Results for forsikringskreditorers translation from Danish to Swedish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Danish

Swedish

Info

Danish

hjemlandet kan bestemme, at når en garantifond, som er oprettet i hjemlandet, er indtrådt i forsikringskreditorers rettigheder, kan denne fonds fordringer ikke være omfattet af bestemmelserne i artikel 10, stk. 1.

Swedish

hemlandet får föreskriva att, om försäkringsborgenärernas rättigheter genom subrogation har övergått till ett garantisystem som är upprättat i den medlemsstaten, fordringar inom detta garantisystem inte skall åtnjuta de förmåner som fastställs i artikel 10.1.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Danish

(56) det er vigtigt, at der sker en samordning på fællesskabsplan vedrørende forsikringsselskabers likvidation. allerede nu er det i tilfælde af, at et forsikringsselskab træder i likvidation, vigtigt at fastsætte, at de garantiordninger, der er indført i hver medlemsstat, sikrer en ensartet behandling af samtlige forsikringskreditorer, uanset disse kreditorers nationalitet, og uanset hvordan forpligtelsen er indgået.

Swedish

(56) det är viktigt att införa en gemenskapssamordning för likvidation av försäkringsföretag. det är hädanefter väsentligt, för det fall ett försäkringsföretag skulle träda i likvidation, att fastställa att det skyddssystem som finns i varje medlemsstat säkerställer lika behandling av alla som har fordringar på grund av försäkringsavtal, oavsett nationalitet och oavsett hur åtagandet har ingåtts.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(14) direktivet bør sikre en passende balance mellem beskyttelsen af forsikringskreditorer og andre priviligerede kreditorer, som er beskyttet i medlemsstaternes lovgivning, men ikke harmonisere medlemsstaternes forskellige ordninger vedrørende kreditorers forrang.

Swedish

(14) detta direktiv bör säkerställa en lämplig balans mellan skyddet för försäkringsborgenärer och andra prioriterade borgenärer som skyddas av medlemsstaternas lagstiftning och inte harmonisera de olika system avseende prioriterade borgenärer som finns i medlemsstaterna.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(18) hjemlandet bør kunne bestemme, at når en garantifond, som er oprettet i hjemlandet, er indtrådt i forsikringskreditorers rettigheder, kan denne fonds fordringer ikke behandles som forsikringskrav i henhold til dette direktiv.

Swedish

(18) hemlandet bör kunna föreskriva att, när försäkringsborgenärernas rättigheter genom subrogation har övergått till ett garantisystem som är upprättat i det hemlandet, fordringar inom detta garantisystem inte bör åtnjuta den behandling som gäller för försäkringsfordringar enligt detta direktiv.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 5
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(9) dette direktiv søger ikke at harmonisere lovgivningen om saneringsforanstaltninger og likvidation, men tilsigter at sikre gensidig anerkendelse af medlemsstaternes saneringsforanstaltninger for og likvidation af forsikringsselskaber samt det nødvendige samarbejde. denne gensidige anerkendelse gennemføres i dette direktiv via principperne om enhed, universalitet, samordning, offentlighed, ensartet behandling og beskyttelse af forsikringskreditorer.

Swedish

(9) detta direktiv syftar inte till att harmonisera nationell lagstiftning avseende rekonstruktionsåtgärder och likvidationsförfaranden men har som mål att säkerställa ett ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas rekonstruktionsåtgärder och likvidationslagstiftning gällande försäkringsföretag samt det nödvändiga samarbetet. ett sådant ömsesidigt erkännande genomförs med detta direktiv genom principerna om enhet, universalitet, samordning, offentlighet, likvärdig behandling och skydd av försäkringsborgenärer.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(13) det er yderst vigtigt, at forsikrede personer, forsikringstagere, begunstigede og enhver skadelidt, som har ret til at rejse krav direkte mod forsikringsselskabet som følge af forsikringstransaktioner, er beskyttet i forbindelse med likvidationen. denne beskyttelse bør ikke omfatte fordringer, som ikke følger af forpligtelser i henhold til forsikringsaftaler eller forsikringstransaktioner, men af et civilretligt ansvar, som en befuldmægtiget har udløst under forhandlinger, og som denne i henhold til den lovgivning, som gælder for forsikringsaftalen eller forsikringstransaktionen, ikke selv hæfter for i forbindelse med den pågældende aftale eller transaktion. med henblik herpå bør medlemsstaterne sikre forsikringskreditorer en særlig behandling ved anvendelse af én af de to mulige metoder, som er fastsat i dette direktiv. medlemsstaterne kan vælge mellem at give forsikringskrav absolut forrang for andre fordringer i forhold til aktiver, som udgør de forsikringsmæssige hensættelser, eller en særlig forrang ved fyldestgørelse i forsikringsselskabets aktiver, som kun skal vige for fordringer vedrørende løn, social sikring, skatter og tinglige rettigheder. ingen af de to metoder i dette direktiv forhindrer en medlemsstat i at indføre en rangorden mellem forskellige kategorier af forsikringskrav.

Swedish

(13) det är av yttersta vikt att försäkrade, försäkringstagare, förmånstagare samt skadelidande som har rätt att rikta fordringsanspråk direkt mot försäkringsföretaget som härrör från försäkringsverksamhet skyddas vid likvidationsförfaranden. ett sådant skydd bör inte innefatta fordringar som inte är hänförliga till försäkringsavtal eller försäkringsverksamhet utan till skyldigheter som följer av annat civilrättsligt ansvar som förorsakats av försäkringsombud vid förhandlingar som detta ombud, enligt den lagstiftning som gäller för försäkringsavtalet eller försäkringsverksamheten, inte själv är ansvarig för enligt försäkringsavtalet eller försäkringsverksamheten. för att detta mål skall kunna uppnås bör medlemsstaterna se till att försäkringsborgenärer får en särskild behandling enligt en av två alternativa metoder som anges i detta direktiv. medlemsstaterna kan välja mellan att ge försäkringsfordringar absolut förmånsrätt framför varje annan fordran i tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna eller ge försäkringsfordringar en förmånsrätt i försäkringsföretagets samtliga tillgångar som endast kan föregås av fordringar som avser anspråk i fråga om lön, socialförsäkringsavgifter, skatter och sakrätter. ingen av de båda metoder som anges i detta direktiv hindrar en medlemsstat från att upprätta en förmånsrättsordning mellan olika kategorier av försäkringsfordringar.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(16) medlemsstater, som med henblik på beskyttelse af forsikringskreditorer vælger den metode, der giver absolut forrang for forsikringskrav i forhold til aktiver, som udgør de forsikringsmæssige hensættelser, bør kræve, at forsikringsselskaberne udarbejder og ajourfører et særligt register over sådanne aktiver. et sådant register er et nyttigt instrument til at identificere de aktiver, der anvendes til fyldestgørelse af sådanne fordringer.

Swedish

(16) de medlemsstater som i syfte att skydda försäkringsborgenärer väljer metoden att ge försäkringsfordringar absolut förmånsrätt när det gäller tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna bör kräva att försäkringsföretag upprättar och uppdaterar ett särskilt register över sådana tillgångar. ett sådant register är ett användbart instrument för att identifiera de tillgångar som berörs av sådana fordringar.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

(16) medlemsstater, som med henblik på beskyttelse af forsikringskreditorer vælger den metode, der giver absolut forrang for forsikringskrav i forhold til aktiver, som udgør de forsikringsmæssige hensættelser, bør kræve, at forsikringsselskaberne udarbejder og ajourfører et særligt register over sådanne aktiver.

Swedish

(16) de medlemsstater som i syfte att skydda försäkringsborgenärer väljer metoden att ge försäkringsfordringar absolut förmånsrätt när det gäller tillgångar som motsvarar de tekniska avsättningarna bör kräva att försäkringsföretag upprättar och uppdaterar ett särskilt register över sådana tillgångar.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

allerede nu er det i tilfælde af, at et forsikringsselskab træder i likvidation, vigtigt at fastsætte, at de garantiordninger, der er indført i hver medlemsstat, sikrer en ensartet behandling af samtlige forsikringskreditorer, uanset disse kreditorers nationalitet, og uanset hvordan forpligtelsen er indgået.

Swedish

det är hädanefter väsentligt, för det fall ett försäkringsföretag skulle träda i likvidation, att fastställa att det skyddssystem som finns i varje medlemsstat säkerställer lika behandling av alla som har fordringar på grund av försäkringsavtal, oavsett nationalitet och oavsett hur åtagandet har ingåtts.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

denne gensidige anerkendelse gennemføres i dette direktiv via principperne om enhed, universalitet, samordning, offentlighed, ensartet behandling og beskyttelse af forsikringskreditorer.

Swedish

ett sådant ömsesidigt erkännande genomförs med detta direktiv genom principerna om enhet, universalitet, samordning, offentlighet, likvärdig behandling och skydd av försäkringsborgenärer.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

med henblik herpå bør medlemsstaterne sikre forsikringskreditorer en særlig behandling ved anvendelse af én af de to mulige metoder, som er fastsat i dette direktiv.

Swedish

för att detta mål skall kunna uppnås bör medlemsstaterna se till att försäkringsborgenärer får en särskild behandling enligt en av två alternativa metoder som anges i detta direktiv.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Danish

det vil forhindre konflikter med hensyn til jurisdiktion og ulige behandling af forsikringskreditorer.

Swedish

det skall hjälpa till att undvika konflikter om jurisdiktion och olika behandling av försäkringsborgenärer .

Last Update: 2012-03-22
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK