Preguntar a Google

Usted buscó: vähennysjärjestelmän (Finés - Polaco)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Finés

Polaco

Información

Finés

Kantani perustuu sen vähennysjärjestelmän rakenteeseen ja tavoitteeseen, johon säännös kuuluu.

Polaco

Swoje stanowisko opieram zarówno na strukturze systemu odliczeń, którego część stanowi wskazany przepis, jak i na jego celu.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kyseisen direktiivin 17 artiklan nojalla jäsenvaltiolla oli mahdollisuus jättää siirtymäaikana investointitavarat kokonaan tai osittain vähennysjärjestelmän ulkopuolelle.

Polaco

Na mocy art. 17 tej dyrektywy państwa członkowskie miały możliwość, na okres przejściowy, całkowicie lub częściowo wyłączyć dobra inwestycyjne z systemu odliczeń podatku VAT.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kuudennella direktiivillä luodun vähennysjärjestelmän tarkoitus on vapauttaa elinkeinonharjoittaja kokonaan sen taloudellisen toiminnan yhteydessä maksetusta tai maksettavasta arvonlisäverosta.

Polaco

System odliczeń ustanowiony przez szóstą dyrektywę ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT należnego lub zapłaconego w ramach jego całej działalności gospodarczej.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kun kysymykseen ei löydy selkeää vastausta kuudennen direktiivin sisällöstä eikä oikeuskäytännöstä, investointitavaran käsitteen merkitys ja laajuus on pääasian ratkaisemiseksi pääteltävä oikeuskäytännön mukaan sen vähennysjärjestelmän rakenteen ja tavoitteen perusteella, johon käsite kuuluu. 10

Polaco

Wobec braku decydujących wskazówek w treści szóstej dyrektywy i w orzecznictwie, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w celu rozstrzygnięcia sporu zawisłego przed sądem krajowym sens i zakres tego pojęcia powinien zostać określony przy uwzględnieniu struktury systemu odliczeń, do którego należy pojęcie dóbr inwestycyjnych, oraz celu tego systemu 10.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Tästä syystä kuudennen direktiivin 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen investointitavaroiden määritelmä, joka määrää sen, sovelletaanko vähennyksen suhdeluvun laskemisen erityisjärjestelmää, ei välttämättä mene päällekkäin sen määritelmän kanssa, joka on omaksuttu toisella direktiivillä käyttöön otetun yleisen vähennysjärjestelmän soveltamiseksi.

Polaco

Dlatego definicja dóbr inwestycyjnych zawarta w art. 19 ust. 2 szóstej dyrektywy, która ustala szczególny system obliczania części podlegającej odliczeniu, niekoniecznie pokrywa się z definicją utrzymaną w celu zastosowania ogólnego systemu odliczeń ustanowionego przez drugą dyrektywę.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

"Kirjanpidollisia seikkoja" koskeva vähennysjärjestelmä olisi säilytettävä nykyisten hallintokäytäntöjen mukaisesti.

Polaco

System zmniejszeń wynikających z „zagadnień związanych z rachunkowością” należy utrzymać zgodnie z istniejącą praktyką administracyjną.

Última actualización: 2014-11-17
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Finés

Vapautus lähdeverosta ja pääoman hankintaverosta pidettiin voimassa koordinointikeskusten osalta ja laajennettiin koskemaan myös muita yrityksiä. Nimelliskorkojen vähennysjärjestelmä liittyy puhtaasti verotukselliseen toimeen, joka on helppo toteuttaa.

Polaco

Zwolnienie z zaliczki na podatek od dochodów z majątku ruchomego oraz z podatku od kapitału zostało utrzymane dla centrów koordynacyjnych i rozszerzone na inne przedsiębiorstwa, odliczenie z tytułu odsetek nominalnych jest operacją czysto podatkową, w związku z tym łatwą do wprowadzenia.

Última actualización: 2014-11-12
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Lisäksi Ruotsin viranomaiset ehdottavat 9 päivänä marraskuuta 2004 päivätyssä kirjeessään, että noin 1500 kalastajalle saattaisi olla edullisempaa soveltaa edelleen nykyistä kustannusten vähennysjärjestelmää, kuten 10 kohdassa osoitettiin.

Polaco

Ponadto, w piśmie z dnia 9 listopada 2004 r. władze szwedzkie sugerują, iż dla około 1500 rybaków bardziej korzystnym rozwiązaniem może być ubieganie się o ulgi z tytułu rzeczywistych kosztów, jak wspomniano w pkt 10.

Última actualización: 2014-11-05
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – Sijoittautumisvapaus – Palvelujen tarjoamisen vapaus – Rajoitukset – Tutkimus ja kehitys – Ulkomailla suoritettujen kustannusten vähennysjärjestelmä)

Polaco

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Swoboda przedsiębiorczości — Swoboda świadczenia usług — Ograniczenia — Działalność badawcza i rozwojowa — System odliczeń kosztów poniesionych za granicą

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Asiassa Rompelman antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin huomautti ensimmäisen kerran, että vähennysjärjestelmällä pyritään vapauttamaan elinkeinonharjoittaja kokonaan kaiken sen liiketoiminnan yhteydessä maksetusta tai maksettavasta arvonlisäverosta.

Polaco

Trybunał w sprawie Rompelman po raz pierwszy zwrócił uwagę, że system odliczeń przewidziany w szóstej dyrektywie ma na celu całkowite uwolnienie przedsiębiorcy od ciężaru podatku VAT podlegającego zapłacie bądź zapłaconego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Jotta vero ei jäisi niiden verovelvollisten kannettavaksi, jotka vastaavat sen perimisestä, kuudennessa direktiivissä säädetään vähennysjärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa veron neutraalisuus näihin verovelvollisiin nähden.

Polaco

Aby zdjąć ciężar podatku z tych podatników, którzy odzyskują podatek zapłacony, szósta dyrektywa przewiduje mechanizm odliczenia mający na celu zapewnienie „neutralności” podatku wobec nich.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Jäsenvaltioiden velvollisuutena on toteuttaa täydentäviin ehtoihin liittyvä vähennysjärjestelmä asianmukaisesti, ja komissio seuraa myös tältä osin havaittuja puutteita osana tarkastustoimintaansa.

Polaco

Komisjazapewniajednak przestrze-ganieprzezpaństwaczłonkowskiezasady równych reguł gry poprzez czynności moni-torującei kontrolne.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – EY 43, EY 48 ja EY 49 artiklan sekä ETA-sopimuksen 31 ja 36 artiklan rikkominen – Ulkomailla suoritettuihin teknologisiin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintoihin liittyvien kustannusten vähennysjärjestelmä, joka on rasittavampi kuin Espanjassa syntyneisiin kustannuksiin sovellettava järjestelmä

Polaco

Uchybienie zobowiązaniom państwa członkowskiego — Naruszenie art. 43 WE, 48 WE i 49 WE oraz art. 31 i 36 EOG — System odliczeń kosztów związanych z działalnością badawczą i rozwojową oraz innowacjami technologicznymi poniesionych za granicą mniej korzystny niż system znajdujący zastosowanie do kosztów poniesionych w Hiszpanii

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kuten yhteisöjen tuomioistuin on toistuvasti todennut, vähennysjärjestelmässä

Polaco

Trybunał wielokrotnie stwierdzał, że przepisy dotyczące odliczeń mają na celu

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Kuudennen direktiivin luomaa asiayhteyttä tarkasteltaessa on muistettava, että sen 19 artikla on sen XI osastossa, joka koskee vähennysjärjestelmää.

Polaco

W odniesieniu do kontekstu należy przypomnieć, że art. 19 szóstej dyrektywy stanowi część jej tytułu XI, poświęconego systemowi odliczeń.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

NORDANIA FINANS JA BG FACTORING vähennysjärjestelmällä on tarkoitus taata yhteisen arvonlisäverojärjestelmän neutraalisuus.

Polaco

NORDANIA FINANS I BG FACTORING dyrektywie zmierza do zagwarantowania neutralności wspólnego systemu podatku od towarów i usług (VAT).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Näillä säännöksillä pannaan täytäntöön kuudennen direktiivin joh-danto-osan 12. perustelukappaleessa esitetyt tavoitteet, jotka ovat vähennysjärjestelmän yhdenmukaistaminen, siltä osin kuin sillä on vaikutusta kannon todelliseen kertymään, ja vähennyksen suhdeluvun laskeminen samalla tavalla kaikissa jäsenvaltioissa.

Polaco

Postanowienia te wprowadzają cel wskazany w dwunastym motywie szóstej dyrektywy, zgodnie z którym zasady dotyczące odliczeń powinny zostać zharmonizowane w stopniu, który miałby wpływ na wysokość pobieranych kwot, a część podlegająca odliczeniu powinna być naliczana w podobny sposób we wszystkich państwach członkowskich.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Toinen vaatimus johtuu sekä edellä mainitusta artiklasta että kuudennen direktiivin 17 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesta vähennysjärjestelmästä.

Polaco

Drugi wymóg wynika zarówno z tego artykułu, jak i z sytemu odliczeń ustanowionego w art. 17 ust. 1 i 2 szóstej dyrektywy.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Toisen direktiivin 17 artiklassa säädettiin siis – kuten kuudennen direktiivin 19 artiklassa – olosuhteet, joissa investointitavarat oli otettava huomioon vähennysjärjestelmässä, jolla oli tarkoitus varmistaa arvonlisäverojärjestelmän neutraalisuus verovelvollisille.

Polaco

Artykuł 17 drugiej dyrektywy, podobnie jak art. 19 szóstej dyrektywy, przewidywał więc warunki, na jakich dobra inwestycyjne musiały być uwzględnione w systemie odliczeń przeznaczonym do zapewnienia neutralności systemu podatku VAT względem podatnika 7.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Finés

Toisen direktiivin 17 artiklassa säädettiin, että jäsenvaltioilla oli mahdollisuus olla soveltamatta investointitavaroihin vähennysjärjestelmää, jossa kyseisen direktiivin 11 artiklan mukaan kaikilla verovelvollisilla oli oikeus vähentää yrityksen tarpeisiin hankittujen tavaroiden ja palvelujen ostoihin sisältynyt vero.

Polaco

Artykuł 17 stanowił bowiem, że państwa członkowskie posiadają prawo „wyłączenia […] dóbr inwestycyjnych” z systemu odliczeń przewidzianego w art. 11 drugiej dyrektywy, zgodnie z którym każdy podatnik był uprawniony do odliczenia podatku naliczonego od towarów i usług nabytych przez niego na potrzeby jego przedsiębiorstwa.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo