Ask Google

Results for rappreżentati translation from Maltese to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Maltese

English

Info

Maltese

L-ispjegazzjonijiet huma ppre¿entati fil-qosor fi tliet dokumenti, jiġifieri L-Aħjar Prattiki għall-proċeduri dwar l-antitrust, L-Aħjar Prattiki għat-tressiq ta’ evidenza ekonomika (kemm fil-proċeduri dwar l-antitrust kif ukoll f’dawk dwar l-amalgamazzjonijiet) u Gwida dwar ir-rwol tal-Uffiċjali tas-Smigħ fil-kuntest tal-proċeduri dwar l-antitrust.

English

The explanations are outlined in three documents, namely Best Practices for antitrust proceedings, Best Practices for the submission of economic evidence (both in antitrust and merger proceedings) and Guidance on the role of the Hearing Officers in the context of antitrust proceedings.

Last Update: 2017-04-26
Usage Frequency: 1
Quality:

Maltese

Meta l-applikazzjoni għall-ammissjoni fil-lista uffiċjali tkun dwar ċertifikati li jirrapre¿entaw ishma, il-partikolaritajiet tal-lista għandhom ikollhom l-informazzjoni, fir-rigward taċ-ċertifikati, provduta fl-Iskeda Ċ ta' l-Anness I u l-informazzjoni, fir-rigward ta' l-ishma rappre¿entati, provduta fl-Iskeda A ta' l-Anness I.

English

When the application for admission to official listing relates to certificates representing shares, the listing particulars must contain the information, as regards certificates, provided for in Schedule C of Annex I and the information, as regards the shares represented, provided for in Schedule A of Annex I.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Fejn l-ishma msemmija fl-ewwel subparagrafu huma rappre¿entati biċ-ċertifikati, il-partikolaritajiet tal-lista għandu jkollhom, mill-anqas, soġġett għall-Artikolu 33(2) u (3), flimkien ma' l-informazzjoni msemmija f'dak is-subparagrafu, dik provduta fl-Iskeda Ċ ta' l-Anness I:

English

Where the shares referred to in the first subparagraph are represented by certificates, the listing particulars shall contain, at least, subject to Article 33(2) and (3), in addition to the information mentioned in that subparagraph, that provided for in Schedule C of Annex I:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-figuri, ippre¿entati f'forma ta' tabella, għandhom jindikaw għall-anqas:

English

The figures, presented in table form, shall indicate at least:

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ċertifikati li jirrapre¿entaw ishma jistgħu jkunu ammessi biss fil-lista uffiċjali jew jekk l-emittent ta' l-ishma rappre¿entati jilħaq il-kondizzjonijiet msemmija fl-Artikoli 42 u 44 u l-obbligi msemmija fl-Artikoli 64 sa 69 u jekk iċ-ċertifikati jilħqu l-kondizzjonijiet msemmija fl-Artikoli 45 sa 50.

English

Certificates representing shares may be admitted to official listing only if the issuer of the shares represented fulfils the conditions set out in Articles 42 to 44 and the obligations set out in Articles 64 to 69 and if the certificates fulfil the conditions set out in Articles 45 to 50.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ghandu, f'dan il-kuntest, jistabbilixxi kuntatti mas-sieħba soċjali rrappre¿entati fuq il-Kumitat Permanenti tax-Xogħol.

English

It shall, in this context, establish contacts with the social partners represented on the Standing Committee on Employment.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

il-Kumitat għandu jikkollabora mill-qrib ma' l-imsieħba soċjali, b'mod partikolari ma' dawk ir rappre¿entati fil-Kumitat Permanenti tax-Xogħol ipprovdut bid-Deċi¿joni tal-Kunsill Nru 1999/207/KE tad-9 ta' Marzu 1999 dwar ir-riforma tal-Kumitat Permanenti tax-Xogħol u li jħassar id-Deċi¿joni Nru 70/532/KEE(2);

English

the Committee should collaborate closely with the social partners, in particular with those represented in the Standing Committee on Employment provided for by the Council Decision 1999/207/EC of 9 March 1999 on the reform of the Standing Committee on Employment and repealing Decision 70/532/EEC(2);

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

deskrizzjoni tal-varjetà, mill-inqas fuq il-bażi tal-karatteristiċi u l-espressjonijiet tagħhom kif speċifikati skond id-disposizzjonijiet dwar l-applikazzjonijiet li jridu jiġu ppre]entati għal drittijiet Komunitarji ta' varjetajiet ta' pjanti, fejn dawn huma applikabbli;

English

description of the variety, at least on the basis of the characteristics and their expressions as specified in accordance with provisions on the applications to be filed for Community plant variety rights, where these are applicable;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Jekk l-impri¿a, in-negozju jew parti mill-impri¿a jew min-negozju ma jippreservawx l-awtonomija tagħha, l-Istati Membri għandhom jieħdu l-mi¿uri neċessarji biex ji¿guraw li l-impjegati trasferiti li kienu rappre¿entati qabel it-trasferiment jibqgħu jiġu rappre¿entati b'mod addattat waqt il-perijodu neċessarju biex terga' titwaqqaf jew terga' tiġgi maħtura r-rappre¿entanza ta' l-impjegati skond il-liġi jew il-prattika nazzjonali.

English

If the undertaking, business or part of an undertaking or business does not preserve its autonomy, the Member States shall take the necessary measures to ensure that the employees transferred who were represented before the transfer continue to be properly represented during the period necessary for the reconstitution or reappointment of the representation of employees in accordance with national law or practice.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Meta min jagħmel it-trasferiment ikun is-suggett ta' proċedimenti ta' falliment jew xi proċedimenti analogi ta' falliment awtorizzata minn awtorità pubblika kompetenti), l-Istati Membri jistgħu jieħdu l-mi¿uri neċessarji biex ji¿guraw li l-impjegati trasferiti jkunu rappre¿entati b'mod addattat sakemm issir l-elezzjoni jew il-ħatra gdida tar-rappre¿entanti ta' l-impjegati.

English

Where the transferor is the subject of bankruptcy proceedings or any analoguous insolvency proceedings which have been instituted with a view to the liquidation of the assets of the transferor and are under the supervision of a competent public authority (which may be an insolvency practitioner authorised by a competent public authority), Member States may take the necessary measures to ensure that the transferred employees are properly represented until the new election or designation of representatives of the employees.

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

it-talbiet li huma pre¿entati kontra l-istituzzjonijiet ta' kreditu u t-trattament ta' talbiet li joħorġu wara l-bidu tal-proċeduri ta' l-istralċ;

English

the claims which are to be lodged against the credit institution and the treatment of claims arising after the opening of winding-up proceedings;

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Dritt li jkunu pre¿entati t-talbiet

English

Right to lodge claims

Last Update: 2014-11-21
Usage Frequency: 2
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Xi eネempji taÔ riネultati konkreti u impatti miksuba mill-proWetti huma ppreネentati fi l- p aW n i 14 (ta]riW taÔ kontra d-diskriminaz- zjoni g]all-pulizija), 16 (ta]riW g]all-avukati minn assoFjazzjonijiet taÔ l-avukatura) u 18 (]olqien taÔ kuntatti u skambju taÔ informazzjoni bejn korpi taÔ l-ugwaljanza).

English

Some examples of concrete results and impacts achieved by the projectsare presented on pages 14 (anti-discrimination training for police), 16 (training for lawyers from bar associations) and 18 (networking and informationexchange between equality bodies).

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Ikunu ippre¿entati wkoll studji iktar dettaljati ta' liõijiet tad-droga li jkopru suõõetti speåifiåi ta' rilevanzaxjentifika u politika.

English

Also presented are more detailed comparative studies of drug laws covering specific topics of scientific and policyrelevance.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Il-fatt li jo¢or¿u opinjonijet kultant kompletament opposti flimkien maddjalogu li jsir bejn il-kunsilliera, jinvolvi mhux biss limsie¢ba soƒjali rikonoxxuti, b¢al mini¢addem (Grupp I) u min ja¢dem bi qlig¢ (Grupp II), i∆da wkoll l-interessi soƒjoprofessjonali lo¢ra kollha li huma rrappre∆entati (Attivitajiet diversi - Grupp III). L-esperjenza u l-kompetenza,id-djalogu u t-tfittxija g¢al konver¿enzi li jo¢or¿u minn dan il-proƒess jistg¢u j∆idu lkwalità u lkredibiltà tad-deƒi∆joni politika komunitarja billi jsa¢¢u l-apprezzament u l-aƒƒettabilità fost iƒƒittadini Ewropej, kif ukoll it-trasparenza li hi indispensabbli g¢ad-demokrazija.

English

With viewsoccasionally being diametrically opposed, the Committee’s discussions often requirereal negotiations involving not only the usual social partners, i.e. Employers (Group I)and Employees (Group II) but also, and this is the distinguishing feature of the EESC,all the other socio-occupational interests represented (Group III — Various Interests).This expertise, these discussions and negotiations and the search for convergencemay improve the quality and credibility of the Community decision-making process,inasmuch as they make it more comprehensible and acceptable for Europe’s citizensand increase the transparency which is so vital for democracy.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

Rwol talKunsill Il-Kunsill huwa l-istituzzjoni ta’l-Unjoni li fih huma rappre∆entati l-Gvernijiet ta’tal-Ministril-Istati Membri.

English

Role of the Council The Council is the Union institution in which the governments of the Memberof Ministers States are represented.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

9 Stati Membri huma rappre∆entati: is-7 Stati ta’mal-kosta flimkien ma’Spanja u l-Polonja, li m’g¢andhomx drittijiet ta’sajd fil-ba¢ar tat-tramuntana, i∆da li talbu, permezz tas-settur nazzjonali tag¢hom, li jkunu pre∆enti f’dan l-RAC. President: Michel Claes (Bel¿ju – SDVO (Stichting Duurzame Visserijontwikkeling) – sajjieda)Viƒi-president: Patrice Leduc (Franza – UAPF (Union des armateurs à la pêche de France) – siden ta’bastimenti)

English

9 Member States are represented: the 7 states bordering on the North Sea, plus Poland and Spain. Although these two countries do not have North Sea fishing rights, they wish to participate in this RAC at the request of their national sectors. Chairman: Michel Claes (Belgium – SDVO (Stichting Duurzame Visserijontwikkeling) – fishermen)Vice-Chair: Patrice Leduc (France – UAPF (Union des armateurs à la pêche de France) – shipowners)

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

IlParlament Ewropew huwa l-istituzzjoni li fih huma rrappre∆entati ƒ-ƒittadini ta’l-Istati Membri.

English

The European Parliament is the institution in which the people of the Member States are represented.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

L-imsie¢ba soƒjali u gruppi o¢ra li jkollhom interess,permezz talKumitat Ekonomiku u Soƒjali, u l-awtoritajiet lokali ure¿jonali, rappre∆entati fil-Kumitat tar-Re¿juni, ji¿u kkonsultati millKunsill dwar ƒerti su¿¿etti.

English

The socialpartnersand other interestgroups, through the Economicand Social Committee, and localand regionalauthorities, represented on the Committee ofthe Regions, are consulted bythe Councilfor certainsubjects.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Maltese

• il-propostidi¿à ppre∆entati mill-Kummissjoni u li qeg¢din ji¿u diskussi mil-lat le¿i∆lattivmill-Parlament Ewropew u l-Kunsill fejn ¿ewe∆aminati r-rilevanza ¿enerali u l-impatttag¢hom fuq il-kompetittività;

English

• proposalsalready presented by the Commissionand currently pendingbefore the European Parliament and the Council have been screenedfor their general relevance and their impact on competitiveness;

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK