Google fragen

Sie suchten nach: dispożizzjonijietlegali (Maltesisch - Schwedisch)

Menschliche Beiträge

Von professionellen Übersetzern, Unternehmen, Websites und kostenlos verfügbaren Übersetzungsdatenbanken.

Übersetzung hinzufügen

Maltesisch

Schwedisch

Info

Maltesisch

(c) fil-kuntest tattwaqqif tasSEAE, tiżgural-implimentazzjo-ni effettivatad-dispożizzjonijietlegali u ġodda proposti biexil-Kapijietta’ Delegazzjonijietikollhom obbliguta’ rendikont bħala uffiċjalisottodelegatilijawtorizzaw.

Schwedisch

Kommissionen börstärka övervakningen,rapporteringen ochutvärderingeninomsystemetfördelegeradförvalt-ning genom att: a) kräva att delegationerna regelbundet utför tekniska och ekonomiska övervakningsbesök vid projekteninomra-menför en övervakningsstrategiför varje delegation, b) inriktasittinternarapporteringssystem mer på dere-sultatsom uppnås genom biståndsinsatserna, c) i samband medinrättandet av Europeiska utrikestjäns-tensetillattdenyarättsligabestämmelsersomhar föreslagits om delegationschefernas ansvar i egenskap av vidaredelegerade utanordnare genomförs ändamålsenligt.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Barradan,skontid-dispożizzjonijietlegali,il-kriterjital-eliġibbiltà tal-benefiċjarjigħandhomikunubbażatifuqdipendenzasoċjaliu finanzjarjarreġistratajewrikonoxxuta.Għalhekk,l-awtoritajiet nazz jonaligħandhomjadottawdawnil-kriterjijewjapprovawkrit-erjiużati minnorganizzazzjonijiettal-karità.L-Istati Membrihuma wkoll meħtieġalikullsenajgħarrfulill-Kummissjonidwaril-kriterji ta’ eliġibbiltàli għandhomjintlaħqu mid-destinatarji.Il-Qortisabet li l-ebda kriterju ta’ eliġibbiltà preċiż ma kien iffissat millIstati Mem-bri.Il-kriterjikkomunikatikullsenalill-Kummissjoni22humaiktar tipoloġija talpersuni megħjuna milli kriterji tal-għażla kwantitattivi jew kwalitattivi(aral-Kaxxa 9).

Schwedisch

Revisionsrätten konstaterade att inga sådana exakta kriterier fastställdes av medlemsstaterna. De kriteriersom varje år meddelas kommissionen22 är snarare en typologi över de personer som får stöd än kvantitativa eller kvalitativa urvalskriterier(seruta 9).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

B’danil-ħsieb,il-Kummissjonisetimpli-menta dispożizzjonijietlegali ġodda proposti biex iżommu lill-Kapijiet tad-Dele-gazzjonijiet responsabbli bħala uffiċjali awtorizzantisubdelegati billijintalbujip-provdu“Dikjarazzjonita’ Assikurazzjoni biextakkumpanjal-irrappurtarregolari tagħhomlill-Kummissjoni.

Schwedisch

Med detta i åtanke kommer kommissionen att genomföra deföreslagna nyalagbestämmelserna som gör delegationschefernatill ansvariga vidaredelegeradeutanordnareioch med att de måstelämna en”förvaltningsförkla-ring” tillsammans medsin gängserappor-teringtill kommissionen.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Dawnhumad-dispożizzjonijietlegali adottati mill-Parlament Ewropew u²mill-Kunsillliddeċidewli miżuribħal dawnm’għandhomxikunuvinkolanti. Madankollu,l-FVOjikkunsidrahom f’kunsiderazzjonifl-attivitajietta’ spezz-jonitiegħu.

Schwedisch

Eftersomenharmoniseringavstraffav-gifternaintefinnsmediŒdenrättsliga grunden(artikel55iŒförordning(EG) nr 882/2004) är en utformning avriktlinjer eller god praxisinte aktuell.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Dawnjikkonċernawpartikolar-mentl-inċertezza dwarl-irwolspeċifikutal-istrumenti,l-għadd kbir ta’ dispożizzjonijietlegali ta’ spiss bi gwidainsuffiċjenti, proċess ta’ negozjarliiktar majmur qiegħedjitwal u ta’ spiss mhux trasparenti, l-għadd kbir ħafna ta’ parteċipanti għal kull għotja u nuqqasijietfil-monitoraġġtal-proġetti(aral-paragrafi 44sa 53).

Schwedisch

Dessa berörisynnerhet osäkerheten kringinstrumentensspecifikaroller, mångfaldenavlagbestämmel-ser med riktlinjer som inte alltid är tillräckliga, förhandlingsprocesser som blir allt längre och ofta inte är öppna, ett relativt stort antaldeltagareochbidragochbristeriprojektövervakningen(se punkterna 44–53).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Għall-perijoduattwalita’ programmar 2007-2013,id-dispożizzjonijietlegali meħtieġaġewinklużifir-Regolament dwarl-FAEŻR7 ur-regoliimplimentattivi tiegħu.

Schwedisch

Kommissionenhjälperfortlöpandetill med attförbättraförvaltnings- och kon-trollsystemenimedlemsstaternamed råd ochvägledningsamt genomrekom-mendationer som utgårfrån derevisioner som gjorts och närså ärlämpligt genom atttillgripafinansiella korrigeringar.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

Il-Kummissjonikkonformatgħalkollox mad-dispożizzjonijietlegali ewleninpreskritti mir-Regolament dwar irriżorsi proprji tal-Komu- nitajiet u fir-regoli Implimentattivi tarRegolament Finanzjarju (il-paragrafi 13 u 14).

Schwedisch

Kommissionen iakttog överlag de viktigaste bestämmelserna i förordningen om gemenskapernas egna medel ochi budgetförordningens genomförandebestämmelser(punkterna 13 och 14).

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

VI.Fil-każtal-perijoduattwalita’ programmar 2007-2013,id-dispożizzjonijietlegali meħtieġaġewinklużifir-Regolament dwaril-FAEŻR1 ur-regoliimplimentattivi tiegħu2.

Schwedisch

VI.Förinnevarande programperiod 2007–2013 harerforderligarättsligabestämmelser och skrivits in i förordningen om EJFLU1 dess tillämpningsföreskrifter2 .

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Maltesisch

– jimplimentaw sistemi effettivi ta’ kontroll u sanzjoni li jagħtu assigurazzjoni suffiċjenti dwaril-konformitàtal-bdiewaur-rispett lejnid-dispożizzjonijietlegali kollha; ir-reviżjoni tal-prinċipji abbażi tassistema tas-sanzjonijiet biex isir tnaqqis fil- pagamenti proporzjonali għal, jew dipendenti fuq,il-gravitàtal-ksurtal-obbligital-cross compliance, mill-bidwisanzjonat;

Schwedisch

– införa ändamålsenliga kontrolloch påföljdssystem som ger tillräcklig säkerhetom jordbrukarnas efterlevnad och som överensstämmer med alla rättsliga bestämmelser, att se över de principer som ligger till grund för påföljdssystemet och göra minskningarna av stöd proportionella till eller avhängiga av hur allvarlig den överträdelse av skyldigheterna inom tvärvillkor är som ledertill påföljdförjordbrukaren.

Letzte Aktualisierung: 2014-02-06
Nutzungshäufigkeit: 1
Qualität:

Eine bessere Übersetzung mit
4,401,923,520 menschlichen Beiträgen

Benutzer bitten jetzt um Hilfe:Wir verwenden Cookies zur Verbesserung Ihrer Erfahrung. Wenn Sie den Besuch dieser Website fortsetzen, erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Erfahren Sie mehr. OK