Ask Google

Results for dtr translation from Danish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Italian

Info

Danish

Hvordan DTR - metoden fungerer

Italian

Come funziona il metodo DTR

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

DTR (ATamp; Dn) - metoden

Italian

Metodo DTR (ATamp; Dn)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Varer, dtr ikke indeholder mxlkefedt eller indeholder under 1,5 vxgrprocent mxlkefedt

Italian

di materie grasse non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5% provenienti dal latte

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Hvis DTR går fra TIL til FRA så går modemet i kommandotilstand (kun nogle modemer)

Italian

Se DTR viene disattivato, il modem va in modalità comandi (solo con alcuni modem)

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

BearbeJdrang og forarbejduiug, hvortil dtr nedgår varar, hvis værdi ikke overstiger 50JÍ af dtn færdige vares værdi ex 71.01

Italian

Affinazione termica od elettrolitica del rame da affinazione (blisters ed altri), dei cascami e dei rottani di rame j ex 74.01

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Bearbejdning, forarbejdning elltr samling, vid hvilken dtr er anvendt varer, hvis værdi Ikke overstiger 101 af den færdige vares værdi

Italian

Lavorazione, trasformazione o montaggio per 1 quali vengano utilizzati prodotti 11 eui valore non supera 11 40 X del valore del prodotto finito

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

I. Varer, dtr ikkt indeholder rnxlkrffdt filtr indehnldtr under 1.5 vxgtproctnt mxlke­ ; ltdi I

Italian

1. non contenenti o contenenti, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provcnienò dal lane

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Bearbejdning eller forarbejdninå*, ved hvil­ken dtr tr anvendt varer, hvia van­di lkkt överstigar 20jt af dan fmrdigt varte ­nardi

Italian

29 a 37 industrie connesse, eccetto l'anidride solforica (ex 2B.1J), 1 fosfati allumina­

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Varrr. dtr ikke indeholder taccharote 'htrundtr inttrttukkrr. beregnet som saccharose eller indehuldrr undrr 5 vxgiprucent tacchjrute:

Italian

IV. aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a SO V» e inferiore a a: non contenenti o contenenti, in peto, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo mechero interrito calcúlate in acatároste).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

1) Ved fattsatttlttn af varditn for varer tkal følgende tagei i betragtning: a) For varer med oprindelsesstatus anvendes den først konstaterbare prie, der er betalt ved salg for de navnte varer i det land, hvor bearbejdningen, forarbejdningen eller samlingar· finder tttdj b) For indre end de i litra a) navnte varer anvende* det, dtr i irtikel 1 i denne protokol er fastaat om:

Italian

(1) Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, aono da prendere in considerazione : a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato o che dovrebbe essere pagato in caso di vendita dei suddetti prodotti nel territorio dello Stato in cui ai effettua la lavorazione, la trasformazione o il montaggio ;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

17.30 17.30 aa) Varer, dtr ikke indeholder saccharose eller indeholder under S vagtprocent saccharose (herunder ¡nvtrtsukkcr. beregnet so· saccharose) bb) Andre varer

Italian

(I) (1) aa) non contenenti contenenti, in peso, mene di 5 X di saccarosio (comp reso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) bb) altre

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

93 videnskabelig rådgivning om udøvelsen af deres beføjelser i henhold til fællesskabsretten om lægemidler, for så vidt angår godkendelse og overvågning af lægemidler; tember 1981 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstater nes lovgivning om veterinærlægemidler (') og ved Rådets direktiv 81/852ÆØF af 28. september 1981 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om analytiske, toksikofarmakologiske og kliniske normer og for skrifter for afprøvning af veterinærlægemidler (2); der bør sikres et snævert samarbejde mellem agenturet og videnskabsmænd, der arbejder i medlemsstaterne; samme kriterier må gælde for lægemidler, som skal godkendes af Fællesskabet; det ved andet direktiv 75/319/EØF nedsatte Udvalg for Farmaceutiske Specialiteter bør derfor have eneansvaret for udformning af agenturets udtalelser om alle spørgsmål, der vedrører lægemidler til mennesker; med hensyn til lægemidler til dyr bør denne opgave overdrages til Udvalget for Veterinærlægemidler, der er nedsat ved Rådets direktiv 81/851/EØFj kun efter at have foretaget én enkelt videnskabelig vurdering på det højest mulige niveau af teknologisk avancerede lægemidlers kvalitet, sikkerhed eller virkning, dtr skal foretages i Det Europæiske Agentur for Lægemiddel vurdering, bør Fællesskabet udstede en markedsføringstilladelse på grundlag af en hurtig procedure, der sikrer snævert samarbejde mellem Kommissionen og medlems staterne; agenturet vil kunne styrke disse to udvalgs videnskabelige rolle og uafhængighed, navnlig gennem oprettelsen af et fast teknisk og administrativt sekretariat; det er tillige nødvendigt at fastsætte regler om overvågning af lægemidler, som er godkendt af Fællesskabet, herunder navnlig om intensiv kontrol med bivirkninger ved disse lægemidler på grundlag af EF-lægemiddelover-vågning, der tager sigte på, at ethvert lægemiddel, som under normale anvendelsesbetingelser indebærer en uacceptabel risiko, hurtigt trækkes tilbage fra markedet; i Rådets direktiv 93/39/EØF af 14. juni 1993 om ændring af direktiv 65/65/EØF, 75/318/EØF og 75/319/EØF om lægemidler (3) er det fastsat, at i tilfælde af uoverensstemmelse mellem medlemsstaterne om kvaliteten, sikkerheden eller virkningen af et lægemiddel, som er genstand for den decentraliserede EF-godkendelsesprocedure, skal spørgsmålet løses ved en bindende fællesskabsafgørelse efter en videnskabelig vurdering i et europæisk agentur for lægemiddelvurdering; tilsvarende bestemmelser er fastsat for veterinærlægemidler i Rådets direktiv 93/ 40/EØF af 14. juni 1993, om ændring af direktiv 81/ 851/EØF og 81/852/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om veterinærlægemidler (4);

Italian

93 mento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari ('), e dalla direttiva 81/852/CEE del Consiglio, del 28 settembre 1981, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle norme e ai protocolli analitici, tossico­farmacologici, e clinici in materia di prove effettuate su medicinali veterinari (2); considerando che il compito principale dell'Agenzia con­siste nel fornire alle istituzioni comunitarie e agli Stati membri una consulenza scientifica al massimo livello per l'esercizio dei poteri loro conferiti dalla legislazione comunitaria nel settore dei medicinali in materia di autorizzazione e vigilanza di tali prodotti; considerando che gli stessi criteri devono applicarsi ai medicinali autorizzati dalla Comunità; considerando la necessità di giungere ad una stretta collaborazione tra l'Agenzia e i ricercatori che lavorano negli Stati membri; considerando che la Comunità deve autorizzare l'immis­sione in commercio solo previa valutazione scientifica al massimo livello della qualità, sicurezza ed efficacia dei medicinali di tecnologia avanzata, da effettuarsi nell'am­bito dell'Agenzia di valutazione dei medicinali; che la procedura per tale autorizzazione deve essere rapida e garantire una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri; considerando che la responsabilità esclusiva dell'elabora­zione dei pareri dell'Agenzia su rutti gii argomenti che riguardano i medicinali per uso umano deve essere per­tanto affidata al Comitato per le specialità medicinali istituito dalla seconda direttiva 75/319/CEE; che per i medicinali veterinari la medesima responsabilità deve essere affidata al comitato per i medicinali veterinari istituito dalla'decisione del Consiglio 81/851/CEE; considerando che l'istituzione dell'Agenzia consentirà di potenziare il ruolo scientifico e l'indipendenza di questi due comitati, in particolare mediante l'istituzione di una segreteria tecnica ed amministrativa permanente; considerando altresì che occorre prevedere' un sistema di vigilanza dei medicinali autorizzati dalla Comunità, in particolare per un controllo intensivo degli effetti collate­rali negativi di tali specialità mediante iniziative comuni­tarie di farmacovtgilanza che garantiscano un rapido ritiro dal mercato di un medicinale che presenti un livello inaccettabile di rischio in normali condizioni d'uso; considerando che la direttiva 93/39/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali (3), stabi­lisce che, in caso di disaccordo tra Stati membri in merito alla qualità, alla sicurezza o all'efficacia di un medicinale soggetto alla procedura di autorizzazione comunitaria decentrata, il problema sia risolto da una decisione comu­nitaria cogente basata sulla valutazione scientifica dei vari aspetti da parte di una agenzia europea di valutazione dei medicinali; che per i medicinali veterinari sono state adottate disposizioni analoghe con la direttiva 93/40/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che modifica le direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai medicinali veterinari (4); considerando che la Commissione, in stretta collabora­zione con l'Agenzia e previa consultazione degli Stati membri, dovrebbe essere altresì incaricata di coordinare l'esercizio dei diversi compiti di vigilanza spettanti agli Stati membri, in particolare l'apporto di informazioni sui medicinali, il controllo del rispetto dei principi di buona fabbricazione, buona prassi di laboratorio e buona prassi clinica; considerando che la Comunità deve dotarsi degli stru­menti necessari per procedere alla valutazione scientifica dei medicinali di cui si chiede l'autorizzazione in confor­mità delle procedure comunitarie centralizzate; che inol­tre, per giungere ad una reale armonizzazione delle deci­sioni amministrative prese dagli Stati membri per determi­nati medicinali di cui si chiede l'autorizzazione in confor­mità delle procedure decentrate, occorre dotare la Comu­nità degli strumenti per risolvere le controversie tra Stati membri in merito alla qualità, alla sicurezza e all'efficacia dei medicinali; considerando che l'Agenzia dovrebbe anche essere responsabile del coordinamento delle attività degli Stari membri nel campo del controllo degli effetti collaterali negativi dei medicinali (farmacovigilanza); considerando che è pertanto necessario istituire un'agen­zia europea di valutazione dei medicinali (di seguito denominata «l'Agenzia»);

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

L'Jen indhold ¿f mælkefedt eller med indhold af mælkefedi pi under 1.5 vxgtprocent: a) Varer, dtr ikke indeholder saccharose eller indeholder under 5 vægtprocent saccharose ■ herunder invensukker, beregnet som saccharose) b: Varer med indhold af saccharose 'herunder invensukker, beregnet som saccharose, pi: 1.

Italian

I. non contenenti o conrenenri, in peso, meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte : a) non contenenti o contenenti, in peso, meno di 5 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Savning af granit, porfyr, basalt, sandsten og andre monument­ elltr bygnlngssten, dtr tr ubearbejdet elltr groft tildannet ved kløvnina, hugnlng eller savning, og af tyk­kelse pi over 25 om

Italian

Segamento di granito, porfido, bsaalto, arenaria ed altre pietre da costruitone greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cn

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Ttnaja, der btfindtr lig pi del lime hiv, herunder .flydende ftbrikker­, om bord pi hvilke der forcugtt en bearbejdning t litt ta forarbejdning if drrci fukcfingn, iniei tom dtlt il den niu omiide, hov rund er de kerer, nir de cpS!dtr ¿t i den forklarende nene 4 angivne betingelier.

Italian

le rasforma- dello Stato al l-enavioperantiinaltomare,comprcsete.naviofficina,a bordo dcllc quali vicnc effcttuata zione o la lavorazione dci prodotii delta loro pesce, sono considcrate pane del territorio quale appanengono purch6 le stesse rispondanoallccondizionidicuiallanouesplicative.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

ATZ # nulstil til forvalgt profil ATamp; D2 # Indstil til at lægge på når DTR forsvinder ATamp; W # Skriv til forvalgt profil

Italian

ATZ # reimposta al profilo predefinito ATamp; D2 # Imposta per disconnettere con DTR ATamp; W # Scrivi le modifiche nel profilo predefinito

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

DTR - metoden gør at modemet lægges på så snart & kppp; slutter med at anvende modemet. Hvis du starter en modemsession, og spørger efter tilstanden med ATamp; V, og du kan se amp; D0 iblandt indstillingerne som vises, er DTR - metoden at lægge på deaktiveret. For at aktiverer DTR - metoden, anvendes Terminal knappen for at starte en modemsession, og derefter skrives:

Italian

Il metodo DTR fa riattaccare il modem ogni volta che & kppp; smette di utilizzarlo. Se inizi una sessione con il modem e richiedi lo stato con ATamp; V, e vedi tra le impostazioni attuali del profilo attivo vedi un amp; D0, allora il metodo di disconnessione DTR è disabilitato. Per abilitarlo, usa il pulsante Terminale per iniziare una sessione del modem, poi:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Hvis du tilretter pppd - pakken manuelt udenfor & kppp; er det ofte en god hjælp at anvende kommandometoden, så man kan afslutte en terminalsession, og derefter starte pppd uden at modemet lægges på. I de fleste andre situationer er DTR - metoden at foretrække, eftersom den er enklere.

Italian

Fuori da & kppp;, quando si configura pppd manualmente, è conveniente usare il metodo Comando, cosicché si possa uscire da una sessione di terminale, e avviare pppd senza far disconnettere il modem. Nella maggior parte degli altri casi, il metodo DTR è quello raccomandato, essendo il più semplice.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Ind imellem kan du mærke at & kppp; har svært ved at få modemet til at lægge på. Dette forårsages formodentlig af en fejltilpasning mellem & kppp; s og modemets indstillinger. Et standardmodem anvender to metoder til at bestemme sig for at lægge på: Kommando, og DTR. Kommandometoden indebær at en sekvens til at afbryde sendes til modemet, som stiller det i kommandotilstand, og derefter sendes en kommando til at lægge på (ATH).

Italian

Qualche volta può capitare che & kppp; abbia dei problemi a far riattaccare il modem. La causa di questo comportamento potrebbe essere l' incompatibilità tra le impostazioni di & kppp; e quelle del modem. Un modem standard utilizza due metodi per riattaccare: Comando, e DTR. Con il comando viene inviata al modem una sequenza di escape, e, non appena il modem è pronto a ricevere i comandi, viene eseguito il comando di riattacco (ATH).

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Når signalet Data Terminal Ready (DTR) på den serielle tilslutning mellem værtsmaskinen og modemet bliver høj, lægger modemet på. Når & kppp; åbner den serielle port, ændres DTR - tilslutningen til lav, på et eksternt modem kan du se DTR - lampen (eller TR - lampen) tændes når dette sker. Når TR - lampen slukkes (eftersom & kppp; har lukket den serielle port, eller noget værre!), kommer modemet til at lægge på.

Italian

Tutte le volte che la linea "Data Terminal Ready" (DTR) viene impostata con lo stato "alto", il modem si disconnette. Quando & kppp; apre la porta seriale, la linea DTR è impostata su "basso". Su un modem esterno, vedrai accendersi il LED DTR (o TR). Quando si spegnerà il LED TR (perché & kppp; ha chiuso la porta seriale, o peggio), il modem si disconnetterà.

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK