Ask Google

Results for ucheldir translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Ucheldir

English

Highland

Last Update: 2010-12-14
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Ceir bryniau , ardaloedd ucheldir ac ardaloedd lle nad yw'n bosibl creu mynediad

English

There are hills , upland areas and areas where it is not possible to create access

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar hyn o bryd mae cronfa iseldir ar gyfer Prydain Fawr a chronfa ucheldir ar gyfer Cymru

English

At the moment there is a lowland reserve for Great Britain and an upland reserve for Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae pobl yn aml yn gofyn a fydd problem ynghylch datgysylltu o ran cadw cynhyrchiant mewn perthynas â buchod sugno ar ucheldir Cymru

English

People often ask whether there will be a problem with decoupling in terms of retaining suckler cow production in the upland areas of Wales

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae gennym ardaloedd eang o ucheldir yng Nghymru , lle yr wyf yn sicr y byddai ffermydd gwynt yn dderbyniol i'r mwyafrif llethol o bobl

English

We have large areas of upland in Wales , where I am sure that windfarms would be acceptable to the vast majority of people

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Wrth gwrs , nid oes unrhyw anifeiliaid fferm yn rhai o ardaloedd yr ucheldir , fel Corrie an t-Sneachda ac mewn rhai ardaloedd o Aonach Mor

English

Of course , there are no farm animals in some of the highland areas , such as Corrie an t-Sneachda and in certain areas of Aonach Mor

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Dylai pobl sy'n defnyddio'r bryniau a'r mynyddoedd , gan gynnwys ffermwyr yr ucheldir , gael gwasanaeth tebyg

English

Hill users of all types , including upland farmers , should receive a similar service

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Prif Weinidog Cymru : Yr wyf wedi dweud yn glir bob amser fod yr achos dros y dull codi llwynogod a ddefnyddir yn ucheldir Cymru'n gwbl wahanol

English

The First Minister : I have always made it clear that the case for the flushing method used in upland Wales is entirely different

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar ôl cwblhau rheilffordd yr ucheldir bydd gennym y potensial i greu'r rhwydwaith gorau o reilffyrdd ar gyfer twristiaid yn Ewrop y tu allan i'r Swistir

English

With the completion of the highland railway we will have the potential to create the best network of railways for tourists in Europe outside Switzerland

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Cyfeiriasoch at lwybr beicio'r Gogled ; yr wyf yn edrych ymlaen at agor Rheilffordd Ucheldir Cymru , sydd yn brosiect mawr a ariannir gan Gomisiwn y Mileniwm

English

You mentioned the north Wales cycle rout ; I am looking forward to the opening of the Welsh Highland Railway , which is a major project funded by the Millennium Commission

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ers blynyddoedd lawer brwydrais yn erbyn llywodraethau olynol a ddaeth â dirywiad ac a welodd yn dda i ostwng taliadau lwfans iawndal da byw ucheldir sylfaenol 25 y cant , i gapio cyllidebau cynghorau , preifateiddio a lladd enaid ardaloedd gwledig

English

For many years I fought successive governments that brought decay and saw fit to reduce the fundamental hill livestock compensatory allowance payments to farmers by 25 per cent , to cap councils ' budgets , to privatise and to squeeze out the life blood of rural areas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ceir ardaloedd helaeth yn ucheldir Cymru lle y mae cyflymder gwynt delfrydol o 6 medr yr eiliad , a gallem gynhyrchu 20 y cant o'n trydan o'r gwynt

English

Wales still has large areas of upland with ideal wind speed of 6m a second , and we could have the potential to produce 20 per cent of our electricity from wind

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Sut y gall wneud hynny ? Pe byddai , byddai ystad Balmoral yn derbyn parseli'r Groes Goch oddi wrth Gyngor yr Ucheldir a'r Ynysoedd yn yr Alban

English

How can it ? If it did , the Balmoral estate would be receiving Red Cross parcels from the Highlands and Islands Council in Scotland

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

• • ddiogelu stociau eog yr Iwerydd yn yr Alban gwella ansawdd yr orgors mewn dwy ardal cadwraeth arbennig yng Nghymru, er mwyn helpu i ddiogelu mannau nythu adar yr ucheldir (gyda’r RSPB) http://ec.europa.eu/environment/life/countries/documents/uk_en_oct06.pdf

English

Viruses have no respect for borders, which is why the EU deals stringently to contain the spread of animal diseases. There are strict rules to contain outbreaks of periodic disease and to eradicate others which are already established.

Last Update: 2014-02-06
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mewn cyfarfod yr wythnos diwethaf , clywais am waith diddorol a wnaethpwyd ar ddangos bod planhigion collddail sydd wedi eu gosod yn strategol -- -- nid o reidrwydd yn yr ucheldir , ond weithiau ar y tiroedd canol ac is -- -- yn gallu chwarae rhan mewn amsugno ychydig o'r dwr

English

At a meeting last week , I heard about interesting work that has been done on showing that strategically placed deciduous plants -- not necessarily in the high reaches , but sometimes in the middle and lower reaches -- could play a part in absorbing some of the excess water

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yn seiliedig ar daith gylch , gallai'r teithiwr deithio o Gaernarfon drwy Feddgelert i Borthmadog ar reilffordd Ucheldir Cymru , yna gallai deithio ar reilffordd Ffestiniog i Flaenau Ffestiniog , yna prif linell Dyffryn Conwy i Landudno , yna o Landudno i Fangor ar reilffordd Cymru a'r Gorllewin

English

Based on a circular tour , the passenger could travel from Caernarfon via Beddgelert to Porthmadog on the Welsh Highland railway , then take the Ffestiniog railway to Blaenau Ffestiniog , then the main Conwy Valley line to Llandudno , then Llandudno to Bangor with Wales &am ; West

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Beth wnaeth cronfeydd strwythurol Ewropeaidd eich gorfodi i'w wneud na fyddech wedi ei wneud fel arall ? Eglurais bwysigrwydd y rhaglen Amcan 1 bresennol i Gymru , wrth gwmpasu 1 .9 miliwn o bobl mewn poblogaeth o 2 .9 miliwn mewn ardal anarferol o gymhleth , sy'n cynnwys cymysgedd o ffermio anifeiliaid , ardaloedd o ucheldir gwledig a'r hen ardaloedd glofaol a diwydiant dur trwm

English

What did European structural funds oblige you to do that you would not otherwise have done ? I explained the importance of the current Objective 1 programme to Wales , in covering 1 .9 million people out of a population of 2 .9 million in an unusually complex area , comprising a mixture of livestock farming , upland rural areas and former coal and steel heavy industrial areas

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r cyfuniad o drenau prif linell , ynghyd â rheilffyrdd Ffestiniog ac Ucheldir Cymru yng ngogledd Cymru , yn ei gwneud yn bosibl i deithio o amgylch ardal Parc Cenedlaethol Eryri bron yn gyfan gwbl ar drafnidiaeth gyhoeddus , ar y rheilffordd

English

A combination of mainline trains , along with the Ffestiniog and Welsh Highland railways in north Wales , make it possible to travel almost around the whole of the Snowdonia national park area on public transport , on the rail

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr wyf wedi dweud erioed fod achos cryf dros wneud eithriad yn Ardal y Llynnoedd ac yn ucheldir Cymru yn ystod y tymor wyna , neu ychydig cyn hynny , lle defnyddir heidiau cwn ar droed i godi llwynogod a'u gyrru i gyfeiriad dynion sy'n aros gyda drylliau

English

I have always said that there is a strong case for an exception to be made in the Lake District and in upland Wales during , or just before , the lambing season , where foot packs are used to flush and drive foxes in the direction of men lined up with shotguns

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK