Preguntar a Google

Usted buscó: industrializované (Checo - Danés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Danés

Información

Checo

Země NPI (Nově industrializované země Asie)

Danés

NIC–lande (nyligt industrialiserede lande i Asien)

Última actualización: 2014-11-18
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

V březnu 2000 EU přijala Lisabonskou strategii, která by měla modernizovat hospodářství Evropské unie a umožnit mu obstát na světových trzích v hospodářské soutěži s ostatními konkurenty, jimiž jsou například Spojené státy americké a nově industrializované země.

Danés

I marts 2000 vedtog EU den såkaldte Lis-sabon-strategi for at modernisere EU’s økonomi og gøre den konkurrencedygtig på verdensmarkedet i forhold til andre store aktører som USA og de nye industrilande.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

Tyto země jsou industrializovanější, vytvářejí více emisí a na základě právních předpisů by jejich cílem mělo být snížení emisí dříve než v rozvojových zemích.Ukázalo se, že je velmi obtížné převést koncepci do praxe přijatelné jak pro industrializované, tak pro rozvojové země.

Danés

Det har vist sig meget vanskeligt at omsætte princippet til handling på en måde, der er acceptabel for både de industrialiserede lande og udviklingslandene.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Checo

- vývoj hospodářské situace a strategií nejdůležitějších průmyslových zemí, které nejsou členy EHS, a nově industrializovaných zemí,

Danés

- den oekonomiske udvikling og udviklingen i strategierne i de stoerre industrilande uden for EF saavel som i de nyligt industrialiserede lande

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

1.2 Jsme svědky rychlého globálního nárůstu poptávky po omezených fosilních zdrojích energie, především v nově industrializovaných a v některých rozvojových zemích.

Danés

1.2 Den globale efterspørgsel på begrænsede fossile energikilder er i kraftig vækst, især i de nyligt industrialiserede lande og i visse udviklingslande.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

2.2.1.2 Tvorba místního bohatství a vývoz úlovků (dále zpracovaných či nezpracovaných) umožňuje vytváření hodnotných mezinárodních řetězců, ve kterých jsou výnosy spravedlivěji rozděleny, a exponenciálně navýšit HDP a příjem na hlavu vytvářené v tomto odvětví v příslušné zemi, čímž se postupně vytváří industrializované odvětví tam, kde dříve existoval výlučně pobřežní rybolov s nedostatečnými hygienickými a obchodními standardy.

Danés

2.2.1.2 Skabelsen af lokal velstand og eksport af fangster med eller uden forudgående lokal forarbejdning gør det på sin side muligt at etablere internationale værdikæder, hvor værditilvæksten fordeles mere ligeligt, og skabe en eksponentiel stigning i bruttonationalproduktet og indkomsten pr. indbygger i sektoren i det pågældende land, således at der efterhånden opbygges en industrialiseret fiskerisektor i områder, hvor der tidligere kun fandtes kystnært fiskeri uden de nødvendige hygiejne- eller afsætningsmæssige betingelser.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

3.1 Současný industrializovaný svět je prostředím, jež velmi přispívá k obezitě.

Danés

3.1 Nutidens industrialiserede verden skaber et miljø, der i høj grad bidrager til fedme.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Evropa uvízla mezi svými největšími industrializovanými konkurenty a novými ekonomikami s nízkými výrobními náklady, které ještě více využívají nových technologií, a čelí stále náročnějším konkurenčním výzvám.

Danés

EU, der er fanget mellem sine store industrielle konkurrenter og nye økonomier baseret på lave produktionsomkostninger, som i større og større grad anvender ny teknologi, udfordres i stadig stigende grad på konkurrenceevnen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Industrializovaný svět dvacátého prvního století je prostředím, jež velmi přispívá k obezitě.

Danés

Det 21. århundredes industrialiserede verden skaber et miljø, der i høj grad bidrager til fedme.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Mnoho z těchto zemí je toho názoru, že výhody, které jim plynou z globalizace, by bylo možno rychle a efektivně zvýšit volně pojatou migrací do industrializovaného světa;

Danés

Mange af udviklingslandene fastholder, at en mere fri indvandring til den industrialiserede verden kunne være et hurtigt og effektivt middel til at sikre dem et større udbytte af globaliseringen.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Kvůli těmto silným obchodním vazbám má struktura SZP důsledky pro okolní svět – stejně jako zemědělské politiky dalších industrializovaných zemí.

Danés

På grund af disse stærke handelsforbindelser påvirker den fælles landbrugspolitik - ligesom andre industrialiserede landes landbrugspolitikker - resten af verden.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Otevření mezinárodních trhůa vysoký růst nově industrializovaných hospodářstvívýznamně přispějí k růstu a zaměstnanosti.

Danés

Åbningen af internationale markeder og den stærke vækst i unge industrialiserede økonomier vil være et markant bidrag til vækst og beskæftigelse.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Probíhající technologická revoluce radikálně mění život v industrializovaném světě, včetně Evropy.

Danés

Den teknologiske udvikling ændrer tilværelsen radikalt i den industrialiserede verden — ikke mindst i Europa.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Současně s tím, jak rozvíjející se ekonomiky postupně dosahují životní úrovně běžné v rozvinutém industrializovaném světě, narůstá světová spotřeba energie.

Danés

I takt med at vækstøkonomierne når op på siden af den avancerede industrialiserede verden for så vidt angår levestandarder, stiger det globale energiforbrug.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

Vzhledem k větší váze potravin v jejich cenových indexech byly inflační tlaky v rozvíjejících se ekonomikách ještě výraznější než v industrializovaných zemích.

Danés

I betragtning af fødevarernes vægt i prisindekset, har inflationspresset været endnu mere udtalt i vækstmarkedsøkonomierne end i de industrialiserede lande.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

vat ke snížení jejich dluhu, který odvádícenné zdroje potřebné pro životně důležité veřejné investice zpět věřitelůmv industrializovaných zemích.

Danés

ellers kunne bruges til helt nødvendige offentlige investeringer, kanaliseres tilbage til långivere i industrilandene.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

1.2 Jsme svědky rychlého globálního nárůstu poptávky po omezených fosilních zdrojích energie, především v nově industrializovaných a v některých rozvojových zemích. Značná část dodávky pochází z oblastí, v nichž neplatí obvyklé tržní zásady nebo politická pravidla a energetika se stále více dostává do pozornosti politiků. Ceny jsou nestabilní a tento trend roste. Pokud jde o ekologické aspekty energie, někteří účastníci trhu se o ně zajímají méně něž jiní, bráno především z hlediska potenciálního vlivu na globální klima. Energie z fosilních paliv je předmětem zvláštního stanoviska EHSV, které Výbor vypracovává zároveň s tímto.

Danés

1.2 Den globale efterspørgsel på begrænsede fossile energikilder er i kraftig vækst, især i de nyligt industrialiserede lande og i visse udviklingslande. En stor del af energiforsyningen kommer fra områder, hvor normale markedsbetingelser og politiske regler ikke er gældende. Energispørgsmålet bliver et mere og mere politisk emne. Priserne er ustabile og denne tendens vokser. Hvad angår de miljømæssige aspekter i forbindelse med energiproduktion er nogle aktører mindre bekymret end andre for de miljømæssige aspekter, især angående potentielle indvirkninger på det globale klima. Sideløbende med denne udtalelse har EØSU udarbejdet en separat udtalelse om fossil energi.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

2.9 Navzdory těmto pozitivním momentům je hlavním postřehem to, že posledních pět let přineslo zklamání, podíváme-li se na ně z hlediska ambicí, které zazněly v Lisabonu. Evropa uvízla mezi svými největšími industrializovanými konkurenty a novými ekonomikami s nízkými výrobními náklady, které ještě více využívají nových technologií, a čelí stále náročnějším konkurenčním výzvám. Důvodem ke znepokojení je několik ukazatelů, např.:

Danés

2.9 På trods af disse positive fremskridt må det konstateres, at de sidste fem år har været skuffende, når de holdes op imod ambitionerne fra Lissabon. EU, der er fanget mellem sine store industrielle konkurrenter og nye økonomier baseret på lave produktionsomkostninger, som i større og større grad anvender ny teknologi, udfordres i stadig stigende grad på konkurrenceevnen. Der er adskillige indikatorer, som giver anledning til bekymring:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

3.1 Současný industrializovaný svět je prostředím, jež velmi přispívá k obezitě. Některé příčiny jsou zjevné, mnohé jsou pochopeny méně a většinu společnost nepokládá za škodlivé. Znepokojující je nedostatek prozíravosti pro budoucí generace a touha všech lidí nebrat věci za své či nenést odpovědnost, a místo toho vinit ostatní.

Danés

3.1 Nutidens industrialiserede verden skaber et miljø, der i høj grad bidrager til fedme. Nogle årsager er indlysende, mange er ikke så forståelige, og de fleste opfattes ikke som skadelige af samfundet. Det er bekymrende, at der mangler fremsyn mod de fremtidige generationer, samt at ingen ønsker at påtage sig et ansvar, men i stedet beskylder andre.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Checo

4.9 zastává názor, že absence multilaterálního rámce pro přeshraniční mobilitu je z pohledu rozvojových zemí další mezerou v úpravě týkající se globálního hospodářství. Mnoho z těchto zemí je toho názoru, že výhody, které jim plynou z globalizace, by bylo možno rychle a efektivně zvýšit volně pojatou migrací do industrializovaného světa;

Danés

4.9 mener, at manglen på multilaterale rammer for menneskers grænseoverskridende bevægelighed set fra udviklingslandenes perspektiv afspejler endnu en mangel ved de regler, der styrer verdensøkonomien. Mange af udviklingslandene fastholder, at en mere fri indvandring til den industrialiserede verden kunne være et hurtigt og effektivt middel til at sikre dem et større udbytte af globaliseringen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo