MyMemory, World's Largest Translation Memory
Click to expand

Language pair: Click to swap content  Subject   
Ask Google

You searched for: behaving ( English - Welsh )

    [ Turn off colors ]

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

All groups in the Chamber are now behaving almost as badly as each other

Welsh

Mae pob grŵp yn y Siambr yn ymddwyn bron cynddrwg â'i gilydd yn awr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Any legislation that helps in some way to stop companies behaving in this appalling , irresponsible manner must be welcomed

Welsh

Rhaid croesawu unrhyw ddeddfwriaeth sydd yn helpu mewn rhyw ffordd i atal cwmnïau rhag ymddwyn yn y ffordd anghyfrifol , ofnadwy hon

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

As I said in Plenary a few weeks ago , you do not blame the tiger for behaving like a tiger when it kills a man

Welsh

Fel y dywedais mewn Cyfarfod Llawn ychydig wythnosau yn ôl , ni feiwch y teigr am ymddwyn fel teigr pan fydd yn lladd dyn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

At first , I assumed that it was because he had been behaving , but I discounted that when I realised whose seat he had taken

Welsh

I ddechrau , cymerais fod hynny am iddo fod yn ymddwyn yn dda , ond diystyrais hynny pan sylweddolais sedd pwy yr oedd wedi'i chymryd

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Do they want it to work or not ? Do they , as Jonathan Evans said , want a Parliament with more powers ? Do they , as Nigel Evans suggested , want another referendum ? Do they , as David Davies intimated , want to get rid of the Assembly altogether in five years time ? Or do they want to cut their losses and make a dash for Westminster as some of them tried to do before being slapped down by their latest leader ? Until they sort themselves out and start behaving like serious , grown-up politicians in this Assembly , I am afraid that none of us here and none of the voters in the country will take a single word they say seriously

Welsh

A ydynt am iddo weithio ai peidio ? A ydynt , fel y dywedodd Jonathan Evans , am gael Senedd â mwy o bwerau ? A ydynt , fel yr awgrymodd Nigel Evans , am gael refferendwm arall ? A ydynt , fel yr awgrymodd David Davies , am gael gwared â'r Cynulliad yn gyfan gwbl ymhen pum mlynedd ? Neu a ydynt am dorri eu colledion a rhuthro am San Steffan fel y ceisiodd rhai ohonynt wneud cyn i'w harweinydd diweddaraf eu rhoi yn eu lle ? Nes byddant wedi rhoi trefn ar eu pethau a dechrau ymddwyn fel gwleidyddion aeddfed , difrifol yn y Cynulliad hwn , mae arnaf ofn na fydd neb ohonom yma na neb o'r etholwyr yn y wlad yn cymryd yr un gair o'u heiddo o ddifrif

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Do you believe that the existing guidance on other issues is strong enough and does local government as a whole respond to guidance well ? How do you deal with a wayward authority that is behaving undemocratically ? Sometimes , as you rightly say , you need a sledgehammer to crack a nut , but sometimes the guidance does not work

Welsh

A ydych yn credu bod y canllawiau presennol ar faterion eraill yn ddigon cadarn ac a yw llywodraeth leol yn gyffredinol yn ymateb yn dda i ganllawiau ? Sut y deliwch ag awdurdod gwrthnysig sy'n ymddwyn yn annemocrataidd ? Weithiau , fel y dywedwch , rhaid wrth ordd i dorri cneuen , ond weithiau nid yw'r canllawiau'n llwyddo

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Elin Jones : Will we be behaving responsibly as Assembly Members if we vote to welcome an Assembly Government policy when we do not know what it will cost ? Is it responsible to ask us to vote on such an issue without knowing the cost ?

Welsh

Elin Jones : A fyddwn yn ymddwyn yn gyfrifol fel Aelodau o'r Cynulliad os pleidleisiwn i groesawu polisi gan Lywodraeth Cynulliad heb wybod ei gost ? Ai cyfrifol yw gofyn inni bleidleisio ar fater o'r fath heb wybod y gost ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Fellow AMs , we must start behaving like a grown up institution of Government

Welsh

Gyd Aelodau'r Cynulliad , rhaid inni ddechrau ymddwyn fel sefydliad llywodraethu mewn oed

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Glyn Davies : On your point , and on Leighton Andrews's excellent contribution to this debate , do you agree that the way in which the First Minister made his previous announcement about quangos and the way in which he has made this one is stopping anybody contributing to a debate that could influence him , that the way in which he is behaving is an insult to any concept of open government , and that he has made his Government look like just about the most closed Government in the western world ?

Welsh

Glyn Davies : Ynghylch y pwynt a wnaethoch chi a'r cyfraniad rhagorol a wnaeth Leighton Andrews i'r ddadl hon , a ydych yn cytuno bod y modd y gwnaeth y Prif Weinidog ei gyhoeddiad blaenorol am gwangos a'r modd y gwnaeth yr un hwn yn rhwystro unrhyw gyfraniad i ddadl a allai ddylanwadu arno , bod ei ymddygiad yn groes i unrhyw syniad o lywodraeth agored , a'i fod wedi peri i'w Lywodraeth ymddangos fel yr un fwyaf caeedig bron yn y byd gorllewinol ?

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

However , what about the spirit of the law ? One would wish to see a First Minister behaving in a transparent manner and ready to be fully answerable for his actions in this matter

Welsh

Ond , beth am ysbryd y gyfraith ? Byddai dyn yn dymuno gweld Prif Weinidog agored a pharod i ateb yn llawn dros ei weithredoedd yn y mater hwn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I have already seen civil servants in Sue Essex's department behaving in a similar way towards landowners in Monmouthshire --

Welsh

Yr wyf eisoes wedi gweld gweision sifil yn adran Sue Essex yn ymddwyn mewn ffordd debyg tuag at dirfeddianwyr yn Sir Fynwy --

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I met a young lady and her family from an estate in Manchester who had been verbally and physically assaulted by people who were just not behaving as good citizens

Welsh

Cyfarfûm â menyw ifanc a'i theulu o stad ym Manceinion yr ymosodwyd arni'n eiriol ac yn gorfforol gan bobl nad oeddent yn ymddwyn fel dinasyddion da

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I repeat it now and put it before you that , if we decide not to follow legal advice , then we could be behaving in a reckless and ill-considered way

Welsh

Fe'i hailadroddaf yn awr gan ddatgan wrthych y gallem fod yn ymddwyn mewn ffordd ddiofal ac annoeth pe penderfynwn beidio â dilyn cyngor cyfreithiol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I think that anyone would be offended to be described as a poodle or as behaving in a cowardly fashion

Welsh

Credaf y byddai unrhyw un yn cael ei dramgwyddo pe byddai'n cael ei ddisgrifio fel pwdl neu fel rhywun a oedd yn ymddwyn yn llwfr

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

I want to see an administration behaving with the confidence to test the limits of our powers and to challenge the Millbank control freaks

Welsh

Yr wyf am weld gweinyddiaeth sydd yn ymddwyn â'r hyder i'n profi hyd eithaf ein pwerau ac i herio'r unbeniaid ym Millbank

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

If we are talking about behaving like people under the old colonial system , there is no better example than the Minister for Education and Lifelong Learning

Welsh

Os siaradwn am ymddwyn fel pobl o dan yr hen system wladychol , nid oes enghraifft well na'r Gweinidog dros Addysg a Dysgu Gydol Oes

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

In short , I want to see an administration behaving like a real government

Welsh

Yn gryno , hoffwn weld gweinyddiaeth sydd yn ymddwyn fel llywodraeth wirioneddol

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

Is this vagueness a deliberate attempt to hoodwink the public , so that the Minister can pull something out of the hat each week from now until the May election ? When will the Minister start behaving in an inclusive manner , by clarifying the National Assembly Government's intentions for the £46 .8 million set aside for the Minister for Culture , Sport and the Welsh Language to use in 2003-04 ? This sum is more than half of the budget for her portfolio

Welsh

A yw'r aneglurder hwn yn ymgais fwriadol i gamarwain y cyhoedd , fel y gall y Gweinidog dynnu rhywbeth o'r het bob wythnos o hyn tan yr etholiad ym mis Mai ? Pa bryd y gwnaiff y Gweinidog ddechrau ymddwyn yn gynhwysol , drwy egluro amcanion Llywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer y £46 .8 miliwn a neilltuwyd i'r Gweinidog dros Ddiwylliant , Chwaraeon a'r Gymraeg i'w ddefnyddio yn 2003-04 ? Mae'r swm hwn yn fwy na hanner y gyllideb ar gyfer ei phortffolio

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It concerns us that the increase is going up from £2 ,000 to £5 ,000 , particularly when we know that some local authorities have and are still behaving in an irresponsible fashion , producing literature which is completely unsuitable

Welsh

Mae'n achos pryder inni fod y cynnydd yn mynd o £2 ,000 i £5 ,000 , yn enwedig gan ein bod yn gwybod bod rhai awdurdodau lleol wedi ymddwyn mewn modd anghyfrifol ac yn dal i ymddwyn felly , yn cynhyrchu llenyddiaeth gwbl anaddas

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

English

It hardly behoves Members who seek to raise points of order about the behaviour of other Members and to complain , to be behaving in a way that is not entirely in order

Welsh

Prin ei bod yn briodol i Aelodau sydd yn ceisio codi pwyntiau o drefn a chwyno am ymddygiad Aelodau eraill , ymddwyn mewn modd nad yw'n gwbl mewn trefn

Last Update: 2009-11-19
Subject: Legal and Notarial
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference:

Add a translation

Search human translated sentencesUsers are now asking for help:managing (English>Danish) | ye kaun hai (Hindi>English) | nærmere (Norwegian>Estonian) | stel (Afrikaans>Chamorro) | x trans (English>French) | copo tutti de copo (Italian>English) | die poppe sal dans (Afrikaans>English) | tamil complaint letter to police (English>Tamil) | xx hindi video hd (Gujarati>English) | linguam (Latin>Spanish) | subprimes (French>English) | fjalori (Italian>English) | konvenzjoni (Maltese>Greek) | ano ang kahulugan ng exploitation (English>Tagalog) | 闪光指数 (Chinese (Simplified)>English)


Report Abuse  | About MyMemory   | Contact Us


MyMemory in your language: English  | ItalianoEspañolFrançaisDeutschPortuguêsNederlandsSvenskaРусский日本語汉语한국어Türkçe

We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK