Google fragen

Sie suchten nach: ventilation (Englisch - Tagalog)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Englisch

Tagalog

Info

Englisch

Ventilation

Tagalog

Bentilasyon

Letzte Aktualisierung: 2015-05-15
Nutzungshäufigkeit: 16
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Ventilation

Tagalog

Vent

Letzte Aktualisierung: 2013-03-08
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Ventilation

Tagalog

Ventilation

Letzte Aktualisierung: 2013-01-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Specialized negative pressure ventilation may be appropriate in some healthcare and mortuary settings.

Tagalog

Ang espesyalisadong negatibong presyur na bentilasyon ay maaaring naaangkop sa ilang pangangalagang pangkalusugan at mga pagsasaayos ng paglilibing.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Approximately 20-30% of patients subsequently require intensive care and mechanical ventilation.

Tagalog

Humigit-kumulang na 20-30% ng mga pasyente kalaunan ay nangangailangan ng masinsinang pag-aalaga at mekanikal na bentilasyon.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Most cases of COVID-19 are not severe enough to require mechanical ventilation or alternatives, but a percentage of cases are.

Tagalog

Ang karamihan ng mga kaso ng COVID-19 ay hindi lubos na malubha para magkailangan ng mekanikal na bentilasyon o mga alternatiba, subalit porsiyento ng mga kaso ay.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Hazard controls appropriate for these workers include engineering controls such as negative pressure ventilation rooms, and personal protective equipment appropriate to the job task.

Tagalog

Kabilang sa mga pagkontrol sa panganib na angkop sa mga manggagawang ito ang mga engineering control tulad ng bentilasyon sa silid na may negatibong presyur, at personal na pamprotektang kagamitan na angkop sa tungkulin ng trabaho.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Precautions must be taken to minimise the risk of virus transmission, especially in healthcare settings when performing procedures that can generate aerosols, such as intubation or hand ventilation.

Tagalog

Ang mga pag-iingat ay dapat isagawa upang mabawasan ang panganib ng pagkalat ng virus, lalo na sa lugar ng pangangalagang pangkalusugan kapag nagsasagawa ng mga pamamaraan na maaaring makagawa ng mga aerosol, tulad ng intubation o bentilasyon sa kamay.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Mechanical ventilation becomes more complex as acute respiratory distress syndrome (ARDS) develops in COVID-19 and oxygenation becomes increasingly difficult.

Tagalog

Ang mekanikal na bentilasyon ay nagiging mas kumplikado dahil ang acute respiratory distress syndrome (ARDS) ay nabubuo sa COVID-19 at nagiging mahirap ang pagbibigay ng oxygen.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

However, 80% of them required ventilation support, much more than COVID-19 patients and consistent with the higher lethality of MERS than of COVID-19.

Tagalog

Gayunpaman, 80% sa mga ito ay nangangailangan ng suporta sa bentilasyon, higit pa sa mga pasyente ng COVID-19 at naaayon sa mas mataas na pagkamatay ng MERS kaysa sa COVID-19.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

One study in China found 5% were admitted to intensive care units, 2.3% needed mechanical support of ventilation, and 1.4% died.

Tagalog

Natagpuan ng isang pag-aaral sa Tsina na 5% ang ipinasok sa mga masinsinang yunit ng pangangalaga, 2.3% ang nangailangan ng mekanikal na suporta ng bentilasyon, at 1.4% ang namatay.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Some doctors prefer staying with invasive mechanical ventilation when available because this technique limits the spread of aerosol particles compared to a high flow nasal cannula.Severe cases are most common in older adults (those older than 60 years, and especially those older than 80 years).

Tagalog

Mas gusto ng ilang doktor na manatiling may invasive mechanical ventilation kapag may magagamit dahil ang teknik na ito ay naglilimita sa pagkalat ng maliliit na partikulong aerosol kumpara sa mataas na daloy ng cannula sa ilong. Ang malulubhang kaso ay pinakakaraniwan sa nakatatandang adult (iyong mga higit 60 taon, at lalo na ang mga mas matatanda pa sa 80 taon).

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

A demographic study in late December of 2019 showed that the percentages of the symptoms were 98% for fever, 76% for dry cough, 55% for dyspnea, and 3% for diarrhea; 8% of the patients required ventilation support.

Tagalog

Ang isang demograpikong pag-aaral noong huling bahagi ng Disyembre 2019 ay nagpakita na ang porsyento ng mga sintomas ay 98% para sa lagnat, 76% para sa tuyong ubo, 55% para sa paghingal, at 3% para sa pagtatae; 8% ng mga pasyente ang nangangailangan ng suporta sa bentilasyon.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Hazard controls for this group, in addition to basic infection prevention measures, include ventilation using high-efficiency air filters, sneeze guards, and having personal protective equipment available in case a person with COVID-19 is encountered.

Tagalog

Kabilang sa pagkontrol ng panganib para sa grupong ito, bilang karagdagan sa mga pamamaraan ng pangunahing pagsugpo sa impeksyon ang bentilasyon gamit ang mga pansala ng hangin na mataas ang kabisaan, mga pangharang laban sa pagbahing, at pagkakaroon ng personal na pamprotektang kagamitan na magagamit sakaling makasalamuha ang isang taong may COVID-19.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

In SARS patients, it has been demonstrated that fever (99%-100%), dry cough (29%-75%), dyspnea (40%-42%), diarrhea (20-25%), and sore throat (13-25%) were the major symptoms and ventilation support was required for approximately 14%-20% of the patients.

Tagalog

Sa mga pasyente ng SARS, naipakita na ang lagnat (99%-100%), tuyong ubo (29%-75%), paghingal (40%-42%), pagtatae (20-25%), at namamagang lalamunan (13-25%) ang mga pangunahing sintomas at kinailangan ang suportang bentilasyon para sa humigit-kumulang 14%-20% ng mga pasyente.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

These include workers who have contact with the general public such as in schools, high-population-density work environments, and some high-volume retail settings.Engineering controls for this and higher risk groups include installing high-efficiency air filters, increasing ventilation rates, installing physical barriers such as clear plastic sneeze guards, and installing a drive-through window for customer service.Administrative controls for this and higher risk groups include encouraging sick workers to stay at home, replacing face-to-face meetings with virtual communications, establishing staggered shifts, discontinuing nonessential travel to locations with ongoing COVID-19 outbreaks, developing emergency communications plans including a forum for answering workers’ concerns, providing workers with up-to-date education and training on COVID-19 risk factors and protective behaviors, training workers who need to use protecting clothing and equipment how to use it, providing resources and a work environment that promotes personal hygiene, requiring regular hand washing, limiting customers' and the public's access to the worksite, and posting signage about hand washing and other COVID-19 protective measures.Depending on the work task, workers with at least medium exposure risk may need to wear personal protective equipment including some combination of gloves, a gown, a face shield or face mask, or goggles.

Tagalog

Kabilang dito ang mga manggagawa na may kontak sa pangkalahatang publiko tulad sa mga paaralan, kapaligiran ng trabaho na maraming populasyon, at ilan sa mga lugar ng retail na may mataas na volume. Kabilang sa Engineering control para rito at mga grupo ng mas mataas na panganib ang pag-install ng pansala sa hangin na may mataas na kabisaan, pagdaragdag ng antas ng bentilasyon, pag-install ng pisikal na harang tulad ng malinaw na plastik na panangga sa pagbahing, at pagkakait ng bintana ng drive-through para sa customer service. Kabilang ang administratibong kontrol para rito at mga grupo ng mataas na panganib ang paghimok sa mga manggagawang may sakit na manatili sa tahanan, palitan ang harapang mga pagpupulong ng virtual na komunikasyon, pagtatatag ng mga shift na may pagitang oras, paghinto sa hindi mahalagang pagbiyahe sa mga lugar na may laganap na COVId-19, pagbuo ng plano sa komunikasyong pang-emergency kabilang ang forum para sa pagsagot sa mga alalahanin ng mga manggagawa, pagbibigay sa mga mangggawa ng napapanahong edukasyon at pagsasanay sa mga salik na panganib ng COVID-19 at pamprotektang asal, pagsasanay sa mga manggagawang kinakailangang gumamit ng pamprotektang kasuotan at kagamitan kung paano ito gamitin, pagbibigay ng mga resource at kapaligiran ng trabaho na nagsusulong ng personal na kalinisan, nag-uutos ng madalas na paghuhugas ng kamay, paglilimita sa paggamit ng mga customer at ng publiko sa worksite, at pagpapaskil ng karatula tungkol sa paghuhugas ng kamay at iba pang pamamaraan ng pagprotekta laban sa COVID-19. Depende sa tungkulin ng trabaho, ang mga manggagawang may hindi gaanong panganib ng pagkalantad ay maaaring kailanganin na magsuot ng personal na pamprotektang kagamitan kabilang ang ilan sa kumbinasyon ng gloves, gown, pansangga sa mukha o face mask, o goggles.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Thus, respiratory support is critical to relieve the symptoms and save lives and includes general oxygen therapy, high-flow oxygen, noninvasive ventilation, and invasive mechanical ventilation depending on the severity of the disease.

Tagalog

Kaya, kritikal ang suporta sa paghinga upang mapawi ang mga sintomas at mailigtas ang mga buhay at kasama ang pangkalahatang paggamot ng oxygen, mataas ang daloy na oxygen, hindi mapanakop na bentilasyon, at mapanakop na de-makinang bentilasyon depende sa kalubhaan ng sakit.

Letzte Aktualisierung: 2020-08-25
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Wikipedia

Englisch

Effects of poverty on health, children & society" (2017). Families who live in a properly constructed home are less likely to fall prey to such diseases and are better equipped to recover from any illnesses they may contract. It goes without saying that the mental health of individuals and families is greatly improved when physical health concerns are taken away. Which is a contrast to the situation of Gloria and Tita. Gloria and Tita illustrates the people who spend their days in the life of poverty. "My God! Wasn’t I thinking of her? Why do you think I need some money? To buy me a pretty dress? Or see a movie? All I want is a little money to buy her something to eat!! She hasn’t eaten anything all day! That was why I was “bothering” you!" - Gloria This scenario represents parents living in poverty worry about fulfilling childrens needs and recognize both the value and the drawbacks of public benefits. They express concern about being unable to provide both basic needs and culturally enriching activities, and they say the stresses of poverty affect their parenting abilities. Experiences of Parents and Children Living in Poverty (2018) Families vary in their discussion of economic circumstances. Parents with low incomes, like other parents, have personal guidelines about which aspects of household finances to discuss with their children. Many low-income parents seek to shield their children especially younger ones from awareness of economic hardship, although major events, such as divorce or homelessness, often prompt discussions. Some children are protective of their parents and avoid asking for things that they know their parents cannot give them. Jónína Einarsdóttir, Univ of Wisconsin Press (2005). In this comprehensive and provocative study of maternal reactions to child sickness in Guinea-Bissau, West Africa, anthropologist Jónína Einarsdóttir states that mothers in high-poverty societies will neglect their children and fail to mourn their poor health as a survival strategy. "Don’t wake her up, Mario. She’s tired. She cried the whole day." " She wouldn’t eat even a mouthful of lugao. But I’ll buy her some biscuits. Maybe she’ll eat them." - Gloria Tita represents those children in society who have poor physical health, have a more significant risk of developing mental health problems because of poor status, low income debt and poor quality housing that put childrens life and state at risk. Most of the children who experience poverty usually cannot meet the three times per day meal that can take them to lose weight, feel weak and have poor immune system. Also, children who experience poverty has a unpleasant and unclean surrounding that mostly the cause to young children and older adults have the greatest risk for environment-related deaths. FRAC Food and Research Action (2017) Research is clear that poverty is the single greatest threat to childrens well-being. The effects of poverty are more than just missing a meal. Families struggle with hunger, and malnutrition. Poverty and food insecurity are social determinants of health, and are associated with some of the most serious and costly health problems in the nation. Effects of poverty on health, children & society (2017) Over 10,000 children die every day because they live in poor housing. Without effective sanitation in their home, children are especially vulnerable to life-threatening diarrhea and intestinal infections. And in houses where theres insufficient ventilation, people are especially vulnerable to respiratory diseases. Families who live in a properly constructed home are less likely to fall prey to such diseases and are better equipped to recover from any illnesses they may contract. According also to FRAC (2017) Food-insecure and low-income people can be especially vulnerable to poor nutrition and obesity, due to additional risk factors associated with inadequate household resources. This might include lack of access to healthy and affordable foods; cycles of food deprivation and overeating; high levels of stress, anxiety, and depression; fewer opportunities for physical activity; greater exposure to marketing of obesity-promoting products; and limited access to health care. Children who live in extreme poverty like Tita or those people who live below the poverty line for multiple years appear, all other things being equal, to suffer the worst outcomes. The timing of poverty also seems to be important for certain child outcome.

Tagalog

Mga epekto ng kahirapan sa kalusugan, mga bata

Letzte Aktualisierung: 2020-03-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK