Ask Google

Results for bia translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

bia hwne I

Welsh

fi bia

Last Update: 2016-09-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Bias alt-tab to prefer windows on the current viewport

Welsh

Tueddu alt-tab i ffafrio ffenestri sydd ar y porth presennol.

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Bias the Switcher to prefer windows which are placed on the current viewport.

Welsh

Tueddu'r Cyfnewidydd i ffafrio ffenestri sydd ar y porth presennol.

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

Exposure bias:

Welsh

Dadleniad:

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

English

A process with a bias toward uniform legislative provision for England and Wales has been reshaped to meet the variable geometry of devolution and cater for the different systems and policies

Welsh

Ail luniwyd proses oedd â gogwydd at ddarpariaeth ddeddfwriaethol unffurf i Gymru a Lloegr i gwrdd â geometreg amrywiol datganoli a darparu ar gyfer y systemau a'r polisïau gwahanol

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

All those measures tend to have a regional bias towards the less well-off parts of the UK , above all north-east England , Wales and Northern Ireland

Welsh

Mae gan yr holl fesurau hynny duedd ranbarthol tuag at rannau o'r DU sydd yn llai cefnog , sef gogledd-ddwyrain Lloegr , Cymru a Gogledd Iwerddon yn bennaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

As I have said , I will ensure that there is no bias against north Wales in the allocation decisions or appointments made , and in how the Assembly conducts its business

Welsh

Fel y dywedais , byddaf yn sicrhau na cheir tuedd yn erbyn gogledd Cymru wrth ddyrannu'r penderfyniadau neu'r penodiadau a wnaethpwyd , ac yn y modd y mae'r Cynulliad yn cynnal ei fusnes

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

At the heart of Health Challenge Wales are the key messages of creating a positive cultural bias towards healthy lifestyles , and of taking increased responsibility for one's health

Welsh

Yr hyn sydd wrth wraidd Her Iechyd Cymru yw'r neges am greu gogwydd pendant o ran arferion at ddilyn ffyrdd o fyw iach , ac am ymgymryd â mwyfwy o gyfrifoldeb dros eich iechyd eich hun

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Because of my bias in this matter , I have allowed you to continue for an extra two minutes , but please end your speech in one minute

Welsh

Oherwydd fy rhagfarn yn y mater hwn , yr wyf wedi caniatáu ichi fynd ymlaen am ddau funud ychwanegol , ond gorffennwch eich araith ymhen munud , os gwelwch yn dda

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Complaints that arise out of academic judgment , whether through bias or prejudice , do not seem to be addressed in this new establishment

Welsh

Nid ymddengys fod cwynion sy'n codi yn sgîl dyfarniadau academaidd , oherwydd tuedd neu ragfarn , yn cael eu trin gan y sefydliad newydd hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Cynog Dafis : Does the Minister accept that it is important , in terms of credibility among patients , that any advocacy service is not influenced by the interests of professional sectors within the health service , and that patients feel that their concerns and complaints will be investigated without bias , so that they can have complete confidence in the results ?

Welsh

Cynog Dafis : A yw'r Gweinidog yn derbyn ei bod yn bwysig , o ran hygrededd cleifion , fod unrhyw wasanaeth eiriolaeth yn rhydd o ddylanwad buddiannau sectorau proffesiynol o fewn y gwasanaeth iechyd , a bod cleifion yn teimlo y caiff eu pryderon a'u cwynion eu harchwilio'n ddi-duedd , fel y gallant ymddiried yn llwyr yn y canlyniadau ?

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Do you not think that that needs further consideration ? Will you also clarify the issue on the assessment of complaints about academic bias or prejudice in awarding degrees ? It is possible that this relates to the problem alluded to by Peter Black , where people perhaps do not feel that they have been accredited with the right degree

Welsh

Oni chredwch fod angen ystyried hynny ymhellach ? A wnewch hefyd egluro'r mater sy'n ymwneud ag asesu cwynion am duedd neu ragfarn academaidd wrth roi graddau ? Mae'n bosibl bod hyn yn ymwneud â'r broblem y cyfeiriodd Peter Black ati , lle y mae rhai'n teimlo nad achredwyd y radd briodol iddynt

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Ernst and Young , which is a reputable company with no party political bias , said that with Labour piling on taxes Britain could become the sick man of Europe

Welsh

Dywedodd Ernst and Young , sydd yn gwmni parchus heb unrhyw duedd bleidiol , y gallai Prydain fynd yn ddyn sâl Ewrop yn sgîl y pentwr o drethi y mae Llafur yn eu codi

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Even the radical Labour Government of 1945 had no time to deal with this obvious social injustice , and when the matter was addressed by Westminster in 1967 , the Leasehold Reform Act 1967 retained the bias of the system against the leaseholder and was aptly described by Gwynfor Evans at the time as a ground landlord's charter

Welsh

Nid oedd amser hyd yn oed gan y Llywodraeth Lafur radical yn 1945 i ddelio â'r anghyfiawnder cymdeithasol amlwg hwn , a phan drafodwyd y mater gan San Steffan yn 1967 , gwnaeth Deddf Diwygio Lesddaliad 1967 gadw'r system fel ei bod yn ochri yn erbyn y lesddeiliad ac fe'i galwyd yn briodol gan Gwynfor Evans ar y pryd yn siarter y landlord tir

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Finally , there is absolutely no bias

Welsh

Yn olaf , nid oes unrhyw fath o ragfarn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , the European Commission's bias is against mega projects that require £100 million expenditure

Welsh

Fodd bynnag , mae tueddiad y Comisiwn Ewropeaidd yn erbyn prosiectau anferth a fydd yn gofyn am wariant o £100 miliwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am not trying to lay the blame for that at the door of any individual or party , but I sense the beginnings of an atmosphere that could be described as an institutionalised left-wing bias , which does not permit dissenting voices --

Welsh

Nid wyf yn ceisio rhoi'r bai am hyn ar unrhyw unigolyn neu blaid , ond yr wyf yn amau bod awyrgylch yn dechrau y gellid ei ddisgrifio fel tuedd sefydliadol adain chwith , nad yw'n caniatáu lleisiau anghytûn --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I do not see evidence either that there is any likelihood that the Cabinet , as newly constituted , will show bias against north Wales , rural Wales or parts of Wales outside Glamorgan and Gwent , which are represented in the Cabinet --

Welsh

Ni welaf dystiolaeth ychwaith bod unrhyw debygolrwydd y bydd y Cabinet , ar ei newydd wedd , yn dangos tuedd yn erbyn gogledd Cymru , Cymru wledig neu rannau o Gymru y tu allan i Forgannwg a Gwent , a gynrychiolir yn y Cabinet --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I hope that the presence of Mike German and Tom Middlehurst , who are meeting the Shotton steel committee this morning -- after the much happier ceremony of switching on the new production line at the Toyota engine plant -- will help to put fears at rest about there being any bias

Welsh

Gobeithiaf y bydd presenoldeb Mike German a Tom Middlehurst , sydd yn cyfarfod â phwyllgor dur Shotton y bore yma -- ar ôl y seremoni hapusach o lawer o gychwyn llinell gynhyrchu newydd yn ffatri beiriannau Toyota -- yn helpu i leddfu'r pryderon am unrhyw ragfarn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I make a plea that we remove gender bias from our legislation

Welsh

Gwnaf apêl ein bod yn dileu rhagfarn ar sail rhyw yn ein deddfwriaeth

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK