Google fragen

Sie suchten nach: συντετμημένες (Griechisch - Tschechisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Griechisch

Tschechisch

Info

Griechisch

Συντετμημένες σημάνσεις διαβάθμισης

Tschechisch

Zkratky označení stupňů utajení

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι τυποποιημένες συντετμημένες σημάνσεις διαβάθμισης μπορούν να χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις του επιπέδου διαβάθμισης των επιμέρους παραγράφων ενός κειμένου.

Tschechisch

Pro označení stupně utajení jednotlivých odstavců určitého textu lze použít standardizované zkratky označení stupňů utajení.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι ενδείξεις αυτές δύνανται να είναι συντετμημένες εφόσον η σύντμηση επιτρέπει την αναγνώριση του προσώπου αυτού και της διεύθυνσής του.

Tschechisch

Tyto informace mohou být zkráceny tak, aby zkratka umožňovala určit tuto osobu a její adresu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι ενδείξεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 μπορούν να είναι συντετμημένες, εφόσον η σύντμηση αυτή καθιστά δυνατή την αναγνώριση του κατασκευαστή, του εντολοδόχου του ή του εισαγωγέα στην Κοινότητα.

Tschechisch

Údaje podle odstavce 1 mohou být ve zkratkách za předpokladu, že tyto zkratky umožňují identifikaci výrobce, jeho zplnomocněného zástupce nebo dovozce do Společenství.

Letzte Aktualisierung: 2014-10-19
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Συντετμημένη ονομασία (κατά περίπτωση):

Tschechisch

Zkrácený název (v příslušném případě):

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

ιδ) Η χρήση συντετμημένης μορφής του εγχειριδίου πτητικής λειτουργίας δεν απαλλάσσει τον αερομεταφορέα από τις απαιτήσεις της ΟΡS 1 130.

Tschechisch

Používání provozní příručky ve zkrácené podobě neosvobozuje provozovatele od požadavků OPS 1.130.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Η συντετμημένη σειρά μαθημάτων πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τις απαιτήσεις του στοιχείου δ) σημείο 1, του στοιχείου δ) σημείο 2 σημείο i) ή του στοιχείου δ) σημείο 2 σημείο ii), κατά περίπτωση, και του στοιχείου δ) σημείο 3 σημείο i).

Tschechisch

Zkrácený kurz obsahuje alespoň požadavky bodů d) 1, d) 2 i) nebo případně d) 2 ii) a d) 3 i).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Οι απαιτήσεις πείρας των μελών πληρώματος πτήσης προκειμένου να ακολουθήσουν συντετμημένη σειρά μαθημάτων καθορίζονται στο στοιχείο α) σημεία 2 και 3, ανωτέρω:

Tschechisch

Požadavky na praxi člena letové posádky, aby mohl absolvovat zkrácený výcvik, jsou stanoveny v bodech a) 2 a a) 3 výše.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Τα μέλη του πληρώματος πτήσης με πείρα στην κατηγορία ΙΙ ή την κατηγορία ΙΙΙ με άλλον αερομεταφορέα, μπορούν να ακολουθούν συντετμημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο έδαφος.

Tschechisch

Členové letových posádek se zkušenostmi s lety za provozních podmínek II. nebo III. kategorie u jiného provozovatele mohou absolvovat zkrácený kurz výcviku na zemi.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Τα μέλη του πληρώματος πτήσης με πείρα στην κατηγορία ΙΙ ή την κατηγορία ΙΙΙ με τον αερομεταφορέα, μπορούν να ακολουθούν συντετμημένη σειρά μαθημάτων στο έδαφος, με προσομοιωτές πτήσης και/ή σε πτήσεις.

Tschechisch

Členové letových posádek se zkušenostmi s lety za provozních podmínek II. nebo III. kategorie u provozovatele mohou absolvovat zkrácený kurz výcviku na zemi, na letovém simulátoru nebo letového výcviku.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Η Αρχή μπορεί να εγκρίνει συντετμημένη μορφή του τεχνικού μητρώου, ανάλογα με το είδος της υπό εκτέλεση λειτουργίας.

Tschechisch

Úřad může schválit zjednodušenou podobu vedení technického deníku odpovídající druhu prováděného provozu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Το στοιχείο β) εφαρμόζεται ως εξής: Η Αρχή μπορεί να δέχεται συντετμημένη σειρά μαθημάτων για κυβερνήτες, σχετική με το είδος της εκτελούμενης λειτουργίας.

Tschechisch

Bod b) se použije následovně: Úřad může uznat zkrácení velitelského kurzu v závislosti na druhu prováděného provozu.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Σε περίπτωση συγκεντρωτικής μεταφοράς εμπορευμάτων, η περιγραφή τους αντικαθίσταται, εφόσον παρίσταται ανάγκη, από τη μνεία “Consolidation” ενδεχομένως υπό συντετμημένη μορφή.

Tschechisch

Je-li zboží uspořádáno do skupin, nahrazuje se jeho popis případně poznámkou ‚Consolidation‘, též uvedenou zkratkou.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

την επωνυμία (ενδεχομένως συντετμημένη) της αεροπορικής εταιρείας που μετέφερε τα εμπορεύματα,

Tschechisch

název (nebo jeho zkratka) letecké společnosti, která zboží přepravila,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

αν δεν είναι πρακτικώς αδύνατον, οι πληροφορίες αυτές αναφέρονται με συντετμημένη ένδειξη ή με το σύμβολο που παρουσιάζεται στο σημείο 1 του παραρτήματος VII, που πρέπει να εμφαίνεται στον περιέκτη ή στη συσκευασία, όταν πρόκειται για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (δ) της παραγράφου 1, και στη συσκευασία, όταν πρόκειται για τις πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο (ζ) της παραγράφου 1.

Tschechisch

pokud to není z praktických důvodů nemožné, odkáže se na tyto informace zkráceným údajem nebo symbolem stanoveným v bodě 1 přílohy VII, který se musí nacházet na obalu, do kterého je přípravek naplněn, nebo na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. d), a na vnějším obalu, pokud jde o informace uvedené v odst. 1 písm. g).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-11
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Το πεδίο αυτό αναφέρεται στα συστατικά που καλύπτονται από τα παραρτήματα της οδηγίας για τα καλλυντικά προϊόντα, σε συντετμημένη μορφή (π.χ.: “III/1, 16” σημαίνει παράρτημα III μέρος 1 αριθ. 16).

Tschechisch

Tento údaj se týká přísad, na něž se vztahují přílohy směrnice o kosmetických prostředcích, a to ve zkrácené formě (např. „III/1, 16“ znamená příloha III část 1 číslo 16).

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Όταν ισχύουν συντετμημένες προθεσμίες (άρθρο 5α, παράγραφος 5, στοιχείο β), της απόφασης 1999/468/ΕΚ) και σε επείγουσες περιπτώσεις (άρθρο 5α, παράγραφος 6 της απόφασης 1999/468/ΕΚ), οι προθεσμίες αρχίζουν να υπολογίζονται από την ημερομηνία παραλαβής από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του οριστικού σχεδίου εκτελεστικών μέτρων στις γλωσσικές διατυπώσεις που έχουν υποβληθεί στα μέλη της επιτροπής, εκτός εάν αντιτίθεται ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής επιτροπής.

Tschechisch

5a odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES), začnou tyto lhůty platit dnem, kdy Evropský parlament obdrží konečný návrh prováděcích opatření ve všech jazykových zněních, které byly předloženy členům výboru, a za předpokladu, že předseda parlamentního výboru nemá námitek.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Με εξαίρεση τις περιπτώσεις συντετμημένων προθεσμιών ή τις περιπτώσεις επείγοντος, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη κατά τη διαβίβαση σχεδίων εκτελεστικών μέτρων δυνάμει της παρούσας συμφωνίας, τις περιόδους διακοπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (χειμερινές και θερινές διακοπές, καθώς και εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) ώστε να διασφαλίζεται ότι το Κοινοβούλιο μπορεί να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του στο πλαίσιο των προθεσμιών που καθορίζονται με την απόφαση 1999/468/ΕΚ και με την παρούσα συμφωνία.

Tschechisch

Kromě případů, kdy se uplatňují kratší lhůty a naléhavých případů, Komise zohlední období parlamentních prázdnin (zimní, letní a evropské volby) při předávání návrhů prováděcích opatření podle této dohody, aby bylo zajištěno, že Parlament může vykonávat své pravomoci ve lhůtách stanovených v rozhodnutí 1999/468/ES a v této dohodě.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

Πάντως, ορισμένα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να κατατεθούν στον φάκελο με μορφή συγκεκαλυμμένη, συντετμημένη ή κατ’ άλλο τρόπο αλλαγμένη ούτως ώστε να διασφαλίζεται η προστασία επιχειρηματικών απορρήτων, αν το οικείο δικαστήριο θεωρεί ότι η πλήρης γνώση του επίμαχου αποδεικτικού στοιχείου θα έθιγε πραγματικά τα θεμιτά συμφέροντα του διαδίκου που ζήτησε την εμπιστευτική μεταχείριση των επίμαχων πληροφοριών.

Tschechisch

Některé důkazy však mohou být založeny do spisu v zastřené, zkrácené nebo jinak upravené podobě s cílem zajistit ochranu obchodního tajemství, dojde-li dotčený soud nebo tribunál k závěru, že úplné zveřejnění dotčeného důkazu by bylo skutečně na újmu oprávněným zájmům účastníka řízení, který požádal o zachování důvěrnosti takových informací.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Griechisch

%quot%ζ) τον κατάλογο των συστατικών κατά φθίνουσα σειρά ως προς το βάρος τη στιγμή κατά την οποία προστίθενται. Ο κατάλογος αυτός φέρει την επιγραφή 'συστατικά'. Σε περίπτωση που αυτό είναι πρακτικά αδύνατο, εσώκλειστο σημείωμα, ετικέτα, ταινία ή κάρτα πρέπει να περιλαμβάνει αυτά τα συστατικά στα οποία θα παραπέμπεται ο καταναλωτής είτε με συντετμημένη ένδειξη είτε με το σύμβολο που περιέχεται στο παράρτημα VIII, που πρέπει να εμφαίνεται επί της συσκευασίας.

Tschechisch

"Výrobce nebo osoba odpovědná za uvádění výrobku na trh Společenství mohou dále využít možnosti uvést na obalu výrobku nebo v jakémkoli dokumentu, poznámce, na jakékoli etiketě, kroužku nebo límcové etiketě, které výrobek doprovázejí, skutečnost, že nebyly prováděny žádné zkoušky na zvířatech, pouze tehdy, pokud výrobce ani jeho dodavatelé neprováděli ani nezadali žádné zkoušky konečného výrobku, jeho prototypu nebo jeho přísad na zvířatech a ani nepoužili žádné přísady, které byly pro účely vývoje nových kosmetických prostředků zkoušeny na zvířatech třetími osobami. Pokyny musí být přijaty postupem podle čl. 10 odst. 2 a zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Evropský parlament obdrží kopie návrhu opatření předložených výboru."

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym
Warnung: Enthält unsichtbare HTML-Formatierung

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK