Ask Google

Results for waun duu translation from Welsh to English

Human contributions

From professional translators, enterprises, web pages and freely available translation repositories.

Add a translation

Welsh

English

Info

Welsh

Y Waun

English

Chirk

Last Update: 2013-12-04
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Clai'r waun

English

Neglected

Last Update: 2012-11-15
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Wikipedia

Welsh

Ysbyty’r Waun Caerdydd

English

Heath Hospital Cardiff

Last Update: 2009-07-13
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams

Welsh

yn <PROTECTED> <PROTECTED>, ger y Waun, Wrecsam

English

at <PROTECTED> <PROTECTED>, Nr Chirk, Wrexham

Last Update: 2007-01-17
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: LowriWilliams
Warning: Contains invisible HTML formatting

Welsh

Mae yna orsafoedd tân yn y Waun ac yn y Rhyl

English

There are brigades in Chirk and Rhyl

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

pryd dych chi'n mynd i'r waun eto?

English

when are you going to Chirk again?

Last Update: 2011-03-29
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ni ddigwyddodd hynny yn achos Tal-y-waun

English

That has not been the case in Talywain

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Yr oeddwn ar Waun Pound i glywed Aneurin Bevan yn dweud y byddai'n od iawn petai llai ohonynt

English

I was on Waun Pound to hear Aneurin Bevan say that it would be very funny if there were fewer

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar hyd camlesi Cymru y mae 169 o adeiladau rhestredig a henebion cofrestredig , yn cynnwys dyfrbontydd Froncysyllte a'r Waun

English

On the canals in Wales , there are 169 listed buildings and scheduled monuments , including the Froncysyllte and Chirk aqueducts

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ar Waun Pound , clywais ymateb Aneurin Bevan , ` It would be very funny if there were fewer '

English

On Waun Pound , I heard Aneurin Bevan's response , ` It would be very funny if there were fewer '

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Christine Chapman : O gofio'r gwaith datblygu cymunedol a gyflawnwyd gan bartneriaeth fenter Pen-y-waun , a fu o fudd i'r economi leol yn un o rannau mwyaf dirwasgedig Rhondda Cynon Taf , a allwch chi egluro pam y mae'r bartneriaeth , o heddiw ymlaen , oherwydd oedi gyda chymeradwyaeth gan Adran Weithredol Rhaglen Ewropeaidd Cymru , i bob pwrpas yn fethdalwr ? Mae'r staff yn gweithio ar ewyllys da ers tro

English

Christine Chapman : Given the community development work undertaken by the Pen-y-waun enterprise partnership that has benefited the local economy in one of the most depressed parts of Rhondda Cynon Taff , can you explain why , as of today , due to a delay in approval from the Welsh European Programme Executive , the partnership is effectively bankrupt ? Staff have been working on good will for some time

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

David Lloyd : Ddechrau Tachwedd y llynedd , treuliais fore Sadwrn gyda thrigolion Ochr-y-waun , Cwmllynfell , ar y mynydd uwchlaw'r pentref , yn edrych ar y gwaith glo brig presennol , sydd eisoes wedi creu twll yn y mynydd sydd yn fwy na chloddfa ddiamwntiau Kimberley , a safle estyniad glo brig arfaethedig y Gloddfa Ddwyreiniol i'r gwaith presennol hwn , a fydd yn ymestyn hyd bwynt sydd o fewn ychydig fetrau i gartrefi trigolion

English

David Lloyd : Early last November , I spent a Saturday morning with the residents of Ochr-y-waun , Cwmllynfell , on the mountain above the village , surveying both the present opencast operation , which has already created a hole in the mountain larger than the Kimberley diamond mine , and the site of the proposed East Pit opencast extension to this present operation , which will extend to within a few metres of residents ' homes

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Lynne Neagle : Mae sylwadau wedi'u cyflwyno i mi dros rai misoedd gan drigolion yn Nhal-y-waun ynghylch bwriad i godi mast ffonau symudol yn y fan honno

English

Lynne Neagle : I have received representations over some months from residents in Talywain regarding a proposed mobile phone mast there

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae dros 200 o bobl yn wynebu oedi cyn trosglwyddo gofal yn Ysbyty Athrofaol Cymru yn y Waun Ddyfal yng Nghaerdydd -- mae hynny'n cyfateb i dair ward

English

More than 200 people face delayed transfers of care at the University Hospital of Wales in the Heath in Cardiff -- that is equivalent to three wards

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Mae'r 12 ward hynny yn ddifreintiedig ac yn eithriedig a chyffyrddant â phob rhan o'm hetholaeth i , o Ben-y-waun yn y gogledd , Aberpennar yn y canol i Abercynon ac Ynys-y-bwl yn y de

English

Those 12 wards are deprived and excluded and they touch every part of my constituency , from Pen-y-waun in the north , Mountain Ash in the centre to Abercynon and Ynys-y-bwl in the south

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Nid wyf yn ymwybodol o fanylion problem Pen-y-waun , ond yr wyf yn hapus i ofyn i'm swyddogion ymchwilio i'r mater a chanfod beth sy'n mynd o'i le

English

I am not aware of the details of the problem that Pen-y-waun is experiencing but I am happy to ask my officials to look into it and discover what is going wrong

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pe bai ganddi broblemau iechyd , âi fel arfer i ysbyty'r Waun , ac yr oedd rhaid i'w thriniaeth ddeintyddol ddigwydd yn yr ysbyty deintyddol yn hytrach na mewn deintyddfa leol

English

If she had health problems , she would usually go to the Heath hospital , and her dental treatment had to be done in the dental hospital rather than at a local dentist's surgery

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Pe byddai Mrs Moses yn byw yn y Waun , nad yw ond dwy filltir o Gobowen a thua thair milltir o Groesoswallt , byddai'n gorfod aros 18 mis

English

If Mrs Moses lived in Chirk , which is only two miles away from Gobowen and about three miles away from Oswestry , she would have to wait 18 months

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Rhaid inni beidio ag anghofio bod talent ac arbenigedd mawr yn y sector gwirfoddol megis yn strategaeth adfywio cymunedol Bryncynon a phartneriaeth fenter Pen-y-waun , y cyfeiriais ati ddoe wrth holi'r Prif Ysgrifennydd

English

Let us not forget that there is much talent and expertise in the voluntary sector such as that in the Bryncynon community revival strategy and the Pen-y-waun enterprise partnership , which I mentioned yesterday in my question to the First Secretary

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Welsh

Ymysg y cynlluniau eraill mae lansiad a gynhaliwyd yn ddiweddar gan y Brifysgol Diwydiant i'r rhaglen dysgu'n uniongyrchol mewn pedwar lleoliad yng Nghymru : y Waun -- bûm yn y lansiad swyddogol -- Arberth , Abertawe a Chaerdydd

English

Other initiatives include the University for Industry's recent launch of the learn direct programme in four locations in Wales : Chirk -- I attended the official launch -- Narberth , Swansea and Cardiff

Last Update: 2009-11-19
Usage Frequency: 1
Quality:

Reference: Translated.com

Get a better translation with
4,401,923,520 human contributions

Users are now asking for help:We use cookies to enhance your experience. By continuing to visit this site you agree to our use of cookies. Learn more. OK