Ask Google

Results for hamper translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

A Special Christmas Hamper

Welsh

Basged Nadolig Arbennig

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

It will never be in Wales's interest to hamper this reciprocal flow of students

Welsh

Ni fydd byth yn fuddiol i Gymru i rwystro'r llif dwyffordd hwn o fyfyrwyr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Many believe that the current situation could hamper attempts to improve the health of our nation

Welsh

Cred llawer y gallai'r sefyllfa bresennol lesteirio unrhyw ymdrechion i wella iechyd ein cenedl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We offer a unique service of preparing a personal hamper that includes your choice of goods from our wide range of quality products.

Welsh

Mae gwasanaeth unigryw ar gael - gellir paratoi basged bersonol yn cynnwys yr hyn a fynnwch o’r amrywiaeth eang o gynnyrch o ansawdd sydd gennym i’w gynnig.

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

If that happens , it will hamper your ability to get these projects up and running , ensuring that the money reaches the grass roots

Welsh

Os digwydd hynny , bydd yn amharu ar eich gallu i roi'r prosiectau hyn ar waith , gan sicrhau bod yr arian yn cyrraedd y rhai sydd ei angen

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Is that because the criteria hamper and constrain them ? For example , I am concerned about the representation that you have had from Flintshire

Welsh

Ai am fod y meini prawf yn eu rhwystro a'u cyfyngu ? Er enghraifft , pryderaf ynghylch y sylw a gawsoch gan sir y Fflint

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Individuals ' interests or inter-departmental competition must not be allowed to hamper the auditor's important work

Welsh

Rhaid peidio â chaniatáu i fuddiannau unigolion neu gystadleuaeth ryngadrannol lesteirio gwaith pwysig yr archwilydd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

On this issue , the Assembly Government's lack of intervention at a UK level will hamper the development of the tourist industry in Wales

Welsh

O ran y mater hwn , bydd diffyg ymyrraeth gan Lywodraeth y Cynulliad ar lefel y DU yn atal y diwydiant twristiaeth yng Nghymru rhag datblygu

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

They will fragment care , hamper strategic regional planning and concentrate on quicker , easier , cheaper surgery to keep their privileged status

Welsh

Byddant yn rhoi gofal tameidiog , yn llesteirio cynllunio rhanbarthol strategol ac yn canolbwyntio ar lawdriniaeth gyflymach , haws a rhatach er mwyn cadw eu statws breintiedig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

However , some practices are too small for use by these projects and their location there would hamper the delivery of primary healthcare , therefore other primary care sites were used

Welsh

Fodd bynnag , mae rhai practisiau'n rhy fach i'w defnyddio gan y prosiectau hyn a byddai eu lleoli yno'n llesteirio darparu gofal iechyd sylfaenol , felly defnyddiwyd safleoedd gofal sylfaenol eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Such facilities seem to be disappearing , and the impact on elderly and disabled people , including the incontinent , is to discourage travel and to hamper access to public services

Welsh

Ymddengys bod cyfleusterau o'r fath yn diflannu , a'r effaith ar yr henoed a phobl anabl , gan gynnwys pobl sydd â phroblemau anymataliaeth yw eu bod yn llai parod i deithio a'u bod yn cael eu rhwystro rhag defnyddio gwasanaethau cyhoeddus

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The warmth of the welcome includes fast-tracking and being friendly when it comes to dealing with regulations that can upset businesses or make them think that red tape will in some way hamper their business

Welsh

Mae cynhesrwydd y croeso yn cynnwys dull carlam a bod yn ystyriol o ran delio â rheoliadau a all siomi busnesau neu wneud iddynt feddwl y bydd biwrocratiaeth yn amharu ar eu busnes mewn rhyw ffordd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Alun Cairns : Tuition fees are not the only thing to hamper people from going on to higher educatio ; it also has a lot to do with the success of their secondary education

Welsh

Alun Cairns : Nid ffioedd dysgu yw'r unig ffactor sy'n atal pobl rhag dilyn cwrs addysg uwc ; mae a wnelo hefyd i raddau helaeth â llwyddiant eu haddysg uwchradd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I am concerned that this bidding process , which has become the hallmark of this Government , and , in particular , of your department , may hamper progress in spending this £9 million

Welsh

Yr wyf yn bryderus y gallai'r broses geisiadau hon , sydd bellach yn nodweddu'r Llywodraeth hon , ac , yn arbennig , eich adran chi , rwystro cynnydd wrth wario'r £9 miliwn hwn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is suggested in the consultation document that part of the work of the champion will be to ensure that digital technology assists government departments to “..... develop and implement policy rather than hamper it.”

Welsh

Cynigir yn y ddogfen ymgynghorol mae rhan o waith yr hyrwyddwr fydd sicrhau bod technoleg ddigidol yn cynorthwyo adrannau’r llywodraeth i “.....ddatblygu a gweithredu polisi yn hytrach na’i lesteirio.”

Last Update: 2009-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

It does not hamper our ability to get legislation into the Queen's Speech , neither does the fact that the Leader of the House , who chairs the legislation committee and therefore has the last word on what legislation is included , is also the Secretary of State for Wales

Welsh

Nid yw hynny'n amharu ar ein gallu i gael lle i ddeddfwriaeth yn Araith y Frenhines , nac ychwaith y ffaith bod Arweinydd y Ty , sy'n cadeirio'r pwyllgor deddfau ac felly'n cael penderfynu pa ddeddfwriaeth a gaiff ei chynnwys , yn Ysgrifennydd Gwladol Cymru hefyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It is suggested in the Communities and Local Government Department consultation document that part of the work of the champion will be to ensure that digital technology assists government departments to “..... develop and implement policy rather than hamper it.”

Welsh

Cynigir o fewn dogfen ymgynghorol yr Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol mae rhan o waith y pencampwr fydd sicrhau bod technoleg ddigidol yn cynorthwyo adrannau’r llywodraeth i “.....ddatblygu a gweithredu polisi yn hytrach na’i lesteirio.”

Last Update: 2009-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

If you want to buy presents , hampers are available from organisations such as Cegin Cymru , which is , I think , based in Newcastle Emlyn or in the Welsh food centre in Cardiganshire

Welsh

Os ydych am brynu anrhegion , mae hamperi ar gael gan sefydliadau megis Cegin Cymru , sydd , mi gredaf , wedi'i leoli yng Nghastellnewydd Emlyn neu yn y ganolfan bwydydd Cymreig yng Ngheredigion

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

It will simplify the current complex legislative position , which hampers the work of the existing equality commissions in developing policies and guidance to promote equality across the various strands

Welsh

Bydd yn symleiddio'r sefyllfa ddeddfwriaethol gymhleth a geir ar hyn o bryd , sy'n llesteirio gwaith y comisiynau cydraddoldeb presennol wrth ddatblygu polisïau a chanllawiau i hybu cydraddoldeb yn y gwahanol elfennau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Jonathan Morgan : The development of agriculture and environment took place around the late 1980s and early 1990s , but many people who were involved in that now say that the budgets that you have set , particularly last year and this year , hamper the momentum of those agri-environment schemes

Welsh

Jonathan Morgan : Aethpwyd i'r afael â'r gwaith o ddatblygu amaethyddiaeth a'r amgylchedd ddiwedd yr 1980au a dechrau'r 1990au , ond dywed llawer o bobl a fu'n rhan o'r broses honno yn awr fod y cyllidebau a bennwyd gennych , yn arbennig y llynedd ac eleni , yn atal momentwm y cynlluniau amaeth-amgylcheddol hynny

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK