Ask Google

Results for aseistariisunta translation from Finnish to Latvian

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Latvian

Info

Finnish

-asesulku ja aseistariisunta,

Latvian

-ieroču neizplatīšana un atbruņošanās;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen

Latvian

atbruņošanās, demobilizācija un reintegrācija

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

LUKU – JOUKKOTUHOASEIDEN LEVIÄMISEN ESTÄMINEN, ASEISTARIISUNTA JA ASEKAUPPA

Latvian

NODA�A - MASU IZN�CIN�ŠANAS IEROČU NEIZPLAT�ŠANA / ATBRU�OŠAN�S / IEROČU TIRDZNIEC�BA

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

aseistariisunta, kotiutus, palauttaminen, yhteiskuntaan sopeuttaminen ja uudelleensijoittaminen

Latvian

atbruņošana, demobilizācija, reintegrācija, repatriācija un readaptācija

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: IATE

Finnish

3.3.3. Asekauppa, aseiden leviämisen estäminen ja perinteinen aseistariisunta

Latvian

3.3.3. Ieroču tirdzniecība, ieroču neizplatīšana un konvencionāla atbruņošanās

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

DDR: -DDR-toiminta; aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen -

Latvian

CSO: -Pilsoniskās sabiedrības forums (Civil Society Forum) -DDR: -Disarmament Demobilisation Reintegration -

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Aseistariisunta-, kotiutus-ja uudelleenso-peuttamisohjelmantäytäntöönpanon hitaus onsäännöllisinväliajoin nostettu esiin YK:njärjestön kanssa.

Latvian

Irjāņem vērāsarežģītā Dienvidsudānassi-tuācija. Attiecībā uz juridisko biroju celtniecību, lai gan partneris savus pienākumus patiešām veica neapmierinoši, nebūtu korekti visu vainu uzvelt tikai viņam — vai-najāuzņemasarīpalīdzībassaņēmējiem, kas daļējikavējašo procesu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Vaikka aseistariisunta-, kotiutus- ja uudelleensopeuttamisprosessi käynnistyi kesäkuun 2008 jälkeen, joitakin ylimääräisiä viiveitä oli silti vielä tämänjälkeenkin.

Latvian

Tomēr, lai gan atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas process tika sākts pēc 2008. gadajūnija,joprojām bija dažas citas kavēšanās.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tämän yhteisen toiminnan perusteella toteutettavien hankkeiden tekninen täytäntöönpano olisi uskottava Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristön alaiselle aseistariisunta-asioista vastaavalle yksikölle, joka antaa päätöslauselman 1540 komitealle ja sen asiantuntijoille aineellista ja logistista tukea.

Latvian

Apvienoto Nāciju Organizācijas sekretariāta Atbruņošanās lietu birojam, kas ir atbildīgs par materiālo un loģistikas atbalstu 1540 Komitejai un tās ekspertiem, būtu jāuztic to projektu tehniskā īstenošana, kurus īsteno saskaņā ar šo vienoto rīcību.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kongon demokraattisen tasavallan ulkopuolelta tukea saavien kongolaisten puolisotilaallisten joukkojen poliittiset ja sotilasjohtajat, jotka estävät taistelijoidensa osallistumisen aseistariisunta-, demobilisaatio- ja sopeuttamisprosesseihin,

Latvian

Kongo kaujinieku grupu, kuras saņem atbalstu no ārvalstīm, politiskiem un militāriem vadītājiem, kas kavē savu kaujinieku dalību atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas procesā,

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Turvallisuusalan uudistus ja aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen ovat tärkeä osa konfliktin jälkeistä vakauttamista ja uudelleenrakentamista, ja ne ovat olleet Guinea-Bissaussa ja Kongon demokraattisessa tasavallassa toteuttamiemme operaatioiden keskeisiä tavoitteita.

Latvian

Drošības sektora reforma un atbruņošanās, demobilizācija un reintegrācija ir būtiska stabilizācijas un atjaunošanas procesa daļa pēc konfliktiem, un tā bija mūsu misiju mērķis Gvinejā-Bisavā un Kongo Demokrātiskajā Republikā.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

92. Saksa tukee Ruandan aseistariisunta-ja yhteiskuntaansopeuttamiskomissiota (neuvontapalvelut) ja sopeuttamisprosessia nelivuotisella hankkeella (2003—2006).

Latvian

92. Vācija atbalsta Ruandas Demobilizācijas un reintegrācijas komisiju (konsultatīvs atbalsts) un reintegrācijas procesu, īstenojot četru gadu projektu (no 2003. līdz 2006. gadam).

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen toimien tekninen toteuttaminen annetaan Genevessä toimivan YK:n aseistariisunta-asioista vastaavan yksikön, jäljempänä ’UNODA’, tehtäväksi.

Latvian

Šīs vienotās rīcības 1. pantā minētās darbības tehniski īsteno ANO Atbruņošanās lietu birojs (turpmāk – “ANO ALB”), kas atrodas Ženēvā.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Edellä 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen hankkeiden tekninen toteuttaminen annetaan YK:n sihteeristön (aseistariisunta-asioista vastaava yksikkö) tehtäväksi, jäljempänä ’YK:n sihteeristö (ODA)’.

Latvian

Šīs vienotās rīcības 1. panta 2. punktā minēto projektu tehnisku īstenošanu veic ANO Sekretariāts (Atbruņošanās lietu birojs) (“ANO Sekretariāts (ALB)”).

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

FDLR on Kongon demokraattisessa tasavallassa toimiva ulkomaalainen aseellinen ryhmittymä, ja toimimalla sen johdossa Musoni estää näihin ryhmittymiin kuuluvien taistelijoiden aseistariisuntaa ja vapaaehtoista kotiuttamista tai uudelleensijoittamista päätöslauselman 1649 (2005) vastaisesti.

Latvian

Būdams FDLR – KDR darbojošās ārzemju bruņotās grupas – vadītājs, Musoni kavē atbruņošanos un šīm grupām piederošo kaujinieku brīvprātīgu repatriāciju vai pārcelšanos, pārkāpjot Rezolūciju 1649 (2005).

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

EU:n diplomaattisten pyrkimysten jatkuva vahvistaminen (esimerkiksi Lähi-idässä, Länsi-Balkanilla, Itä- ja Keski-Aasiassa, Etelä-Kaukasiassa, Suurten järvien alueella, Kongon demokraattisessa tasavallassa, Sudanissa, Burmassa/Myanmarissa), siviili- ja sotilaskriisinhallintaoperaatioiden lisääminen, turvallisuusalan uudistukseen liittyvät hankkeet ja entisten sotilaiden aseistariisunta, demobilisaatio ja yhteiskuntaan sopeuttaminen (viimeisimpänä Guinea-Bissaussa), uusi vakausväline sekä viime joulukuussa hyväksytty EU:n ja Afrikan välinen strategia ovat tärkeitä tekijöitä joustavamman ja nopeamman toiminnan toteuttamiseksi kriisejä edeltävissä ja niiden jälkeisissä tilanteissa.

Latvian

Nep�rtraukta ES diplom�tisko centienu paplašin�šana (piem�ram, Tuvajos Austrumos, Rietumbalk�nos, Austrum�zij�un Vidus�zij�, Dienvidkauk�z�, Lielo ezeru re�ion�, KDR, Sud�n�, Birm�/Mjanm�), iesaist�šan�s civil�s un milit�r�s kr�žu p�rvar�šanas oper�cij�s, projektos Droš�bas sektora reformas jom�un bijušo kaujinieku demobiliz�cij�, atbru�ošan�un reintegr�cij�(jaun�kie pas�kumi veikti Gvinej�-Bisav�), jaunais Stabilit�tes instruments un ES un �frikas kop�j� strat��ija, ko pie��ma iepriekš�j� gada decembr�, ir b�tiski l�dzek�i, lai nodrošin�tu elast�gu un �tru rea��šanu uz situ�cij�m pirms un p�c kr�z�m.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Laatikko 1 — Esimerkkejä avun hitaasta täytäntöönpanosta On totta, että erään YK:n järjestön Sudanissa hallinnoima aseistariisunta-, ko- tiutus- ja uudelleensopeuttamisohjelma viivästyi.Kesäkuuhun2008saakkatämä johtuikuitenkinsuureltaosinsiitä,että kattavan rauhansopimuksen allekirjoittaneilta sopijapuolilta puuttui poliittista tahtoa.

Latvian

1.izcēlums. — Lēnas atbalsta sniegšanas piemēri Ir tiesa, ka ANO struktūras Sudānā pārvaldītā Starpposma atbruņošanās, demobilizācijas un reintegrācijas programma (IDDRP)tikaīstenotanovēloti.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Näitä prioriteetteja ovat Yhdistyneiden Kansakuntien järjestelmän uudistus, rauhan ylläpito, rauhanrakennustoiminnan puitteet, ihmisoikeudet, toiminnan johdonmukaisuus YK:n eri rakenteissa, oikeusvaltioperiaate, kansainvälinen oikeus, suojeluvastuu, kehitys ja köyhyyden torjunta, ympäristö, ilmastonmuutos ja ilmaston lämpeneminen, terrorismin torjunta, aseistariisunta, aseiden valvonta ja joukkotuhoaseiden leviämisen estäminen, alueelliset järjestöt sekä Yhdistyneiden Kansakuntien talousarvio.

Latvian

Šīs prioritātes ir ANO sistēmas reforma, miera uzturēšana, miera nostiprināšanas arhitektūra, cilvēktiesības, ANO operatīvās darbības saskaņotība visā sistēmā, tiesiskums; starptautiskais tiesiskums, pienākums aizstāvēt; attīstība un cīņa pret nabadzību, vide/klimata pārmaiņas un globālā sasilšana, cīņa pret terorismu, atbruņošanās, bruņojuma kontrole un masas iznīcināšanas ieroču neizplatīšana, reģionālas organizācijas un ANO budžets.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Poliittisella tasolla korostettiin jälleen monenvälisyyttä, energiaa, ilmastonmuutosta, aseistariisuntaa ja joukkotuhoaseiden leviämisen estämistä sekä terrorismin torjuntaa.

Latvian

Padome 25. maijā pieņēma deklarāciju par cīņu ar sausumu un pārtuksnešošanos, atbalstot ANO Konvencijas cīņai ar pārtuksnešošanos (4) reformu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Pyrimme myös käsittelemään konflikteja koko niiden keston ajan kokonaisvaltaisemmalla tavalla käyttäen välineinä esimerkiksi varhaisvaroitusta, vahvistettua vuoropuhelua ja välitystoimintaa, turvallisuusalan uudistusta sekä demobilisaatio-, aseistariisunta- ja yhteiskuntaan sopeuttamistoimintaa.

Latvian

Mēs arī tieksimies atrisināt konfliktus un pievērsties konflikta ciklam ar holistiskāku pieeju, izmantojot tādus instrumentus kā agra brīdināšana, pastiprināts dialogs un starpniecības spējas , drošības sektora reformas un demobilizācija, atbruņošanās un reintegrācija.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK