Usted buscó: izkrivljanja (Checo - Italiano)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Checo

Italiano

Información

Checo

druga izkrivljanja konkurence

Italiano

altre distorsioni di concorrenza

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

zato ne bo možnosti, da bi prišlo do izkrivljanja konkurence.

Italiano

di conseguenza, non potrebbero verificarsi distorsioni di concorrenza.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

tako vedenje ne odraža nujno izkrivljanja trga, zato so bila trditve s tem v zvezi zavrnjene.

Italiano

tokia elgsena nebūtinai reiškia, kad rinkoje esama iškraipymų, todėl tvirtinimai šiuo klausimu buvo atmesti.

Última actualización: 2010-09-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

te sisteme bi bilo treba oblikovati tako, da ne pride do diskriminacije uvoženih baterij in akumulatorjev, trgovinskih ovir in izkrivljanja konkurence.

Italiano

dawk l-iskemi għandhom ikunu mfassla sabiex jiġu evitati diskriminazzjoni fir-rigward ta' batteriji u akkumulaturi importati, ostakoli għall-kummerċ jew distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

ti sistemi se uporabljajo tudi za baterije in akumulatorje, uvožene iz tretjih držav pod pogoji, ki niso diskriminatorni in so zasnovani tako, da ne pride do ovir v trgovini ali izkrivljanja konkurence.

Italiano

dawn l-iskemi għandhom japplikaw ukoll għal batteriji u akkumulaturi importati minn pajjiżi terzi taħt kondizzjonijiet mhux diskriminatorji u għandhom ikunu mfassla b'mod li jevitaw ostakoli għall-kummerċ jew distorsjonijiet tal-kompetizzjoni.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

cilj ukrepov, opredeljenih v členu 17 je spremljanje trgovine s proizvodi z visoko vsebnostjo sladkorja, ki bi se lahko uporabljali za nadaljnjo predelavo in preprečevanje morebitnega izkrivljanja strukture trgovanja s sladkorjem in proizvodi, katerih osnovne značilnosti se ne razlikujejo veliko od značilnosti sladkorja.

Italiano

l-iskop ta' miżuri stipulati fl-artikolu 32 hu li jiġi mmonitorjat il-kummerċ ta' prodotti li jkollhom ammont għoli ta' zokkor li jkun jista' jintuża għal aktar ipproċessar, u sabiex ma titħalliex li sseħħ distorzjoni fix-xejriet tal-kummerċ taz-zokkor u ta' prodotti li ma jkollhomx il-karatteristiċi essenzjali differenti mill-karatteristiċi taz-zokkor.

Última actualización: 2013-12-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

cilj ukrepov, opredeljenih v členu 17 je spremljanje trgovine s proizvodi z visoko vsebnostjo sladkorja, ki bi se lahko uporabljali za nadaljnjo predelavo in preprečevanje morebitnega izkrivljanja strukture trgovanja s sladkorjem in proizvodi, katerih osnovne značilnosti se ne razlikujejo veliko od značilnosti sladkorja.

Italiano

scopo delle misure di cui all'articolo 32 è monitorare gli scambi di prodotti a elevato tenore di zucchero che potrebbero essere destinati a un'ulteriore trasformazione e impedire l'eventuale distorsione degli scambi di zucchero e di prodotti che non hanno caratteristiche sostanzialmente diverse da quelle dello zucchero.

Última actualización: 2013-12-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

direktiva o obdavčitvi energije določa usklajena obvezna pravila obdavčitve za vse države članice, s ciljem zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga ter v okviru tega zmanjšati izkrivljanje konkurence, ki bi lahko na skupnem trgu nastalo zaradi pomanjkanja usklajenosti.

Italiano

direktiva o obdavčitvi energije določa usklajena obvezna pravila obdavčitve za vse države članice, s ciljem zagotoviti ustrezno delovanje notranjega trga ter v okviru tega zmanjšati izkrivljanje konkurence, ki bi lahko na skupnem trgu nastalo zaradi pomanjkanja usklajenosti.

Última actualización: 2014-10-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(103) Če bo projekt uspešen in bo tržna pomanjkljivost zmanjšana, bo to odličen način doseganja takega učinka z minimalno javno porabo ali minimalnim izkrivljanjem konkurence.

Italiano

(103) se investbx avrà successo e se il fallimento del mercato sarà risolto, allora questo progetto potrà essere considerato come lo strumento più idoneo a conseguire tale obiettivo con un minimo di spesa pubblica o di distorsione di concorrenza.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(12) ob upoštevanju potrebe po doseganju primernega ravnotežja med čim večjim zmanjšanjem izkrivljanja konkurence v sektorju, ki prejema pomoč, in cilji te uredbe, ta ne sme izvzeti posameznih subvencij, ki presegajo določeni največji znesek, ne glede na to, ali so bile izvedene v okviru sheme pomoči, izvzete v skladu s to uredbo.

Italiano

(12) atsižvelgiant į poreikį sukurti tinkamą kuo mažesnio konkurencijos iškraipymo sektoriuje, kuriam teikiama pagalba, ir šio reglamento tikslų pusiausvyrą, išimtis neturėtų būti taikoma individualiai pagalbai, kuri viršija nustatytą didžiausią sumą, neatsižvelgiant į tai, ar ji skiriama pagal pagalbos schemą, kuriai pagal šį reglamentą taikoma išimtis.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(16) da se odpravijo razlike, ki bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence, in da bi se olajšalo usklajevanje med različnimi pobudami skupnosti in nacionalnimi pobudami v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji, mora biti opredelitev "malih in srednje velikih podjetij" v tej uredbi enaka tisti iz priloge i k uredbi (es) št.

Italiano

(16) siekiant pašalinti skirtumus, kurie galėtų iškreipti konkurenciją, ir palengvinti įvairių bendrijos ir nacionalinių iniciatyvų dėl mvĮ koordinavimą, šiame reglamente vartojama reglamento (eb) nr.

Última actualización: 2010-09-23
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Checo

(195) komisija je od skupnosti borznih posrednikov prejela negativne pripombe jp jenkinsa, ki trdi, da bo investbx postal neposreden konkurent, ki bo izkoristil konkurenčno prednost zaradi zagotovljene državne pomoči, kar bo povzročilo izkrivljanje konkurence in škodilo položaju družbe jp jenkins.

Italiano

(195) dalla comunità dei broker, la commissione ha ricevuto osservazioni critiche, in particolare dalla società jp jenkins, la quale sostiene che investbx diventerà un suo diretto concorrente avvantaggiato, sotto il profilo della concorrenza, dall'aiuto di stato, il che rischia di provocare una distorsione di concorrenza a danno di jp jenkins.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(198) komisija meni, da ne bi bilo nikakršnega izkrivljanja konkurence, če bi bil investbx neuspešen ter ne bi zbral kapitala in/ali ne bi trgoval z nobenim msp-jem.

Italiano

(198) la commissione ritiene che non vi sarà affatto distorsione di concorrenza, se investbx non avrà successo e non raccoglierà capitale e/o se non negozierà le azioni di nessuna pmi.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(199) izkrivljanje konkurence je omejeno tudi na ravni msp-jev, v katere se vlaga prek investbxa.

Italiano

(199) a livello delle pmi destinatarie di investimenti tramite investbx, la distorsione di concorrenza è, del pari, limitata.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(200) glede drugih izkrivljanj konkurence, kot so predstavljena pod točko 5.3.2 smernic o rizičnem kapitalu, komisija prouči, ali bodo imeli ciljni msp-ji zaradi ukrepa pomembno tržno moč, ali bo njegov učinek tak, da bodo neučinkovita podjetja ali sektorji ostajali na površju, ali bo imel učinek čezmerne ponudbe sredstev tveganega kapitala ter ali lahko pomoč razvije neučinkovito dodelitev dejavnikov proizvodnje med regijami.

Italiano

(200) per quanto riguarda altre distorsioni di concorrenza, come indicato al punto 5.3.2 degli orientamenti comunitari sul capitale di rischio, la commissione esamina se la misura porterà alla creazione di un significativo potere di mercato da parte delle pmi destinatarie, se avrà per effetto di mantenere in vita imprese o settori inefficienti, se provocherà un eccesso di offerta di finanziamento in capitale di rischio e se determinerà una distribuzione inefficiente dei fattori di produzione tra le regioni.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(208) in končno, izkrivljanje konkurence je bilo omejeno z izbiro glavnih izvajalcev storitev na podlagi nediskriminacijskega postopka.

Italiano

(208) infine, il rischio di distorsione di concorrenza è limitato dal fatto che il principale fornitore di servizi è stato scelto secondo una procedura non discriminatoria.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(217) kar zadeva domnevno izkrivljanje konkurence, zaradi česar naj bi bila družba jp jenkins prikrajšana, komisija ugotavlja, da ima jp jenkins drugačen poslovni model.

Italiano

(217) quanto alla presunta distorsione di concorrenza a danno di jp jenkins, la commissione osserva che jp jenkins presenta un modello di impresa differente.

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(7) pravna negotovost in neenaki konkurenčni pogoji se za evropska podjetja, ki zagotavljajo avdiovizualne medijske storitve, pojavljajo v zvezi s pravnim okvirom, ki ureja nastajajoče avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, zato je za preprečitev izkrivljanja konkurence, izboljšanje pravne varnosti, pomoč pri dokončnem oblikovanju notranjega trga ter lažjo vzpostavitev enotnega informacijskega prostora treba za vse avdiovizualne medijske storitve, tako za razširjanje televizijskih programov (tj.

Italiano

(7) jeżistu inċertezza legali u nuqqas ta' parità għal kumpanniji ewropej li joffru servizzi ta' media awdjoviżiva fir-rigward tar-reġim legali li jirregola s-servizzi tal-media awdjoviżiva on-demand emerġenti, għalhekk jeħtieġ, sabiex tiġi evitatata d-distorsjoni tal-kompetizzjoni, titjieb iċ-ċertezza legali, tiġi megħjuna t-tkomplija tas-suq intern u ffaċilitata l-emerġenza ta' żona unika ta' informazzjoni, li ta' l-inqas livell bażiku ta' regoli kkoordinati jiġu applikati, għas-servizzi tal-media awdjoviżiva kollha, kemm xandir televiżiv (i.e.

Última actualización: 2016-10-20
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(c) sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, ki bi lahko povzročili izkrivljanje konkurence, ki ni bistveno za doseganje ciljev skupne kmetijske politike v skladu z dejavnostjo medpanožnih organizacij;

Italiano

c) susitarimai, sprendimai ir suderinti veiksmai, dėl kurių gali būti iškreipta konkurencija ir kurie nėra būtini, kad būtų pasiekti bendros žemės ūkio politikos tikslai, kurių siekiama tarpšakinės organizacijos vykdoma veikla;

Última actualización: 2010-08-28
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Checo

(i) vsi sporazumi med podjetji, odločitve podjetniških združenj in usklajena ravnanja med podjetji, katerih namen ali učinek je preprečevanje, omejevanje ali izkrivljanje konkurence;

Italiano

(i) kull ftehim bejn impriżi, deċiżjonijiet ta' assoċjazzjonijiet ta' impriżi u prattika konġunta bejn impriżi li l-għan jew l-effett tagħhom huwa li jostakolaw, jirrestrinġu jew jiddeformaw il-kompetizzjoni;

Última actualización: 2013-12-01
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo