Ask Google

Results for chup translation from Dutch to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Danish

Info

Dutch

De positieve evolutie van Chupa Chups vanaf 2002/2003 ten slotte heeft duidelijk gemaakt dat niet was voldaan aan het algemene criterium van punt 4 van de richtsnoeren, volgens welk van een onderneming in moeilijkheden kan worden gesproken „wanneer zij niet in staat is, noch met haar eigen middelen, noch met middelen die haar eigenaren/aandeelhouders of haar schuldeisers bereid zijn in te brengen, de verliezen te stelpen die, zonder externe steun van de overheid, op korte of middellange termijn vrijwel zeker tot het faillissement van de onderneming zouden leiden”.

Danish

Endelig viser Chupa Chups positive udvikling fra 2002-2003, at virksomheden ikke opfyldte de generelle kriterier i punkt 4 i rammebestemmelserne, ifølge hvilke en virksomhed er i krise, »når den ikke med egne finansielle midler eller med de midler, som virksomhedens ejer/aktionærer og kreditorer er villige til at skyde ind i virksomheden er i stand til at bremse de tab, som med rimelig stor sikkerhed vil kvæle virksomheden på kort eller mellemlang sigt, medmindre de offentlige myndigheder griber ind«.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In het beroep wordt bovendien aangevoerd dat Chupa Chups geen onderneming in moeilijkheden was in de zin van punt 5, onder a), van de communautaire richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan ondernemingen in moeilijkheden uit 1999 [7].

Danish

Derudover nævnes det i klagen, at Chups Chupa i henhold til punkt 5, litra a), i Fællesskabets rammebestemmelser for statsstøtte til redning og omstrukturering af kriseramte virksomheder [7] fra 1999 ikke var en virksomhed i krise.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Ook wanneer Chupa Chups voor meer dan de helft van zijn geplaatste kapitaal verliezen zou blijken te hebben geleden, wordt in dit geval toch niet voldaan aan het criterium dat meer dan de helft van het geplaatste kapitaal verloren moet zijn gegaan, aangezien Chupa Chups nog over andere reserves beschikte.

Danish

Selvom det ser ud som om, at Chupa Chups’ tab udgjorde over halvdelen af den tegnede kapital, så opfylder virksomheden i denne sag ikke kriteriet om, at over halvdelen af den tegnede kapital er forsvundet, fordi Chupa Chups havde andre reserver.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De beschikking van 10 mei 2007 betreffende de maatregelen C 1/06 (ex NN 103/05) die door Spanje ten behoeve van Chupa Chups zijn genomen, dient bijgevolg dienovereenkomstig te worden aangepast,

Danish

Kommissionens beslutning af 10. maj 2007 om Spaniens foranstaltninger C 1/06 (ex NN 103/05) til fordel for Chupa Chups bør ændres i overensstemmelse hermed —

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Om die reden moet de subsidie van 800000 EUR die op grond van deze regionalesteunregeling aan Chupa Chups werd toegekend, worden beschouwd als verenigbare steun.

Danish

Den støtte på 800000 EUR, der blev ydet til Chupa Chups i henhold til den regionale støtteordning, er derfor forenelig med fællesmarkedet.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In de beschikking van 10 mei 2007 betreffende de maatregelen C 1/06 (ex NN 103/05) die door Spanje ten behoeve van Chupa Chups zijn genomen, komt artikel 1, lid 2, als volgt te luiden:

Danish

I beslutning af 10. maj 2007 om Spaniens foranstaltninger C 1/06 (ex NN 103/05) til fordel for Chupa Chups affattes artikel 1, stk. 2, således:

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Nadat Chupa Chups S.A. (hierna „Chupa Chups” genoemd) bij het Gerecht van eerste aanleg van de Europese Gemeenschappen beroep had ingesteld tegen deze beschikking, is de Commissie tot de bevinding gekomen dat zij een onderdeel van maatregel 4 onjuist had beoordeeld, nl. 800000 EUR die in 2003 op grond van een regionalesteunregeling waren toegekend.

Danish

Efter at Chupa Chups SA (i det følgende benævnt »Chupa Chups«) indgav en klage for De Europæiske Fællesskabers Ret i Første Instans over den nævnte beslutning, konkluderede Kommissionen, at den fejlvurderede en del af foranstaltning 4, der omhandler regional støtte på 800000 EUR, der blev ydet i 2003.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Gezien de grote verliezen van Chupa Chups in 2002 (22078000 EUR, of 86,5 % van het aan het einde van het boekjaar geplaatste kapitaal) en zijn resultaten in 2003, was de Commissie van oordeel dat Chupa Chups op het ogenblik van de steunverlening als een onderneming in moeilijkheden moest worden beschouwd.

Danish

På baggrund af de store tab, som Chupa Chups led i 2002 (22078000 EUR eller 86,5 % af den kapital, der var tegnet ved udgangen af regnskabsåret), og resultaterne for 2003 vurderede Kommissionen, at Chupa Chups var at betragte som en kriseramt virksomhed på det tidspunkt, hvor støtten blev ydet.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

In tegenstelling tot haar eerste beoordeling bij de inleiding van de formele onderzoeksprocedure is de Commissie bovendien van oordeel dat Chupa Chups voldeed aan de voorwaarden voor deze steun, aangezien het op het ogenblik van de toekenning ervan geen onderneming in moeilijkheden was [4].

Danish

I modsætning til, hvad der var tilfældet ved den formelle undersøgelsesprocedures begyndelse, vurderer Kommissionen derudover nu, at Chupa Chups opfyldte betingelserne for at modtage denne støtte, da virksomheden ved tildelingen ikke befandt sig i en krise [4].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

tot wijziging van de beschikking van de Commissie van 10 mei 2007 betreffende de maatregelen C 1/06 (ex NN 103/05) die door Spanje ten behoeve van Chupa Chups zijn genomen

Danish

om ændring af Kommissionens beslutning af 10. maj 2007 om Spaniens foranstaltninger C 1/06 (ex NN 103/05) til fordel for Chupa Chups

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De Commissie gaf op 10 mei 2007 een beschikking betreffende de maatregelen C 1/06 (ex NN 103/05) die door Spanje ten behoeve van Chupa Chups zijn genomen [2].

Danish

Den 10. maj 2007 vedtog Kommissionen en beslutning om Spaniens foranstaltninger C 1/06 (ex NN 103/05) til fordel for Chupa Chups [2].

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het bij Verordening (EG) nr. 584/96 ingestelde definitief antidumpingrecht op de invoer van bepaalde hulpstukken voor buisleidingen, van ijzer of van staal ingedeeld onder GN-codes ex 7307 93 11 (Taric-code 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (Taric-code 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (Taric-code 7307 99 30 91) en ex 7307 99 90 (Taric-code 7307 99 90 91) van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt hierbij uitgebreid tot de invoer van dezelfde hulpstukken die zijn verzonden uit Taiwan (al dan niet aangegeven als van oorsprong uit Taiwan) (aanvullende Taric-code A 999), met uitzondering van hulpstukken die zijn geproduceerd door Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric aanvullende code A 098), Rigid Industries Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric aanvullende code A 099) en Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric aanvullende code A 100).

Danish

Den endelige antidumpingtold, der ved forordning (EF) nr. 584/96 indførtes på importen af visse rørfittings af jern og stål, henhørende under KN-kode ex 7307 93 11 (Taric-kode 7307 93 11 90), ex 7307 93 19 (Taric-kode 7307 93 19 90), ex 7307 99 30 (Taric-kode 7307 99 30 91) og ex 7307 99 90 (Taric-kode 7307 99 90 91) med oprindelse i Kina, udvides til også at omfatte importen af samme rørfittings afsendt fra Taiwan (uanset om disse rørfittings er angivet med oprindelse i Taiwan) (Taric-tillægskode A 999), med undtagelse af rørfittings, der er fremstillet af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 098), Rigid Industries Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 099) og Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 100).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Indien bij invoer van het betrokken product dat vanuit Chinees Taipei wordt verzonden, een aanvullend vrijwaringsrecht van toepassing is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1694/2002(15), is op de nettoprijs, vrij grens Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product, met uitzondering van het product dat wordt vervaardigd en uitgevoerd door Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd en Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, in afwijking van lid 1, het volgende antidumpingrecht van toepassing:

Danish

Uanset stk. 1, og med undtagelse af de rørfittings, der er fremstillet og eksporteret af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd og Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, fastsættes antidumpingtolden i tilfælde, hvor der på importen af rørfittings afsendt fra Kinesisk Taipei skal betales en tillægsbeskyttelsestold i medfør af artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1694/2002(15), til nedenstående satser beregnet af nettoprisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940, que goza de importante presencia internacional.

Danish

Chupa Chups S.A. es una sociedad holding de un grupo industrial familiar establecido en España en 1940, que goza de importante presencia internacional.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De begunstigde van de steun zou Chupa Chups SA zijn, de houdstermaatschappij van een in 1970 in Spanje opgerichte industriële familiezaak.

Danish

Støttemodtageren skulle være Chupa Chups S.A, der er holdingselskab for en familieejet industrikoncern, der blev oprettet i Spanien i 1940.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

Danish

Por carta registrada el 22 de abril de 2005, la Comisión recibió una denuncia de un competidor sobre una supuesta medida de ayuda a favor de Chupa Chups S.A. La Comisión solicitó información por cartas de 10 de junio de 2005 y de 7 de septiembre de 2005, a las que España respondió por cartas registradas el 11 de agosto de 2005, el 26 de octubre de 2005, el 18 de noviembre de 2005 y el 12 de diciembre de 2005.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Indien bij invoer van het betrokken product dat vanuit Taiwan wordt verzonden, een aanvullend vrijwaringsrecht van toepassing is ingevolge artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) nr. 1694/2002, is op de prijs vrij grens Gemeenschap, vóór inklaring, van dit product, met uitzondering van het product dat wordt vervaardigd door Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co., Ltd en Niang Hong Pipe Fittings Co., Ltd, in afwijking van lid 1, het volgende antidumpingrecht van toepassing:

Danish

Uanset stk. 1, og med undtagelse af de rørfittings, der er fremstillet af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Rigid Industries Co. Ltd og Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, fastsættes antidumpingtolden i tilfælde, hvor der på importen af rørfittings afsendt fra Taiwan skal betales en tillægsbeskyttelsestold i medfør af artikel 1, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1694/2002, til nedenstående satser beregnet af prisen, frit Fællesskabets grænse, ufortoldet:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución de sus ratios financieros, Chupa Chups parece una empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Directrices.

Danish

Dados sus resultados en los últimos 4 años y la evolución de sus ratios financieros, Chupa Chups parece una empresa en crisis con arreglo a la sección 2.1 de las Directrices.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Y si no lo hizo, la moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups no podría haber conseguido en el mercado, causando así una distorsión de la competencia.

Danish

Y si no lo hizo, la moratoria fiscal constituiría una ventaja que Chupa Chups no podría haber conseguido en el mercado, causando así una distorsión de la competencia.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

De bij artikel 1 ingestelde definitieve antidumpingrechten ten aanzien van hulpstukken uit de Volksrepubliek China wordt uitgebreid tot dezelfde hulpstukken (Taric-codes: 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92 ) die vanuit Taiwan zijn verzonden (aanvullende Taric-code A999), met uitzondering van hulpstukken die zijn vervaardigd door Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (aanvullende Taric-code A098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (aanvullende Taric-code A099) en Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (aanvullende Taric-code A100).

Danish

Den endelige antidumpingtold, der indføres ved artikel 1 på importen af varer med oprindelse i Kina, udvides hermed til også at omfatte import af samme fittings (Taric-kode 7307 93 11 91; 7307 93 19 91; 7307 99 30 92; 7307 99 90 92 ) afsendt fra Taiwan (Taric-tillægskode A 999), med undtagelse af varer, der er fremstillet af Chup Hsin Enterprise Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 098), Rigid Industries Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 099) og Niang Hong Pipe Fittings Co. Ltd, Kaohsiung (Taiwan) (Taric-tillægskode A 100).

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK