Google fragen

Sie suchten nach: interposer (Französisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Französisch

Tschechisch

Info

Französisch

Aucun obstacle susceptible d'influencer le champ acoustique ne doit se trouver à proximité du microphone et personne ne doit s'interposer entre le microphone et la source sonore.

Tschechisch

Žádná překážka nesmí ovlivňovat zvukové pole v blízkosti mikrofonu a mezi mikrofonem a zvukovým zdrojem nesmí stát žádná osoba.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

(55) «contrepartie centrale»: une entité juridique qui, sur un ou plusieurs marchés financiers, s’interpose entre les contreparties à une transaction, en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur;

Tschechisch

(55) „ústřední protistranou“ se rozumí právní subjekt, který vstupuje mezi protistrany smluv obchodovaných na jednom či několika finančních trzích, a stává se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

4.6 En conclusion, le CESE marque son accord sur la proposition de la Commission, mais il soumet à l'attention des décideurs une réflexion qu'il considère essentielle: si le GU a vocation à s'interposer comme l'interlocuteur unique entre les opérateurs et les différentes administrations nationales, il doit être réellement unique en ce qui concerne les procédures et la gestion des montants dus et à percevoir.

Tschechisch

4.6 EHSV vyslovil svůj souhlas s daným návrhem Komise, ale přichází s jednou zásadní připomínkou: pokud by měl být systém JSM jediným zástupcem mezi provozovateli a různými národními správami, musí být skutečně jediným v postupech a při správě dlužných a vymahatelných položek.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Aucun matériau absorbant ne doit être interposé entre l'antenne de transmission et le SEEE testé.

Tschechisch

Mezi vysílací anténou a zkoušenou elektrickou nebo elektronickou montážní podskupinou nesmí být žádný absorpční materiál.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Aucun matériau absorbant ne sera interposé entre l'antenne de réception et le SEEE testé.

Tschechisch

Mezi přijímací anténou a zkoušenou elektrickou nebo elektronickou montážní podskupinou nesmí být absorpční materiál.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Aucune personne visée à l'article 11 ne se conforme, directement ou par filiale ou intermédiaire interposé, activement ou par omission délibérée, aux prescriptions ou interdictions, y compris les sommations de juridictions étrangères, fondées directement ou indirectement sur les lois citées en à l’annexe I ou sur les actions fondées sur elles ou en découlant.

Tschechisch

Žádná osoba uvedená v článku 11 nevyhoví přímo ani prostřednictvím dceřiné společnosti, ani jiného prostředníka, jednáním ani vědomým opomenutím požadavkům nebo zákazům, včetně předvolání zahraničních soudních orgánů, přímo nebo nepřímo založeným na zákonech uvedených v příloze I nebo na opatřeních na nich založených nebo z nich vyplývajících.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Cette situation donne aux personnes physiques la possibilité de contourner la directive par entité ou construction juridique interposée.

Tschechisch

Toto omezení může poskytnout fyzickým osobám příležitosti obcházet EUSD s pomocí nastrčené právnické osoby nebo právního uspořádání.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Le manque de symétrie en matière d'obligations entre les fonds et les polices en unités de compte, le développement partiel du passeport européen dû aux obstacles que certaines autorités de surveillance continuent à interposer, l'insuffisante transparence sur les frais, notamment de sortie, le morcellement du marché et les coûts relativement élevés sont quelques-uns des problèmes relevés.

Tschechisch

Některými ze zaznamenaných problémů jsou asymetrie mezi fondy a pojistkami spojujícími pojistnou ochranu s investičním fondem, částečný rozvoj evropského pasu způsobený překážkami, které mu některé dozorčí orgány kladou do cesty, nedostatečná transparentnost nákladů, zejména na odchod, roztříštěnost trhu a relativně vysoké náklady.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Le problème central de l'achèvement d'un marché paneuropéen ouvert est constitué par les obstacles interposés par certaines autorités (et, dans une certaine mesure, par presque toutes) en ce qui concerne l'octroi aux prestataires de services de compensation et de règlement-livraison de l'accès au lieu de compensation et de règlement-livraison de leur choix.

Tschechisch

Hlavní problém dokončení otevřeného panevropského trhu spočívá v překážkách kladených některými orgány (a v jistém ohledu téměř všemi) týkajících se přidělování přístupu k poskytovatelům služeb vzájemného započtení a dodání proti placení místo volby poskytovatelů těchto služeb.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Les personnes physiques résidant dans la Communauté peuvent donc contourner la directive 2003/48/CE par entité ou construction juridique interposée, notamment lorsque celles-ci sont établies dans une juridiction où l'imposition des revenus qui leur sont versés n'est pas garantie.

Tschechisch

Fyzické osoby s bydlištěm ve Společenství tudíž mohou obcházet směrnici 2003/48/ES tím, že použijí nastrčenou právnickou osobu nebo právní uspořádání, a to zejména takové, které jsou usazeny v jurisdikci, kde zdanění příjmů vyplácených tomuto subjektu či uspořádání není zajištěno.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Les prises d'eau et décharges principales et auxiliaires des locaux de machines qui desservent les machines doivent être pourvues de sectionnements interposés, à des endroits facilement accessibles, entre les tuyaux et le bordé extérieur, ou entre les tuyaux et les caissons fixés sur le bordé extérieur.

Tschechisch

Hlavní a pomocné přívody a odtoky vody v prostorách strojního zařízení související s jeho činností musí být vybaveny snadno dostupnými ventily mezi trubkami a obšívkou nebo mezi trubkami a uzavíracími prostory dna připevněnými na obšívku.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Une contrepartie centrale est définie comme une entité qui s’interpose entre des contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur.

Tschechisch

Ústřední protistrana je vymezena jako subjekt, který se vloží mezi protistrany kontraktů obchodovaných na jednom či na několika finančních trzích a stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

«contrepartie centrale», une entité qui s'interpose juridiquement entre les contreparties de contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers en devenant l'acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur et qui est responsable du fonctionnement d'un système de compensation;

Tschechisch

„ústřední protistranou“ subjekt, který se v souladu s právními předpisy vloží mezi protistrany smluv obchodovaných na jednom či na několika finančních trzích, a stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího, a který je odpovědný za provoz zúčtovacího systému;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

«contrepartie centrale», une entité qui s’interpose, conformément au droit, entre les contreparties à des contrats négociés sur un ou plusieurs marchés financiers, en devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis-à-vis de tout acheteur, et qui est responsable du fonctionnement d’un système de compensation;

Tschechisch

„Ústřední protistranou“ se rozumí subjekt, který se v souladu s právními předpisy vloží mezi protistrany kontraktů obchodovaných na jednom či na několika finančních trzích a stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího a který je zodpovědný za provoz systému zúčtování.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériau) sont exposés au rayonnement d’une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d’un corps noir dont la température se situe entre 5500 K et 6000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire le plus possible les radiations d’une longueur d’onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2500 nm.

Tschechisch

Tři nové vzorky rozptylových skel nebo materiálu se vystaví záření zdroje, u nějž je spektrální rozložení energie podobné jako u absolutně černého tělesa o teplotě mezi 5500 a 6000 K. Mezi zdroj a vzorky se umístí vhodné filtry tak, aby se co nejvíce omezilo záření o vlnových délkách kratších než 295 nm a delších než 2500 nm.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Trois nouveaux échantillons (lentilles ou échantillons de matériaux) sont exposés au rayonnement d'une source ayant une répartition énergétique spectrale voisine de celle d'un corps noir dont la température se situe entre 5500 K et 6000 K. Des filtres adéquats sont interposés entre la source et les échantillons de façon à réduire très sensiblement les radiations d'une longueur d'onde inférieure à 295 nm et supérieure à 2500 nm.

Tschechisch

Tři nové vzorky rozptylových skel nebo materiálu se vystaví záření zdroje, u nějž je spektrální rozložení energie podobné jako u absolutně černého tělesa o teplotě mezi 5500 a 6000 K. Mezi zdroj a vzorky se umístí vhodné filtry tak, aby se co nejvíce omezilo záření o vlnových délkách kratších než 295 nm a delších než 2500 nm.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

Une contrepartie centrale est une entité qui s’interpose juridiquement entre les contreparties aux contrats négociés sur les marchés financiers, devenant l’acheteur vis-à-vis de tout vendeur et le vendeur vis à vis de tout acheteur.

Tschechisch

Centrální protistrana je subjekt, který se v souladu s právními předpisy vloží mezi protistrany smluv obchodovaných na finančních trzích a stane se tak kupujícím pro každého prodávajícího a prodávajícím pro každého kupujícího.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Französisch

tout équipement qui est connecté directement ou indirectement à l’interface d'un réseau public de télécommunications pour transmettre, traiter ou recevoir des informations; dans les deux cas, direct ou indirect, la connexion peut être établie par fil, fibre optique ou voie électromagnétique; une connexion est indirecte si un appareil est interposé entre l’équipement terminal et l’interface du réseau public,

Tschechisch

zařízení přímo nebo nepřímo připojené k rozhraní veřejné telekomunikační sítě, které může vysílat, zpracovávat nebo přijímat informace; připojení přímé či nepřímé může být provedeno kabelově, za použití optického paprsku nebo elektromagnetických vln; připojení je nepřímé, jestliže je mezi rozhraní sítě a koncové zařízení připojeno další zařízení;

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

- ils doivent être gérés et administrés à titre essentiellement bénévole par des personnes n'ayant, par elles-mêmes ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation,

Tschechisch

- dotyčné subjekty nesmějí systematicky sledovat zisk jako svůj cíl a jakýkoliv případný zisk nesmí být rozdělen, nýbrž určen k pokračování nebo zlepšení poskytovaných služeb,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Französisch

- l'interdiction d'exercer directement ou par personne interposée l'activité professionnelle dans l'exercice de laquelle l'infraction a été commise,

Tschechisch

- zákaz vykonávat přímo nebo prostřednictvím třetí osoby pracovní činnost, při jejímž výkonu bylo protiprávní jednání spácháno,

Letzte Aktualisierung: 2014-10-23
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK