Ask Google

Results for rwyf yn ddeall translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Rwyf yn rhugl yn Gymraeg

English

I am fluent in Welsh

Last Update: 2008-07-28
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn y swyddfa ar hyn o bryd

English

I am currently in the office

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn y swyddfa ar hyn o bryd

English

I am in the office

Last Update: 2014-08-20
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn amau hynny'n fawr iawn

English

I doubt it very much

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rwyf yn byw yn Ne-orllewin Cymru

English

I live in South West Wales

Last Update: 2016-05-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Anonymous

Welsh

Rwyf yn siw^r bod y Cynulliad cyfan yn awyddus i ymuno â mi wrth ddweud hynny

English

I am sure that the whole Assembly joins me in that

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'n bwysig bod y diwydiant yn ymgynghori ac rwyf yn falch o weld cynrychiolwyr y diwydiant yma

English

It is important for the industry to consult and I am glad to see representatives of the industry here

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rwyf yn hyderus y bydd eich adroddiad yn cynnig arfer da ac argymhellion cyffredinol y gellir eu cynnwys yn y trosolwg.

English

I’m confident that your report will offer good practice and general recommendations to be included in the overview.

Last Update: 2008-12-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Byddai’n fuddiol i chi ddatblygu rhaglen ar gyfer y gwaith hwn, rwyf yn hapus i gynnig cyngor os oes modd.

English

It would be beneficial if you could develop a programme for this work; if it is possible I am happy to offer advice.

Last Update: 2009-04-23
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn siŵr y bydd eich penderfyniad i benodi Swyddog Iaith Gymraeg yn ystod 2009 yn hwb i'ch gallu i weithredu eich cynllun iaith Gymraeg.

English

Your decision to appoint a Welsh Language Officer during 2009 will, I’m sure, be a boost to your ability to implement your Welsh language scheme.

Last Update: 2009-10-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn siŵr y bydd eich penderfyniad i benodi Hyfforddwr Iaith Gymraeg yn ystod 2008 yn hwb i'ch gallu i weithredu eich cynllun iaith Gymraeg.

English

The appointment of a Welsh Language Trainer during 2008 will, I’m sure, be a boost to your ability to implement your Welsh language scheme.

Last Update: 2008-12-22
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn llongyfarchy diwydiant ymwelwyr yng Nghymru ar y flwyddyn orau erioed , fe gredaf -- mae'r diwydiant wedi gwneud yn arbennig o dda

English

I congratulate the Welsh tourism industry on what I think has been the best year on record -- the industry has done extremely well

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ystyriaf fod yr ateb hwn yn eithriadol o gryno ac rwyf yn pryderu ei fod yn awgrymu lefel isel o ddealltwriaeth a gwybodaeth o fewn yr Ymddiriedolaeth am bwysigrwydd yr iaith Gymraeg yn y maes iechyd meddwl.

English

I consider this an exceptionally terse response, and am concerned that it suggests a low level of knowledge and understanding within the Trust regarding the significance of the Welsh language within the mental health field.

Last Update: 2009-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn ystyried y goblygiadau i'm hadroddiad os dof yn ymwybodol o unrhyw gamddatganiadau amlwg neu anghysondebau materol â'r datganiadau ariannol.

English

I consider the implications for my report if I become aware of any apparent misstatements or material inconsistencies with the financial statements.

Last Update: 2007-05-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Rwyf yn adolygu p'un a yw'r datganiad ar dudalenau 13 i 15 yn dynodi bod y Bwrdd yn cydymffurfio â chanllawiau Trysorlys EM ar y Datganiad ar Reolaeth Fewnol, a nodaf os nad ydyw.

English

I review whether the statement on pages 13 to 15 reflects the Board’s compliance with HM Treasury’s guidance on the Statement on Internal Control, and I report if it does not.

Last Update: 2007-05-21
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

Bydd cydran ofodol i hyn , ac yr rwyf yn argyhoeddedig na fyddai pwer gwynt wedi creu cymaint o wrthwynebiad afresymol petai'r genhedlaeth gyntaf o ffermydd gwynt wedi'u lleoli'n ofalus

English

That will have a spatial component , and I am convinced that wind power would not have aroused such irrational opposition if the first generation of windfarms had been carefully sited

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

‘Tra rwyf yn ddigon ffodus i fedru cyfathrebu yn ysgrifenedig ar fy rhan fy hun, yr wyf yn bryderus iawn dros gleifion eraill sydd heb yr un gallu, a thybiwn y buasai nifer o gleifion seiciatrig yn teimlo fod yr ymdrech yn ormod o straen iddynt mewn cyfnod o waeledd.’

English

‘While I am fortunate enough to be able to communicate in writing on my own behalf, I am very concerned for other patients who do not have the same capacity, and I think that many psychiatric patients would feel that the effort involved causes them too much strain in a period of illness.’

Last Update: 2009-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

‘{\i Yn anffodus, rwyf yn deall nad yw Dr.W}, [yr unig Seiciatrydd Ymgynghorol Cymraeg] {\i yn gallu eich gweld oherwydd problemau ymarferol yn ymwneud â}’{\i r milltiroedd sydd rhyngoch chi a}’{\i r ffaith bod eich gweithiwr allweddol Mr.Y}, [Nyrs Seiciatrig lleol yr achwynydd] {\i hefyd yn bell yn Nhîm Iechyd Meddwl Cymuned <PROTECTED>, gan ei gwneud hi}’{\i n anodd sicrhau cysylltiadau ynghylch eich cefnogaeth barhaus.}’

English

‘{\i Unfortunately, I understand that Dr W}, [the only Welsh speaking Consultant Psychiatrist] {\i is unable to see you for practical reasons relating to the distance between you and the fact that your key worker, Mr.Y}, [the complainant’s local Psychiatric Nurse] {\i is also located at a distance in the <PROTECTED> Community Mental Health Team, making it difficult to ensure communication regarding your ongoing support.}’

Last Update: 2009-11-09
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

1Yn ogystal â gohebu â chi rwyf yn anfon copi o'r llythyr hwn i'm Aelod Seneddol, i Fwrdd yr Iaith Gymraeg yn y gobaith y bydd y Cymro neu Gymraes bach nesaf a fydd yn mynychu'r Ganolfan yma yn cael gwell darpariaeth drwy'r iaith Gymraeg.

English

1As well as writing to you I am sending a copy of this letter to my MP and the Welsh Language Board to ensure that the next Welsh speaking child who attends this Centre is provided with better Welsh medium services.

Last Update: 2009-04-24
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

1Mi rwyf yn cefnogi’r egwyddor o annog busnesau i defnyddio’r Gymraeg yn y gweithle, ond yn amau y buasai’r ddogfen hon yn tueddu i ddigalonni cwmn2ï3au bach, ac efallai’n eu achosi i beidio rhoi trefniadau ar waith o gwbl

English

1I support the principle of encouraging businesses to use the Welsh language in the workplace, but I suspect that this document would dishearten small 23companies, and perhaps lead to them not making any arrangements at all.

Last Update: 2008-11-03
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK