Ask Google

Results for maailmanlaajuistuneen translation from Finnish to Italian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Italian

Info

Finnish

Meidän eurooppalaisten on oltava erittäin tärkeässä roolissa maailmanlaajuistuneen terrorismin vastustamisessa sekä yhteisten arvojen ja rauhanomaisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta puhumisessa.

Italian

Noi europei dobbiamo svolgere un ruolo molto importante nella lotta al terrorismo globalizzato, nella lotta per i valori comuni, per un mondo più pacifico e giusto.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tällainen on se meille tärkeä Eurooppa, jossa meidän on toimittava muovaamalla talouden rakenteita näiden tavallisten ihmisten kasvun edistämiseksi. Heidän ei pitäisi elää turvattomissa ja epävakaissa oloissa maailmanlaajuistuneen talouden loukussa.

Italian

Questa è l' Europa importante a cui dobbiamo rivolgerci, piegando la struttura economica alla crescita di questa gente comune che non deve vivere nella precarietà e nella provvisorietà a cui l' economia globalizzata vorrebbe costringerla.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Perussanoma, että eurooppalaisen maailmanlaajuistuneen maailman ja eurooppalaisten tässä maailmanlaajuistuneessa maailmassa on säilyttävä, kuuluu: ennen kaikkea taloutemme on säilytettävä kilpailukykynsä, eikä tämäkään mietintö saa rajoittaa sitä.

Italian

Il messaggio fondamentale che il mondo europeo globalizzato e gli europei all' interno di questo mondo globalizzato devono salvaguardare è: occorre soprattutto mantenere la competitività della nostra economia e neanche questa relazione deve porvi limitazioni.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

1990-luvun maailmanlaajuistuneen kaupankäyntiympäristön piirteitä ovat markkina-alueiden lähentyminen, lisääntyvä kauppa, maantieteellisesti yhä kaukaisemmat markkinat ja modernit viestintävälineet, joiden avulla kauppaa voidaan käydä reaaliajassa, välimatkasta ja aikavyöhykkeistä riippumatta.

Italian

Il contesto commerciale più globale degli anni '90 è carat­terizzato dalla convergenza delle regioni commerciali, dall'aumento delle cifre relative al commercio, da mercati geograficamente più remoti e da strumenti moderni di comunicazione che consentono alle persone di praticare il commercio in tempo reale, indipendentemente dalla distanza e dai fusi orari.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

4.8 Koska intermodaal iset kuljetukset eivät tällä hetkellä pysty vastaamaan logististen vaatimusten jatkuvaan kasvuun kilpailumarkkinoiden maailmanlaajuistuessa, mutta ne ovat kuitenkin välttämättömiä kestävän kasvun saavuttamiseksi, alueiden komitea toteaa seuraavaa:

Italian

4.5 II Comitato desidera che venga specificamente sottolineato lo sforzo economico e di gestione che dovranno effettuare le diverse amministrazioni pubbliche, sia su scala comunitaria che su scala nazionale o regionale, per poter far sì, come si pretende nella comunicazione, che un mero appoggio logistico possa produrre un trasferimento in senso modale senza forzature in nessun settore specifico.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

8.2 Talouden ja teknologian maailmanlaajuistuessa alue- ja paikallistaso saa paradoksaalista kyllä uutta merkitystä teollisuuden ja innovaatioiden dynamiikassa. Tämän tilanteen seurauksia tulee arvioida samanaikaisesti eri tasoilla.

Italian

7.4.2 Nel caso del software, i dibattiti svoltisi a partire dagli anni '70 nei grandi paesi interessati hanno tutti portato all'impiego del sistema del diritto d'autore, benché tale sistema costituisca soltanto un quadro giuridico imperfetto per regolare le specificità del settore.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

AK muistuttaa kiinnittävänsä lausunnossaan erityistä huomiota pk-yritysten kilpailukyvyn parantamiseen, sillä näiden yritysten taloudellisen toiminnan alue laajenee talouden maailmanlaajuistuessa.

Italian

Il Comitato ha ribadito di condividere pienamente l'interesse al rafforzamento della competitività delle PMI, il cui spazio economico si apre sempre di più grazie alla globalizzazione delle economie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kalastustuotteiden kauppa globalisoituneessa maailmassa kaupan maailmanlaajuistuessa on yhä vaikeampi saada selville, mistä jokin tietty tuote on peräisin.

Italian

Il commercio del pesce in un mondo globalizzato ambientali, i consumatori esigono la sicurezza che il pesce che hanno nel piatto soddisfi i loro standard etici e ambientali.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lausunnon esittelijä Arno Metzler korostaa, että euroalueen tai EU:n talouden jatkuvaa heikkoa kasvua sekä etenkin maailmanlaajuistu-misesta ja väestökehityksestä joh-tuvia haasteita ajatellen EU:n nykyisten suhdanne- ja työllisyys-ongelmien ratkaisemiseksi tarvitaan välttämättä Lissabonin stra-tegiaan kytkettyä makro- politiikkaa, jonka avulla voidaan aktiivisesti edistää kasvua ja työllisyyttä.

Italian

Nel quadro della società della conoscenza, è essenziale prevedere interventi adeguati nei settori dell’apprendimento lungo tutto l’arco della vita, delle pari opportunità, del sostegno alle famiglie, della ricerca e dell’innovazione, ad esempio migliorando ulteriormente le condizioni quadro e i meccanismi atti a creare un contesto propizio all’innovazione.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Talouden ja yritysten maailmanlaajuistuessa, mikä tekee EU:n yhä välttämättömämmäksi, komissio pyrkii vuonna 1997 saavuttamaan nämä tavoitteet sekä toteuttaessaan suuria painopistealueitaan — talous- ja rahaliitto, työllisyyttä koskeva luottamussopimus, hallitusten välinen konferenssi, laajentuminen — että hoitaessaan päivittäistä hallintoaan.

Italian

Di fronte alla mondializzazione dell'economia e delle società che rendono l'Europa più indispensabile che mai, la Commissione si applicherà a conseguire questi obiettivi nel 1997, sia nella realizzazione delle grandi priorità — unione economica e monetaria, patto di fiducia per l'occupazione, conferenza intergovernativa, ampliamento —, sia nella gestione quotidiana.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Talouden maailmanlaajuistuessa uudet säännökset ovat tarpeen.

Italian

A tal fine, ho fatto pervenire a Greenpeace nonché a tutti i mass-media una risposta

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tunnuslauseeksi yhteisön toiminnalle on tällä alalla omaksuttu ”Enterprise Europe”, jolla tarkoitetaan maailmanlaajuistu-misenhaasteisiinvastaavaa,uudenosaamiseenperustuvan talouden vaatimukset täyttävää ja kestävääkasvua ylläpitävää Eurooppaa.

Italian

Un’«Impresa Europa», in grado di cogliere lesfide della globalizzazione e dell’economia basata sullaconoscenza contribuendo ad una crescita sostenibile, èdiventata il tema ricorrente delle attività comunitarie inquesto ambito.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Työllisyys, kilpailukyky ja talouden maailmanlaajuistu- minen (CES 325/97) Esittelijä: Ursula Konitzer maaliskuu 1997

Italian

L'occupazione, la concorrenza e la globalizzazione dell'economia (doc. CES 325/97) Relatrice: Ursula Konitzer

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Maailmassa, joka ei maailmanlaajuistu ainoastaan talouden, vaan myös kuten olemme saaneet havaita terrorin osalta, politiikka, diplomatia, kauppa, kehitysapu, turvallisuus ja puolustus ovat toisiinsa kytkeytyneitä käsitteitä, ja siksi meidän on kyettävä ymmärtämään ja hyväksymään, että kaikki vaarat ja konfliktit vaikuttavat meihin kaikkiin samalla tavoin. Siksi niihin on myös vastattava samalla tavoin.

Italian

Nel mondo della globalizzazione, non solo economica, ma- come abbiamo visto- anche del terrore, politica, diplomazia, commercio, aiuti allo sviluppo, sicurezza e difesa sono concetti interrelati e, quindi, dipenderà da noi essere in grado di capire ed accettare che i pericoli ed i conflitti ci riguardano tutti nello stesso modo e che la nostra risposta dovrà essere identica da parte di tutti.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Solidaarisuus Yhdysvaltoja kohtaan yleismaailmallisen solidaarisuuden lisäksi, sillä terrorismin maailmanlaajuistuessa vastaustenkin on oltava maailmanlaajuisia on aiheuttanut eilen tapahtuneen Pohjois-Atlantin liiton perustamissopimuksen 5 artiklan aktivoimisen ja terrorisminvastaisen taistelun määrittelyn selkeästi kaikilla tasoilla. Tämän taistelun myötä ei vähennetä vapauksia vaan puolustetaan ihmisten keskeistä vapautta, oikeutta elämään ja oikeutta olla alistumatta silmittömään väkivaltaan.

Italian

E' necessario un approccio universale, perché per far fronte alla globalizzazione del terrorismo servono risposte globali, ma occorre anche esprimere solidarietà agli Stati Uniti, come dimostra l' attivazione dell' articolo 5 del Trattato dell' Alleanza Atlantica avvenuta ieri, nonché dare una definizione chiara della lotta antiterrorista, che illustri in modo inequivocabile che non si tratta di una lotta che limita le libertà, bensì di una lotta in difesa della libertà fondamentale della persona, cioè il diritto alla vita e il diritto a non subire una violenza cieca.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Markkinoiden ja kaupan maailmanlaajuistuessa ja poliittista vuoropuhelua käytäessä Euroopan unionin ja Japanin välisillä suhteilla on vastedes keskeinen asema WTO: ssa, vuosittaisissa huippukokouksissa ja ministerikokouksissa sekä parlamenttien välisessä vuoropuhelussa, jota käydään suhteista Japaniin vastaavassa valtuuskunnassa, jonka puheenjohtajana minulla on kunnia toimia.

Italian

Nel quadro della globalizzazione dei mercati e del commercio, come in quello del dialogo politico, le relazioni tra l' Unione europea e il Giappone hanno ormai assunto un ruolo fondamentale all' interno dell' OMC, nell' ambito dei vertici annuali e delle riunioni ministeriali, e nel quadro del dialogo interparlamentare nell' ambito della delegazione per le relazioni con il Giappone, che ho l' onore di presiedere.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Neuvostokin on nimenomaan nyt talouden maailmanlaajuistuessa tietoinen siitä, että on tarpeen tehdä kaikki mahdollinen työllisyyden tason säilyttämiseksi ja mahdollisuuksien mukaan jopa sen parantamiseksi.

Italian

Proprio in tempi di globalizzazione dell' economia, anche il Consiglio è consapevole che ci si deve adoperare con ogni mezzo per assicurare il livello occupazionale e, se possibile, incrementarlo.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Meidän on puolustettava valintojamme myös maailmanlaajuistesti maataloustuotteiden tuotannon ja kaupan maailmanlaajuistuessa jatkuvasti.

Italian

E' inoltre necessario difendere tali scelte in un contesto mondiale sempre più globalizzato.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ne, jotka ovat tekemisissä hyötyeläinten ja niistä valmistettujen elintarvikkeiden kanssa, tarvitsevat lobbaajia, jotka pystyvät edustamaan tuotantoa menestyksekkäästi elintarvikemarkkinoiden jatkuvasti maailmanlaajuistuessa ja jotka ennen kaikkea suojelevat näitä ihmisiä kommelluksilta.

Italian

Coloro che operano nel settore degli animali d' allevamento e degli alimenti prodotti a partire da essi hanno bisogno di una lobby che nel corso dell' ulteriore processo di globalizzazione dei mercati alimentari possa presentare in modo efficace la produzione e, soprattutto, che la difenda da passi falsi.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Neuvottelujen luottamuksellisuus, epävarmuus kohteena olevista palveluista ja saivartelu maailmanlaajuistetun kaupan ja kansallistetun sääntelyn välisestä erosta tekevät GATS-sopimuksesta kansojen selän takana solmittavan sopimuksen.

Italian

La riservatezza dei negoziati, l' incertezza riguardo ai servizi in questione e il bizantinismo riguardante la distinzione tra scambi globalizzati e regolamentazione nazionalizzata fanno del GATS un accordo stipulato all' insaputa dei cittadini.

Last Update: 2012-03-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK