MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: staatspensioen ( Dutch - English )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

English

Info

Dutch

In 1937 werd hij begiftigd met een Brits staatspensioen en in 1938 kreeg hij de Franse Légion d'Honneur.

English

He went on to promote the recorder as an instrument for teaching music in schools.

Last Update: 2016-03-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Vóór 2001 werd de ontwikkeling van de gedeponeerde bedragen — zoals de significante daling eind jaren 1990, in het bijzonder tussen 1996 en 1997 — beïnvloed door wet nr. 662 van 23 december 1996 waarin de opheffing werd bevolen van de rekeningen die de Schatkist gebruikte om de staatspensioenen te betalen; dit heeft ertoe geleid dat op 1 januari 1997 circa 11 miljard EUR via deze rekeningen werd afgewikkeld.

English

Before 2001, the variations in the amounts of funds deposited – including the significant reduction in the second half of the 1990s, in particular between 1996 and 1997 – were influenced by Act No 662 of 23 December 1996, which imposed the closure of the accounts that the Treasury had been using to pay State pensions; this led to a reduction of some EUR 11 billion in the deposits held on 1 January 1997.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Gegarandeerde pensioenen en uitkeringen die in de plaats zijn gekomen van de volledige staatspensioenen onder de wetgeving inzake staatspensioenen die tot 1 januari 1993 van kracht was, en de volledige staatspensioenen die zijn toegekend op grond van de overgangsregelingen die daarna van kracht waren.”.

English

Swedish guarantee pension and guaranteed compensation which replaced the full Swedish state pensions provided under the legislation on the state pension which applied before 1 January 1993, and the full state pension awarded under the transitional rules of the legislation applying from that date.’;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Nabestaandenpensioenen berekend op basis van veronderstelde tijdvakken van verzekering (artikel 23, lid 8, van de Wet op de staatspensioenen van 1 januari 1996).

English

Survivors' pension calculated on the basis of assumed insurance periods (Article 23(8) of the Law on State Pensions of 1 January 1996).

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Staatspensioen (Wet op de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekering van 23 december 1999).

English

State pension (Pension and Disability Insurance Act of 23 December 1999);

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Voor de toepassing van artikel 52, lid 1, onder b) i), van deze verordening worden de jaren die de werkende tekort komt om de pensioengerechtigde of pensioenplichtige leeftijd te bereiken, als bepaald in artikel 31, punt 4, van de geconsolideerde tekst van de Ley de Clases Pasivas del Estado (wet op de staatspensioenen) alleen als jaren in overheidsdienst aangerekend indien de begunstigde op het tijdstip van de gebeurtenis die het recht op een invaliditeits- of overlevingspensioen deed ontstaan, onder de Spaanse bijzondere regeling voor ambtenaren viel of een werkzaamheid uitoefende die onder dat stelsel daarmee gelijkgesteld wordt, of indien hij, op het tijdstip van de gebeurtenis die het recht op een invaliditeits- of overlevingspensioen deed ontstaan, een werkzaamheid uitoefende die, als de werkzaamheid in Spanje was uitgeoefend, de betrokkene verplicht onder de bijzondere regeling voor ambtenaren, voor de strijdkrachten of voor het gerechtelijk apparaat had doen vallen.

English

For the purposes of implementing Article 52(1)(b)(i) of this Regulation, the years which the worker lacks to reach the pensionable or compulsory retirement age as stipulated under Article 31(4) of the consolidated version of the Ley de Clases Pasivas del Estado (Law on State Pensioners) shall be taken into account as actual years of service to the State only if at the time of the event in respect of which invalidity or death pensions are due, the beneficiary was covered by Spain’s special scheme for civil servants or was performing an activity assimilated under the scheme, or if, at the time of the event in respect of which the pensions are due, the beneficiary was performing an activity that would have required the person concerned to be included under the State’s special scheme for civil servants, the armed forces or the judiciary, had the activity been performed in Spain.

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Invaliditeitspensioenen (derde groep) uit hoofde van artikel 16, leden 1 en 2, van de Wet op de staatspensioenen van 1 januari 1996.”;

English

Invalidity pensions (third group) under Article 16(1)(2) of the Law on State Pensions of 1 January 1996.’;

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het Zweedse gegarandeerde pensioen en de gegarandeerde uitkering ter vervanging van het volledige Zweedse staatspensioen overeenkomstig de wetgeving inzake staatspensioenen die vóór 1 januari 1993 van kracht was, het volledige staatspensioen overeenkomstig de overgangsbepalingen van de wetgeving die vanaf die datum van kracht was, en de Zweedse inkomensgerelateerde uitkeringen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid.”

English

Swedish guarantee pension and guaranteed compensation which have replaced the full Swedish state pensions provided under the legislation on the state pension which applied before 1 January 1993, the full state pension awarded under the transitional rules of the legislation applying from that date and Swedish income-related sickness compensation and activity compensation.’

Last Update: 2014-11-21
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Overwegende dat het Hof eveneens in zijn arrest van 9 november 1993 in zaak C-132/92 (Birds Eye Walls Ltd tegen Friedel M. Roberts) (8) heeft gepreciseerd dat artikel 119 van het Verdrag niet belet dat bij de berekening van het bedrag van een overbruggingspensioen dat door een werkgever wordt uitgekeerd aan mannelijke en vrouwelijke werknemers die om gezondheidsredenen ver vroegd met pensioen zijn gegaan, en dat in het bijzonder strekt ter compensatie van het inkomensverlies dat de betrokken werknemers lijden doordat zij nog niet de leeftijd hebben bereikt waarop men aanspraak heeft op uitkering van een staatspensioen, rekening wordt gehouden met het bedrag aan staatspensioen dat die werknemers naderhand zullen ontvangen, en het bedrag van het overbruggingspensioen dienovereenkomstig wordt verminderd, ook indien dit voor personen tussen 60 en 65 jaar tot gevolg heeft, dat een vrouwelijke ex-werknemer een lager overbruggingspensioen ontvangt dan haar mannelijke evenknie, waarbij het verschil overeenstemt met het bedrag aan staatspensioen waarop de vrouw vanaf 60-jarige leeftijd aanspraak heeft uit hoofde van de bij de betrokken werkgever vervulde dienstjaren;

English

Whereas, in its judgment of 9 November 1993 (Case C-132/92: Birds Eye Walls Ltd v. Friedel M. Roberts) (8), the Court has also specified that it is not contrary to Article 119 of the Treaty, when calculating the amount of a bridging pension which is paid by an employer to male and female employees who have taken early retirement on grounds of ill health and which is intended to compensate, in particular, for loss of income resulting from the fact that they have not yet reached the age required for payment of the State pension which they will subsequently receive and to reduce the amount of the bridging pension accordingly, even though, in the case of men and women aged between 60 and 65, the result is that a female ex-employee receives a smaller bridging pension than that paid to her male counterpart, the difference being equal to the amount of the State pension to which she is entitled as from the age of 60 in respect of the periods of service completed with that employer;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Daarom zal er een combinatie van staatspensioenen moeten worden uitgedacht, en zullen ouderen die dat wensen in de gelegenheid moeten worden gesteld om te werken, door stimulering van een flexibel arbeidsleven en van op gelijke behandeling gerichte beleidsvormen die zo belangrijk zijn in deze sector.

English

Por ello, será preciso alcanzar una combinación de pensiones públicas y brindar a los mayores que lo deseen la posibilidad de trabajar mediante el fomento de una vida laboral flexible y de las políticas de igualdad, tan importantes en este sector.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Dit probleem is natuurlijk op te lossen door meer geld uit te trekken voor fatsoenlijke staatspensioenen. Hiervoor moet een politieke keuze worden gemaakt.

English

La solución, evidentemente, es que haya pensiones estatales decentes, y su financiación es una opción política.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Wij hebben geconstateerd dat er sprake is van ernstige ongelijkheden, vooral bij bedrijfspensioenen, maar zelfs ook bij staatspensioenen. Als vrouwen gekozen hebben voor het huishouden, een deeltijdbaan of een flexbaan wordt dat namelijk effectief afgestraft.

English

Hay muchas desigualdades graves, especialmente en relación con las pensiones profesionales e incluso con los derechos a una pensión estatal, y la mujer está realmente penalizada por desempeñar funciones domésticas, por haber trabajado a tiempo parcial o con arreglo a un horario flexible.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het volstaat niet dat we onze handen te wringen, het volstaat niet dat lidstaten, zoals de heer Hughes heeft onderstreept, zich verzetten tegen de richtlijn betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten- waarin een bepaalde mate van bescherming wordt geboden aan bepaalde categorieën werknemers- om vervolgens te beweren dat zij serieus iets gaan doen aan de pensioenen. In feite ontnemen zij immers vele duizenden mensen de mogelijkheid om voldoende premie op te bouwen, zelfs voor een staatspensioen.

English

No basta con retorcernos las manos, ni que los Estados miembros, tal como ha señalado el Sr. Hughes, se opongan a la Directiva sobre cesión temporal de trabajadores-que establece cierto grado de seguridad para determinadas categorías de trabajadores- y luego pretender que van a hacer algo serio sobre las pensiones, cuando en realidad lo que hacen es minar la posibilidad para muchos miles de trabajadores de disponer de suficientes aportaciones, incluso para una pensión estatal.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Een voor ieder gelijk staatspensioen van voldoende hoogte is de beste garantie dat niemand het recht op inkomen verliest.

English

La asignación de una pensión pública razonable e idéntica para todos los ciudadanos constituye la mejor garantía para que nadie pierda el derecho a recibir ingresos.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Als werknemers verplichte premies moeten afdragen voor een particuliere verzekering bovenop hun bijdrage voor een staatspensioen, dan denk ik dat het beter zou zijn om die bijdrage te verhogen teneinde de eerste pijler te garanderen.

English

Cuando, por ejemplo, según pone de manifiesto el escándalo de los visados en Alemania, cientos de miles, si no millones, de ucranianos entran en la UE camuflados de turistas para ofrecer una mano de obra barata, eso significa en términos reales que se están suprimiendo puestos de trabajo en los Estados miembros de la UE.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Veel gepensioneerden zijn voor hun inkomen volledig afhankelijk van hun staatspensioen of andere toelagen van de overheid.

English

La mayoría de los pensionistas dependen totalmente de su pensión estatal o de otros subsidios estatales, que son sus únicos ingresos.

Last Update: 2012-03-22
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het volstaat niet dat we onze handen te wringen, het volstaat niet dat lidstaten, zoals de heer Hughes heeft onderstreept, zich verzetten tegen de richtlijn betreffende de arbeidsvoorwaarden van uitzendkrachten - waarin een bepaalde mate van bescherming wordt geboden aan bepaalde categorieën werknemers - om vervolgens te beweren dat zij serieus iets gaan doen aan de pensioenen. In feite ontnemen zij immers vele duizenden mensen de mogelijkheid om voldoende premie op te bouwen, zelfs voor een staatspensioen.

English

It is not enough for us to wring our hands, it is not enough for Member States, as Mr Hughes has pointed out, to oppose the temporary agency workers directive - which provides some degree of security for certain categories of workers - and then pretend that they are going to do something serious about pensions, when in fact they are undermining the possibility for many thousands of people to have sufficient contributions, even for a State pension.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Daarom zal er een combinatie van staatspensioenen moeten worden uitgedacht, en zullen ouderen die dat wensen in de gelegenheid moeten worden gesteld om te werken, door stimulering van een flexibel arbeidsleven en van op gelijke behandeling gerichte beleidsvormen die zo belangrijk zijn in deze sector.

English

It will therefore be necessary to provide for a combination of public pensions and offer older people the opportunity to work if they so wish. Flexible working patterns and equal opportunities are very important in this connection and need to be promoted.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Dit probleem is natuurlijk op te lossen door meer geld uit te trekken voor fatsoenlijke staatspensioenen.

English

The key, of course, is decent State pensions, and funding them is a political choice.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 3
Quality:

Dutch

Wij hebben geconstateerd dat er sprake is van ernstige ongelijkheden, vooral bij bedrijfspensioenen, maar zelfs ook bij staatspensioenen. Als vrouwen gekozen hebben voor het huishouden, een deeltijdbaan of een flexbaan wordt dat namelijk effectief afgestraft.

English

We see many severe disparities, especially in relation to occupational pensions and even State pension entitlements, where women are effectively penalised for taking on domestic responsibilities; for having worked part-time or flexibly.

Last Update: 2012-02-29
Subject: Social Science
Usage Frequency: 1
Quality:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:i win a novbel prize (English>Tagalog) | aapne bare me kuch btao (Hindi>English) | practice patterns (English>Vietnamese) | xvedos (Hindi>English) | alkaline (English>Polish) | puzzle adventure--this game (English>Italian) | modern (English>Finnish) | consagraciones (Spanish>English) | mast lag rahe ho bhaya (Hindi>Nepali) | gold value (English>Vietnamese) | shukriya bhagwan iss ladki ke liye (Hindi>English) | tertawa (Indonesian>Japanese) | acht de kans klein (Dutch>English) | kennzeichnungsrichtlinie (German>Italian) | turbio (Spanish>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK