Ask Google

Results for driftstid translation from Danish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Latvian

Info

Danish

Facilitetens driftstid.

Latvian

Sistēmas darba laiks.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Det tilsigtede europæiske instrument bør vedrøre regler for besætningens sammensætning, skibenes driftstid og de obligatoriske hviletider for besætningsmedlemmerne.

Latvian

Eiropas mēroga regulējumam vajadzētu aptvert normas, kas nosaka apkalpju sastāvu, kuģu braukšanas laiku, kā arī apkalpes locekļu obligāto atpūtas laiku. 3.2.3

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

skibe, der i hele deres driftstid kun sejler i farvande, der hører under højhedsområdet eller jurisdiktionen for den medlemsstat, hvis flag skibet sejler under.

Latvian

kuģiem, kas visā ekspluatācijas laikā tiek izmantoti tikai tās dalībvalsts suverēnajos vai tās jurisdikcijā esošajos ūdeņos, ar kuras karogu tie kuģo.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Del I i fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres korrekt i hele skibets driftstid, så ny montering, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag II, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles.

Latvian

Bīstamo materiālu uzskaitījuma I daļu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo jaunas uzstādīšanas, kuru sastāvā ir jebkuri II pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

(1) Pel for svejseaggregater: den sædvanlige elektriske strøm til svejsning multipliceret med den sædvanlige belastningsspænding for den laveste værdi af den driftstid, fabrikanten har oplyst.

Latvian

(1) Pel elektroenerģijas ģeneratoriem: standarta metināšanas strāvas stiprums, kas reizināts ar standarta slodzes spriegumu ražotāja dotā jaudas koeficienta mazākajai vērtībai. Pel elektroenerģijas ģeneratoriem: primārā jauda saskaņā ar ISO 8528-1:1993.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Fortegnelsen over farlige materialer vedligeholdes og ajourføres korrekt i hele skibets driftstid, så nye monteringer, der indeholder farlige materialer, som er anført i bilag II, og relevante ændringer i skibets konstruktion og udstyr afspejles under hensyntagen til de undtagelser og overgangsordninger, der gælder for disse materialer i henhold til international ret.

Latvian

Bīstamo materiālu uzskaitījumu pienācīgi uztur un atjaunina visā kuģa ekspluatācijas laikā, un tas atspoguļo jaunas uzstādīšanas, kuru sastāvā ir jebkuri II pielikumā minētie bīstamie materiāli, kā arī attiecīgās izmaiņas kuģa konstrukcijā un iekārtās, ņemot vērā izņēmumus un pārejas pasākumus, ko šiem materiāliem piemēro saskaņā ar starptautiskajām tiesībām.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

Den nationale emissionsreduktionsplan skal reducere de samlede årlige emissioner af NOx, SO2 og støv fra bestående anlæg til de niveauer, der ville være blevet nået ved at anvende de emissionsgrænseværdier, der nævnes i stk. 3, på bestående anlæg i drift i 2000 (herunder anlæg, der i 2000 har gennemgået en rehabiliteringsplan, godkendt af den kompetente myndighed, for at opfylde kravene om emissionsreduktion i den nationale lovgivning) på grundlag af hvert anlægs faktiske årlige driftstid, brændselsforbrug og termiske effekt i de sidste fem driftsår til og med 2000.

Latvian

Saskaņā ar emisijas samazināšanas valsts plānu samazina slāpekļa oksīdu (NOx), sēra dioksīda (SO2) un putekļu kopējo gada emisiju no esošajām iekārtām līdz līmeņiem, kas būtu jāsasniedz, piemērojot 2000. gadā ekspluatācijā esošajām iekārtām (ieskaitot 2000. gadā pēc kompetento iestāžu apstiprināta plāna rekonstruējamās esošās iekārtas, lai ievērotu valstu tiesību aktos noteikto emisijas samazinājumu) 3. punktā minētās emisijas robežvērtības, pamatojoties uz pēdējo piecu gadu, 2000. gadu ieskaitot, vidējiem datiem par katras iekārtas faktisko ekspluatācijas laiku, izmantoto kurināmo un ieejas siltuma jaudu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Halvtimesgennemsnittene og timinuttersgennemsnittene bestemmes inden for den faktiske driftstid (inklusive igangsaetnings- og lukningsperioder, hvis der forbraendes farligt affald) ud fra de maalte vaerdier, efter at vaerdien af det i bilag III, punkt 4, fastsatte konfidensinterval er fratrukket.

Latvian

Pusstundas vidējos daudzumus un 10 minūšu vidējos daudzumus nosaka faktiskajā darbības laikā (ieskaitot iedarbināšanas un izslēgšanas periodus, ja tiek sadedzināti bīstamie atkritumi), no izmērītajiem daudzumiem atņemot III pielikuma 4. punktā norādīto ticamības intervāla vērtību.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Halvtimesmiddelværdierne og timinuttersmiddelværdierne bestemmes inden for den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings- og udbrændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald) ud fra de målte værdier, efter at den i bilag III, punkt 3, fastsatte værdi af konfidensintervallet er fratrukket.

Latvian

Pusstundas vidējās vērtības un 10 minūšu vidējās vērtības jānosaka faktiskajā darbības laikā (izslēdzot palaišanas un apturēšanas periodus gadījumos, kad to laikā atkritumus nesadedzina), no izmērītajiem daudzumiem atņemot III pielikuma 3. punktā norādīto ticamības intervālu.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Ved kontinuerlige målinger anses emissionsgrænseværdierne i del A i bilag III-VII, punkt A, for overholdt, når en vurdering af resultaterne for driftstiden inden for et kalenderår viser, at

Latvian

Veicot nepārtrauktus mērījumus, uzskata, ka III līdz VII pielikuma A daļā noteiktas emisijas robežvērtības ir ievērotas, ja, novērtējot mērījumu rezultātus, kas iegūti darbības stundās kalendārā gada laikā:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Frem for alt kan en udvidelse af driftstiden have indvirkning på miljøet.

Latvian

Vidi var būtiski ietekmēt it īpaši darba laika pagarināšana.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(1) Pel for svejseaggregater: den sædvanlige elektriske strøm til svejsning multipliceret med den sædvanlige belastningsspænding for den laveste værdi af den driftstid, fabrikanten har oplyst. Pel for el-generatorer: primæreffekten i henhold til ISO 8528-1:1993, punkt 13.3.2 (2) Tallene for fase II er kun vejledende for følgende maskintyper: -vibrationstromler med gående fører -vibrationsplader (%gt%3kW) -vibrationsstampere -dozere (med stålbælte) -læssere (med stålbælte%gt% 55 kW) -gaffeltruck med forbrændingsmotor og kontravægte -udlægningsmaskiner med komprimerende afstrygerbrædder -håndbetjente betonbrækkere og pikhammere med forbrændingsmotor (15%lt%m%lt%30) -plæneklippere, plænetrimmere/plænekanttrimmere. De endelige tal vil afhænge af, om direktivet ændres på baggrund af den rapport, der skal aflægges i henhold til artikel 20, stk. 3. Hvis der ikke foretages nogen ændring, vil tallene for fase I fortsat finde anvendelse i fase II. -

Latvian

L%gt% 120 -105 -103(2) -(1) Pel elektroenerģijas ģeneratoriem: standarta metināšanas strāvas stiprums, kas reizināts ar standarta slodzes spriegumu ražotāja dotā jaudas koeficienta mazākajai vērtībai. Pel elektroenerģijas ģeneratoriem: primārā jauda saskaņā ar ISO 8528-1:1993. 13.3.2. punktu. (2) Paredzētie skaitļi II posmam attiecas tikai uz šādiem iekārtu veidiem: ejoša operatora vadītiem vibrācijas veltņiem; vibroplāksnēm (%gt%3kW); vibroblietēm; (kāpurķēžu) buldozeriem; (kāpurķēžu%gt% 55 kW) iekrāvējiem; iekšdedzes dzinēja autoiekrāvējiem ar pretsvaru; ielu seguma klājējiem ar blīvēšanas sistēmu; ar roku darbināmiem betona drupinātājiem un cērtēm ar iekšdedzes dzinēju (15%lt%m%lt%30); zāles pļāvējiem, zāliena apgriešanas mašīnām/zāliena malu apgriešanas mašīnām. Galīgie skaitļi ir atkarīgi no direktīvas grozījumiem, kurus veiks atbilstoši 20. panta 1. punktā paredzētajam ziņojumam. 20(1). Ja šādu grozījumu nav, tad I posma skaitļus turpina piemērot II posmā. -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

11. Halvtimesmiddelværdierne og timinuttersmiddelværdierne bestemmes inden for den faktiske driftstid (der ikke omfatter antændings-og udbrændingsfasen, hvis der ikke forbrændes affald) ud fra de målte værdier, efter at den i bilag III, punkt 3, fastsatte værdi af konfidensintervallet er fratrukket. Dagmiddelværdierne bestemmes ud fra disse validerede middelværdier.

Latvian

11. Pusstundas vidējās vērtības un 10 minūšu vidējās vērtības jānosaka faktiskajā darbības laikā (izslēdzot palaišanas un apturēšanas periodus gadījumos, kad to laikā atkritumus nesadedzina), no izmērītajiem daudzumiem atņemot III pielikuma 3. punktā norādīto ticamības intervālu. Diennakts vidējās vērtības jānosaka pēc šīm pamatotajām vidējām vērtībām.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

3.2.2 Europa-Kommissionen begyndte allerede for 20 år siden at udforme et EU-instrument. Hidtil er der dog ikke opnået større fremskridt. Det skyldes til dels, at de berørte medlemsstater for år tilbage ønskede først at afvente revisionen af kapitel 23. Det tilsigtede europæiske instrument bør vedrøre regler for besætningens sammensætning, skibenes driftstid og de obligatoriske hviletider for besætningsmedlemmerne.

Latvian

Jau divdesmit gadus Eiropas Komisija strādā pie Eiropas mēroga regulējuma. Sasniegts tomēr ir visai maz, kas daļēji ir skaidrojams ar attiecīgo dalībvalstu ilggadēju vēlēšanos gaidīt 23. nodaļas pārskatīšanu. Eiropas mēroga regulējumam vajadzētu aptvert normas, kas nosaka apkalpju sastāvu, kuģu braukšanas laiku, kā arī apkalpes locekļu obligāto atpūtas laiku. 3.2.3

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Halvtimesgennemsnittene og timinuttersgennemsnittene bestemmes inden for den faktiske driftstid (inklusive igangsaetnings-og lukningsperioder, hvis der forbraendes farligt affald) ud fra de maalte vaerdier, efter at vaerdien af det i bilag III, punkt 4, fastsatte konfidensinterval er fratrukket. Dagsgennemsnitsvaerdierne bestemmes ud fra disse validerede gennemsnitsvaerdier.

Latvian

Spriedumā par noteikumu ievērošanu neiekļauj vidējos daudzumus, kas noteikti 12. panta 2. punktā minētajos periodos.Pusstundas vidējos daudzumus un 10 minūšu vidējos daudzumus nosaka faktiskajā darbības laikā (ieskaitot iedarbināšanas un izslēgšanas periodus, ja tiek sadedzināti bīstamie atkritumi), no izmērītajiem daudzumiem atņemot III pielikuma 4. punktā norādīto ticamības intervāla vērtību. Diennakts vidējos daudzumus nosaka pēc šiem apstiprinātajiem vidējiem daudzumiem.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK