Ask Google

Results for beschermingssystemen translation from Dutch to Lithuanian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Dutch

Lithuanian

Info

Dutch

– Functioneren van de auto – Beschermingssystemen– Beheersing van het voertuig– Natuurwetten

Lithuanian

– Automobilio funkcijos– Apsaugos sistemos– Transporto priemonės valdymas– Fizikos dėsniai

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Door de werkgever voor de bescherming van de werknemers verstrekte werkuitrusting en beschermingssystemen moeten voldoen aan de relevante communautaire bepalingen betreffende ontwerp, vervaardiging en levering met betrekking tot gezondheid en veiligheid.

Lithuanian

Darbdavio parūpintos darbo priemonės ir apsaugos sistemos darbuotojams apsaugoti turi atitikti Bendrijos nuostatose dėl tokių priemonių projektavimo, gamybos ir tiekimo keliamus reikalavimus.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Het is van essentieel belang om de positieve onderlinge interactie met groei en banen als speerpunten verder te versterken, met name door de rol van sociale beschermingssystemen als automatische stabilisatoren volledig uit te spelen.

Lithuanian

Būtina toliau stiprinti teigiamą abipusę sąveiką taikant augimo ir darbo veiksmus, daugiau leidžiant socialinės apsaugos sistemoms visiškai atlikti savo, kaip automatinių stabilizatorių, funkcijas.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

Gezamenlijke en/of gecoördineerde onderzoeksactiviteiten, met name met betrekking tot de risico's van lage stralingsdoses (als gevolg van een industriële, medische of milieublootstelling), de aanpak van noodsituaties verband houdende met stralingsongevallen, en radio-ecologie, om een wetenschappelijke en technologische pan-Europese basis te creëren voor een solide, billijk en maatschappelijk aanvaardbaar beschermingssysteem.

Lithuanian

Siekiant sukurti tvirtai, teisingai ir socialiniu požiūriu priimtinai apsaugos sistemai reikalingą europinį mokslinį ir technologinį pagrindą, vykdyti bendrą ir (arba) koordinuotą mokslinių tyrimų veiklą, visų pirma susijusią su rizika, kurią sukelia mažų dozių pramoninė, medicininė arba gamtinė apšvita, taip pat ekstremaliųjų situacijų (avarijų, kurių metu išsiskiria radiacija) valdymo ir radiacinės ekologijos srityse.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Dutch

beschermingssysteem

Lithuanian

apsaugos sistema

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

mogen de lidstaten toestaan dat een gelijkwaardig of meer specifiek beschermingssysteem wordt toegepast voor personeel dat werkzaam is in operationele militaire installaties of betrokken is bij militaire activiteiten, met inbegrip van gezamenlijke internationale militaire oefeningen, mits gezorgd wordt voor preventie van schadelijke gezondheidseffecten en veiligheidsrisico’s;

Lithuanian

valstybės narės gali leisti nustatyti lygiavertę arba konkretesnę apsaugos sistemą, kuri būtų diegiama personalui, dirbančiam operatyviniuose kariniuose įrenginiuose ar dalyvaujančiam karinėje veikloje, įskaitant bendras tarptautines karines pratybas, su sąlyga, kad būtų užkirstas kelias nepageidaujamam poveikiui sveikatai ir rizikai saugai;

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Daarom moet een beschermingssysteem worden ontworpen dat verschillende risico’s op een eenvoudige, geclassificeerde en begrijpelijke manier groepeert.

Lithuanian

Todėl tikslinga projektuoti apsaugos sistemą, pagal kurią skirtinga rizika būtų paprastai, graduojant ir suprantamai suskirstyta į grupes.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Gezien het eigen karakter van de strijdkrachten en teneinde een doeltreffende inzet en onderlinge samenwerking mogelijk te maken, onder meer bij gezamenlijke internationale militaire oefeningen, moeten de lidstaten gelijkwaardige of meer specifieke beschermingssystemen kunnen toepassen, bijvoorbeeld internationaal overeengekomen normen zoals die van de NAVO, mits schadelijke gevolgen voor de gezondheid en veiligheidsrisico’s worden voorkomen.

Lithuanian

atsižvelgiant į ginkluotųjų pajėgų ypatumus ir siekiant sudaryti sąlygas jų veiksmingai veiklai ir sąveikumui, taip pat per bendras tarptautines karines pratybas, valstybės narės turėtų turėti galimybę įgyvendinti lygiavertes arba konkretesnes apsaugos sistemas, pvz., tarptautiniu mastu patvirtintus standartus, pavyzdžiui NATO standartus, su sąlyga, kad bus užkirstas kelias nepageidaujamam poveikiui sveikatai ir rizikai saugai;

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Binnen drie maanden na de datum van inwerkingtreding van deze verordening delen de Lid-Staten de Commissie mee, welke van hun wettelijk beschermde benamingen of, in de Lid-Staten waar geen beschermingssysteem bestaat, welke van hun door het gebruik algemeen gangbaar geworden benamingen zij krachtens deze verordening willen laten registreren.

Lithuanian

Per šešis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo valstybės narės informuoja Komisiją, kuriuos jų teisiškai saugomus pavadinimus ar kuriuos pavadinimus, pagal įprastą praktiką nusistovėjusius valstybėse narėse, kuriose nėra apsaugos sistemos, jos nori įregistruoti pagal šį reglamentą.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Overwegende dat de tenuitvoerlegging van sommige bepalingen van de onderhavige richtlijn voor één Lid-Staat bijzondere problemen oplevert voor haar beschermingssysteem voor jongeren op het werk; dat derhalve moet worden toegestaan dat deze Lid-Staat de betrokken bepalingen gedurende een passende periode niet behoeft toe te passen,

Lithuanian

kadangi kai kurių šios direktyvos nuostatų įgyvendinimas vienai valstybei narei sukuria tam tikrų problemų dėl dirbančio jaunimo apsaugos sistemos; kadangi šiai valstybei narei turėtų būti leista tam tikrą laikotarpį netaikyti atitinkamų nuostatų,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Overwegende dat het voor de feitelijke toepassing van het bij deze richtlijn ingestelde beschermingssysteem noodzakelijk is dat de Lid-Staten een stelsel van effectieve en evenredige maatregelen invoeren;

Lithuanian

kadangi praktiškai taikant šioje direktyvoje nustatytą apsaugos sistemą valstybėms narėms teks įgyvendinti veiksmingų ir proporcingų priemonių sistemą;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Overwegende dat, ingeval voor bepaalde activiteiten of voor bijzondere situaties afwijkingen van de in deze richtlijn vervatte verboden en beperkingen onontbeerlijk blijken, toepassing van deze afwijkingen aan de beginselen van het ingestelde beschermingssysteem geen afbreuk mag doen;

Lithuanian

kadangi nors tam tikrų veiklų arba situacijų atžvilgiu neįmanoma išvengti išlygų šios direktyvos nustatytiems draudimams ir apribojimams, jokiu būdu negalima pažeisti galiojančios apsaugos sistemos pagrindinių principų;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

c ) Gevaarlijke plaatsen waar een bezwaarlijk beschermingssysteem moet worden gebruikt : * *

Lithuanian

_BAR_ c)Pavojingos vietos, kuriose būtina naudoti varginančias apsaugines priemones: _BAR_ _BAR_

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

d) de werkgever en/of de werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen;

Lithuanian

d) nedelsiant informuoti darbdavį ir (arba) darbuotojus, konkrečiai atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą, apie bet kokią situaciją darbe, kuri pagrįstai gali kelti didelį ir neišvengiamą pavojų saugai ir sveikatai, bei apie visus apsaugos priemonių trūkumus;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

de werkgever en/of de werknemers met een specifieke taak op het gebied van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers, onmiddellijk op de hoogte stellen van iedere werksituatie waarvan zij redelijkerwijs kunnen vermoeden dat deze een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid en de gezondheid met zich brengt, alsmede van elk geconstateerd mankement in de beschermingssystemen;

Lithuanian

nedelsiant informuoti darbdavį ir (arba) darbuotojus, konkrečiai atsakingus už darbuotojų saugą ir sveikatą, apie bet kokią situaciją darbe, kuri pagrįstai gali kelti didelį ir neišvengiamą pavojų saugai ir sveikatai, bei apie visus apsaugos priemonių trūkumus;

Last Update: 2014-10-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Tien jaar later, in 2007, blijft de Europese arbeidsmarkt veranderen.Vier belangrijke redenen kunnen er worden uit gelicht: Europese en internationale economische integratie; de snelle ontwikkeling van nieuwe technologieën, met name op het terrein van informatie en communicatie; de demografische veroudering van de Europese samenlevingen, samen met de nog altijd relatief lage gemiddelde werkgelegenheidscijfers en de te hoge langdurige werkloosheid, wat het voortbestaan van de sociale beschermingssystemen in gevaar brengt; en de ontwikkeling van gesegmenteerde arbeidsmarkten in tal van landen, waar zowel relatief beschermde als onbeschermde werknemers naast elkaar bestaan („insiders” en „outsiders”).

Lithuanian

Europos darbo rinka kinta jau dešimt metų, bet ir 2007 m. tie pokyčiai dar nesibaigia. Galima išskirti keturias pagrindines šio reiškinio priežastis: Europos ir tarptautinės ekonomikos integracija; sparti naujųjų technologijų plėtra, ypač informacijos ir ryšių srityse; demografinis Europos visuomenės senėjimas kartu su vis dar gana žemu užimtumo lygiu ir pernelyg aukštu ilgalaikio nedarbo rodikliu, keliančiu pavojų socialinės apsaugos sistemų tvarumui; segmentuotų darbo rinkų plėtra daugelyje šalių, kur tebėra ir sąlyginai apsaugotų, ir neapsaugotų darbuotojų („savų“ ir „pašalinių“).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Uit het beschermingssysteem van de basisverordening volgt dat voor de juiste uitvoering van deze verordening twee soorten controles noodzakelijk kunnen zijn.

Lithuanian

Iš Pagrindiniame reglamente nustatytos apsaugos sistemos išplaukia, kad, siekiant tinkamai įgyvendinti Pagrindinį reglamentą, veikiausiai reikalinga dviejų rūšių kontrolė.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Dutch

Zij was bestemd om in de gehele Gemeenschap bescherming te verlenen aan benamingen die vóór de inwerkingtreding van de basisverordening reeds bestonden, hetzij omdat zij krachtens het nationale recht van de lidstaten wettelijk waren beschermd, hetzij omdat de benaming in die lidstaten waar geen beschermingssysteem bestond, door gebruik was gevestigd.

Lithuanian

Šia tvarka buvo siekta suteikti apsaugą visoje Bendrijoje dar iki Pagrindinio reglamento įsigaliojimo egzistavusiems pavadinimams dėl to, kad jiems buvo taikoma teisinė apsauga pagal valstybių narių nacionalinę teisę arba tų valstybių narių, kuriose nebuvo apsaugos sistemos, atveju dėl to, kad jie buvo nusistovėję dėl vartojimo.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK