Ask Google

Results for pašregulējošām translation from Latvian to Spanish

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Latvian

Spanish

Info

Latvian

Eiropas Parlamenta un Padomes Ieteikums 2006/952/EK (2006. gada 20. decembris) par nepilngadīgo personu un cilvēka cieņas aizsardzību un par tiesībām uz atbildi saistībā ar Eiropas audiovizuālo un tiešsaistes informācijas pakalpojumu nozares konkurētspēju [7] pamatojas uz Padomes Ieteikumu (1998. gada 24. septembris) 98/560/EK par Eiropas audiovizuālo un informācijas pakalpojumu nozares konkurētspējas attīstību, veicinot valstu programmas, kuru mērķis ir panākt pielīdzināmu un efektīvu nepilngadīgo personu un cilvēku cieņas aizsardzības līmeni [8], nosakot pamatnostādnes valstu pašregulācijas izstrādei un paplašinot rīcības jomu, iekļaujot plašsaziņas līdzekļu izpratni, sadarbību un pieredzes un paraugprakses apmaiņu starp regulējošām, pašregulējošām un koregulējošām iestādēm un pasākumus pret diskrimināciju visos plašsaziņas līdzekļos.

Spanish

La Recomendación 2006/952/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información en línea [7] se basa en la Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana [8], al establecer unas directrices para el desarrollo de la autorregulación nacional y ampliar su ámbito de aplicación para que incluya la alfabetización mediática, la cooperación y el intercambio de experiencias y mejores prácticas entre los organismos reguladores, autorreguladores y correguladores y medidas para combatir la discriminación en todos los medios de comunicación.

Last Update: 2014-11-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

pret kļūmēm drošas vai pašregulējošas "aktīvās lidojuma vadības sistēmas";

Spanish

"Sistemas de control activo de vuelo" tolerantes a fallos o de autorreconfiguración;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

Džoula-Tomsona (JT) pašregulējošie miniatūrie dzesētāji ar urbuma (ārējo) diametru, kas mazāks par 8 mm;

Spanish

Minirrefrigeradores autorregulables Joule Thomson («JT») que tengan diámetros interiores (exterior) inferiores a 8 mm;

Last Update: 2014-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ņemot vērā to, ka nātrija pentahlorfenols ir pieejams un to izmanto guāras sveķu ražošanas nozarē, kas ir lielā mērā pašregulējoša, patlaban spēkā esošās kontroles nepietiekami nodrošina to, lai piesārņojums neatkārtotos.

Spanish

La presencia de pentaclorofenato de sodio y su uso en la industria de la goma guar, junto con el hecho de ser una industria con un alto grado de autorregulación, hacen que los controles existentes sean inadecuados para garantizar que la contaminación en cuestión no se reproduzca.

Last Update: 2014-11-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

Ņemot vērā to, ka nātrija pentahlorfenolāts ir pieejams un to izmanto guāras sveķu ražošanas nozarē, kas ir lielā mērā pašregulējoša, pašreizējās kontroles nav pietiekamas, lai nodrošinātu, ka šāds piesārņojums neatkārtojas.

Spanish

Teniendo en cuenta la disponibilidad del pentaclorofenato de sodio y su utilización en la industria de la goma guar, sector con un alto grado de autorregulación, los controles existentes resultaban insuficientes para garantizar que la contaminación en cuestión no se reprodujera.

Last Update: 2014-11-12
Usage Frequency: 1
Quality:

Latvian

(16) tā kā ražotāju grupu pašregulējošām sistēmām var būt svarīga loma cīņā ar augšanas veicinātāju nelikumīgu izmantošanu; tā kā patērētājiem ir būtiski, lai šīs sistēmas attiecīgi nodrošinātu šādu veicinātāju neesamību, un tā kā būtiska ir vispārēja Eiropas pieeja, lai nodrošinātu un atbalstītu pašregulējošās sistēmas;

Spanish

(16) Considerando que los sistemas de autocontrol aplicados por las agrupaciones de productores pueden desempeñar un importante papel en la lucha contra la utilización ilegal de sustancias o productos impulsores del crecimiento; que es fundamental para el consumidor que dichos sistemas ofrezcan las garantías suficientes sobre la ausencia de tales sustancias o productos y que es indispensable un planteamiento europeo general para conservar y fomentar dichos sistemas;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

(17) tā kā, lai to panāktu, būtu jāpalīdz ražotāju grupām izveidot pašregulējošas sistēmas, lai nodrošinātu to, ka to saražotajā gaļā nav neatļautu vielu vai produktu;

Spanish

(17) Considerando que para ello es conveniente ayudar a las agrupaciones de productores para que desarrollen sistemas de autocontrol que garanticen que su carne está exenta de sustancias o productos no autorizados;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

- veicināt drošāku vidi, atbalstīt pašregulējošu pieeju (Eiropas kodu vadību izveidi un ieviešanu industrijā) un nodrošināt sadarbību Eiropas līmenī,

Spanish

- fomento de un entorno más seguro apoyando un planteamiento autorregulador (diseño y aplicación de códigos europeos de conducta para el sector) y velando por la cooperación a nivel comunitario,

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

1.1 piekrīt Komisijas secinājumam, ka surogātpasts ir viena no nozīmīgākajām problēmām, ar ko jāsastopas mūsdienu Internetā, kas prasa ne tikai efektīvu juridisko nosacījumu izpildes darbu un starptautisku sadarbību, bet arī pašregulējošus un tehniskus risinājumus šajā jomā, kā arī sabiedrības informēšanu;

Spanish

1.1. coincide con la Comisión en que el "spam" es uno de los retos principales con que se enfrenta actualmente Internet, lo cual requiere no sólo una aplicación eficaz de las normas y la cooperación internacional, sino también soluciones de autorregulación y carácter técnico por parte de la industria, así como la sensibilización de la sociedad;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

1.23 atzīst nepieciešamību pēc pašregulējošiem un savstarpēji regulējošiem modeļiem katrā dalībvalstī, kas sniedz plašas iespējas atšķirīgu nacionālu un reģionālu iezīmju atspoguļošanai, tajā pašā laikā, arī atbalsta savstarpēji regulējošu modeļu pētījuma veikšanas plānu mediju sektorā, lai pārbaudītu to ietekmi un savietojamību ar Eiropas juridisko ietvaru.

Spanish

1.23 Considera necesario establecer modelos de corregulación y autorregulación en los distintos Estados miembros que incluyan la posibilidad de reflejar modelos nacionales y regionales, al tiempo que apoya la intención de elaborar un estudio sobre los modelos correguladores en el sector de los medios de comunicación, para estudiar sus efectos y su compatibilidad con el marco jurídico europeo;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

11.5.8.1.1 Bez tam līdz šim veiktie pasākumi ar mērķi radīt profesionālas akreditācijas sistēmas, nav pat veicinājuši pašregulējošos pasākumu izveidi, lai ļautu patērētājiem noteikt uzticamas interneta lapas.

Spanish

11.5.8.1.1 Además, los trabajos realizados hasta ahora para crear sistemas de acreditación de los profesionales no han llegado a concretarse, siguiera en medidas de autorregulación capaces de permitir a los consumidores identificar los sitios de Internet que merecen confianza.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

18. atzīmē, ka saskaņā ar PTO Dohas deklarāciju, Monterrejas konsensu un Pasaules samita par noturīgu attīstību Johannesburgā secinājumiem jaunattīstības valstīm jānodrošina tehniskā palīdzība nolūkā paaugstināt institucionālo un likumdošanas kapacitāti, jo īpaši attiecībā uz "VPS plus" pašregulējošiem noteikumiem, kas nepieciešama, lai izmantotu starptautiskās tirdzniecības un preferenču piemērošanas priekšrocības;

Spanish

18. Pide que, tal y como se recoge en la Declaración de Doha de la OMC, el Consenso de Monterrey y las conclusiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible celebrada en Johannesburgo, se brinde a los países en desarrollo una asistencia técnica adecuada -especialmente en lo que se refiere a los acuerdos de autocontrol de "SGP plus", destinada a generar la capacidad institucional y reguladora necesaria para recoger los frutos del comercio internacional y de los acuerdos preferenciales;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

2.9 tādēļ ierosina, ka paziņojumā izteiktajā priekšlikumā koriģēt minoritāšu un cilvēktiesību aizsardzības rekomendāciju, lielāku uzmanību vajadzētu pievērst, lai ieviestu efektīvus pašregulējošus un savstarpēji regulējošus instrumentus, ieskaitot plašāku veiksmīgas pieredzes apmaiņu un sadarbību tīmekļa ietvaros, sevišķi digitālajā un tiešsaistes vidē;

Spanish

2.9 Sugiere que en la propuesta anunciada de actualización de una Recomendación del Consejo relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana se potencien los esfuerzos en favor de establecer instrumentos eficaces de autocontrol y corregulación, incluida la intensificación del intercambio de buenas prácticas y de la colaboración en red, en particular en relación con el entorno digital y en línea;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

4.3.2 Skaidri un nepārprotami jānorāda, ka tiesības uz atbildi iespējams garantēt ne tikai ar tiesību aktiem, bet arī piemērojot līdzregulējošus un pašregulējošus pasākumus.

Spanish

4.3.2 Debe señalarse claramente que el derecho de réplica puede garantizarse no sólo por la vía legislativa, sino también mediante el recurso a medidas de corregulación y autorregulación.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

8.8 Viens veids, kā samazināt juridisko nastu, būtu pēc iespējas vairāk izmantot pašregulējošos un kopīgi regulējošos mehānismus.

Spanish

8.8 Una forma mencionada generalmente como medio para reducir la carga legislativa es una mayor utilización de los mecanismos de autorregulación y corregulación.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

8.8.1 Necenšoties apsteigt Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu, sagatavojot šo tēmu, tomēr var jau apgalvot, īpaši attiecībā uz patērētāju tiesībām, ka tirgū, kas vēl nav apvienots un kam ir informācijas deficīts, būs iespējams izstrādāt tikai alternatīvas pašregulējošās un kopīgi regulējošas sistēmas, ja pastāvēs juridiskais pamatojums ar atbilstoši definētu apjomu, parametriem un kritērijiem. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteja to jau ir minējusi savā atzinumā par negodīgām komerciālām darbībām45.

Spanish

8.8.1 Sin pretender adelantarse al Dictamen que el CESE está elaborando al respecto, puede afirmarse no obstante desde ahora que, por lo que se refiere al Derecho de los consumidores en un mercado sin consolidar todavía y con un déficit reconocido de información, sólo si nos basamos en un marco legal bien definido por lo que respecta al ámbito, los parámetros y los criterios de actuación será posible desarrollar sistemas alternativos de autorregulación y corregulación, como ya señaló el CESE, por otra parte, en su Dictamen sobre las prácticas comerciales desleales [45].

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

Tā pazīst tikai līdzsvaru, kas pārsvarā ir pašregulējošs.

Spanish

La naturaleza esta formada por equilibrios que se autorregulan continuamente.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Latvian

[19] Komisijas paziņojums Padomei, Eiropas Parlamentam, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai: Eiropas normatīvās audiovizuālās politikas nākotne, 2003. gada 15. decembra COM(2003) 784 galīgā versija; skatīt arī informatīvā ziņojuma projektu par pašreizējo līdzregulējošo un pašregulējošo stāvokli vienotajā tirgū ( 2004. gada 16. novembra INT/2004. Referents bija Vever kungs.

Spanish

[19] Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones: el futuro de la política reguladora europea en el sector audiovisual, COM(2003) 784 final, de 15.12.2003; véase también el anteproyecto de documento informativo revisado sobre "La situación actual de la corregulación y la autorregulación en el mercado único" (INT/204, de 16.11.2004), ponente: Sr. Vever.

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

a) pieņem iniciatīvas, kas sniegtu nepilngadīgajiem plašāku piekļuvi audiovizuālajiem un informācijas pakalpojumiem, garantējot to, ka programmu saturs būs drošs un tiks uzraudzīts, izvairoties no potenciāli kaitīga satura, ieskaitot saskaņošanu "no lejas līdz pat augšai", nodrošinot sadarbību pašregulējošo un līdzregulējošo iestāžu starpā dalībvalstīs un daloties labākās prakses pieredzē attiecībā uz dažādiem jautājumiem, piemēram, kopīgu, aprakstošu simbolu sistēmu, kas palīdzētu lietotājiem novērtēt programmu saturu,

Spanish

a) desarrollen iniciativas que faciliten a los menores un acceso más amplio a los servicios audiovisuales y de información con garantías de seguridad y control de los contenidos de los programas, evitando simultáneamente los contenidos que puedan ser perjudiciales, incluida una armonización en sentido ascendente mediante la cooperación entre los organismos autorreguladores y correguladores de los Estados miembros, y mediante el intercambio de las mejores prácticas en diferentes cuestiones, como un sistema de símbolos descriptivos comunes que pueda ayudar a los espectadores a evaluar el contenido de los programas;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Warning: Contains invisible HTML formatting

Latvian

b) rosināt plašsaziņas līdzekļus ieviest pašregulējošus mehānismus, kur ar sūdzībām varētu vērsties tie, kas cietuši no uzbrukuma privātumam un cilvēciskajai cieņai,

Spanish

b) insten a los medios de comunicación a que creen mecanismos autorreguladores ante los cuales puedan formular sus quejas las víctimas de ataques contra la intimidad y la dignidad humana;

Last Update: 2014-10-23
Usage Frequency: 3
Quality:

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK