Preguntar a Google

Usted buscó: tervehdyttämistoimenpiteiden (Finés - Neerlandés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Neerlandés

Información

Finés

TERVEHDYTTÄMISTOIMENPITEIDEN JA LIKVIDAATIOMENETTELYJEN YHTEISET SÄÄNNÖKSET

Neerlandés

BEPALINGEN DIE ZOWEL VOOR SANERINGSMAATREGELEN ALS VOOR LIQUIDATIEPROCEDURES GELDEN

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Jos luottolaitos tervehdyttämistoimenpiteiden toteuttamisesta päättämisen tai likvidaatiomenettelyn aloittamisen jälkeen luovuttaa vastiketta vastaan

Neerlandés

Indien de kredietinstelling na de vaststelling van een saneringsmaatregel of na de opening van de liquidatieprocedure met een handeling onder bezwarende titel beschikt over:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Talousarvion tervehdyttämistoimenpiteiden osalta komissio suosittelee alijäämän pienentämistä mahdollisuuksien mukaan menoja vähentämällä yleistä verorasitusta lisäämättä.

Neerlandés

Wat de begrotingsconsolidatiemaatregelen betreft, wenst de Commissie dat de vermindering van het tekort zoveel moge­lijk geschiedt via uitgavenbesnoeiingen en niet via een verdere verzwaring van de totale be­lastingdruk.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Eurooppa neuvosto painotti taloudellisten uudistusten ja julkisen talouden tervehdyttämistoimenpiteiden välttämättömyyttä kasvun, vaurauden ja työllisyyden perustana.

Neerlandés

Hij bekrachtigt de noodzaak van economische hervor­ming en vernieuwing van de overheidsfinanciën als basis voor groei, welzijn en werkgelegenheid en hecht zijn goedkeuring aan de aanbevelingen van de Raad over de algemene economische richtsnoeren van de lidstaten en van de Gemeen­schap.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

a) likvidaatiomenettelyn tai tervehdyttämistoimenpiteiden aloittamispäivänä, mutta ennen kyseistä aloittamista koskevaa määräystä tai päätöstä; tai

Neerlandés

a) op de dag waarop de liquidatieprocedure of de saneringsmaatregelen zijn aangevangen, maar voordat de beschikking of het besluit tot die procedure of maatregelen is genomen;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Valtio osallistuu tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja yrityksen pääoman korotukseen niiden ehtojen mukaisesti, joista päätetään yhdessä yrityksen pääjohtajan ja hallintoneuvoston kanssa.

Neerlandés

De Staat zal helpen bij de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen en zal, naar rato van zijn aandeel, bijdragen in de versterking van de kapitaalbasis van de onderneming op de voorwaarden die in nauw overleg met de bestuursvoorzitter en de raad van bestuur zullen worden bepaald.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn vaikutukset luottolaitoksen vallinnasta erotettua omaisuutta tai oikeutta koskevaan vireillä olevaan oikeudenkäyntiin määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa oikeudenkäynti on vireillä.

Neerlandés

De gevolgen van saneringsmaatregelen of liquidatieprocedures voor een aanhangig rechtsgeding betreffende een goed of recht waarover de kredietinstelling het beheer en de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn vaikutukset menettelyn alaista vakuutusyrityksen omaisuutta tai oikeutta koskevaan vireillä olevaan oikeudenkäyntiin määräytyvät yksinomaan sen jäsenvaltion lain mukaan, jossa oikeudenkäynti on vireillä.

Neerlandés

De gevolgen van de saneringsmaatregelen of de liquidatieprocedure voor aanhangige rechtsgedingen betreffende een goed of recht waarover de verzekeringsonderneming het beheer en de beschikking heeft verloren, worden uitsluitend beheerst door het recht van de lidstaat waar het rechtsgeding aanhangig is.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

5. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahoitusvakuusjärjestely voi tulla voimaan ehtojensa mukaisesti vakuuden antajaa tai vakuuden saajaa koskevan likvidaatiomenettelyn tai koskevien tervehdyttämistoimenpiteiden aloittamisesta tai jatkamisesta riippumatta.

Neerlandés

5. De lidstaten zorgen ervoor dat een financiëlezekerheidsovereenkomst conform de daarin vervatte bepalingen in werking kan treden ondanks het feit dat er ten aanzien van de zekerheidsverschaffer of de zekerheidsnemer een liquidatieprocedure of saneringsmaatregelen ingeleid of lopende zijn.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

g) "toimivaltaisilla viranomaisilla" jäsenvaltioiden hallinnollisia tai oikeusviranomaisia, jotka ovat toimivaltaisia tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyjen osalta;

Neerlandés

g) bevoegde instanties: de administratieve of rechterlijke instanties van de lidstaten die bevoegd zijn ter zake van saneringsmaatregelen of liquidatieprocedures;

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo
Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

1. Tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei estä velkojaa käyttämästä saatavaansa vakuutusyritykselle olevan velkansa kuittaamiseen, jos tällainen kuittaus on sallittu vakuutusyrityksen saatavaan sovellettavan lain mukaan.

Neerlandés

1. De vaststelling van saneringsmaatregelen of de opening van een liquidatieprocedure laat het recht van een schuldeiser op verrekening van zijn vordering met de vordering van de verzekeringsonderneming onverlet, wanneer die verrekening is toegestaan bij het recht dat op de vordering van de verzekeringsonderneming van toepassing is.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Poiketen siitä, mitä 4 ja 9 artiklassa säädetään, tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn aloittamisen vaikutukset jäljempänä esitettyihin sopimuksiin ja oikeuksiin määräytyvät seuraavien sääntöjen mukaan:

Neerlandés

De gevolgen van een saneringsmaatregel of een liquidatieprocedure voor de hieronder vermelde overeenkomsten en rechten worden -in afwijking van de artikelen 4 en 9 -beheerst door de volgende regels:

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Arvoisa puhemies, arvoisat kollegat, haluaisin ensimmäiseksi kiittää ystävääni Karla Peijsiä hänen erinomaisesta mietinnöstään, jossa hän osuvasti kuvaa rakenteellisten tervehdyttämistoimenpiteiden oleellista merkitystä yhteiskuntiemme hyvinvoinnille.

Neerlandés

Mijnheer de Voorzitter, waarde collega's, ik wil allereerst mijn vriendin Karla Peijs bedanken voor haar uitstekende verslag, waarin zij een raak beeld geeft van het wezenlijke belang van constructieve saneringsmaatregelen voor de welvaart van onze samenlevingen.

Última actualización: 2012-03-22
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1. Tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta velkojan oikeuteen vaatia saatavansa kuittaamista luottolaitoksen saatavaa vastaan, jos kuittaus sallitaan laissa, jota luottolaitoksen saatavaan sovelletaan.

Neerlandés

1. Het starten van saneringsmaatregelen of de opening van een liquidatieprocedure laat het recht van een schuldeiser op verrekening van zijn vordering met de vordering van de kredietinstelling onverlet wanneer die verrekening is toegestaan bij het recht dat op de vordering van de kredietinstelling van toepassing is.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1. Omaisuuden ostavaa vakuutusyritystä koskevien tervehdyttämistoimenpiteiden tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta myyjän omistuksenpidätysehtoon perustuviin oikeuksiin, jos omaisuus toimenpiteiden tai menettelyn alkaessa sijaitsee muun jäsenvaltion alueella kuin toimenpiteiden tai menettelyn aloitusvaltiossa.

Neerlandés

1. De vaststelling van saneringsmaatregelen of de opening van een liquidatieprocedure ten aanzien van een verzekeringsonderneming die een goed heeft gekocht, laat de op een eigendomsvoorbehoud berustende rechten van de verkoper onverlet wanneer dat goed zich op het tijdstip waarop de procedure wordt geopend heeft gekocht, bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de procedure wordt geopend heeft gekocht.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

1. Omaisuuden ostavaa luottolaitosta koskevien tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpano tai likvidaatiomenettelyn aloittaminen ei vaikuta myyjän omistuksenpidätysehtoon perustuviin oikeuksiin, jos omaisuus tällaisten toimenpiteiden täytäntöönpanon tai menettelyn aloittamisen ajankohtana sijaitsi muussa jäsenvaltiossa kuin toimenpiteiden täytäntöönpanovaltiossa tai menettelyn aloitusvaltiossa.

Neerlandés

1. Het starten van saneringsmaatregelen of de opening van een liquidatieprocedure tegen een kredietinstelling die een goed koopt laat de op een eigendomsvoorbehoud berustende rechten van de verkoper onverlet wanneer dat goed zich op het tijdstip waarop de maatregelen worden gestart of de procedure wordt geopend, bevindt op het grondgebied van een andere lidstaat dan de lidstaat waar de maatregelen zijn gestart of de procedure is geopend.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

Valtiovarainministeriön 2 päivänä lokakuuta 2002 julkaisemassa lehdistötiedotteessa toistetaan, että ”Valtio osallistuu tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanoon ja yrityksen pääoman korotukseen niiden ehtojen mukaisesti, joista päätetään yhdessä yrityksen pääjohtajan ja hallintoneuvoston kanssa.

Neerlandés

Dezelfde stellingen zijn te vinden in het persbericht van het ministerie van Economie en Financiën van 2 oktober 2002 (eigen vert.): „De Staat zal helpen bij de tenuitvoerlegging van de herstelmaatregelen en zal, naar rato van zijn aandeel, bijdragen in de versterking van de kapitaalbasis van de onderneming op de voorwaarden die in nauw overleg met de bestuursvoorzitter en de raad van bestuur zullen worden bepaald.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(11) Ilmoitus, jolla tiedotetaan sivullisille tervehdyttämistoimenpiteiden täytäntöönpanosta, on tarpeen jäsenvaltioissa, joissa sijaitsee sivuliikkeitä, kun nämä toimenpiteet voivat estää tiettyjen heidän oikeuksiensa käyttämisen.

Neerlandés

(11) Ter inlichting van derden moet de tenuitvoerlegging van saneringsmaatregelen worden bekendgemaakt in de lidstaten waar zich bijkantoren bevinden wanneer die maatregelen de uitoefening van bepaalde rechten van derden kunnen doorkruisen.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 5
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(13) On säädettävä tietystä toimivaltaisten hallinnollisten tai oikeusviranomaisten aseman yhteensovittamisesta sellaisten tervehdyttämistoimenpiteiden ja likvidaatiomenettelyjen osalta, jotka koskevat eri jäsenvaltioissa sijaitsevia niiden luottolaitosten sivuliikkeitä, joiden sääntömääräinen kotipaikka on yhteisön ulkopuolella.

Neerlandés

(13) De rol van de administratieve of rechterlijke instanties met betrekking tot saneringsmaatregelen en liquidatieprocedures voor in verschillende lidstaten gevestigde bijkantoren van kredietinstellingen met statutaire zetel buiten de Gemeenschap behoeft enige coördinatie.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 3
Calidad:

Referencia: Anónimo

Finés

(31) On tärkeää säätää, että kotijäsenvaltion hallinnolliset tai oikeusviranomaiset ilmoittavat viipymättä vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille tervehdyttämistoimenpiteen toteuttamisesta tai likvidaatiomenettelyn aloittamisesta, mahdollisuuksien mukaan ennen toimenpiteen toteuttamista tai menettelyn aloittamista tai ainakin välittömästi tämän jälkeen.

Neerlandés

(31) Er moet worden bepaald dat de administratieve of rechterlijke instanties van de lidstaat van herkomst, onverwijld de bevoegde autoriteiten van de lidstaat van ontvangst informeren over het treffen van een saneringsmaatregel of de opening van een liquidatieprocedure, zo mogelijk voordat de maatregel wordt getroffen of de procedure wordt geopend, zoniet, onmiddellijk daarna.

Última actualización: 2008-03-04
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Anónimo

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo