Ask Google

Results for the menai straits translation from English to Welsh

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

English

Welsh

Info

English

Menai straits

Welsh

afon Menai

Last Update: 2013-01-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Rhys

English

Menai Strait

Welsh

Y fenai

Last Update: 2013-01-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

English

There was no way to differentiate , for example , between expenditure on creating jobs in Deeside or on the banks of the Menai Straits

Welsh

Nid oedd modd gwahaniaethu , er enghraifft , rhwng gwario ar greu swyddi yn Nyfrdwy neu'r Fenai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Our experience with disinfectant mats on the bridges over the Menai straits to Anglesey is such that they are not viable , because they break up quickly

Welsh

Dengys ein profiad o fatiau diheintio ar y pontydd dros Afon Menai i Ynys Môn nad ydynt yn ymarferol , gan eu bod yn torri'n gyflym

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

The proposed designation reflects the fact that the Menai Straits is home to marine wildlife of international importance , of which we should all be proud

Welsh

Mae'r dynodiad arfaethedig yn adlewyrchu'r ffaith bod Afon Menai yn gartref i fywyd gwyllt morol o bwysigrwydd cenedlaethol , y dylem oll ymfalchïo ynddo

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

That in itself is not enough to stop the spread of the disease because it could be spread in an airborne manner and easily cross the Menai Straits

Welsh

Nid yw hynny ynddo'i hun yn ddigon i atal y clwy rhag lledu oherwydd gallai ledu yn yr aer a gallai groesi Afon Menai yn hawdd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Travel a few miles down the road , and at rush hour , you will hit yet another permanent jam on the Britannia bridge crossing the Menai straits into Anglesey

Welsh

Teithiwch ychydig filltiroedd i lawr y ffordd , yn ystod yr oriau brig , a chyraeddwch dagfa barhaus arall ar bont Britannia dros y Fenai i mewn i Ynys Môn

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Peter Rogers : I am saying that there will be too much traffic coming over the Menai Straits and if we could move that freight transport onto the railways --

Welsh

Peter Rogers : Yr wyf yn dweud y bydd gormod o draffig yn mynd dros Afon Menai ac os gallwn symud trafnidiaeth llwythi i'r rheilffyrdd --

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Peter Law : I am no longer responsible for e-mails concerning the M4 or the Menai Bridge

Welsh

Peter Law : Nid wyf bellach yn gyfrifol am negeseuon e-bost sydd yn ymwneud â'r M4 neu Bont Menai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

These areas , such as the Menai straits in north Gwynedd , would become economic hubs for wider areas and would create wealth , which would also promote recreational developments

Welsh

Byddai'r ardaloedd hyn , fel glannau'r Fenai yng ngogledd Gwynedd , yn troi'n ganolfannau economaidd i ardaloedd ehangach ac yn creu cyfoeth a fydd yn hybu datblygiadau adloniannol hefyd

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Our experience of disinfectant mats on the Menai and Britannia bridges has shown that they are not effective , as they tear up quickly

Welsh

Dengys ein profiad o fatiau diheintio ar bont Menai a phont Britannia nad ydynt yn effeithiol , gan eu bod yn rhwygo'n fuan

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I was pleased to see that the boundaries had been taken back towards the Menai , not to the Menai itself , but towards it

Welsh

Yr oeddwn yn falch o weld bod y ffiniau wedi cael eu tynnu yn ôl tuag at y Fenai , nid at y Fenai ei hunan , ond tuag ati

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Peter Rogers : Minister , do you agree that investment in freight movement from Holyhead by rail , would be a better investment for the people of Anglesey than considering a third crossing over the Menai Straits ?

Welsh

Peter Rogers : Weinidog , a gytunwch y byddai buddsoddi mewn symud nwyddau o Gaergybi ar y rheilffordd , yn fuddsoddiad gwell i bobl Ynys Môn nag ystyried trydydd croesiad dros y Fenai ? ### &nbs ;

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

English

Q4 Peter Rogers : As First Minister for north Wales , what representations have you received regarding the proposed designation of the Menai Straits as a special area of conservation ? ( OAQ8607 )

Welsh

C4 Peter Rogers : Fel Prif Weinidog dros ogledd Cymru , pa sylwadau a dderbyniodd Prif Weinidog Cymru ynglyn â'r bwriad i ddynodi Afon Menai yn ardal gadwraeth arbennig ? ( OAQ8607 )

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Peter Rogers : You already mentioned Mostyn Dock , but the other large port in north Wales is Holyhead , which can be accessed via the A55 over the Menai bridges

Welsh

Peter Rogers : Yr ydych eisoes wedi sôn am Ddoc Mostyn , ond Caergybi yw'r porthladd mawr arall yn y Gogledd , a gellir mynd yno ar hyd yr A55 dros bontydd Menai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

There is no doubt that there , or in the Menai , or in Bardsey Sound , for example , we would find the strong currents to make such a project successful and make an important contribution

Welsh

Yn ddiau , mae yno gerhyntau , ac yn y Fenai a Swnt Enlli , sydd yn ddigon cryf i sicrhau bod y prosiect yn llwyddo ac yn gwneud cyfraniad pwysig

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Although it is not a north-south link , if you live in Holyhead there is no way to get to a north-south route except by going along the A55 to the Menai bridge

Welsh

Er nad yw'n gyswllt rhwng y de a'r gogledd , os ydych yn byw yng Nghaergybi nid oes modd cyrraedd llwybr o'r gogledd i'r de heb fynd ar hyd yr A55 i bont Menai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

I have had experience with one mobile telephone network provider during which there was a three-hour gap on a journey from Cemaes Bay to the Llanidloes area , as I remember , apart from some three seconds of service in the middle of the Menai bridge

Welsh

Cefais brofiad gydag un darparwr rhwydwaith teleffon symudol pan fu bwlch o dair awr ar daith o Gemais i ardal Llanidloes , os cofiaf yn iawn , ar wahân i ryw dair eiliad o wasanaeth ar ganol pont Menai

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

If we can talk about building symbolic bridges in Ireland and across the Celtic sea , can we at least make a start on the real bridge across the Menai straits ? Recently , on a BBC1 primetime programme entitled , UK's Worst ? Roads , I nominated the A470 , a road along which I used to make an arduous five-hour journey up and down to Cardiff every week

Welsh

Os gallwn siarad am adeiladu pontydd symbolaidd yn Iwerddon ac ar draws y môr Celtaidd , oni allwn o leiaf ddechrau ar y gwaith ar y bont go iawn ar draws Afon Menai ? Yn ddiweddar , ar raglen oriau brig BBC1 yn dwyn y teitl UK's Worst ? Roads , enwebais yr A470 , ffordd yr arferwn wneud taith anodd pum awr arni yn ôl ac ymlaen i Gaerdydd bob wythnos

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

English

Looking at north-west Wales , which is of particular interest to me , the region is centred on the Menai Straits , but also encompasses Anglesey , Arfon and Dwyfor , therefore I must ask how we can ensure that all growth is not centred on the city of Bangor , because of its favourable location ? Will the Government's development department use the scheme to stop investment in industrial or business parks in Pen Llyn , for example , because it is not directly linked to the Menai Straits ? There is no suggestion as to how Llangefni or Caernarfon will share the benefits enjoyed by the Bangor area

Welsh

O edrych ar y Gogledd-orllewin , sydd o ddiddordeb arbennig i mi , mae'r rhanbarth wedi'i ganoli ar lannau'r Fenai , gan gwmpasu Môn , Arfon a Dwyfor hefyd , felly rhaid gofyn sut mae sicrhau nad yw'r holl dwf yn canoli ar ddinas Bangor , oherwydd ei leoliad ffafriol ? A fydd adran ddatblygu'r Llywodraeth yn defnyddio'r cynllun i rwystro buddsoddi mewn safleoedd diwydiannol neu fusnes ym Mhen Llyn , er enghraifft , am nad yw'n cysylltu'n uniongyrchol â'r Fenai ? Nid oes awgrym sut y bydd Llangefni neu Gaernarfon yn rhannu'r manteision sydd gan ardal Bangor

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK