Ask Google

Results for congruence translation from English to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Polish

Info

English

The European Union and its Member States have contributed immensely to the official development assistance and it should never be underestimated, but much remains to be done to increase the efficiency and effectiveness of the institutional framework as well as congruence of the legislation covering development aid.

Polish

Unia Europejska i jej państwa członkowskie przyczyniły się ogromnie do oficjalnej pomocy rozwojowej i nigdy nie należy o tym zapominać, jednak nadal wiele pozostaje do zrobienia w celu zwiększenia sprawności i skuteczności ram instytucjonalnych oraz zgodności prawodawstwa w zakresie pomocy rozwojowej.

Last Update: 2012-02-29
Usage Frequency: 1
Quality:

English

4.13 The EESC highlights the need to ensure the maximum degree of congruence with the EU's internal laws and policies by mainstreaming the UN CRPD in its foreign relations and development and humanitarian assistance including through the development of ad hoc guidelines.

Polish

4.13 EKES uwypukla potrzebę zapewnienia jak największego poziomu dostosowania między wewnętrznymi przepisami i politykami UE, poprzez włączenie Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób niepełnosprawnych w stosunki zewnętrzne, politykę rozwojową i pomoc humanitarną, w tym poprzez opracowywanie wytycznych ad hoc.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Activities carried out under this Regulation shall be preceded by environmental and socio-cultural impact assessments, including an assessment of the congruence of the envisaged operations with the development priorities of the forest-dependent people and local communities concerned, as well as analysis of financial and economic feasibility.

Polish

Działania prowadzone na podstawie niniejszego rozporządzenia powinny być poprzedzone oceną ich wpływu na życie społeczno-kulturalne oraz na środowisko, włączając ocenę zgodności przewidzianych działań z priorytetami rozwojowymi ludności, której egzystencja związana jest z lasem i zainteresowanych społeczności lokalnych, jak również analizą możliwości finansowych i ekonomicznych.

Last Update: 2019-02-08
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Translated.com

English

Next we will talk about Activities, i.e., after we had trained ourselves in the practices mentioned above how to apply Impermanence in daily life activities so that the actions and inaction are in congruence with the teachings on Impermanence. For example, before I came to give this talk, I did not prepare a transcript.

Polish

Teraz będziemy mówić o aktywnościach. Kiedy przejdziemy trening praktyki wspomniany powyżej, pytamy, jak powinniśmy stosować naukę o nietrwałości w życiu codziennym, aby nasza aktywność i bezczynność były w zgodzie z zasadą nietrwałości.

Last Update: 2018-02-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The framework for cooperation in generic preparedness planning in the EU covers three main activities: first, sharing national plans and making comparisons, evaluations, in particular through joint tests and guidance on peer reviews of plans, and improvements on the basis of specific checklists set out in the technical guidance on generic preparedness planning; second, identifying the contribution and role of existing Community legislation and ensuring that national plans take them fully into account, as well as examining the need for further Community measures; and third, examining and improving implementing arrangements, which could help improve the timely flow of information and the interoperability and congruence of plans and responses.

Polish

Ramy współpracy w zakresie ogólnego planowania gotowości w UE obejmują trzy główne działania: po pierwsze, wymianę planów krajowych i dokonanie porównań, ocen, w szczególności poprzez wspólne próby i wzajemną weryfikację planów, a także udoskonalenia na podstawie konkretnych list kontrolnych określonych we wskazówkach technicznych dotyczących ogólnego planowania gotowości; po drugie, określenie udziału i roli istniejącego prawodawstwa wspólnotowego oraz zapewnienie, aby plany krajowe w pełni je uwzględniały, jak również zbadanie potrzeby dodatkowych środków wspólnotowych; i po trzecie, zbadanie i udoskonalenie przepisów dotyczących wdrożenia, co może przyczynić się do poprawy przepływu informacji we właściwym czasie oraz interoperacyjności, a także spójności planów i reagowania.

Last Update: 2017-04-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

19. Draws attention, as regards the planning for future EU mixed civil/military missions, to the proposals and ideas contained in the report entitled "A Human Security Doctrine for Europe"; welcomes in this regard not only the current developments in the field of ESDP, such as the establishment of Civ/Mil, which are in congruence with the general direction of this report, but also the future creation of a European Voluntary Humanitarian Aid Corps as provided for in Article III-321(5) of the Treaty establishing a Constitution for Europe; notes, however, that the European Voluntary Humanitarian Aid Corps is primarily envisaged, in that article, as "a framework for joint contributions from young Europeans"; demands therefore that the framework of this be either expanded or complemented by the setting-up of a complementary "Corps" drawing upon the experience and expertise of mid- and post-career professionals, so as to create a functional corps more along the lines of the European Civil Peace Corps — as proposed on several occasions by the Parliament;

Polish

19. zwraca uwagę, w zakresie planowania przyszłych łączonych misji cywilno-wojskowych Unii Europejskiej, na propozycje i pomysły zawarte w raporcie zatytuoanym "Doktryna Bezpieczeństwa Ludzkiego dla Europy"; w związku z tym, z zadowoleniem przyjmuje nie tylko obecne działania w zakresie EPBO, takie jak utworzenie Komórki Cywilno-Wojskowej, które współgrają z ogólnym kierunkiem tego sprawozdania, lecz również przyszłe stworzenie Europejskiego Ochotniczego Korpusu Pomocy Humanitarnej, zgodnie z art. III-321 ust. 5 Traktatu ustanawiającego Konstytucje dla Europy; zauważa jednakże, że Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej przewidziany jest w tym artykule przede wszystkim jako "struktura służąca wspólnemu zaangażowaniu młodych Europejczyków"; w związku z tym domaga się, by struktura ta została poszerzona bądź uzupełniona poprzez stworzenie dodatkowego "Korpusu" wykorzystującego doświadczenia zawodowców w trakcie lub po zakończeniu wykonywania służby, tak aby uzyskać korpus zdolny do funkcjonowania na podobieństwo Europejskiego Cywilnego Korpusu Pokojowego — zgodnie z kilkakrotnie wyrażanymi propozycjami Parlamentu;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

32. Stresses the need for the European Union to take over the initiative of strengthening the international arms control regime, thereby contributing to the reinforcement given to effective multilateralism within the international order; notes further the congruence of efforts to integrate aspects of non-proliferation within the EU Neighbourhood Policy with the overall strategic objective of building security within the Union's neighbourhood;

Polish

32. podkreśla potrzebę przejęcia przez Unię Europejską inicjatywy wzmocnienia międzynarodowej kontroli uzbrojenia, tym samym przyczyniając się do wzmocnienia skutecznego multilateralizmu w ramach porządku międzynarodowego; równocześnie zwraca uwagę na zgodność wysiłków podejmowanych w celu zintegrowania aspektów nierozprzestrzeniania w ramach Polityki Sąsiedztwa Unii Europejskiej z aspektami ogólnego celu strategicznego, jakim jest budowanie bezpieczeństwa w ramach sąsiedztwa Unii Europejskiej;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Congruences

Polish

Kongruencja

Last Update: 2012-01-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK