Ask Google

Results for nimelliskapasiteettia translation from Finnish to Polish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Polish

Info

Finnish

Ellei varustukseen kuulu kapasiteetiltaan riittäviä ylimääräisiä lauttoja, on lauttojen kantavuuden ja tilan oltava niin paljon nimelliskapasiteettia suurempi, että kaikki lentokoneessa olevat henkilöt mahtuvat lauttoihin, jos yksi suurimman kapasiteetin pelastuslautoista menetetään.

Polish

Jeżeli nie jest dostępna nadwyżka tratw o wystarczającej pojemności, zapas wyporności i ilość miejsc na tratwach muszą być wystarczające, aby pomieścić wszystkie osoby przewożone na pokładzie w przypadku utraty jednej z tratw o największej pojemności.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

nimelliskapasiteetti vähintään 600 mAh mutta enintään 780 mAh,

Polish

o pojemności znamionowej 600 mAh lub większej, lecz nie przekraczającej 780 mAh

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Uudelleenladattavat parit ja paristot, joiden 'energiatiheys' ylittää 150 Wh/kg 75:n lataus- ja purkamiskerran jälkeen, kun purkausvirta on C/5 tuntia (C on nimelliskapasiteetti ampeeritunteina) ja ne toimivat lämpötila-alueella alle 253 K (– 20 °C) ja yli 333 K (60 °C) astetta;

Polish

Ogniwa i akumulatory doładowywane, o gęstości energii powyżej 150 Wh/kg po 75 cyklach ładowania/rozładowania przy prądzie rozładowania równym C/5 godzin (C stanowi wartość pojemności nominalnej w amperogodzinach) w przypadku eksploatacji w zakresie temperatur od poniżej 253 °K (– 20 °C) do powyżej 333 °K (+60 °C);

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Yleisesti ottaen maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti todennäköisesti kasvaa noin 1764000 tonnista 2423000 tonniin (nimelliskapasiteetti) vuoteen 2013 mennessä.

Polish

Ogólnie rzecz ujmując, do 2013 r. moce produkcyjne na świecie mogą wzrosnąć z około 1764000 do 2423000 ton (moce nominalne).

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Laskelma perustuu yhteistyöhön osallistuneilta kahdelta vientiä harjoittavalta tuottajalta saatuihin tuotantomääriin, siihen seikkaan, että normaalisti odotettu tuotantoaste on noin 90 prosenttia nimelliskapasiteetista, oletukseen siitä, että yhteistyöhön osallistumattomien yhdysvaltalaisten tuottajien tosiasiallinen tuotanto ei olisi toteutunut, jos tosiasiallinen tuotantoaste olisi ollut alle 80 prosenttia nimelliskapasiteetista, sekä alan johtavista aikakausjulkaisuista saatuihin tietoihin.

Polish

Wyliczono to na podstawie wielkości wyprodukowanych przez dwóch producentów eksportujących współpracujących w postępowaniu, uwzględniając także fakt, że przewidywane w zwykłych warunkach wskaźniki produkcji stanowią około 90 % mocy nominalnych, założenie, że przy obecnym tempie produkcji aktualna wydajność produkcji niewspółpracujących producentów amerykańskich nie kształtuje się poniżej 80 % mocy nominalnych, jak również na podstawie informacji z wiodących czasopism dotyczących tego sektora rynku.

Last Update: 2014-11-11
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Tämä erittäin lyhyt aika yhdistettynä kyseessä olevien satamien erityisominaisuuksiin [107], laivaston ikää koskeviin ehtoihin [108] ja julkisen palvelun hoitamisesta tehdyn sopimuksen eritelmissä vaadittuun nimelliskapasiteettiin rajoitti luultavasti osallistumista tarjouspyyntömenettelyyn.

Polish

W połączeniu z wymaganiami technicznymi związanymi ze specyfiką odnośnych portów [107], z warunkiem wieku floty [108] i z wymaganymi zdolnościami jednostkowymi określonymi w specyfikacji umowy, ten bardzo krótki termin mógł ograniczyć liczbę podmiotów uczestniczących w przetargu.

Last Update: 2014-11-08
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Miten poltto- tai rinnakkaispolttolaitokset, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, ilmoitetaan julkisesti?

Polish

W przypadku spalarni i współspalarni o nominalnej przepustowości poniżej dwóch ton na godzinę – w jaki sposób informuje się o nich społeczeństwo?

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Mitä säännöksiä on annettu toiminnanharjoittajan velvoittamiseksi antamaan toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittainen kertomus polttolaitoksen toiminnasta ja seurannasta, kun laitoksen nimelliskapasiteetti on vähintään kaksi tonnia tunnissa?

Polish

W przypadku spalarni o nominalnej przepustowości wynoszącej co najmniej dwie tony na godzinę – jakie przepisy wprowadza się celem zobowiązania operatora do składania właściwym organom sprawozdania rocznego na temat funkcjonowania i monitorowania instalacji?

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Mitä säännöksiä on annettu toiminnanharjoittajan velvoittamiseksi antamaan toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittainen kertomus rinnakkaispolttolaitoksen toiminnasta ja seurannasta, kun laitoksen nimelliskapasiteetti on vähintään kaksi tonnia tunnissa?

Polish

W przypadku współspalarni o nominalnej przepustowości wynoszącej co najmniej dwie tony na godzinę – jakie przepisy wprowadza się celem zobowiązania operatora do składania właściwym władzom sprawozdania rocznego na temat funkcjonowania i monitorowania instalacji?

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Eurodifin nimelliskapasiteetti on 10,8 miljoonaa erotustyöyksikköä (SWU) vuotta kohden. Sen toimitusten määrä vuonna 2002 oli noin 9 miljoonaa SWU:ta.

Polish

Nominalna wydajność produkcyjna Eurodif wynosi 10,8 milionów SWU (jednostek oznaczających zdolność separacyjną) rocznie, a w 2002 r. Eurodif zrealizował dostawę około 9 milionów SWU.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Lokakuussa 2005 päivätyssä kirjeessään Alankomaat väittää, että Euromaltin mainitsema yhteisön mallassektorin 500000–700000 tonnin liikakapasiteetti perustuu niin sanottuun nimelliskapasiteettiin, toisin sanoen 24 tunnin päivittäiseen tuotantoon 7 päivänä viikossa ja 365 päivänä vuodessa.

Polish

W piśmie z października 2005 r. Niderlandy dowodzą, że przywołana przez Euromalt wysokość 500000- 700000 ton nadwyżki zdolności produkcyjnych wspólnotowego sektora słodowego opiera się na tak zwanych mocach „z tabliczki znamionowej”, to znaczy produkcji 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

Last Update: 2014-11-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Puhdistamon nimelliskapasiteetti on 130 000 avl (1), virtaama sateettomalla säällä 29,250 kuutiometriä vuo-

Polish

1 dzania ścieków 130 000 WM () z dziennym przepływem

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

(2) Areva on Ranskan valtion määräysvallassa olevan Commissariat à l’Energie Atomiquen ("CEA") määräysvallassa. Arevan päätoimialat ovat seuraavat: a) ydinvoimalatoiminnan eri vaiheet, b) liitäntätekniikka ja c) sähkön siirto ja jakelu. Se harjoittaa toimintaa erityisesti uraanin rikastuspalveluiden markkinoilla tytäryrityksensä Eurodifin kautta ja omistaa Euroopan suurimman rikastamon. Rikastamo on vanhentumassa ja käyttää vanhanaikaista ja kallista kaasudiffuusiotekniikkaa. Eurodifin nimelliskapasiteetti on 10,8 miljoonaa erotustyöyksikköä (SWU) vuotta kohden. Sen toimitusten määrä vuonna 2002 oli noin 9 miljoonaa SWU:ta.

Polish

(2) Areva podlega kontroli Commissariat à l’Energie Atomique ("CEA"), które z kolei podlega kontroli państwa francuskiego. Areva działa w trzech głównych obszarach: a) wszystkie etapy związane z przemysłem energii nuklearnej, b) sektor złączy, i c) przesył oraz dystrybucja energii elektrycznej. Jest szczególnie aktywne na rynku usług związanych ze wzbogacaniem uranu poprzez swoją spółkę zależną, Eurodif i posiada największy europejski zakład wzbogacania. Zakład się starzeje i wykorzystuje przestarzałą oraz drogą technologię dyfuzji gazów. Nominalna wydajność produkcyjna Eurodif wynosi 10,8 milionów SWU (jednostek oznaczających zdolność separacyjną) rocznie, a w 2002 r. Eurodif zrealizował dostawę około 9 milionów SWU.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

-kokonaispölypitoisuudet, HCl-, CO-ja happipitoisuudet laitoksilla, joiden nimelliskapasiteetti on vähemmän kuin 1 tonni tunnissa,

Polish

-stężenia pyłu ogółem, HCl, CO i tlenu w zakładach o mocy znamionowej mniejszej niż 1 tona/h,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-olemassa olevilla laitoksilla, joiden nimelliskapasiteetti on alle 1 tonni jätettä tunnissa, kokonaispölypitoisuus, happi-ja CO-pitoisuus;

Polish

-w istniejących zakładach o mocy znamionowej mniejszej niż 1 tona odpadów na godzinę, stężenie całkowite pyłów, tlen i CO;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

-raskasmetallipitoisuudet, jotka on mainittu 3 artiklan 1 kohdassa, HF-ja CO2-pitoisuudet laitoksilla, joiden nimelliskapasiteetti on 1 tonni tunnissa tai sitä suurempi,

Polish

-stężenia metali ciężkich, określonych w art. 3 ust. 1, oraz stężenia HF i SO2 w zakładach o mocy znamionowej równej lub większej niż 1 tona/h,

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

2 Edellä 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettu hiilimonoksidipitoisuus (CO) on raja-arvo yhden tunnin keskiarvolle kaikkia laitoksia varten. Lisäksi laitoksilla, joiden nimelliskapasiteetti on 1 tonnia tunnissa tai enemmän, on vähintään 90 prosenttia kaikista 24 tunnin aikana suoritettavista mittauksista oltava vähemmän kuin 150 mg/Nm³. Nämä keskiarvot on laskettava ottamalla huomioon vain ne tunnit, jolloin laitos on todella käynnissä, mukaan lukien käynnistys-ja pysäytysvaiheet.

Polish

2. Stężenie tlenku węgla (CO), ustanowione w art. 4 ust. 2 lit. a) jest wartością dopuszczalną dla średniej godzinowej dla wszystkich spalarni. Ponadto, w zakładach o mocy znamionowej wynoszącej 1 tonę/h lub większej, co najmniej 90% wyników wszystkich pomiarów wykonanych w dowolnym okresie 24-godzinnym musi być mniejsza niż 150 mg/nm3. Te średnie należy obliczyć biorąc pod uwagę jedynie godziny, w których zakład rzeczywiście pracuje, w tym okresy uruchomienia i zatrzymywania.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

2. Direktiivin 96/61/EY 15 artiklan 2 kohdan estämättä on yleisöllä oltava niiden poltto-ja rinnakkaispolttolaitosten osalta, joiden nimelliskapasiteetti on kaksi tonnia tunnissa tai enemmän, oikeus tutustua toiminnanharjoittajan toimivaltaiselle viranomaiselle vuosittain esittämään kertomukseen, joka koskee laitoksen toimintaa ja seurantaa.Tässä kertomuksessa on selostettava ainakin prosessin kulku sekä ilmaan ja veteen joutuneet päästöt suhteutettuna tämän direktiivin mukaisiin päästörajoihin. Toimivaltaisen viranomaisen on laadittava luettelo niistä poltto-ja rinnakkaispolttolaitoksista, joiden nimelliskapasiteetti on alle kaksi tonnia tunnissa, ja luettelo on annettava yleisön saataville.

Polish

2. Dla spalarni i współspalarni o zdolności przerobowej dwóch ton na godzinę lub większej i bez względu na przepisy art. 15 ust. 2 dyrektywy 96/61/WE, operator ma przedstawiać właściwym władzom coroczne sprawozdanie w sprawie funkcjonowania i monitorowania instalacji, które jest podawany do wiadomości publicznej. Sprawozdanie to zawiera, jako minimalny wymóg, opis z przebiegu procesu i emisji do powietrza i do wody w porównaniu z normami emisji w niniejszej dyrektywie. Właściwe władze sporządzają wykaz spalarni lub współspalarni o zdolności przerobowej poniżej dwóch ton na godzinę i podają go do wiadomości publicznej.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

28. "nimelliskapasiteetilla" laitoksessa käytettyjen orgaanisten liuottimien keskimääräistä päivittäistä enimmäismassaa, jos laitos toimii tavanomaisissa toimintaolosuhteissa ja suunnitellulla teholla,

Polish

"moc znamionowa" oznacza maksymalny wkład masy rozpuszczalników organicznych przypadający na urządzenie, uśredniony dla okresu jednej doby, gdy instalacja ta jest eksploatowana w normalnych warunkach eksploatacyjnych przy jej zaprojektowanej wydajności;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

3 Jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää 1 kohdasta poiketen luvan laitoksille, joiden nimelliskapasiteetti on vähemmän kuin 1 tonni tunnissa, mikäli erityiset paikalliset olosuhteet niin vaativat, edellyttäen, että noudatetaan pölyn kokonaismäärän raja-arvoa 500 mg/Nm³ ja kaikkia direktiivin 84/360/ETY säännöksiä. Kyseisten jäsenvaltioiden on ilmoitettava tällaisista tapauksista komissiolle ja neuvoteltava niistä komission kanssa. Komission on puolestaan ilmoitettava tästä muille jäsenvaltioille.

Polish

3. Właściwe władze Państwa Członkowskiego, w drodze odstępstwa od ust. 1, mogą udzielić zezwolenia na uruchomienie zakładów o mocy znamionowej mniejszej niż 1 tona/h, jeżeli wymagają tego specjalne warunki lokalne, pod warunkiem że będzie stosowana wartość dopuszczalna stężenia pyłu ogólnego, wyno sząca 500 mg/nm3, oraz przestrzegane wszystkie przepisy dyrektywy 84/360/EWG. Zainteresowane Państwo Członkowskie powiadamia Komisję o tych przypadkach, które są przedmiotem konsultacji. Komisja z kolei powiadamia o nich pozostałe Państwa Członkowskie.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK