Ask Google

Results for viimeistellyiksi translation from Finnish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovak

Info

Finnish

1. Valmistajana on pidettävä yhteisöön sijoittautunutta luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa tupakkaa vähittäismyyntiä varten viimeistellyiksi valmiiksi tuotteiksi.

Slovak

1. Za výrobcu sa považuje každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá má sídlo v spoločenstve, ktorá spracováva tabak na tabakové výrobky určené na maloobchodný predaj.

Last Update: 2008-03-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Nämä kolme voittajaa esittelevät syyskuussa 2004 viimeistellyt versiot ehdotuksistaan EKP:lle.

Slovak

Vybrané architektonické kancelárie predstavia svoje upravené návrhy na posúdenie ECB v septembri 2004.

Last Update: 2017-04-28
Usage Frequency: 4
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kun lisäksi otetaan huomioon, että monille vientiä harjoittaville tuottajille on määritetty 14,1 prosentin polkumyyntitulli ja että viimeistellyt polyesterifilamenttikankaat muodostavat vain osan käyttäjien tuotantokustannuksista, on epätodennäköistä, että kustannusten kasvu olisi merkittävä.

Slovak

Navyše, majúc na pamäti skutočnosť, že mnohým vyvážajúcim výrobcom boli udelené sadzby antidumpingového cla na úrovni 14,1 % a že FPFF predstavuje iba časť výrobných nákladov používateľov, je nepravdepodobné, že zvýšenie nákladov bude podstatné.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Näin ollen kaikki edellä kuvatun kaltaiset viimeistellyt polyesterifilamenttikankaat kuuluvat tuotteen määritelmän piiriin niiden lopullisesta käyttötarkoituksesta huolimatta.

Slovak

Z tohto dôvodu sa na všetky uvedené hotové tkaniny z polyesterových vlákien vzťahuje definícia výrobku bez ohľadu na ich konečné použitie.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 11 kappaleessa määriteltiin tarkasteltavana olevan tuotteen olevan sellaiset viimeistellyt polyesterifilamenttia olevat värjätyt tai painetut vaatetuskankaat, jotka on kudottu synteettikuitufilamenttilangasta ja joissa on vähintään 85 painoprosenttia teksturoituja tai teksturoimattomia polyesterifilamentteja.

Slovak

Pripomína sa, že v odôvodnení 11 dočasného nariadenia sa príslušný výrobok definuje ako odevné tkaniny z polyesterových vlákien, čo sú tkaniny z priadze zo syntetických nekonečných vlákien obsahujúce 85 % alebo viac hmotnosti tvarovaných a/alebo netvarovaných polyesterových vlákien, farbených alebo potlačených.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Väliaikaista tullia koskevan asetuksen johdanto-osan 15 kappaleessa todetaan, että yhteisön tuotannonalan tuottamat ja yhteisön markkinoilla myymät sekä asianomaisissa maissa tuotetut ja niistä yhteisöön vietävät viimeistellyt polyesterifilamenttikankaat ovat komission mukaan samankaltaisia tuotteita, koska eri tuotetyyppien fyysisissä ja kemiallisissa perusominaisuuksissa ja käyttötarkoituksissa ei ollut todettu eroja.

Slovak

V odôvodnení 15 dočasného nariadenia sa uvádza, že Komisia zistila, že hotové tkaniny z polyesterového vlákna (FPFF) výrobného odvetvia Spoločenstva a predávané na trhu Spoločenstva, ako aj FPFF vyrábané v príslušných krajinách a vyvážané do Spoločenstva sú podobné výrobky, keďže sa nezistili žiadne rozdiely v základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach a použitiach existujúcich rozdielnych druhov.

Last Update: 2014-11-18
Usage Frequency: 3
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Tuotantoprosessi alkoi loppuun asti viimeistellyistä GOES-laatuluokista (sekä vakiolaatu että suuri permeabiliteettti), joista pinnoitus oli poistettu ja jossa levyt oli uudelleen valssattu, uudelleen lämpökäsitelty ja uudelleen pinnoitettu.

Slovak

Výrobný proces sa začal od úplne dokončených tried GOES (bežných, ako aj vysoko vodivých), z ktorých bol odstránený valcovaný povrch a plechy boli upravené ďalším valcovaním, žíhaním a povrchovou úpravou.

Last Update: 2014-11-16
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

BSE:n osalta sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) säännöksiä.(9) Ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) liitteessä XI olevan A luvun 15 kohdan b alakohdassa luetellut maat.(10) Merkitään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) liitteessä XI olevan A luvun 15 kohdan b alakohdassa vahvistettu tarkka sanamuoto.(11) Ainoastaan jäljempänä 13 kohdassa mainitut lisätakeet täyttävä raakakypsytetty luuttomaksi leikattu liha tai jäljempänä 14 kohdassa mainitut lisätakeet täyttävät viimeistellyt muut eläimenosat.(12) Poistetaan, kun viejämaassa rokotetaan suu- ja sorkkatautia vastaan serotyyppien A, O tai C rokotteilla ja kyseisen maan sallitaan viedä Euroopan yhteisöön raakakypsytettyä luuttomaksi leikattua lihaa tai viimeisteltyjä muita eläimenosia, joka täyttää / jotka täyttävät jäljempänä 13 tai 14 kohdassa mainitut lisätakeet.(13) Neuvoston päätöksen 79/542/ETY (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 5 ’SG’ edellytetyt lisätakeet raakakypsytetyn luuttomaksi leikatun lihan osalta, jos merkintänä ’A’.(14) Neuvoston päätöksen 79/542/ETY (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) liitteessä II olevan 1 osan sarakkeessa 5 ’SG’ edellytetyt lisätakeet raakakypsytettyjen ja viimeisteltyjen muiden eläimenosien osalta, jos merkintänä ’B’.(15) Teurastuspäivä tai -päivät.

Slovak

BSE je upravená ustanoveniami nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 999/2001 (v poslednom znení).(9) Iba krajiny vymenované v prílohe XI, kapitole A bode 15 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 999/2001/ES (v poslednom znení).(10) Vložte presné znenie uvedené v prílohe XI, kapitole A bode 15 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 999/2001/ES (v poslednom znení).(11) Iba zrelé vykostené mäso, ktoré spĺňa dodatočné garancie uvedené v ďalej v bode (13) alebo v prípade odrezkov vedľajšie jatočné produkty, ktoré spĺňajú dodatočné garancie uvedené ďalej v bode (14).(12) Vypúšťa sa, ak vyvážajúca krajina vykonáva vakcináciu proti slintačke a krívačke sérotypu A, O alebo C a ak táto krajina má povolenie vyvážať do Európskeho spoločenstva zrelé vykostené mäso alebo odrezky vedľajších jatočných produktov, ktoré spĺňajú dodatočné garancie opísané ďalej v bode (13) alebo (14).(13) Dodatočné garancie na zrelé vykostené mäso, ktoré sa majú na požiadanie uviesť v stĺpci 5 ‚SG‘ časti 1 prílohy II rozhodnutia Rady 79/542/EHS (v poslednom znení) pod hlavičkou ‚A‘.(14) Dodatočné garancie na zrelé odrezky z vedľajších jatočných produktov, ktoré sa majú na požiadanie uviesť v stĺpci 5 ‚SG‘ časti 1 prílohy II rozhodnutia Rady 79/542/EHS (v poslednom znení) pod hlavičkou ‚B‘.(15) Dátum alebo dátumy zabitia.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten viimeistellyt muut eläimenosat voivat olla ainoastaan sellaisia eläimenosia, joista on kokonaan poistettu luut, rustot, henkitorvi ja suuret keuhkoputket, imusolmukkeet, sidekudos, rasva ja lima.

Slovak

Odrezky z domáceho hovädzieho dobytka musia výlučne pozostávať z vedľajších jatočných produktov, z ktorých boli úplne odstránené kosti, chrupavky, priedušnica a hlavné priedušky, miazgové uzliny spolu so spojovacím tkanivom, tukom a hlienom.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kun kyseessä ovat jäljempänä 14 kohdassa mainitut lisätakeet täyttävät viimeistellyt muut eläimenosat, ne on toimitettava heti tuonnin jälkeen määräpaikkana olevaan jalostuslaitokseen.(2) Toimivaltaisen viranomaisen antama numero.(3) Neuvoston päätöksen 79/542/ETY (sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna) liitteessä II olevaan 1 osaan sisältyvä maa ja aluekoodi.(4) Tapauksen mukaan on esitettävä junanvaunun tai kuorma-auton rekisterinumero(t) tai laivan nimi.

Slovak

Odrezky vedľajších jatočných produktov, ktoré vyhovujú dodatočným garanciám uvedeným v ďalšom texte pod (14) musia byť po dovezení bezodkladne prevezené do spracovateľskej prevádzkarne určenia.(2) Vydané príslušným orgánom.(3) Krajina a kód územia v znení podľa časti 1 prílohy II rozhodnutia Rady 79/542/EHS (v poslednom znení).(4) Podľa vhodnosti sa uvedie registračné číslo/a železničných vagónov alebo nákladného automobilu alebo názov lode.

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Ainoastaan jäljempänä alaviitteessä (8) mainitut lisätakeet täyttävä raakakypsytetty luuttomaksi leikattu liha tai jäljempänä alakohdassa (13) mainitut lisätakeet täyttävät viimeistellyt muut eläimenosat.

Slovak

Iba zrelé vykostené mäso, ktoré spĺňa dodatočné záruky uvedené ďalej v poznámke pod čiarou č. 8 alebo v prípade odrezkov vedľajšie jatočné produkty, ktoré spĺňajú dodatočné záruky uvedené ďalej v poznámke pod čiarou č. 13.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kohta I.28: Hyödyke: Ilmoitetaan ”koko ruho”; ”puoliruho”; ”ruhon neljänneksiä”; ”leikattuja ruhonosia”; ”viimeistellyt muut eläimenosat” tai ”jauheliha”.

Slovak

Kolónka I.28: Povaha komodity: Uveďte ,celé jatočné telo‘, ,bok jatočného tela‘, ,štvrťky jatočného tela‘, ,rezy‘, ‚spracované droby‘ alebo ‚mleté mäso‘.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kotieläiminä pidettyjen nautaeläinten viimeistellyt muut eläimenosat voivat olla ainoastaan sellaisia eläimenosia, joista on kokonaan poistettu luut, rustot, henkitorvi ja suuret keuhkoputket, imusolmukkeet, sidekudos, rasva ja lima.

Slovak

Spracované droby domáceho hovädzieho dobytka musia zahŕňať výlučne droby, z ktorých sa úplne odstránili kosti, chrupavky, priedušnica a hlavné priedušky, lymfatické uzliny, priľahlé spojivové väzivo, tuk a hlien.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kun kyseessä ovat jäljempänä alaviitteessä(13) mainitut lisätakeet täyttävät viimeistellyt muut eläimenosat, ne on toimitettava heti tuonnin jälkeen määräpaikkana olevaan jalostuslaitokseen.

Slovak

Spracované droby, ktoré spĺňajú dodatočné záruky uvedené nižšie v poznámke pod čiarou č. 13, musia byť po dovoze bezodkladne prepravené do spracovateľského zariadenia určenia.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, molemmin puolin viimeistellyt: muut kuin yksiteholinssit

Slovak

Nenamontované okuliarové šošovky: opracované z oboch strán, na zrakovú korekciu iné ako jednoohniskové

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, molemmin puolin viimeistellyt: yksiteholinssit

Slovak

Nenamontované okuliarové šošovky: opracované z oboch strán, na zrakovú korekciu: jednoohniskové

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Silmälasilinssit, näön korjaamiseen käytettävät, muut kuin molemmin puolin viimeistellyt

Slovak

Nenamontované okuliarové šošovky na zrakovú korekciu iné ako opracované z oboch strán

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kylmänä viimeistellyt profiilit, seostamatonta terästä tai rautaa

Slovak

Uholníky, profily a tvarovky, zo železa alebo nelegovanej ocele, nie ďalej spracované ako tvarované za studena alebo dokončované za studena (napr. ťahané za studena) (s výnimkou profilových plechov)

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kylmänä viimeistellyt tai kylmänä muokatut profiilit, seosterästä muuta kuin ruostumatonta

Slovak

Prierezy, z legovanej ocele inej ako nehrdzavejúca, tvárnené za studena alebo dokončované za studena (napr. ťahané za studena)

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Finnish

Kylmänä viimeistellyt tangot ja lattateräs, muuta seosterästä kuin ruostumatonta, pikaterästä, piimangaani, laakeri- ja työkaluterästä

Slovak

Tyče/prúty, z legovanej ocele, tvarované za studena alebo dokončované za studena (napr. ťahané za studena) (s výnimkou nehrdzavejúcej ocele, rýchloreznej ocele, kremíko- mangánovej ocele, legovanej ložiskovej ocele, legovanej nástrojovej ocele)

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK