Google fragen

Sie suchten nach: jāpārstrukturē (Lettisch - Estnisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Lettisch

Estnisch

Info

Lettisch

Tā ir jāpārstrukturē tā, lai nodrošinātu līdzsvaru starp zivju resursu saglabāšanu un izmantošanu.

Estnisch

Kalandus tuleb ümber korraldada, et tagada tasakaal kalavarude säilitamise ja kasutamise vahel.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Lettisch

Līguma XX pielikuma I nodaļa ir attiecīgi jāpārstrukturē un visi ekomarķējumu tiesību akti ir jāsagrupē zem attiecīga apakšvirsraksta,

Estnisch

On asjakohane lepingu XX lisa I peatükk ümber struktureerida ning paigutada kõik ökomärgistega seotud õigusaktid ühe alapealkirja alla,

Letzte Aktualisierung: 2014-11-07
Nutzungshäufigkeit: 4
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Lai stiprinātu ekonomikas ražošanas bāzi, steidzami un pamatīgi jāpārstrukturē ar zaudējumiem strādājošie uzņēmumi un jāpaātrina privatizācija.

Estnisch

Majanduse tootlikkuse tõstmiseks tuleb kahjumlikud sektorid kiirelt ja põhjalikult ümber korraldada ning erastamist kiirendada.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

1. Lai nodrošinātu maksimālu vienotās Eiropas gaisa telpas satiksmes vadības tīkla jaudu un efektivitāti un augstā līmenī saglabātu drošību, augšējā gaisa telpa jāpārstrukturē funkcionālos gaisa telpas blokos.

Estnisch

1. Lennuliikluse juhtimisvõrgu maksimaalse võimsuse ja tõhususe saavutamise eesmärgil ühtses Euroopa taevas ning ohutuse kõrge taseme säilitamiseks tuleks ülemine õhuruum konfigureerida ümber funktsionaalseteks õhuruumiosadeks.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Lai sasniegtu šos mērķus, būs būtiski jāpārstrukturē enerģētikas sistēma, apvienojot zema oglekļa līmeņa profilu un alternatīvu izstrādi fosilajam kurināmajam, enerģētisko drošību un pieejamību, vienlaikus nostiprinot Eiropas ekonomikas konkurētspēju.

Estnisch

Nende eesmärkide saavutamiseks tuleb energiasüsteemi uuendada, ühendades CO2-heite vähendamise ja fossiilkütuste alternatiivide arendamise, energiajulgeoleku ja taskukohasuse, tugevdades samal ajal Euroopa majanduslikku konkurentsivõimet.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-18
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Attiecībā uz EAF līdzekļu izmantošanas metodēm skaidrības nolūkā būtu jāpārstrukturē noteikumi par centralizētu, decentralizētu un kopīgu pārvaldību, kā paredzēts 9. EAF Finanšu regulā, un jāpadara skaidrākas dažas prasības.

Estnisch

EAFi vahendite kasutamisviiside osas tuleks 9. EAFi finantsmääruse sätted fondi vahendite tsentraliseeritud, detsentraliseeritud ja ühise haldamise kohta selguse huvides ümber korraldada ning mõned nõuded tuleks muuta selgemaks.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-17
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

2.3.2 Ir jāpārstrukturē profesionālā un mūža apmācība, lai apmierinātu rodošās vajadzības, uzturētu kvalitatīvus pakalpojumus un nodrošinātu, ka darbinieki saglabā profesionālo aktivitāti.

Estnisch

2.3.2 Kui tuleb tagada mitte ainult hoolduse kvaliteet, vaid ka see, et personal töölt ei lahkuks, on nõutav ametialase struktuuri kohandamine uutele vajadustele koolitusprojektide ja elukestva õppe raames.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Lai paātrinātu pašreizējās sistēmas darbību, būtu jāpārstrukturē ierobežošanas procedūra un būtu jāaizstāj Direktīva 76/769/EEK, kas ir vairākas reizes būtiski grozīta un pielāgota.

Estnisch

Olemasoleva süsteemi kiirendamiseks tuleks piirangute menetlemine ümber korraldada ja direktiiv 76/769/EMÜ, mida on mitmeid kordi oluliselt muudetud ja kohandatud, tuleks asendada.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Attiecīgajam uzņēmumam jāiesniedz pieteikums un pārstrukturēšanas plāns, norādot katru valsts iestādi, kuras debitoru parādi jāpārstrukturē (turpmāk tekstā “pārstrukturēšanas iestāde”).

Estnisch

Asjaomane äriühing pidi esitama igale avalik-õiguslikule asutusele, kelle saadaolevaid summasid taheti ümber korraldada (edaspidi ka „ümberkorraldav asutus”), taotluse ja ümberkorraldamiskava.

Letzte Aktualisierung: 2014-11-13
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

Jauna klauzula deleģē pilnvaras bankas ikdienas vadībai veikt visus nepieciešamos ārkārtas pasāku‑mus, ja bankas interesēs jāpārstrukturē kāda finan‑sēšanas operācija. Valde ar vienprātīgu lēmumu ta‑

Estnisch

Uus tingimus volitab panga igapäevast juhtkonda võtma kõiki vajalikke hädaabimeetmeid, kui finantseerimistehing on vaja panga huvide kaitsmiseks

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

(2020) Attiecībā uz vadības metodēm skaidrības labad ir jāpārstrukturē Finanšu regulas 53. pants. Ir arī nepieciešams no Finanšu regulas 53. panta 3. punkta izņemt dalītās vadības attiecināšanu tikai uz Eiropas Lauksaimniecības vadības un garantiju fondu (ELVGF) un struktūrfondiem, jo turpmāk dalītā vadībā darbosies papildu programmas. Prasības kopējai vadībai ir jāprecizē sīkāk. Ir jāpapildina 54. panta 2. punkta b) apakšpunkts, jo īpaši iekļaujot tajā Eiropas Investīciju banku un Eiropas Investīciju fondu kā Kopienas struktūras, kurām Komisija uztic uzdevumus. Finanšu regulas 54. pantā noteiktie valsts struktūru izmantošanas kritēriji ir jāvienkāršo, lai atvieglotu to izmantošanu un lai tie atbilstu pieaugošām darbības vajadzībām, un jāpaplašina piemērošanas joma starptautiskām publiskā sektora struktūrām. Regulas 54. pantā jāprecizē nostādne attiecībā uz atsevišķu gadījumu par īpašiem padomdevējiem vai misiju vadītājiem, ko ieceļ Padome, lai vadītu noteiktas darbības saistībā ar kopējo ārpolitiku un drošības politiku.

Estnisch

(2020) Seoses haldusmeetoditega eelarve täitmise viisidega peaks finantsmääruse artikli 53 selguse huvides ümber struktureerima. Samuti peaks kaotama finantsmääruse artikli 53 lõikes 3 sätestatud piirangu, mille kohaselt võib eelarvet täita koostöös liikmesriikidega ainult Euroopa Põllumajanduse Arendus-ja Tagatisfondi (EAGGF) ja struktuurifondide puhul, sest koostöös liikmesriikidega hakatakse nüüd täitma ka muid programme. Artikli 53 lõikes 7 sätestatud Nõuded eelarve täitmisele ühiselt rahvusvaheliste organisatsioonidega peaksid olema selgemini väljendatud. Artikli 54 lõike 2 punkti b on täiendatud, et lisada eelkõige Euroopa Investeerimispank ja Euroopa Investeerimisfond kui ühenduse asutused, kellele komisjon usaldab ülesandeid. Artiklis 54 sätestatud siseriiklike avalik-õiguslike asutuste kasutamise kriteeriume tuleks lihtsustada, et muuta nende kasutamine lihtsamaks ja vastata kasvavatele tegevusvajadustele, ning sätte kohaldamisala tuleks laiendada rahvusvahelistele avalik-õiguslikele asutustele. Artikkel 54 peaks selgitama ka seisukohta erijuhu moodustavate erinõunike ja esinduse juhatajate suhtes, kelle nõukogu on ametisse nimetanud teatavate ühise välis-ja julgeolekupoliitika meetmete haldamiseks.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

(229) Ar risku ierobežošanu un nedrošajām nekustamo īpašumu finansēšanas darījumu tālākās attīstības prognozēm saistītu iemeslu dēļ Komisija uzskatīja, ka, lai nodrošinātu noturīgu Bankas dzīvotspēju, ir vēlams, ka vismaz lielāko daļu no šī darījumu sektora koncerns atdod vai nodod atpakaļ. Šai nolūkā Komisija iesaka Vācijai atsevišķi pārdot BerlinHyp, lai uzlabotu atlikušā koncerna privatizācijas perspektīvas. BerlinHyp veido apmēram divas trešdaļas no visiem koncerna darījumiem nekustamo īpašumu finansēšanas jomā un tehniskā ziņā ir relatīvi vienkārši atsavināma, pārdodot BerlinHyp kapitāla daļas. Atlikusī trešdaļa ir sakoncentrēta BGB un LBB un būtu jāpārstrukturē saskaņā ar Bankas izstrādātajām nekustamo īpašumu finansēšanas aktivitāšu stratēģijām. Tādējādi turpmākie riski, kam būtu pakļauts atlikušais koncerns, tiktu samazināti vairāk par pusi no kopējā apjoma.

Estnisch

(229) Komisjon pidas riskide piiramise huvides ja arvestades edasise arengu ebakindlust kinnisvara finantseerimise valdkonnas panga pikaajalise elujõulisuse kindlustamiseks soovitavaks, et kontsern loobuks vähemalt suuremast osast sellest tegevusest või vähendaks selle mahtu. Sel eesmärgil soovitab komisjon Saksamaale BerlinHypi eraldi müüki ülejäänud kontserni erastamise väljavaadete parandamiseks. BerlinHyp moodustab ligikaudu kaks kolmandikku kontserni kogu kinnisvara finantseerimise valdkonnast ja on tehniliselt kergesti võõrandatav BerlinHypi osaluste müügi teel. Ülejäänud kolmandik on kontsentreerunud BGB-sse ja LBB-sse ja tuleks vastavalt pangas kinnisvara finantseerimise valdkonna jaoks välja töötatud strateegiale ümber struktureerida. Sellega vähendatakse kogu kontserni tulevasi riske kogumahu poolest rohkem kui poole võrra.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

(49) Attiecībā uz Eiropas birojiem, lai atvieglotu vadību, ir jāparedz iespēja iestādēm deleģēt kredītrīkotāja pilnvaras starpiestāžu Eiropas biroju direktoriem attiecībā uz to budžeta iedaļās iekļauto apropriāciju pārvaldīšanu. Nemainot Finanšu regulas 171., 173. un 176. panta saturu, tie nedaudz jāpārstrukturē, lai precizētu Biroju direktoru pilnvaru tālāku deleģēšanu.

Estnisch

(49) Seoses Euroopa talitustega peaks haldamise lihtsustamiseks tegema institutsioonidele võimalikuks delegeerida eelarvevahendite käsutaja volitused nende vastavatesse eelarveosadesse kirjendatud assigneeringute haldamiseks edasi institutsioonidevaheliste Euroopa talituste juhatajatele. Muutmata sealjuures nende sisu, peaks finantsmääruse artiklid 171, 173 ja 176 pisut ümber struktureerima, et selgitada talituste juhatajatele delegeeritud eelarvevahendite käsutaja volituste edasivolitamist.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 9
Qualität:

Referenz: Anonym

Lettisch

(73) Lai paātrinātu pašreizējās sistēmas darbību, būtu jāpārstrukturē ierobežošanas procedūra un būtu jāaizstāj Direktīva 76/769/EEK, kas ir vairākas reizes būtiski grozīta un pielāgota. Saskaņoto noteikumu acquis saskaņā ar minētās direktīvas pielikumu skaidrības dēļ un kā jaunās ātrās ierobežošanas procedūras pamats būtu jāpārņem pārstrādātā versijā. Šajā pārstrādātajā versijā ievēro Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu [12] izklāstītos noteikumus par tiesību aktu pārstrādāšanas tehniku.(74) Attiecībā uz XVII pielikumu dalībvalstīm būtu jāatļauj saglabāt stingrāku noteikumu pārejas periodu, ar nosacījumu, ka par šiem ierobežojumiem ir paziņots atbilstīgi Līgumam. Tam būtu jāattiecas uz pašām vielām, vielām preparātos un vielām izstrādājumos, kuru ražošana, laišana tirgū un lietošana ir ierobežota. Komisijai būtu jāapkopo un jāpublicē šo ierobežojumu uzskaitījums. Tas Komisijai dotu iespēju pārskatīt pasākumus attiecībā uz iespējamo saskaņošanu.

Estnisch

(12) Käesoleva määrusega loodava uue süsteemi oluliseks eesmärgiks on soodustada ohtlike ainete asendamist lõpuks vähemohtlike ainete või tehnoloogiatega, ning kui leidub majanduslikult sobivaid ja tehniliselt rakendatavaid alternatiive, siis selline asendamine tagada. Käesolev määrus ei mõjuta töötajate kaitset ja keskkonda käsitlevate direktiivide, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiivi 2004/37/EÜ töötajate kaitse kohta tööl kantserogeenide ja mutageenidega kokkupuutest tulenevate ohtude eest (kuues üksikdirektiiv nõukogu direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõikes 1 tähenduses) [8] ning nõukogu 7. aprilli 1998. aasta direktiivi 98/21/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl (neljateistkümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) [9] kohaldamist, mille kohaselt peavad tööandjad kõrvaldama ohtlikud ained, kui see on tehniliselt võimalik, või asendama ohtlikud ained vähemohtlike ainetega.

Letzte Aktualisierung: 2008-03-04
Nutzungshäufigkeit: 3
Qualität:

Referenz: Anonym

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK