Ask Google

Results for underhåndskontrakt translation from Danish to Portuguese

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Portuguese

Info

Danish

»Underhåndskontrakt«

Portuguese

«Ajuste directo»

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Danish

1) "Underhåndskontrakt"

Portuguese

1)%quot%Ajuste directo%quot%

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

indgåelse af en underhåndskontrakt

Portuguese

conclusão de contratos por ajuste direto

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Kontrakterne kan have form af underhåndskontrakt, hvis centrets samlede udgift til tjenesteydelserne ikke overstiger 4999 EUR.

Portuguese

São celebrados por ajuste directo no caso de o custo total dos serviços prestados ao Centro não exceder 4999 EUR.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

Kontrakterne kan have form af underhåndskontrakt (ét bud), hvis det samlede kontraktbeløb ikke overstiger 4999 EUR.

Portuguese

Podem ser celebrados por ajuste directo (proposta única) no caso de o montante total do contrato não exceder 4999 EUR.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Danish

b) Kontrakterne kan have form af underhåndskontrakt, hvis centrets samlede udgift til tjenesteydelserne ikke overstiger 4999 EUR.

Portuguese

b) São celebrados por ajuste directo no caso de o custo total dos serviços prestados ao Centro não exceder 4999 EUR.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

b) Kontrakterne kan have form af underhåndskontrakt (ét bud), hvis det samlede kontraktbeløb ikke overstiger 4999 EUR.

Portuguese

b) Podem ser celebrados por ajuste directo (proposta única) no caso de o montante total do contrato não exceder 4999 EUR.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

De berørte parter finder generelt forslaget om forpligtelsen til at iagttage en frist med opsættende virkning sammen med en forpligtelse til gennemsigtighed forud for undertegnelsen af en underhåndskontrakt mere acceptabelt. _BAR_

Portuguese

A obrigação que estabelece a observância de um prazo suspensivo acompanhada de uma obrigação de transparência antes da celebração de um contrato adjudicado por ajuste directo constitui uma proposta que, regra geral, goza de uma melhor aceitação pelas partes interessadas. _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

13. For at sikre overholdelse af effektive klagefrister, der skal modvirke kapløbet om undertegnelse af ulovligt indgåede kontrakter og ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter, der af Domstolen er blevet betegnet som den alvorligste tilsidesættelse af fællesskabsbestemmelserne vedrørende offentlige kontrakter, som en ordregivende myndighed kan begå, bør der indføres en effektiv, rimelig og afskrækkende sanktion for ordregivende myndigheder, der ikke overholder minimumsfristerne med opsættende virkning.

Portuguese

(13) A fim de assegurar o respeito de prazos de recurso eficazes destinados a lutar contra a corrida à assinatura de contratos adjudicados ilegalmente e contra a conclusão ilegal de contratos por ajuste directo, que o Tribunal de Justiça qualificou como a mais importante violação do direito comunitário em matéria de contratos públicos por parte de entidades adjudicantes, deve prever-se uma sanção efectiva, proporcionada e dissuasiva contra qualquer entidade adjudicante que viole os prazos de suspensão mínimos.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

7. Da der hersker almindelig enighed om den alvorlige karakter af ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter, bør der med henblik på at sikre en effektiv retsbeskyttelse af de berørte personer anvendes en minimumsfrist med opsættende virkning sammen med en forpligtelse til at sikre gennemsigtighed i forbindelse med indgåelsen af underhåndskontrakter uden forudgående offentliggørelse og udbud i medfør af undtagelserne i direktiv 2004/17/EF og 2004/18/EF, og under alle omstændigheder hver gang en ordregivende myndighed indgår en underhåndskontrakt, hvis værdi overstiger tærsklerne i disse direktiver, uden forudgående offentliggørelse og udbud, med en person, der i retlig forstand er forskellig fra denne myndighed.

Portuguese

(7) Em contrapartida, tendo em conta a gravidade que se reconhece a toda e qualquer conclusão ilegal de um contrato por ajuste directo, e a fim de assegurar a tutela jurisdicional efectiva de qualquer interessado, deve ser aplicado um prazo suspensivo mínimo acompanhado de um dever de transparência relativamente à conclusão de contratos celebrados por ajuste directo sem publicitação nem realização de concurso prévio, nos termos das excepções previstas pelas Directivas 2004/17/CE e 2004/18/CE, e, em qualquer caso, sempre que a entidade adjudicante conclua um contrato por ajuste directo cujo montante seja superior aos limiares fixados por essas mesmas directivas, sem publicitação nem realização de concurso prévio, com uma pessoa juridicamente distinta dessa entidade.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Anvendelsen af en frist med opsættende virkning sammen med en forpligtelse til at sikre gennemsigtighed, jf. Domstolens dom i sag C-26/03, Stadt Halle[9], skal gøre det muligt effektivt at modarbejde ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter, som udgør den alvorligste tilsidesættelse af fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter, der kan begås af en ordregivende myndighed.

Portuguese

A aplicação deste prazo suspensivo acompanhado de um dever de transparência, em conformidade com o acórdão Stadt Halle[9], Processo C-26/03, do Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias, permitirá lutar eficazmente contra os contratos concluídos ilegalmente por ajuste directo, estando aqui em causa a violação mais importante do direito comunitário em matéria de contratos públicos por parte de entidades adjudicantes.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Dette er endnu mere bekymrende, når det drejer sig om at forhindre ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter, dvs. uden forudgående offentliggørelse og udbud.

Portuguese

Esta situação é ainda mais preocupante nos casos em que se trate de prevenir os contratos celebrados ilegalmente por ajuste directo; ou seja, contratos celebrados ilegalmente sem processos de publicidade e de abertura de concurso prévios.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

I et flertal af medlemsstaterne er der endnu ikke fundet nogen effektiv løsning på problemet med ulovlig tildeling af underhåndskontrakter, selv om langt de fleste af dem erkender, at problemet er reelt og alvorligt.

Portuguese

325 _BAR_ No que diz respeito ao problema das adjudicações ilegais por ajuste directo, a maior parte dos Estados-Membros ainda não adoptou nenhuma solução eficaz para lutar contra esta prática ilegal, embora reconheça, na sua grande maioria, a realidade e a gravidade do problema.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Medlemsstaterne sikrer på de betingelser, der er anført i stk. 2, 3 og 4, effektiviteten af begæringer om midlertidige foranstaltninger og annullation som omhandlet i artikel 1 og artikel 2, stk. 1, litra a) og b), indgivet i forbindelse med ulovligt indgåede underhåndskontrakter.

Portuguese

Os Estados-Membros assegurarão a eficácia dos recursos em processo de urgência e dos recursos de anulação referidos no artigo 1.º e no artigo 2.º, n.º 1, alíneas a) e b), contra os contratos celebrados ilegalmente por ajuste directo, nos termos dos n.os 2, 3 e 4 do presente artigo.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Medlemsstaterne sikrer på de betingelser, der er anført i stk. 2, 3 og 4, effektiviteten af begæringer om midlertidige foranstaltninger og annullation som omhandlet i artikel 1 og artikel 2, stk. 1, litra a), b) og c), indgivet i forbindelse med ulovligt indgåede underhåndskontrakter.

Portuguese

Os Estados-Membros assegurarão a eficácia dos recursos em processo de urgência e dos recursos de anulação referidos no artigo 1.º e no artigo 2.º, n.º 1, alíneas a), b) e c) contra os contratos celebrados ilegalmente por ajuste directo, nos termos dos n.os 2, 3 e 4 do presente artigo.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Selv om Domstolen har betegnet ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter som "den alvorligste tilsidesættelse af fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter" (sag C-26/03, Stadt Halle, præmis 37), giver de gældende klagedirektiver således ikke mulighed for at forhindre en sådan overtrædelse eller bringe dens følgevirkninger til ophør på en effektiv måde.

Portuguese

Assim, embora o Tribunal de Justiça qualifique a adjudicação ilegal de contratos por ajuste directo a mais importante violação do direito comunitário em matéria de contratos públicos (Stadt Halle, Processo C-26/03, n.º 37), as Directivas «recurso» em vigor não permitem prevenir nem corrigir eficazmente as consequências de tal ilegalidade.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

Som Europa-Parlamentet ønskede, har Rådet taget hensyn til SMV'ernes specifikke situation og genvurderet niveauet for de tærskler, der kun skal gælde for SMV , hvilket gør det muligt at tildele disse selskaber underhåndskontrakter om offentlig trafikbetjening til en årlig værdi, der ikke overstiger 1,7 mio. EUR eller for maksimalt 500 000 km pr. år til selskaber, der højest benytter 20 køretøjer.

Portuguese

Conforme solicitado pelo PE, o Conselho tomou em consideração a situação específica das PME e revalorizou o nível dos limiares aplicáveis exclusivamente às PME , o que permite a adjudicação por ajuste directo a estas empresas de contratos de serviços públicos de valor anual não superior a 1,7 milhão de euros ou respeitantes a um máximo de 500 000 kms por ano, em benefício de empresas que não operam mais de 20 veículos.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

For det tredje må det undersøges, om ordningen med ud reg ningsvederlage t og organisationsbidraget medfører en generel prisforhøjelse. I så henseende bør der sondres mellem samtidige tilbud, tilbud om underhåndskontrakter og tilbud om underentrepriser.

Portuguese

Convém todavia saber se essa protecção, além do facto de ocorrer depois de ter havido uma troca de informações anticoncorrencial e de se suceder a fixações de partes de preços, não conduz também a restringir, por si mesma, a concorrência

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

Det er uacceptabelt, at antallet af underhåndskontrakter i 1998 er steget til halvdelen af alle kontrakter.

Portuguese

É inadmissível que o número de contratos adjudicados por" ajuste directo" tenha subido, em 1998, para metade da totalidade dos contratos.

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Danish

13. For at sikre overholdelse af effektive klagefrister, der skal modvirke kapløbet om undertegnelse af ulovligt indgåede kontrakter og ulovlig indgåelse af underhåndskontrakter, der af Domstolen er blevet betegnet som den alvorligste tilsidesættelse af fællesskabsbestemmelserne vedrørende offentlige kontrakter, som en ordregivende myndighed kan begå, bør der indføres en effektiv, rimelig og afskrækkende sanktion for ordregivende myndigheder, der ikke overholder minimumsfristerne med opsættende virkning. Da medlemsstaterne i henhold til direktiv 89/665/EØF og 92/13/EØF skal påse, at ordregivende myndigheders ulovlige beslutninger kan annulleres af de instanser, der er ansvarlige for klageprocedurerne, bør det fastsættes, at enhver kontrakt, der er indgået i strid med disse frister, anses for at være uden virkning, og at den instans, der er ansvarlig for klageprocedurerne, skal drage alle konsekvenser heraf for den ulovlige kontrakt som f.eks. tilbagebetaling af beløb, som den ordregivende myndighed måtte have udbetalt.

Portuguese

(13) A fim de assegurar o respeito de prazos de recurso eficazes destinados a lutar contra a corrida à assinatura de contratos adjudicados ilegalmente e contra a conclusão ilegal de contratos por ajuste directo, que o Tribunal de Justiça qualificou como a mais importante violação do direito comunitário em matéria de contratos públicos por parte de entidades adjudicantes, deve prever-se uma sanção efectiva, proporcionada e dissuasiva contra qualquer entidade adjudicante que viole os prazos de suspensão mínimos. Nestas circunstâncias, prevendo as Directivas 89/665/CEE e 92/13/CEE que os Estados-Membros devem assegurar que as decisões ilegais das entidades adjudicantes possam ser anuladas pelas instâncias responsáveis em matéria de processos de recurso, convém prever que toda e qualquer celebração de um contrato em que haja violação desses prazos é considerada sem efeito, devendo a instância responsável relativamente ao processo de recurso retirar todas as consequências quanto ao contrato ilegal, como as relativas à restituição das somas eventualmente pagas pela entidade adjudicante.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK