496/96/EKSF af 18. december 1996 om fællesskabsregler for støtte til jern-og stålindustrien(17), vil støtte til miljøbeskyttelse inden for jern-og stålindustrien fortsat blive undersøgt i lyset af Fællesskabsrammebestemmelserne for statsstøtte til miljøbeskyttelse som offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende C 72 af 10. marts 1994 indtil EKSF-traktatens udløb.

Maltesisch

Bis-saħħa ta'l-Artikolu 3 tad-Deċiżjoni tal-Kummissjoni Nru 2496/96/KEFA tat-18 ta'Diċembru 1996 tistabbilixxi r-regoli tal-Komunità għall-għajnuna ta'l-Istat lill-industrija ta'l-azzar [17], l-għajnuna għall-ħarsien ta'l-ambjent fl-industrija ta'l-azzar ser tibqa'tiġi analizzata skond il-linji gwidi tal-Komunità dwar l-għajnuna ta'l-Istat għall-ħarsien ta'l-ambjent ippubblikata fil-Ġurnali Uffiċjali C 72 ta'l-10 ta'Marzu 1994 sakemm jiskadi t-Trattat illi jistabbilixxi l-KEFA.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

I lyset af de af forslaget omfattede roamingtjenesters særlige grænseoverskridende karakter, som består i, at de operatører, der leverer engrosroamingtjenester, befinder sig i en anden medlemsstat end kundens hjemmeoperatør, og det forhold, at forslaget forudsætter ændring af de eksisterende fællesskabsrammebestemmelser, ville handling alene fra medlemsstaternes side ikke være tilstrækkelig til eller ikke give mulighed for at opfylde målsætningerne med forslaget.

Maltesisch

Fid-dawl tan-natura transfruntaliera speċifika tas-servizzi tar-roaming koperti mill-azzjoni proposta, li permezz tagħha l-operaturi li jinsabu li jipprovdu servizzi tar-roaming bl-ingrossa fi Stati Membri oħra li mhumiex dawk lill-operatur nazzjonali tal-klijent, u minħabba l-fatt li l-azzjoni proposta teħtieġ emenda tal-qafas regolatorju eżistenti tal-Komunità, l-azzjoni mill-Istati Membri weħidhom ma tkunx biżżejjed jew kapaċi tilħaq l-għanijiet tal-proposta.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Dänisch

[176] EUT C 297 af 29.11.2005, s. 4. Fællesskabsrammebestemmelser for statsstøtte i form af kompensation for offentlig tjeneste gælder ikke public service radio-og tv-virksomhed, der er omfattet af Kommissionens meddelelse om anvendelse af statsstøttereglerne på public service radio-og tv-virksomhed.

Maltesisch

[176] ĠU C 297, 29.11.2005, p. 4. Il-Qafas Komunitarju għall-għajnuna Statli fil-forma ta'kumpens ta'servizz pubbliku ma japplikax għax-xandir ta'servizz pubbliku li huwa kopert mill-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar l-applikazzjoni tar-regoli ta'l-għajnuna Statali għax-xandir ta'servizz pubbliku.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK