Ask Google

Results for scattered translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Scattered clouds

Welsh

Cymylau ar wasgar

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

English

Scattered clouds at %1

Welsh

Cymylau ar wasgar wrth% 1

Last Update: 2011-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

English

The 22 points will be scattered around the line

Welsh

Bydd y 22 pwynt wedi eu gwasgaru o amgylch y llinell

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Convert to small scattered particles with some thickness

Welsh

Trawsnewid i ronynnau bychan gwasgaredig gyda rhywfaint o drwch

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Scattered cubes; adjust the Morphology primitive to vary size

Welsh

Ciwbiau gwasgaredig; newidiwch y sylfaen Morffoleg i amrywio eu maint

Last Update: 2014-08-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

We live in a country of scattered small and medium-sized dwellings

Welsh

Yr ydym yn byw mewn gwlad o anheddau bach a chanolig eu maint sydd yn wasgaredig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The problems facing rural areas of Wales as regards ICT provision stem from low population and scattered demand

Welsh

Mae'r problemau sy'n wynebu ardaloedd gwledig Cymru o ran darparu TGCh yn deillio o'r boblogaeth isel a'r galw gwasgaredig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Secondly , new technologies could assist us in getting the kind of development that suits the scattered pattern of our settlements

Welsh

Yn ail , gallai technolegau newydd ein helpu i gael y math o ddatblygiad sydd yn gydnaws â phatrwm gwasgaredig ein haneddiadau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I hope that Rhodri Morgan will note that the comments and ideas on entrepreneurship are scattered in the new documents that we will progress next week

Welsh

Gobeithiaf y gwnaiff Rhodri Morgan sylwi bod y sylwadau a'r syniadau ar entrepreneuriaeth wedi'u gwasgaru drwy'r dogfennau newydd y byddwn yn eu trafod yr wythnos nesaf

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

the young speakers are scattered across Wales more equally than the older speakers, and the speakers from every age.

Welsh

mae’r siaradwyr ifainc wedi eu gwasgaru ar draws Cymru’n fwy cyfartal nag y mae’r siaradwyr hŷn, a’r siaradwyr o bob oed.

Last Update: 2008-01-30
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

English

Apart from the researchers based at the 5* department in Cardiff , the rest are scattered among the other institutions

Welsh

Ar wahân i'r ymchwilwyr a leolir yn yr adran 5* yng Nghaerdydd , mae'r gweddill wedi'u gwasgaru ymhlith y sefydliadau eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I realise that there will be some flexibility in the forthcoming proposals but that model would not be suitable for scattered rural areas in Wales

Welsh

Sylweddolaf y bydd rhywfaint o hyblygrwydd yn y cynigion sydd i ddod ond ni fyddai'r model hwnnw'n addas i ardaloedd gwledig gwasgaredig yng Nghymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Having a plethora of offices scattered around Brussels would create confusion about who speaks for Wales , and would weaken Welsh identity

Welsh

Byddai gormodedd o swyddfeydd ar wasgar drwy Frwsel yn creu dryswch ynghylch pwy sy'n siarad dros Gymru , a byddai'n gwanhau hunaniaeth Cymru

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The statement points out that social exclusion and inequalities can be concealed by the quality of the environment -- scattered settlements and population sparsity

Welsh

Mae'r datganiad yn tynnu sylw at y ffaith y gellir cuddio anghysonderau a diethriwch cymdeithasol gydag ansawdd yr amgylchedd -- anheddau gwasgaredig a phoblogaeth denau

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I also use public transport whenever possible , therefore I hope that any arrangement made for the north will also be made available to all of our towns scattered around the country

Welsh

Yr wyf innau , hyd y gallaf , yn defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus , felly gobeithiaf y bydd unrhyw drefniant sydd yn cael ei ddarparu ar gyfer y gogledd hefyd ar gael ar gyfer holl drefi ein gwlad wasgaredig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The Minister for the Environment ( Sue Essex ) : I see that there are a few of us scattered around the Chamber

Welsh

Y Gweinidog dros yr Amgylchedd ( Sue Essex ) : Gwelaf nad oes llawer ohonom yn y Siambr

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Focusing on community projects in particular is important , because 100 jobs in a single community will have far greater and more lasting impact on those individuals than the same 100 jobs being scattered across a larger area

Welsh

Mae'n bwysig canolbwyntio ar brosiectau cymunedol yn arbennig , oherwydd caiff 100 o swyddi mewn un gymuned effaith lawer mwy a mwy parhaus ar yr unigolion hynny na gwasgaru'r 100 swydd hynny ar draws ardal fwy

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Historically , it could be argued that costs are higher in Wales anyway , because of the scattered nature of our communities , the small size of our establishments , as well as other factors

Welsh

Yn hanesyddol , gellid dadlau bod costau uwch yng Nghymru beth bynnag , oherwydd natur wasgaredig ein cymunedau , maint bychan ein sefydliadau , yn ogystal â ffactorau eraill

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Providing out-of-hours cover will be a huge challenge in terms of funding and finding GPs to do the work , particularly in rural Wales and in scattered communities

Welsh

Bydd darparu gwasanaeth y tu allan i oriau arferol yn her enfawr o ran cyllido a dod o hyd i feddygon teulu i wneud y gwaith , yn arbennig yng Nghymru wledig , ac mewn cymunedau gwasgaredig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

A great deal of relevant material is scattered and lost, and that's ironic considering that the HMC is the body which has been trying to establish and maintain good archival standards over the years.

Welsh

Mae llawer iawn o'r deunydd perthnasol wedi'i wasgaru a'i golli, ac mae hynny'n eironig o ystyried mai'r HMC yw'r corff sydd wedi bod yn ceisio sefydlu a chynnal safonau archifyddol da dros y blynyddoedd.

Last Update: 2011-12-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK