Ask Google

Results for arvestusmeetodid translation from Estonian to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Estonian

Latvian

Info

Estonian

IAS 8 Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead

Latvian

SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Ta kajastab kapitalirendiks ümber liigitatud rendi tagasiulatuvalt kooskõlas IAS 8-ga Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead.

Latvian

Nomu, kas tikko klasificēta kā finanšu noma, jāatzīst ar atpakaļejošu datumu saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politikas, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Pärast mõõtmisperioodi lõppu parandab omandaja äriühenduse arvestamist ainult vea parandamisena kooskõlas IAS 8-ga Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead.

Latvian

Pēc novērtējuma perioda beigām pircējs uzņēmējdarbības apvienošanas uzskaiti pārskata tikai ar nolūku koriģēt kļūdu saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui ettevõttel on selline valik, nõutakse standardi IAS 8 Arvestusmeetodid, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead paragrahvi 14 punktis b, et valitud meetodi tulemusena annaksid finantsaruanded usaldusväärset ja asjakohasemat informatsiooni tehingute, muude sündmuste ja tingimuste mõju kohta ettevõtte finantsseisundile, finantstulemusele või rahavoogudele.

Latvian

Ja uzņēmumam ir šāda izvēle, 8. SGS Grāmatvedības politika, grāmatvedības aplēšu izmaiņas un kļūdas 14. punkta b) apakšpunkts nosaka, ka izvēlētajai politikai jānodrošina, ka finanšu pārskati sniedz ticamu un būtiskāku informāciju par darījumu, citu darbību un apstākļu ietekmi uz uzņēmuma finanšu stāvokli, finanšu rezultātiem un naudas plūsmām.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Kui tütarettevõttesse tehtud investeeringu mõõtmine kooskõlas lõigetega 18C–18F on teostamatu (nagu määratletud IAS 8-s Arvestusmeetodid, arvestushinnangute muutused ja vead), rakendab investeerimisettevõte käesoleva IFRSi nõudeid alates varaseima perioodi algusest, mille puhul on lõigete 18C–18F rakendamine teostatav (milleks võib olla käesolev periood).

Latvian

G Ja ieguldījuma meitasuzņēmumā novērtēšana saskaņā ar 18.C–18.F punktu nav praktiski iespējama (kā noteikts 8. SGS „Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas”), ieguldījumu sabiedrība piemēro šā SFPS prasības tā perioda sākumā, kas ir agrākais periods, kad ir praktiski iespējams piemērot 18.C–18.F punktu, un šis periods var būt pašreizējais periods.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

63 Aruandeaastatel, mis algavad 1. jaanuaril 2010 või hiljem, rakendab (majandus)üksus tagasiulatuvalt järgmisi muudatusi, mis tehti 2009. aasta juunis avaldatud dokumendis Kontserni rahas arveldatavad aktsiapõhised maksetehingud, võttes arvesse paragrahvides 53–59 esitatud üleminekusätteid ja järgides IAS 8 Arvestusmeetodid, raamatupidamislike hinnangute muutused ja vead:

Latvian

Uzņēmums, ievērojot pārejas noteikumus, kas iekļauti 53.–59. punktā, saskaņā ar 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas retrospektīvi piemēro turpmāk norādītos grozījumus, kas veikti ar 2009. gada jūnijā izdotajiem Grupu uz akcijām balstītiem naudas darījumiem, gada periodiem, kas sākas 2010. gada 1. janvārī vai vēlāk:

Last Update: 2014-11-10
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

Antud küsimuses kontrollis ekspert Alitalia finantsnõuandja Mediobanca poolt kohaldatud meetodit, mille eesmärgiks oli Fintecna ettenähtud IRR [34] määratlemine, mis tema AZ Servizi'sse investeerimise hetkel hinnati 25,3 %. Ekspert kinnitas, et kohaldatud arvestusmeetodid vastasid kutselises teoorias ja praktikas ettenähtutele.

Latvian

Šajā sakarā eksperts ir pārbaudījis Alitalia finanšu konsultanta Mediobanca izmantoto metodi, sastādot aktu par uzņēmuma AZ Servizi darbības nodošanu sabiedrībai Fintecna, tās paredzētais IAK [34] rādītājs ir novērtēts par 25,3 %. Eksperts konstatēja, ka izmantotās aprēķināšanas metodes atbilst teorijā un profesionālajā praksē paredzētajām normām.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Estonian

(154) Mõistlikku hüvitist konkurentsile orienteeritud majandustegevuses kasutatud summa eest on kahtlemata võimalik leida mitmel moel. Kõik arvestusmeetodid panga käsutusse antud põhikapitali eest hüvitise leidmiseks järgivad siiski samu põhimõtteid. Nimetatud põhimõtete alusel teeb komisjon järgneva arvestuse kahe sammuna: esmalt leitakse miinimumhüvitis, mida investor võiks eeldada (hüpoteetilise) investeeringu eest LSH põhikapitali. Seejärel kontrollitakse, kas turul kõnealuse tehingu eripära tõttu oleks lepitud kokku hinnalisandites või tasu vähendamistes ja vajaduse korral teostab komisjon vastava arvestuse.

Latvian

(154) Atbilstošu atlīdzību par konkurences darījumiem izmantojamo summu, bez šaubām, ir iespējams noteikt dažādos veidos. Tomēr visas aprēķina metodes, ko izmanto, lai noteiktu atlīdzību par rīcībā nodoto pamatkapitālu, balstās uz vieniem un tiem pašiem pamatprincipiem. Uz šo pamatprincipu bāzes Komisija veica aprēķinus divos etapos: Vispirms tiek noteikta minimālā atlīdzība, ko par (hipotētisku) ieguldījumu LSH pamatkapitālā varētu saņemt investors, kurš rīkojas saskaņā ar tirgus ekonomikas pamatprincipiem. Pēc tam tiek pārbaudīts, vai tirgū būtu notikusi vienošanās par piemaksu vai atlaidi sakarā ar aplūkojamo darījumu specifiskajām īpašībām, lai nepieciešamības gadījumā Komisija varētu pietiekami pamatoti kvantificēt attiecīgās summas.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

(95) Antud küsimuses kontrollis ekspert Alitalia finantsnõuandja Mediobanca poolt kohaldatud meetodit, mille eesmärgiks oli Fintecna ettenähtud IRR [34] määratlemine, mis tema AZ Servizi'sse investeerimise hetkel hinnati 25,3%. Ekspert kinnitas, et kohaldatud arvestusmeetodid vastasid kutselises teoorias ja praktikas ettenähtutele. Ekspert analüüsis ka Fintecna valitud nõuandja Citigroup'i tööd omapoolse tundlikkusanalüüsi abil. Kokkuvõte sellest oli järgmine: "me ei leidnud elemente, mis lubanuks järeldada, et 25,3% IRR määratlemiseks kohaldatud metodoloogia Fintecna investeeringu osas AZ Servizi'sse olnuks väär."

Latvian

95. Šajā sakarā eksperts ir pārbaudījis Alitalia finanšu konsultanta Mediobanca izmantoto metodi, sastādot aktu par uzņēmuma AZ Servizi darbības nodošanu sabiedrībai Fintecna, tās paredzētais IAK [34] rādītājs ir novērtēts par 25,3%. Eksperts konstatēja, ka izmantotās aprēķināšanas metodes atbilst teorijā un profesionālajā praksē paredzētajām normām. Eksperts tāpat novērtēja sabiedrības Fintecna konsultanta Citigroup veikto darbu un pārbaudīja pētījumu precizitāti. Viņš secina, ka%quot%nav atrasts nekas tāds, kas norādītu, ka izmantotās metodes, lai noteiktu IAK rādītāju 25,3% sakarā ar sabiedrības Fintecna ieguldījumu uzņēmumā AZ Servizi, nebūtu pareizas.%quot%

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Estonian

3. Enne makseagentuurile volituste andmist teeb pädev asutus kindlaks, et makseagentuuri haldus-ja arvestusmeetodid vastavad määruse (EMÜ) nr 729/70 artikli 4 lõike 1 punktis a esitatud nõudmistele. Pädeva ametiasutuse poolt rakendatavad volitamiskriteeriumid määrab kindlaks liikmesriik, võttes arvesse komisjoni juhiseid, mis on esitatud määruse lisas. Kui mõnda makseagentuuri tegevuse seisukohalt olulist kriteeriumi ei ole järgitud, kohaldatakse kõnesoleva määruse artikli 4 lõiget 4.

Latvian

3. Pirms jebkuras maksājumu aģentūras akreditēšanas kompetentā iestāde pārliecinās par to, vai attiecīgās iestādes administratīvā un grāmatojumu sistēma piedāvā Regulas (EEK) Nr. 729/70 4. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos galvojumus. Kritērijus nosaka dalībvalsts, un akreditācijā tos piemēro kompetentā iestāde, ņemot vērā pielikumā noteiktās Komisijas pamatnostādnes attiecībā uz šiem kritērijiem. Neatbilstība jebkuriem ar maksājumu aģentūras darbību būtiski saistītiem kritērijiem rada pamatu iepriekš minētās regulas 4. panta 4. punkta piemērošanai.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Estonian

3.8.3 Mitmetes liikmesriikides on olemasolevat energiakasutust, energiakokkuhoiu osas valitsevat olukorda ja rakendatavate abinõusde mõju peegeldav infobaas nõrk. Direktiivi projektis esitatud kokkuhoiu arvutamise meetodid ei ole hästi defineeritud. Paindlikkus selles küsimuses võib olla teretulnud, kuid tulemused on normi suhtes võrreldavad ja usaldusväärsed ainult siis, kui niihästi baasinfo kui ka arvestusmeetodid on usaldusväärsed ja võrreldavad.

Latvian

3.8.3 Informācijas bāze par pašreizējo enerģijas lietojumu, situāciju enerģijas lietderīga izmantojuma jomā daudzas Dalībvalstīs ir visai trūcīga. Aprēķina metodes attiecībā uz ietaupījumiem, kādas sniegtas direktīvas projektā, nav labi definētas. Šajā jautājumā par elastīgu pieeju var priecāties, taču rezultāti ir salīdzināmi un uz tiem iespējams paļauties, tikai samērojot ar mērķi, kad gan pamata informācija, gan aprēķina metodes ir uzticamas un salīdzināmas.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK