Google fragen

Sie suchten nach: ανταπεξερχομαι (Griechisch - Englisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Griechisch

Englisch

Info

Griechisch

Όσον αφορά τις αεροπορικές και ναυτικές ικανότητες στρατηγικών μεταφορών που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα χρειαστούν βελτιώσεις για να εξασφαλιστεί η ικανότητα της Ένωσης να ανταπεξέρχεται, σε κάθε περίπτωση, στις απαιτήσεις των δυσκολότερων από τις αποστολές του Πέτερσμπεργκ, όπως ορίστηκαν στο Ελσίνκι.

Englisch

As regards the strategic air and naval transport capabilities at the European Union's disposal, improvements are necessary to guarantee that the Union is able to respond, in any scenario, to the requirements of a demanding operation at the top of the Petersberg range, as defined in Helsinki

Letzte Aktualisierung: 2017-04-26
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Είναι σημαντικό οι υπάλληλοι των θεσμικών και των συμβουλευτικών οργάνων της ΕΕ που ασχολούνται με τις πρωτοβουλίες των πολιτών να συνεργάζονται στενά και συντονισμένα ούτως ώστε να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικά στις ανάγκες πληροφόρησης των πολιτών.

Englisch

It is important that the staff of the EU institutions and consultative bodies dealing with the citizens' initiative coordinate their work closely to make sure that people's need for information is efficiently met.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Ανταπεξέρχονται με ιδιαίτερη επιτυχία, καθώς ο ανταγωνισμός μπορεί να συμβάλει σε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και στη βελτίωση των μέσων και των μεθόδων βοήθειας και μπορεί να πραγματοποιείται βάσει κοινών ποιοτικών μέτρων για τις κοινωνικές παροχές, τα οποία ανταποκρίνονται σε σαφώς καθορισμένες ανάλογες ανάγκες.

Englisch

They approve of competition in particular in areas where it may help to increase efficiency and improve the instruments and methods; they likewise endorse competition based on common quality criteria for social welfare services, linked to equivalent requirements, which should be clearly defined.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

2.13 Πρέπει επίσης να αναπτυχθούν υπηρεσίες που να βοηθούν εξαρτώμενα άτομα να ανταπεξέρχονται στις ανάγκες της καθημερινής ζωής: σωματική περιποίηση, νοικοκυριό, προετοιμασία γευμάτων, νυχτερινός νοσοκόμος.

Englisch

2.13 Services also need to be developed to help dependent persons cope with the demands of everyday life alone: assistance with hygiene, household tasks, preparation of meals, night‑time care.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Τα υδρόμετρα που δεν είναι σχεδιασμένα να μετρούν αντίστροφη ροή είτε εμποδίζουν την αντίστροφη ροή είτε ανταπεξέρχονται σε τυχαία αντίστροφη ροή χωρίς καμία επιδείνωση ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους.

Englisch

Water meters not designed to measure reverse flow shall either prevent reverse flow or shall withstand an accidental reverse flow without any deterioration or change in metrological properties.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Μάλλον το αντίθετο μπορεί να συμβεί, όταν αποτελεσματικότερο και λιγότερο εργατικό δυναμικό ανταπεξέρχεται στη ζητούμενη παραγωγή.

Englisch

The opposite is more likely, as a more efficient workforce meets existing demand with fewer workers.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Μολονότι τα ταμεία εξυγίανσης δεν θα χρησιμοποιηθούν για την κεφαλαιακή αναδιάρθρωση τραπεζών, είναι αναγκαίο να διαθέτουν πόρους επαρκείς ώστε να ανταπεξέρχονται στις διάφορες δαπάνες εξυγίανσης, ενώ η προσέγγιση που έχει υιοθετηθεί πρέπει να προσαρμόζεται στις ανάγκες οντοτήτων διαφόρων μεγεθών και ειδών.

Englisch

Although resolution funds will not be used to recapitalise banks, they will need to be sufficiently resourced to cope with different resolution costs, and the approach taken will need to be tailored to entities of different sizes and nature.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι δεξαμενές πρέπει να ανταπεξέρχονται, όταν φέρουν όλα τα εξαρτήματα που κανονικώς προσαρμόζονται σε αυτές, στις δοκιμές διαρροής που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο 6.1 σε σχετική εσωτερική πίεση ίση προς το διπλάσιο της υπερπίεσης λειτουργίας, σε καμία όμως περίπτωση λιγότερο από υπερπίεση 0,3 bar.

Englisch

Tanks must satisfy, when equipped with all accessories which are normally attached to them, the leakage tests carried out according to Section 6.1 at a relative internal pressure equal to double the working excess pressure, but in any event not less than an excess pressure of 0,3 bar.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

ενώ τα βιοκαύσιμα ανταπεξέρχονται στις ανάγκες ορισμένων χωρών, δεν πρέπει να παραμελούνται άλλες πηγές ενέργειας και πρέπει να συνεχισθεί η αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας·

Englisch

whilst biofuels address the needs in some countries, other energy sources must not be neglected and the search for alternative sources of energy must continue;

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Μία ευέλικτη προσέγγιση των εργασιακών συνθηκών στο χώρο εργασίας ανταποκρίνεται στις ανάγκες τόσο των εργοδοτών όσο και των εργαζομένων, προσφέροντας τους την ευκαιρία να ανταπεξέρχονται στις αλλαγές, και ανακλά την αρχή της εξισορρόπησης εργασίας και βίου.

Englisch

A flexible approach to the working conditions at the work place responds to the needs both of employers and workers giving them a better opportunity to meet the changes and to reflect the work-life balance principle.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Τα υδρόμετρα που δεν είναι σχεδιασμένα να μετρούν την αντίστροφη ροή είναι ικανά να ανταπεξέρχονται σε τυχαία αντίστροφη ροή χωρίς καμία επιδείνωση ή μεταβολή των μετρολογικών ιδιοτήτων τους, ταυτόχρονα δε, καταγράφουν αυτή την αντιστροφή.

Englisch

Water meters not designed to measure reverse flow shall be capable of withstanding an accidental reverse flow without any deterioration or change in metrological properties, and at the same time record such a reversal.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι σύμβουλοι μας (WMP) συμπεραίνουν από αυτήν ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος των ΙΕΚ είναι η αύξηση του ελέγχου των επιδόσεων και η κατάργηση των εργαζομένων και εργοστασίων που δεν ανταπεξέρχονται στους δείκτες επιδόσεων.

Englisch

WMP conclude from it that the major impact of PE is to heighten monitoring of performance and to remove employees and plants that do not reach performance benchmarks.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι σύμβουλοι μας (WMP) συμπεραίνουν από αυτήν ότι ο σημαντικότερος αντίκτυπος των ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων είναι η αύξηση του ελέγχου των επιδόσεων και η κατάργηση των εργαζομένων και εργοστασίων που δεν ανταπεξέρχονται στους δείκτες επιδόσεων.

Englisch

WMP conclude from it that the major impact of PE is to heighten monitoring of performance and to remove employees and plants that do not reach performance benchmarks.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Προσαρμογή σημαίνει εξεύρεση μέσων για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση του ύδατος, ανάπτυξη καλλιεργειών που μπορούν να ανταπεξέρχονται σε συνθήκες ξηρασίας, εξασφάλιση της μέριμνας για τους ευπαθείς και τους ηλικιωμένους κατά τις περιόδους καύσωνα καθώς και δημιουργία εδαφικών διαδρόμων που να διευκολύνουν την αποδημία φυτικών και ζωικών ειδών και ενίσχυση των παράκτιων φραγμάτων αντιμετώπισης των πλημμυρών.

Englisch

Adaptation means finding ways to use water more efficiently, to develop crops that can tolerate drought, to ensure that the frail and elderly are properly looked after during heat waves, but also to set aside land corridors, to help plant and animal species migrating and to strengthen coastal flood defences.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Εξάλλου, στο κεντρικό και βόρειο τμήμα της χώρας, οι ΜΜΕ ανταπεξέρχονται στις γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις με χαμηλότερο κόστος από ό,τι οι επιχειρήσεις στο νότιο τμήμα, διότι η παρουσία των επιχειρηματικών ενώσεων είναι ισχυρότερη στην περιοχή και αυτές παρέχουν υπηρεσίες και συμβουλές σε ανταγωνιστικές τιμές.

Englisch

Moreover, SMEs in central and northern Italy can fulfil their requirements more cheaply than those in the south, because business associations are more present in the region, offering services and advice at competitive prices.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Ο κανονισμός εισήγαγε επίσης την ιδέα της προκαταβολής που πρέπει να πληρώνουν οι αερομεταφορείς για να ανταπεξέρχονται τα θύματα και οι οικογένειες των αεροπορικών δυστυχημάτων στις άμεσες οικονομικές τους ανάγκες.

Englisch

The Regulation also introduced the idea of advance compensatory payments to be paid by air carriers to meet the immediate economic needs of accident victims and their dependants.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι δεξιότητες αυτές πρέπει να ενισχύονται δια βίου και να δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εξελίσσονται σε ταχέως εξελισσόμενους χώρους εργασίας και στην κοινωνία, καθώς και να ανταπεξέρχονται στην πολυπλοκότητα και την αβεβαιότητα.

Englisch

These skills need to be strengthened throughout life, and allow people to thrive in fast-evolving workplaces and society, and to cope with complexity and uncertainty.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Στόχος: Προσαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου ώστε να ανταπεξέρχεται καλύτερα στην άφιξη μεγάλου αριθμού αιτούντων άσυλο / προσφύγων σε συγκεκριμένα σημεία εισόδου και να εξασφαλίζει υψηλό βαθμό αλληλεγγύης και δίκαιη κατανομή της ευθύνης μεταξύ των κρατών μελών μέσω δίκαιης κατανομής των αιτούντων άσυλο.

Englisch

Objective: Adapting the Common European Asylum System to deal better with the arrival of a high number of asylum seekers/refugees through specific points of entry and ensuring a high degree of solidarity and a fair sharing of responsibility between Member States through a fair allocation of asylum seekers.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Η πολιτική ενισχυμένης δέσμευσης που ακολουθεί ο ΟΟΣΑ, καθώς και οι συζητήσεις που διεξάγονται επί του παρόντος στην Επιτροπή Αναπτυξιακής Βοήθειας με σκοπό την προετοιμασία μιας νέας εντολής για την ΕΑΒ ώστε να ανταπεξέρχεται στις μελλοντικές προκλήσεις, μπορούν να ανοίξουν νέες προοπτικές προς την κατεύθυνση αυτή.

Englisch

The OECD's policy of enhanced engagement as well as the DAC's current reflections on preparing a new DAC mandate to meet future challenges may also provide new insights.

Letzte Aktualisierung: 2017-04-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Μετά τη δοκιμή πρόσκρουσης, ο εύκαμπτος σωλήνας πρέπει να ανταπεξέρχεται στη δοκιμή πίεσης που αναφέρεται στο σημείο 1.5.5.2.

Englisch

After the impulse test the hose has to withstand the test-pressure as mentioned in paragraph 1.5.5.2.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-21
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK