Ask Google

Results for beantwoord translation from German to Danish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

German

Danish

Info

German

De drie importeurs werd een vragenlijst toegezonden die evenwel niet door hen werd beantwoord.

Danish

Frågeformulär sändes till de tre företag som uppgivit att de var villiga att samarbeta.

Last Update: 2010-08-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

In totaal hebben 110 bedrijven binnen de vastgestelde termijn de vragenlijst van de steekproef beantwoord en de gevraagde informatie verstrekt.

Danish

I alt besvarede 110 selskaber stikprøvespørgeskemaet inden for fristen og afgav de ønskede oplysninger.

Last Update: 2010-09-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Voorts zouden twee in de steekproef opgenomen bedrijven de antidumpingvragenlijst voor EG-producenten niet in de gevraagde vorm hebben beantwoord.

Danish

De hävdade vidare att två företag som valts ut till att ingå i urvalet inte hade besvarat antidumpningsformuläret för gemenskapsproducenter i den form som begärts.

Last Update: 2013-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(10) Twee EU-importeurs hebben de vragenlijst beantwoord en medewerking verleend aan het onderzoek.

Danish

(10) To importører i Fællesskabet samarbejdede og fremsendte besvarede spørgeskemaer.

Last Update: 2010-09-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

De vraag of de in 2003 gerealiseerde winstmarges erop zouden duiden dat de bedrijfstak van de Gemeenschap in het OT geen aanmerkelijke schade heeft geleden, werd in overweging 63 al beantwoord.

Danish

Frågan om huruvida lönsamhetsnivåerna under 2003 innebär att gemenskapsindustrin inte led väsentlig skada under undersökningsperioden behandlas i skäl 63.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(118) De gebruiker in kwestie heeft de vragenlijst niet beantwoord, maar heeft enige informatie over verkoop en winstgevendheid verstrekt.

Danish

(118) Den berörda användaren besvarade inte frågeformuläret, men lämnade en del uppgifter om försäljning och lönsamhet.

Last Update: 2010-09-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Eén van de klagende ondernemingen heeft de vragenlijst evenwel niet volledig beantwoord en werd derhalve beschouwd als een niet-medewerkende onderneming, hoewel zij bevestigde de klacht te steunen.

Danish

Ett av de företag för vars räkning klagomålet ingivits inkom inte med ett fullständigt svar på frågeformuläret och ansågs därför - trots att det bekräftade sitt stöd för klagomålet - såsom icke samarbetsvilligt.

Last Update: 2010-08-31
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Zij merkten op dat sommige EG-producenten (waaronder de in de steekproef opgenomen bedrijven) het formulier voor de steekproefselectie niet hadden beantwoord.

Danish

De påpekade att några gemenskapsproducenter (inbegripet företag som ingick i urvalet) inte hade besvarat det stickprovsformulär som låg till grund för fastställandet av ett urval av gemenskapsproducenter.

Last Update: 2013-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

3. De Belgische autoriteiten hebben de brief van de Commissie beantwoord met het schrijven van 7 januari 2004, dat op 13 januari 2004 (TREN/A(04)10708) bij de Commissie is geregistreerd.

Danish

3. De Belgische autoriteiten hebben de brief van de Commissie beantwoord met het schrijven van 7 januari 2004, dat op 13 januari 2004 (TREN/A(04)10708) bij de Commissie is geregistreerd.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

De subsidiabele kosten moeten beantwoorden aan de definities van bijlage II van de kaderregeling O&O en worden uitgesplitst over de volgende kostenposten:

Danish

De subsidiabele kosten moeten beantwoorden aan de definities van bijlage II van de kaderregeling O&O en worden uitgesplitst over de volgende kostenposten:

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT
Warning: Contains invisible HTML formatting

German

Bij de voortzetting van het onderzoek naar het algemene belang van de Gemeenschap heeft de Commissie derhalve de verwerkende bedrijven aangemoedigd om de vragenlijsten op een meer betekenisvolle manier te beantwoorden, en heeft zij bij de in overweging 7 genoemde verwerkende bedrijven en organisaties van verwerkende bedrijven aanvullende controles ter plaatse verricht en verdere gegevens verzameld.

Danish

Kommissionen fortsatte därför undersökningen av gemenskapens intresse genom att uppmana beredningsföretagen (användarna) att lämna ytterligare meningsfulla svar på frågeformulären, genomföra ytterligare kontroller på plats hos de användare och de intresseorganisationer för användare som anges i skäl 7 samt genom att inhämta ytterligare upplysningar.

Last Update: 2013-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(37) De vijf in de Europese Unie gevestigde producenten die deel uitmaken van grote Noorse groepen die bij de productie en de verkoop van het betrokken product betrokken zijn, hebben schriftelijk opmerkingen gemaakt en de vragenlijst beantwoord.

Danish

(37) Det bör erinras om att fem producenter i EU, som ingår i en stor norsk företagsgrupp som är verksam med produktion och försäljning av den berörda produkten, lämnade skriftliga synpunkter och besvarade frågeformuläret.

Last Update: 2013-05-07
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

constateert dat zijn bevoegde directoraten-generaal de werkgroep alle verlangde documenten, met inbegrip van een buitengewone externe controle van de rekeningen alsmede een interne audit plus juridisch advies, ter beschikking hebben gesteld; constateert ook dat de stad Straatsburg op verzoek eveneens documenten ter beschikking stelde; hoewel enkele vragen over deze documenten onvoldoende beantwoord werden; betreurt ten zeerste dat zijn verzoeken om alle relevante documentatie aan SCI Erasme, de particuliere investeerder en eigenaar van de gebouwen, niet werden ingewilligd; verzoekt de stad Straatsburg en SCI Erasme om alle uitstaande en toekomstige vragen spoedig en met inachtneming van de grootst mogelijke transparantie te beantwoorden zodat deze gegevens kunnen worden meegewogen in de kwijtingsprocedure voor het begrotingsjaar 2005;

Danish

konstaterer, at de ansvarlige generaldirektorater har stillet alle de dokumenter til rådighed for arbejdsgruppen, som den har anmodet om, herunder en ekstraordinær ekstern revision og en intern revision samt juridisk bistand; bemærker desuden, at byen Strasbourg på anmodning ligeledes har stillet dokumenter til rådighed, selv om der ikke blev givet fyldestgørende svar på nogle spørgsmål vedrørende disse dokumenter; beklager dybt, at dets anmodninger om al relevant dokumentation fra SCI-Erasme, den private investor, der ejer bygningerne, ikke er blevet efterkommet; anmoder byen Strasbourg og SCI-Erasme om at besvare alle uafklarede og fremtidige spørgsmål hurtigt og under iagttagelse af størst mulig gennemskuelighed, således at disse oplysninger kan indgå i dechargeproceduren for regnskabsåret 2005;

Last Update: 2010-09-27
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Deze duur omvat niet de tijd voor het beantwoorden van de vragen van de rechters of voor de repliek op het pleidooi van de wederpartij.

Danish

Dette tidsrum omfatter ikke den tid, der medgår til besvarelse af spørgsmål fra dommerne eller til afgivelse af replik til modpartens indlæg.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Aangezien de rechters kennis dragen van de schriftelijke opmerkingen, wordt de vertegenwoordigers van de partijen verzocht, de inhoud van hun uitgewisselde memories in hun pleidooien niet te herhalen, maar zich te concentreren op de in het voorlopige rapport ter terechtzitting aangegeven punten en de vragen van de rechters te beantwoorden.

Danish

Da dommerne har kendskab til de skriftlige indlæg, bør partsrepræsentanterne ikke i deres mundtlige indlæg gentage det, der står i de udvekslede sagsakter, men koncentrere sig om de punkter, der er nævnt i den foreløbige retsmøderapport, og om at besvare dommernes spørgsmål.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(19) Uit het marktonderzoek is gebleken dat niet alle kobaltproducten die geschikt zijn voor gebruik in superlegeringen, beantwoorden aan de specificaties van hoogzuiver kobalt voor superlegeringen die gebruikt worden in onderdelen die cruciaal zijn voor de veiligheid.

Danish

(19) Markedsundersøgelsen viste, at det ikke er alle koboltprodukter til brug i superlegeringer, der opfylder de krav til renhedsgrad, der stilles til superlegeringer til sikkerhedskritiske formål.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Wanneer de specificaties van de afgewerkte nikkelpoducten van een aantal nikkelleveranciers worden vergeleken met de specificaties die een aantal producenten van superlegeringen verlangen, blijkt dat slechts heel weinig leveranciers, waaronder ook de partijen, in staat zijn afgewerkte nikkelproducten met een voldoende zuiverheid te vervaardigen die beantwoorden aan de specificaties van de superlegering-producenten.

Danish

Hvis man sammenholder specifikationerne på en række forskellige nikkelproducenters nikkelprodukter med de specifikationer, som et udsnit af superlegeringsproducenter kræver, fremgår det, at kun ganske få leverandører - deriblandt parterne - er i stand til at producerede nikkelprodukter med en tilstræk-kelig renhedsgrad til, at de opfylder superlegeringsproducenternes specifikationer.

Last Update: 2010-09-25
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

vanaf 16 juni 2011 moeten motoren minstens aan het IE2-efficiëntieniveau beantwoorden, zoals gedefinieerd in bijlage I, punt 1;

Danish

juni 2011 skal motorernes effektivitet mindst svare til effektivitetsklasse IE2 som anført i bilag I, punkt 1.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

(12) Het elektriciteitsverbruik moet worden gemeten met behulp van betrouwbare, nauwkeurige en herhaalbare meetmethoden die beantwoorden aan de erkende stand van de techniek, met inbegrip van, voor zover beschikbaar, geharmoniseerde normen die door Europese normaliseringsinstanties zijn opgesteld, zoals opgesomd in bijlage I bij Richtlijn 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften [3].

Danish

(12) Elforbruget bør bestemmes ved en pålidelig, nøjagtig og reproducerbar måleprocedure, som anvender alment anerkendte måleteknikker og eventuelle harmoniserede standarder, som er fastlagt af de europæiske standardiseringsorganisationer, der er opregnet i bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF af 22.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

German

Deze methoden moeten aan de hierna vermelde technische parameters beantwoorden.

Danish

Alle nedenstående tekniske parametre skal være opfyldt.

Last Update: 2010-09-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: MatteoT

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK