Preguntar a Google

Usted buscó: minimera (Danés - Inglés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Danés

Inglés

Información

Danés

"Barn upp till sex år: Använd en mängd stor som en ärta och övervaka borstningen för att minimera nedsväljning.

Inglés

"Children of 6 years and younger: use a pea-sized amount for supervised brushing to minimise swallowing.

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Danés

(43) För att minimera lidandet vid slakt utan bedövning krävs ett rätt utfört halssnitt med en kniv med vass egg.

Inglés

(43) Slaughter without stunning requires an accurate cut of the throat with a sharp knife to minimise suffering.

Última actualización: 2010-08-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Gödsel, urin och överblivet eller utspillt foder ska tas bort så ofta som nödvändigt för att minimera lukt och för att inte dra till sig flugor eller gnagare.

Inglés

Faeces, urine and uneaten or spilt food must be removed as often as necessary to minimise smell and avoid attracting flies or rodents.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Ge en kort sammanfattning av dokumentet med en beskrivning av förslaget, potentiell påverkan på inhemska arter och deras livsmiljöer och riskreducerande åtgärder för att minimera potentiell påverkan på inhemska arter.

Inglés

Provide a brief summary of the document including a description of the proposal, the potential impacts on native species and their habitats and mitigation steps to minimise the potential impacts on native species.

Última actualización: 2017-02-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

d) Beskrivning av svårigheter vid besättningsavlivningen och, i tillämpliga fall, vilka lösningar som använts för att lindra eller minimera de berörda djurens lidande.

Inglés

(d) a description of the difficulties encountered and, where appropriate, solutions found to alleviate or minimise the suffering of the animals concerned;

Última actualización: 2010-08-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

(17) Insamlings- och återvinningssystemen bör optimeras, framför allt för att minimera kostnaderna och de negativa miljömässiga konsekvenserna av transporter.

Inglés

(17) Collection and recycling schemes should be optimised, in particular in order to minimise costs and the negative environmental impact of transport.

Última actualización: 2017-01-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Huvudsyftet med detta direktiv är att minimera den negativa inverkan som batterier och ackumulatorer och förbrukade batterier och ackumulatorer har på miljön och därigenom bidra till att skydda, bevara och förbättra kvaliteten på miljön.

Inglés

The primary objective of this Directive is to minimise the negative impact of batteries and accumulators and waste batteries and accumulators on the environment, thus contributing to the protection, preservation and improvement of the quality of the environment.

Última actualización: 2017-01-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

(282) I enlighet med punkterna 38-42 i riktlinjerna måste åtgärder vidtas för att minimera stödets negativa effekter på konkurrenterna.

Inglés

(282) Pursuant to points 38-42 of the Guidelines, measures must be taken to mitigate as far as possible any adverse effects of the aid on competitors.

Última actualización: 2010-08-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Företagarna eller var och en som är inblandad i avlivning av djur bör vidta nödvändiga åtgärder för att undvika smärta och minimera plåga och lidande hos djuren under slakt och avlivning med hänsyn till bästa praxis på området och tillåtna metoder enligt denna förordning.

Inglés

Business operators or any person involved in the killing of animals should take the necessary measures to avoid pain and minimise the distress and suffering of animals during the slaughtering or killing process, taking into account the best practices in the field and the methods permitted under this Regulation.

Última actualización: 2010-08-29
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

j) utveckla effektiva metoder för samarbete, bistånd och utbyte av information rörande säkerhet, miljöstandarder, och certifieringssystem för att i så stor utsträckning som möjligt minimera meningsskiljaktigheter mellan parterna.

Inglés

(j) develop effective means for cooperation, assistance and exchange of information regarding safety and environmental standards and certification systems to minimise to the maximum extent possible, differences between the Parties.

Última actualización: 2011-05-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

För att minimera kontaminationsrisken skall behållare sköljas med aceton eller hexan av hög renhetsgrad (p.a., för HLPC-kvalitet eller motsvarande renhetsgrad) innan de används.

Inglés

Kontaminaatioriskin minimoimiseksi näytteiden otossa käytettävät astiat olisi huuhdeltava erittäin puhtaalla asetonilla tai heksaanilla (p.A., HLPC tai vastaava).

Última actualización: 2010-09-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

För att minimera kontaminationsrisken skall behållare sköljas med aceton eller hexan av hög renhetsgrad (p.a., för HLPC-kvalitet eller motsvarande renhetsgrad) innan de används.

Inglés

Siekiant sumažinti užteršimo riziką, prieš naudojant talpyklos turėtų būti praplaunamos didelio grynumo acetonu arba heksanu (p.A., HLPC markės ar lygiaverčiu).

Última actualización: 2010-09-25
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

(161) För att minimera risken för att antidumpningstullarna kringgås till följd av de stora skillnaderna mellan tullsatserna, anses särskilda åtgärder för att trygga en korrekt tillämpning av antidumpningstullarna vara nödvändiga i detta fall.

Inglés

(161) In order to minimise the risks of circumvention due to the high difference in the duty rates, it is considered that special measures are needed in this case to ensure the proper application of the anti-dumping duties.

Última actualización: 2010-09-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Genom denna förordning fastställs en ram för hantering i vattenbruket av främmande och lokalt frånvarande arter, i syfte att bedöma och minimera dessa arters och alla andra associerade icke-målarters eventuella påverkan på akvatiska livsmiljöer och på detta sätt bidra till en hållbar utveckling av näringen.

Inglés

This Regulation establishes a framework governing aquaculture practices in relation to alien and locally absent species to assess and minimise the possible impact of these and any associated non-target species on aquatic habitats and in this manner contribute to the sustainable development of the sector.

Última actualización: 2017-02-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Partskonferensen till konventionen om biologisk mångfald har också antagit beslut VI/23 om främmande arter som hotar ekosystem, livsmiljöer eller arter, och i bilagan till beslutet anges riktlinjer för att minimera spridning och negativa effekter av sådana främmande arter.

Inglés

In particular, the Conference of the Parties to the CBD has adopted Decision VI/23 on alien species that threaten ecosystems, habitats or species, the annex to which sets out Guiding Principles for the prevention, introduction and mitigation of impacts of such alien species.

Última actualización: 2017-02-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

antifoulingmedel) och skall tas om hand på ett sätt som innebär att miljöpåverkan minimeras.

Inglés

antifouling agents) and must be disposed of in a manner which minimises environmental impact.

Última actualización: 2017-02-27
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Medlemsstaterna skall, med beaktande av de konsekvenser för miljön som transporter har, vidta de åtgärder som är nödvändiga för att maximera den separata insamlingen av förbrukade batterier och ackumulatorer och att minimera bortskaffandet av batterier och ackumulatorer som osorterat kommunalt avfall, i syfte att uppnå en hög återvinningsnivå för alla förbrukade batterier och ackumulatorer.

Inglés

Member States shall, having regard to the environmental impact of transport, take necessary measures to maximise the separate collection of waste batteries and accumulators and to minimise the disposal of batteries and accumulators as mixed municipal waste in order to achieve a high level of recycling for all waste batteries and accumulators.

Última actualización: 2017-01-13
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

(12) För att finna rätt balans mellan att minimera snedvridningen av konkurrensen i den sektor där stödet beviljas och målsättningen med denna förordning, bör individuella stöd som överskrider ett fastställt högsta belopp inte medges undantag, oavsett om de betalas ut enligt stödordningar som undantas enligt denna förordning eller inte.

Inglés

(12) In view of the need to strike the appropriate balance between minimising distortions of competition in the aided sector and the objectives of this Regulation, it should not exempt individual grants which exceed a fixed maximum amount, whether or not made under an aid scheme exempted by this Regulation.

Última actualización: 2010-09-24
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

Utrustning för utfodring och vattning ska utformas, konstrueras, placeras och underhållas så att risken för förorening av kalvarnas foder och vatten minimeras.

Inglés

Feeding and watering equipment must be designed, constructed, placed and maintained so that contamination of the calves' feed and water is minimised.

Última actualización: 2010-09-03
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Danés

(6) För att minimera säkerhetsriskerna och begränsa snedvridningen av konkurrensen bör den planerade åtgärden endast gälla luftfartyg för vilka en medlemsstat har utfärdat luftvärdighetsbevis och som var registrerade i den medlemsstaten vid den tidpunkt då förordning (EG) nr 1702/2003 blev gällande i den medlemsstaten [3].

Inglés

(6) In order to minimise safety risks and limit distortions of competition the envisaged measure should apply only with respect to aircrafts to which a Member State had issued a certificate of airworthiness, and which was on the register of that Member State, by the date when Regulation (EC) No 1702/2003 became applicable in that Member State [3].

Última actualización: 2010-09-02
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: MatteoT

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo