Ask Google

Results for rekisteröimättömään translation from Finnish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovak

Info

Finnish

oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen;

Slovak

práva k nezapísanej ochrannej známke alebo k inému označeniu používanému v obchodnom styku boli získané pred dňom podania prihlášky neskoršej ochrannej známky alebo pred dňom priority nárokovanej vo vzťahu k prihláške neskoršej ochrannej známky, a táto nezapísaná ochranná známka alebo iné označenie poskytuje svojmu majiteľovi právo zakázať používanie neskoršej ochrannej známky;

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

On kuitenkin kansallisen tuomioistuimen tehtävänä tutkia tällaisen sopimuksen sisältö tältä osin ja tarvittaessa ratkaista, onko mallin luoja tosiasiallisesti luovuttanut oikeuden rekisteröimättömään yhteisömalliin sille, jolle hänen oikeutensa ovat siirtyneet soveltamalla tässä tutkinnassa sopimuksia koskevaa lainsäädäntöä selvittääkseen kenelle oikeus rekisteröimättömään yhteisömalliin yhteisömalliasetuksen 14 artiklan 1 kohdan mukaan kuuluu.

Slovak

Pokiaľ takéto opatrenie, ktoré spočíva v·povinnosti vyhradiť na tvorbu diel, ktorých pôvodné znenie je v·niektorom z·úradných jazykov dotknutého členského štátu, 60·% z·uvedených 5·% prevádzkových príjmov určených na predbežné šnancovanie európskych kinematograšckých a·televíznych šlmov, predstavuje obmedzenie viacerých základných slobôd, a·to slobodného poskytovania služieb, slobody usadiť sa, voľného pohybu kapitálu a·voľného pohybu pracovníkov, môže byť odôvodnené cieľom, ktorým je ochrana a·podpora jedného alebo viacerých úradných jazykov dotknutého členského štátu.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

sen valtion tuomioistuimissa, jossa alus on rekisteröity, tai rekisteröimättömän aluksen osalta sen valtion tuomioistuimissa, jonka lipun alla alus purjehtii;

Slovak

zmluvného štátu, v ktorom je loď registrovaná alebo v prípade neregistrovanej lode, zmluvného štátu, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať;

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

"Aluksen rekisteröintivaltiolla" tarkoitetaan rekisteröidyn aluksen osalta aluksen rekisteröintivaltiota ja rekisteröimättömän aluksen osalta valtiota, jonka lipun alla alus purjehtii.

Slovak

"Štát registra lode" znamená vo vzťahu k registrovanej lodi štát registrácie lode a vo vzťahu k nezaregistrovanej lodi štát, pod ktorého vlajkou je loď oprávnená plávať.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

"Aluksen rekisteröintivaltiolla" tarkoitetaan rekisteröidyn aluksen osalta aluksen rekisteröintivaltiota ja rekisteröimättömän aluksen osalta valtiota, jonka lipun alla alus purjehtii.

Slovak

"štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované", vo vzťahu k registrovanému plavidlu, je ten štát, v ktorom je plavidlo zaregistrované a vo vzťahu k neregistrovanej lodi je to ten štát, pod ktorého vlajkou má plavidlo právo plávať,

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

Kosovon on kehitettävä ja toteutettava politiikkaa, jolla helpotetaan siirtymistä rekisteröimättömistä työsuhteista rekisteröityihin, jotta voidaan luoda toimivat viralliset työmarkkinat ja tehostaa työmarkkinapolitiikkaa.

Slovak

Vypracovať a vykonávať politiku uľahčujúcu prechod od neoficiálneho k oficiálnemu zamestnávaniu, aby sa vytvoril fungujúci oficiálny pracovný trh a zabezpečila efektívnosť politiky v oblasti pracovného trhu.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kiinnitetään erityishuomiota vammaisiin ja mielenterveysongelmista kärsiviin lapsiin, maassa laittomasti asuviin tai rekisteröimättömiin lapsiin, raskaana oleviin teini-ikäisiin sekä lapsiin, joiden perheessä on päihdeongelmia.

Slovak

venujte osobitnú pozornosť deťom so zdravotným postihnutím alebo duševne postihnutým deťom, nenahláseným alebo nezaregistrovaným deťom, tehotným mladistvým a deťom z rodín, ktoré majú skúsenosť s užívaním návykových látok.

Last Update: 2014-11-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Toimet epävirallisen talouden yhdentämiseksi viralliseen talouteen erityisesti, jotta työntekijät saadaan täysin sosiaaliturvajärjestelmään ja rekisteröimättömien yritysten epäreilu kilpailu saadaan poistettua.

Slovak

Urobiť kroky na integráciu neformálneho sektora do formálnej ekonomiky, najmä s cieľom plne zahrnúť zamestnané osoby do systému sociálneho zabezpečenia a zamedziť nečestnej hospodárskej súťaži zo strany neregistrovaných spoločností.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kaikki henkilökohtaiset konkurssit. Skotlannissa näihin kuuluvat myös yksityisyrittäjät, avoimet yhtiöt ja muut rekisteröimättömät yritykset.

Slovak

Všetky osobné bankroty – v Škótsku ide o podnikateľov-jednotlivcov, partnerstvá a ostatné formy podnikania, pri ktorých nevzniká právnická osoba.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ne auttavat havaitsemaan eri maahanmuuttajaryhmien erityisominaisuuksia ja tarpeita, erityisesti kun kyseessä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja stereotyypitetyt ryhmät, kuten rekisteröimättömät maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajanaiset.

Slovak

V roku 2002 Federálna kultúrna nadácia v Nemecku spustila „Projekt migrácia“, ktorý slúžil ako stredisko výmeny informácií pre viac ako 120 podujatí a projektov vykresľujúcich spoločenské zmeny v dôsledku migrácie.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Ne auttavat havaitsemaan eri maahanmuuttajaryhmien erityisominaisuuksia ja tarpeita, erityisesti kun kyseessä ovat kaikkein heikoimmassa asemassa olevat ja stereotyypitetyt ryhmät, kuten rekisteröimättömät maahanmuuttajat, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajanaiset.

Slovak

Zvyšuje sa tým vnímavosť spoločnosti ku konkrétnym hodnotám a potrebám jednotlivých skupín migrantov, najmä tých najzraniteľnejších a najviac stereotypizovaných, ako napríklad neregistrovaných migrantov, žiadateľov o azyl a žien z radov prisťahovalcov.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

On siis varmistuttava siitä, ettei tällainen järjestelmä johda muista jäsenvaltioista tuotujen – ja täten Puolassa rekisteröimättömien – käytettyjen autojen verotukseen, joka on ankarampaa kuin kotimaan markkinoilla jo olevien ja Puolassa rekisteröityjen käytettyjen autojen verotus.

Slovak

Je preto potrebné overiť, či takýto režim nemá za následok vyššie zdaňovanie ojazdených vozidiel dovezených z iného členského štátu, ako je Poľská republika, a teda neregistrovaných na poľskom území v porovnaní s ojazdenými vozidlami, ktoré sa už nachádzajú na domácom trhu a ktoré sú v Poľsku registrované.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

"4. Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan."

Slovak

"4. Na základe námietky majiteľa nezapísanej ochrannej známky alebo iného označenia používaného v obchodnom styku, ktorý má väčší ako iba miestny dosah, ochranná známka, o ktorú sa žiada, nebude zapísaná, pokiaľ podľa právnych predpisov spoločenstva alebo práva členského štátu, ktorým sa spravuje dané označenie:"

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

"5. Rajoittamatta 14 artiklan säännösten soveltamista komissio voi päättää 15 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen hyväksyä sekä rekisteröidyn nimityksen että jäsenvaltion tai 12 artiklan 3 kohdan mukaista menettelyä noudattaen hyväksytyn kolmannen maan paikan nimeä vastaavan rekisteröimättömän nimityksen, kun nimitys on samanlainen kuin rekisteröity nimitys, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

Slovak

"5. Bez toho, aby bolo dotknuté uplatňovanie článku 14, Komisia môže rozhodnúť, že podľa postupu uvedeného v článku 15 povolí paralelnú existenciu registrovaného názvu a neregistrovaného názvu, ktorý označuje miesto v členskom štáte alebo v tretej krajine uznanej podľa postupu v zmysle článku 12 ods. 3, ak je tento názov totožný s registrovaným názvom za predpokladu, že sú splnené tieto podmienky:

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

"Aiemmilla oikeuksilla" tarkoitetaan muun muassa rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä tai alkuperänimityksiä ja, siltä osin kuin ne on suojattu sen jäsenvaltion kansallisessa lainsäädännössä, jossa niitä hallitaan, rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, kaupallisia merkkejä, yritysten tunnuksia, yhtiöiden nimiä, sukunimiä sekä suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuvia nimiä.

Slovak

"Prednostné práva" sa rozumejú tak, že zahrnujú, inter alia, registrované národné obchodné značky a obchodné značky Spoločenstva, geografické názvy alebo označenia pôvodu a pokiaľ sú chránené podľa vnútroštátneho práva v členskom štáte, kde sú držané: neregistrované obchodné značky, obchodné názvy, obchodné identifikátory, názvy spoločností, rodinné mená a charakteristické tituly chránených literárnych a umeleckých diel.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(17) Tarvitaan siis kahdenlaista eli toisaalta lyhytaikaista rekisteröimättömän mallin suojaa ja toisaalta pitkäaikaista rekisteröidyn mallin suojaa.

Slovak

(17) Toto vyžaduje dve formy ochrany, kde jedna forma je krátkodobý nezapísaný dizajn a druhá forma je dlhodobý zapísaný dizajn.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(21) Rekisteröidyn yhteisömallin antaman yksinoikeuden tarkoituksena on antaa mallille parempi oikeussuoja. Rekisteröimättömän yhteisömallin olisi sen sijaan annettava vain oikeus estää jäljentäminen. Suoja ei siten voi ulottua tuotteisiin, joihin sovelletaan mallia, jonka toinen muotoilija on itsenäisesti muotoillut. Tämä oikeus olisi laajennettava koskemaan myös sellaisten tuotteiden kauppaa, joihin on sovellettu suojaa loukkaavia malleja.

Slovak

(21) Výlučná povaha práva udeleného zapísaným dizajnom spoločenstva je v zhode s jeho väčšou právnou istotou. Je však vhodné, aby nezapísaný dizajn spoločenstva predstavoval právo iba na zabránenie kopírovania. Ochrana by sa tým nemohla rozšíriť na výrobky s dizajnom, ktoré sú výsledkom dizajnu, ku ktorému nezávisle dospel iný pôvodca. Toto právo by sa tiež malo rozšíriť na obchod s výrobkami, ktoré znamenajú porušovanie dizajnov.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(25) Ne teollisuudenalat, jotka tuottavat lyhyen ajan sisällä suuria määriä suhteellisen lyhytikäisiä malleja, joista lopulta vain osa kaupallistetaan, hyötyvät rekisteröimättömän yhteisömallin käytöstä. Näillä aloilla kaivataan myös helpompaa tapaa saada rekisteröity yhteisömalli. Mahdollisuus saada yhdellä hakemuksella suojaa useille malleille vastaa tähän tarpeeseen. Yhteiseen hakemukseen sisällytettyjä malleja voidaan kuitenkin käsitellä erikseen, kun on kyse niiden voimaantulosta, niitä koskevista käyttöluvista, niihin kohdistuvista esineoikeuksista, pakkotäytäntöönpanosta tai maksukyvyttömyysmenettelyistä, niistä luopumisesta, niiden uudistamisesta tai siirtämisestä taikka niiden julkistamisen lykkäämisestä tai mitättömäksi julistamisesta.

Slovak

(25) Pre tie sektory priemyslu, ktoré vytvárajú veľké množstvá dizajnov s pravdepodobným krátkym životom počas krátkych období, z ktorých iba niektoré sa napokon komerčne využijú, je výhodný nezapísaný dizajn spoločenstva. Okrem toho, je tiež potrebné, aby sa tieto sektory mohli ľahšie obrátiť o pomoc na zapísaný dizajn spoločenstva. Preto výber kombinovania istého počtu dizajnov v jednej hromadnej prihláške by splnil túto potrebu. Dizajny obsiahnuté v hromadnej prihláške sa však môžu riešiť nezávisle od seba pre účely vymáhania práv, licencií, vecných práv, nariadenia exekúcie, konaní o platobnej neschopnosti, vzdania sa, predĺženia platnosti, prevodu, odkladu zverejnenia alebo výmazu.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

(30) Riitojen ratkaisujärjestelmässä olisi mahdollisimman pitkälle vältettävä pyrkimystä asianosaiselle edullisimman oikeuspaikan etsimiseen ("forum shopping"). Tämän vuoksi on vahvistettava selkeät kansainvälistä tuomiovaltaa koskevat säännöt.(31) Tämä asetus ei estä teollisoikeuksia koskevien tai muiden asiaan liittyvien jäsenvaltioiden lakien, kuten rekisteröinnillä saatuun tai rekisteröimättömään mallisuojaan, tavaramerkkeihin, patentteihin ja hyödyllisyysmalleihin, vilpilliseen kilpailuun tai siviilioikeudelliseen vastuuseen liittyvien lakien soveltamista yhteisömalleilla suojattuihin malleihin.

Slovak

(30) Systém súdnych sporov by sa mal čo najviac vyhnúť "nákupnému fóru". Je preto potrebné, aby sa stanovili jasné pravidlá medzinárodnej jurisdikcie.(31) Toto nariadenie nevylučuje uplatnenie právnych predpisov priemyselného vlastníctva alebo iných príslušných právnych predpisov členských štátov na dizajny chránené dizajnmi spoločenstva, ako napríklad právnych predpisov, ktoré sa týkajú ochrany dizajnov získaných zápisom alebo zákonov týkajúcich sa nezapísaných dizajnov, ochranných známok, patentov a úžitkových vzorov, nekalej súťaže alebo občianskej zodpovednosti.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous
Warning: Contains invisible HTML formatting

Finnish

(7) Lisäksi toimivaltaiset viranomaiset ovat yhteistyössä hevosalan yrittäjien kanssa toteuttaneet räkätaudin valvontaohjelman, johon kuului myös afrikkalaisen hevosruton ja astumataudin valvonta, ja antaneet siitä komissiolle loppukertomuksen huhtikuussa 2001. Räkätaudin levinneisyyden osalta valvontaohjelma vahvisti vuoden 1998 tarkastuskäynnillä tehdyt havainnot. Lukuisia malleiinitutkimuksissa positiivisesti reagoineita rekisteröimättömiä hevosia, muuleja ja aaseja on hävitetty, ja niistä on maksettu asianmukaiset korvaukset.

Slovak

(7) okrem toho, príslušné orgány, za pomoci súkromného odvetvia chovu koní, ukončili program dozoru nad sopľavkou, ktorý zahŕňal tiež dozor nad morom koní a nákazou žrebcov a predložili Komisii konečnú správu v apríli 2001. Program dozoru potvrdil skutočnosti zistené pri inšpekcii v roku 1998 pokiaľ ide o všeobecné rozšírenie sopľavky. Zlikvidovaný bol veľký počet reagentov na maleín zistených medzi neevidovanými koňmi, mulami a oslami a škoda bola nahradená;

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK