Ask Google

Results for yhdenmukaistamistoimenpiteistä translation from Finnish to Slovak

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Finnish

Slovak

Info

Finnish

Tiedoksi annettu toimenpide olisi ajoneuvojen EY-typpihyväksyntäjärjestelmän vastainen, kun taas vaihtoehtoisilla toimenpiteillä ei periaatteessa poikettaisi nykyisistä EY:n yhdenmukaistamistoimenpiteistä.

Slovak

Zatiaľ čo ohlásené opatrenie by znamenalo porušenie systému typového schvaľovania ES pre vozidlá, alternatívne opatrenia by v zásade neobsahovali žiadnu výnimku z existujúcich harmonizovaných opatrení ES.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena ottaa käyttöön yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteistä poikkeavia kansallisia säännöksiä, niiden on perustuttava uuteen, ympäristönsuojelua tai työympäristön suojelua koskevaan tieteelliseen näyttöön ja pyynnön esittävällä jäsenvaltiolla on oltava erityinen ongelma, joka on ilmennyt kyseisen yhdenmukaistamistoimenpiteen toteuttamisen jälkeen.

Slovak

Podľa článku 95 ods. 5 Zmluvy o ES členský štát, ktorý považuje za nevyhnutné zavedenie vnútroštátnych ustanovení odchyľujúcich sa od harmonizačných opatrení Spoločenstva, musí tieto ustanovenia odôvodniť novými vedeckými dôkazmi týkajúcimi sa ochrany životného prostredia alebo pracovného prostredia, v členskom štáte podávajúcom žiadosť musí existovať osobitný problém a tento problém musel vzniknúť po prijatí harmonizačného opatrenia.

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 5 kohdassa määrätään, että jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena ottaa käyttöön kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, jotka poikkeavat yhdenmukaistamistoimenpiteestä, kyseisten säännösten tai määräysten on täytettävä seuraavat kumulatiiviset ehdot [11]:

Slovak

Podľa článku 95 ods. 5 Zmluvy, ak členský štát považuje za nevyhnutné zaviesť vnútroštátne ustanovenia odchyľujúce sa od harmonizačného opatrenia, tieto ustanovenia musia splniť tieto kumulatívne podmienky [11]:

Last Update: 2014-11-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 ja 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komission on varmistettava, että kaikki mainitussa artiklassa määrätyt edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltio voi pitää yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset voimassa, täyttyvät.

Slovak

V súlade s článkom 95 ods. 4 a článkom 95 ods. 6 prvým pododsekom Zmluvy o ES musí Komisia zistiť, či sú splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať si svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sa odchyľujú od zosúlaďovacieho opatrenia Spoločenstva ustanoveného v uvedenom článku.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki kansalliset säännökset, jotka poikkeavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimivuuteen tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä, ovat sisällöltään toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

V skutočnosti akékoľvek vnútroštátne opatrenie, ktoré sa odchyľuje od zosúlaďovacieho opatrenia a je zamerané na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan ja 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komission on varmistettava, että kaikki mainitussa artiklassa määrätyt edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltio voi pitää yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset voimassa, täyttyvät.

Slovak

V súlade s článkom 95 ods. 4 a článkom 95 ods. 6 prvý pododsek Zmluvy o ES musí Komisia zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sa odchyľujú od harmonizačného opatrenia Spoločenstva ustanoveného v uvedenom článku.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

V skutočnosti každé vnútroštátne opatrenie, odchylné od harmonizovaného opatrenia a zamerané na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, v podstate predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Kyseisessä artiklassa määrätään, että jos jäsenvaltio pitää tarpeellisena ottaa käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä, sen on osoitettava, että säännökset perustuvat

Slovak

V tomto článku sa žiada, že keď členský štát považuje za potrebné zaviesť vnútroštátne ustanovenia odchylné od harmonizovaného opatrenia, členský štát by mal pritom vychádzať z:

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki kansalliset säännökset, jotka poikkeavat sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä, ovat toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

Akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od zosúlaďovacieho opatrenia a zameriava sa na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate v skutočnosti predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-11-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki kansalliset säännökset, jotka poikkeavat sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä, ovat toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

Akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od zosúlaďovacieho opatrenia a zameriava na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate v skutočnosti predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki kansalliset säännökset, jotka poikkeavat sisämarkkinoiden toteutumiseen ja toimintaan tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä, ovat toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

Akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od harmonizačného opatrenia a zameriava sa na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate v skutočnosti predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-11-05
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan ja 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komission on varmistettava, että kaikki mainitussa artiklassa määrätyt edellytykset, joiden perusteella jäsenvaltio voi pitää yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset voimassa, täyttyvät.

Slovak

V súlade s prvým pododsekom článku 95 ods. 4 a 6 Zmluvy o ES musí Komisia zabezpečiť, že sú splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať svoje vnútroštátne predpisy, ktoré sa odchyľujú od harmonizačného opatrenia Spoločenstva ustanoveného v uvedenom článku.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Itse asiassa kaikki kansalliset säännökset, jotka poikkeavat sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja toimivuuteen tähtäävästä yhdenmukaistamistoimenpiteestä, ovat sisällöltään toimenpiteitä, jotka todennäköisesti vaikuttavat sisämarkkinoihin.

Slovak

Akékoľvek vnútroštátne ustanovenie, ktoré sa odchyľuje od zosúlaďovacieho opatrenia a je zamerané na vytvorenie a fungovanie vnútorného trhu, vo svojej podstate v skutočnosti predstavuje opatrenie, ktoré pravdepodobne ovplyvní vnútorný trh.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan ja kyseisen artiklan 6 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan komission on varmistettava, että kaikki mainitussa artiklassa määrätyt edellytykset, joihin vedoten jäsenvaltio voi pitää voimassa yhteisön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavat kansalliset säännökset, täyttyvät.

Slovak

V súlade s článkom 95 ods. 4 a 6 prvým pododsekom zmluvy musí Komisia zabezpečiť, aby boli splnené všetky podmienky umožňujúce členskému štátu zachovať jeho vnútroštátne ustanovenia, ktoré sa odchyľujú od zosúlaďovacieho opatrenia Spoločenstva ustanoveného v uvedenom článku.

Last Update: 2014-10-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

2.Kun rikosoikeuden normien lähentäminen osoittautuu välttämättömäksiunionin politiikan tehokkaan täytäntöönpanon varmistamisessa alalla, jolla on toteutettu yhdenmukaistamistoimenpiteitä, eurooppapuitelailla voidaan vahvistaa rikosten ja seuraamusten määrittelyä koskevia vähimmäissääntöjä kyseisellä alalla.

Slovak

2.Európsky úrad verejného prokurátora zodpovedá za vyšetrovanie, stíhanieaodsúdenie, kde je to vhodné vprepojení na Europol, páchateľov aspolupáchateľovzávažnej trestnej činnosti, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje viac ako jeden členskýštát atrest-nej činnosti proti finančným záujmom únie, tak ako to určuje európsky zákon, sktorýmsa počíta vodseku 1.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

8.Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelmanalalla, jolla on aiemmin hyväksytty yhdenmukaistamistoimenpiteitä, se ilmoittaa ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, olisiko ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä.

Slovak

Pri zakladaní vnútorného trhu sa ustanovujú opatrenia na zavedenie európskych zmluvných nástrojov na poskytovanie jednotnej ochrany týkajúcej sa práv duševného vlastníctvavcelej únii acentralizovaných úprav platných vcelej únii na povoľovanie, koordináciu adohľad zavedených európskymi zákonmi alebo rámcovými zákonmi.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, komissio tutkii viipymättä, onko sillä syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.

Slovak

Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od zosúlaďovacieho opatrenia, Komisia okamžite preskúma, či treba navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos jäsenvaltio on 6 kohdan mukaisesti oikeutettu pitämään voimassa tai ottamaan käyttöön yhdenmukaistamistoimenpiteestä poikkeavia kansallisia säännöksiä tai määräyksiä, komissio tutkii välittömästi, onko syytä ehdottaa kyseisen toimenpiteen mukauttamista.

Slovak

Ak je podľa odseku 6 členský štát oprávnený zachovať alebo zaviesť vnútroštátne ustanovenia odlišné od harmonizačného opatrenia, Komisia ihneď preskúma, či je vhodné navrhnúť prispôsobenie tohto opatrenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on aiemmin hyväksytty yhdenmukaistamistoimenpiteitä, sen on ilmoitettava ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, onko syytä ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä.

Slovak

Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom predchádzajúcich harmonizačných opatrení, osobitný problém týkajúci sa verejného zdravia, oznámi ho Komisii, ktorá ihneď preskúma, či je potrebné navrhnúť vhodné opatrenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Finnish

Jos jäsenvaltio ottaa esille kansanterveyttä koskevan erityisen ongelman alalla, jolla on aiemmin hyväksytty yhdenmukaistamistoimenpiteitä, sen on ilmoitettava ongelmasta komissiolle, joka tutkii välittömästi, onko syytä ehdottaa aiheellisia toimenpiteitä.

Slovak

Ak členskému štátu vznikne v určitej oblasti, ktorá bola predmetom predchádzajúcich harmonizačných opatrení, osobitný problém týkajúci sa verejného zdravia, oznámi ho Komisií, ktorá ihneď preskúma, či je potrebné navrhnúť vhodné opatrenia.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK