Ask Google

Results for pharagraffau translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

y Cynulliad Cenedlaethol , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 o Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r Cynghorydd E

English

the National Assembly , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints Cllr E

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad Cenedlaethol yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 yn penodi'r Cynghorydd B .E

English

the National Assembly in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 appoints Councillor B .E

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pan fydd hysbysiad o'r fath yn cael ei gyflwyno , bydd unrhyw Orchymyn drafft y mae'r hysbysiad yn ymwneud ag ef yn cael ei ystyried yn unol â pharagraffau 22 .13 i 22 .23

English

When such a notice has been tabled , any draft Order to which the notice relates shall be considered in accordance with paragraphs 22 .13 to 22 .23

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 o atodlen 11 o Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r personau canlynol yn aelodau o'r Cyngor Partneriaeth : Geraint Davies ( Plaid Cymru ) yn lle Janet Davies ( Plaid Cymru )

English

the Assembly , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following persons to be members of the Partnership Council : Geraint Davies ( Plaid Cymru ) in place of Janet Davies ( Plaid Cymru )

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 o atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r canlynol i fod yn aelodau o'r Cyngor Partneriaeth :

English

the National Assembly , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following persons to be members of the Partnership Council :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

19 .23 Ni fydd y ffaith bod Trafodiad Hysbysadwy sydd yn dod o fewn paragraff 19 .18 wedi ei gyflawni heb gydymffurfio yn gyntaf â pharagraffau 19 .15 a 19 .16 uchod ynddi'i hun yn effeithio ar hawliau'r person y mae'r atebolrwydd posibl yn ddyledus iddo

English

19 .23 The fact that a Notifiable Transaction falling within paragraph 19 .18 has been entered into without first complying with paragraphs 19 .15 and 19 .16 above shall not in itself affect the rights of the person to whom the potential liability is owed

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

19 .22 Caiff Ysgrifennydd Cynulliad , lle bo angen brys , awdurdodi Trafodiad Hysbysadwy sydd yn dod o fewn paragraff 19 .18 heb gydymffurfio yn gyntaf a pharagraffau 19 .15 a 19 .16 ond bydd yn gwneud datganiad llafar i'r Cynulliad mor fuan a phosibl ac yn ateb cwestiynau Aelodau ar y datganiad hwnnw

English

19 .22 An Assembly Secretary may , where there is an urgent need , authorise a Notifiable Transaction falling within paragraph 19 .18 without first complying with paragraphs 19 .15 and 19 .16 but shall , as soon as possible after doing so make an oral statement to the Assembly explaining the circumstances and shall answer questions from Members on such statement

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Daeth adran 8 o'r Ddeddf -- darpariaeth sy'n ymwneud ag adolygiadau o addasrwydd llety -- a pharagraffau 3 a 7 o atodlen 1 , i rym drwy Gydsyniad Brenhinol

English

Section 8 of the Act -- a provision in respect of reviews as to suitability of accommodation -- and paragraphs 3 and 7 of schedule 1 , came into force by Royal Assent

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad Cenedlaethol , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r canlynol yn aelodau o'r Cyngor Partneriaeth : Edwina Hart yn lle Peter Law , Dai Lloyd yn lle Ieuan Wyn Jones , William Graham yn lle Glyn Davies

English

the National Assembly , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following persons to be members of the Partnership Council : Edwina Hart in place of Peter Law , David Lloyd in place of Ieuan Wyn Jones ,William Graham in place of Glyn Davies

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynulliad Cenedlaethol Cymru , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 3 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r aelodau awdurdodau lleol canlynol i Gyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol Cymru :

English

the National Assembly for Wales , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 3 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following local authority members to the Local Government Partnership Council for Wales :

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r person canlynol i fod yn aelod o'r Cyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol : Mr John Antoniazzi ( Awdurdod Heddlu Dyfed Powys ) yn lle'r Cynghorydd Malcolm King ( Awdurdod Heddlu Gogledd Cymru )

English

the Assembly , in accordance with paragraphs 1 ( 1 ) and 4 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following person to be a member of the Local Government Partnership Council : Mr John Antoniazzi ( Dyfed Powys Police Authority ) in place of Cllr Malcolm King ( North Wales Police Authority )

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

adran 3 -- amodau tai , Adran 9( 1 ) , ( 2 ) a ( 3 ) - arweiniad ar arolygiadau a chamau gorfodi , adran 58 -- trwyddedu tai amlfeddiannaeth ychwanegol , adran 82 -- trwyddedu dethol llety preswyl arall , Adran 182 , mewnosod paragraff 15 newydd yn Atodlen 5 Deddf Tai 1985 -- esemptiadau i'r cynllun hawl i brynu : tai i gael eu dymchwel , adran 188 , adran 156A( 8 ) a ( 9 ) newydd o Ddeddf Tai 1985 -- rhoi'r hawl i landlordiaid gael y cynnig cyntaf i brynu , adran 212( 1 ) , ( 4 ) , ( 5 ) a ( 6 ) ac Atodlen 10 ( ac eithrio'r pwer i wneud is-ddeddfwriaeth ) , mewn perthynas â chynlluniau blaendaliadau tenantiaid , adran 218 a pharagraffau 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 a 26 o Atodlen 11 mewn cysylltiad â landlordiaid cymdeithasol cofrestredig , adran 226( 1 ) , canllawiau ar sipsiwn a theithwyr , adran 245 -- y pwer i beidio â chyflwyno hysbysiadau o dan Ddeddf Tai 2004 , Adran 253 -- ymholiadau lleol , Atodlen 9 , paragraff 4 -- hysbysiadau dymchwel cychwynnol

English

section 3 -- housing conditions , section 9( 1 ) , ( 2 ) and ( 3 ) -- guidance about inspections and enforcement action , section 58 -- additional licensing of houses in multiple occupation , section 82 -- selective licensing of other residential accommodation , section 182 , new paragraph 15 inserted into Schedule 5 to the Housing Act 1985 -- exemptions to the right to buy : houses due to be demolished , section 188 new section 156A( 8 ) and ( 9 ) of Housing Act 1985 -- right of first refusal for landlord , section 212( 1 ) , ( 4 ) , ( 5 ) and ( 6 ) and Schedule 10 ( save for the power to make subordinate legislation ) , relating to tenancy deposit schemes , section 218 and paragraphs 13 , 15 , 18 , 19 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 and 26 of Schedule 11 relating to registered social landlords , section 226( 1 ) , guidance about gypsies and travellers , section 245 -- power to dispense with service of notices under the Housing Act 2004 , section 253 -- local inquiries , Schedule 9 , paragraph 4 -- initial demolition notices

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cynulliad Cenedlaethol Cymru , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 3 o Atodlen 11 i Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r Cynghorydd Haydn Lewis ( Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys ) , cynrychiolydd yr awdurdodau heddlu yng Nghymru , yn aelod o Gyngor Partneriaeth Llywodraeth Leol Cymru

English

the National Assembly for Wales , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 3 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints Cllr Haydn Lewis ( Dyfed-Powys Police Authority ) , representative for the police authorities in Wales , to the Local Government Partnership Council for Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Os cymharwch hynny â pharagraffau 1 .22 i 1 .24 yng nghategori 7 yn y papur ` Arweiniad i Aelodau'r Cynulliad ar Gofrestru a Datgan Buddiannau Ariannol ac Eraill yr Aelodau ' sy'n ymdrin ag ymweliadau tramor gan Aelodau , fe welwch fod rhwymedigaethau personol eithaf sylweddol yn cael eu rhoi ar Aelodau'r Cynulliad hwn

English

If you compare that with paragraphs 1 .22 to 1 .24 of category 7 in the paper ` Guidance for Assembly Members on the Registration and Declaration of Members ' Financial and Other Interests ' which deals with overseas visits for Members , you see that there are quite significant personal obligations placed upon Members of this Assembly

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

y Cynulliad , yn unol â pharagraffau 1( 1 ) a 4 Atodlen 11 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 , yn penodi'r canlynol i fod yn aelodau o'r Cyngor Partneriaeth : Rhodri Morgan yn lle Alun Michae ; Peter Black yn lle Michael Germa ; Glyn Davies yn lle Nick Bourne

English

the Assembly , in accordance with paragraphs 1( 1 ) and 4 of Schedule 11 to the Government of Wales Act 1998 , appoints the following persons to be members of the Partnership Council : Rhodri Morgan in place of Alun Michae ; Peter Black in place of Michael Germa ; Glyn Davies in place of Nick Bourne

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK