Usted buscó: ΠΔΟΙΟ (Griego - Alemán)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Griego

Alemán

Información

Griego

δοι των υπουργών εθνικής παιδείας των κρατών μελών.

Alemán

zügigkeit der freien berufe, insbesondere die begriffe der koordinierung und der gegenseitigen anerkennung der diplome, einem bedeutsamen wandel.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

10.Η συνθκη για την δρυση τη Ευρωpiαϊ-κ Κοιντητα hνθρακα και Χλυβα(ΕΚΑΧ) piαυσε να ισχει στι 23 Ιουλου.Τοτο σηµανει τι αpi τι 24 Ιουλου οι κλ-δοι piου υpiγονταν piριν στη συνθκη ΕΚΑΧκαι οι διαδικαστικο καννε καθ και η piα-ργωγη νοµοθεσα τη συνθκη ΕΚΑΧ θαακολουθον του καννε τη συνθκη ΕΚκαι του διαδικαστικο καννε και την piα-ργωγη νοµοθεσα τη συνθκη ΕΚ.

Alemán

—anders als im egks-vertrag stellt eine beeinträchtigung des handels zwischen mitgliedstaaten im eg-vertrag eine voraussetzung für seine anwendung dar.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Και αφορούν την ενσωάτωση τη διάσταση του φύλου στον piροϋpiο-λογισό των οργανισών τοpiική αυτοδιοίκηση (piόλη του Μονάχου, piόλη cuneo), στα δηόσια έσα εταφορά (piόλη fribourg), στην piεριφερειακή ανάpiτυξη (οόσpiονδο κράτο του salzbourg), στην piολεοδοία (Ίδρυα Πολεο-δοία τη ηοκρατία τη Σλοβενία), στο σχεδιασό piρογραάτων κατάρτιση piου αpiευθύνονται σε αυτού piου λαβάνουν piολιτικέ αpiοφάσει και στι δηόσιε διοικήσει (piεριφέρεια Ροδανού – Άλpiεων), στη διευθέτηση χώρων εpiαγγελατικών δραστηριοτήτων (οόσpiονδο κράτο Κάτω Αυστρία) ...

Alemán

die teilprojekte betrafen emen wie: gen-derbudgeting in gemeindehaushalten (stadt münchen, stadt cuneo), bei öffentlichen verkehrsmitteln (stadt freiburg), in der regionalentwicklung (land salzburg), bei der stadtplanung (amt für stadtplanung der republik slowenien), bei weiterbildungen für politische entscheidungsträger und behörden (region rhône-alpes), bei der entwicklung von wirtschaftsparks (land niederösterreich)…

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Οι λιένε και οι συναφεί piρο τη θάλασσα κλά- δοι αυτών των piεριοχών έχουν στρατηγική σηασί- α για την Ευρώpiη στο σύνολό τη. Παράγουν σηα-

Alemán

• im jahre 2008 eine europäische strategie für die meereswissenschaftliche und -technische forschung vorlegen

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Το συνέδριο θα λ < στο Κάστρο του Δοι (dublin castle) στις 9 Μαρτίου 1995. Για π πληροφορίες παρακ απευθυνθείτε στις: ms c.

Alemán

er hat sich aber auch nicht dagegen ausgesprochen, daß derartige normen ausgear­beitet werden, wenn es sich um meßverfahren handelt und wenn es aus einer artikel­118a­richtlin­ie unmittelbar hervorgeht, daß die ausarbeitung derartiger nor­men möglich ist.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Advertencia: contiene formato HTML invisible

Griego

Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή cedefop Ελεγκτικό Συνέδριο Ευρωπαϊκό Ίδρυμα του Δοι,^λίνου ,^λίνου

Alemán

— wirtschafts- und sozialausschuß — cedefop — rechnungshof — europäische stiftung dublin

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Οι πολίτες θέλουν να δοι« αποτελέσματα.

Alemán

das war eine frage der zuständig keit, die entweder den mitgliedstaaten oder der kommission obliegt, und ich habe mich natürlich danach richten müssen.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Οι piερίο-δοι χωρί εpiαγγελατική δραστηριότητα ονοάζονται «bajas».

Alemán

in zeiten der erwerbs losigkeit ruht die mitglied schaft (bajas).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

θαλάσσιο piεριβάλλον, οι ευρωpiαϊκέ εpiιχειρήσει θα εξακολουθήσουν να piροpiορεύονται ολονότι οι piρο- διαγραφέ γίνονται piιο αυστηρέ σε διεθνέ εpiίpiεδο και αναpiτύσσονται νέοι και piολλά υpiοσχόενοι κλά- δοι όpiω είναι αυτό τη γαλάζια βιοτεχνολογία, τη υpiεράκτια piαραγωγή αpiό ανανεώσιε piηγέ ενέρ- γεια, τη υpiοβρύχια τεχνολογία και εξοpiλισού και

Alemán

ansprüche weltweit steigen und sich vielversprechende industriezweige – etwa die „blaue biotechnologie“, offshore-anlagen zur erzeugung erneuerbarer energie, unterwasser-technologie und ausrüstungen sowie die meeres-aquakultur – herausbilden.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

3) Εκτελούν οι γυναίκες και άνδρες αεροσυνο­ κανόνες για τα πληρώματα της πολιτικής αερο­ δοί της πολιτικής αεροπορίας την ίδια εργα­ πορίας όσον αφορά το δικαίωμα σύνταξης και τους σία;

Alemán

der gerichtshof führte aus, daß vergütungen, die ihrer natur nach leistungen der sozialen sicherheit darstellten, zwar grundsätzlich nicht vom entgeltbegriff auszuschließen seien, daß jedoch unmittelbar durch gesetz geregelte, keinerlei vertragliche ver einbarungen innerhalb des unternehmens oder in dem betroffenen gewerbezweig zulassende sozialversi-

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Στην Επιτροπή Περιβάλ­λοντος είχα εξάλλου τονίσει και το επαναλαμβάνω ότι η πρόταση έχει υποβληύεί κι αυτό σημαίνει ότι πρόκειται να συζητηύεί με το περιεχόμενο που της δόί)ηκε, και τότε ύα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα προβλήματα που ύίγει ο κ. lannoye διεξοδικά.

Alemán

die kommission und die gesamte union sind ja auch fortlaufend mit initiativen in gange, um das kraftwerk in tschernobyl so schnell wie möglich abzuschalten.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Εpiιpiλέον, δεν έχουν καθοριστεί ούτε κοινή βάση ούτε κοινݍ έθο-δοι για την εκτίηση των αναγκών αpiό την epso και τα όργανα. Πα-

Alemán

außerdem hatten das epso und die organekeinegemeinsame grundlage oder methodikzur bedarfsermittlungentwickelt.so

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Για οικο-λογικού λόγου, το κτίριο έχει σχεδιαστεί ε τρόpiο piου να γίνονται σεβαστέ οι ακόλουθε αρχέ: ελάχιστη ενόχληση τη piανίδα και τη χλωρίδα του αpiοξηραένου έλου στο οpiοίο έχει κατασκευαστεί· χρησιοpiοίηση φυσικών και ανακυκλώσιων δοι-κών υλικών_bar_ εξωτερική ατόσφαιρα αpiαλλαγένη αpiό εκpiοpiέ τοξινών_bar_ εξασφάλιση καθαρού αέρα ε τη βοήθεια συστήατο φυσικού αερισού στα γραφεία και ε εγάλου ανοικτού χώρου_bar_ χαηλή κατανάλωση ύδατο χάρη στι εγκαταστάσει υδρολη-ψία (piαραδείγατο χάρη, το βρόχινο νερό χρησιο-piοιείται για τι τουαλέτε και για το piότισα)_bar_ εξοικο-νόηση θερότητα χάρη στην piροηγένη όνωση του κτιρίου και σε ένα σύστηα ηλιακή θέρανση piου συνδέεται ε τον τοpiικό σταθό αστική θέραν-ση ο οpiοίο χρησιοpiοιεί άχυρα, ενώ οι σωληνώσει έχουν αpiόλυτη όνωση χάρη στη διpiλή σωλήνωση: το piοσοστό αpiώλεια θερότητα είναι το χαηλότε-ρο piου έχει εpiιτευχθεί piοτέ στη ?ανία.

Alemán

Ökologie verpfl ich-tet – das gebäude ist so gestaltet, dass es folgende grundsätze einhält: geringstmögliche störung der fauna und flora des trockengelegten moores, auf dem es gebaut wurde; nutzung natürlicher und recyclingfähiger baumaterialien; die innenluft ist frei von schadstoffen; frischluft wird durch ein natürliches ventilationssystem in den großraumbüros und durch offene großflächige räume gewährleistet; geringer wasserverbrauch durch rückgewinnungsanlagen (z. b. wird regenwasser für die toiletten und die bewässerung des bodens genutzt); wärmeeinsparung durch verstärkte isolierung des gebäudes und durch eine solarheizung, die mit dem lokalen, mit stroh betriebenen fernwärmekraftwerk verbunden ist und die kanalisation ist ihrerseits durch doppelte rohrleitungen hervorragend isoliert: der wärmeverlust ist der geringste, der in dänemark je erreicht worden ist.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Εντούτοις, θέλω να τον διορθώσω και να επισημάνω ότι οι Βορειο-ιρλαν-δοι, οι τέσσερεις άνδρες του udr, είναι αθώοι.

Alemán

ich möchte ihn aber berichtigen und darauf hinweisen, daß die leute ihn nordirland, die vier angehörigen der udr, unschuldig sind.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

γ) ότι η(οι) αναλυτική(-κές) μέθοδος(-δοι) που χρησιμοποιούνται για τη μελέτη απομάκρυνσης των καταλοίπων είναι επαρκώς έγκυρη(-ες) ώστε να παρέχει(-ουν) την αναγκαία εγγύηση ότι τα στοιχεία καταλοίπων που υποβάλλονται είναι κατάλληλα ως βάση για τον χρόνο αναμονής.

Alemán

c) dass die analysemethoden, die für die untersuchung des abbaus von rückständen verwendet werden, hinreichend validiert sind, so dass mit der erforderlichen sicherheit davon ausgegangen werden kann, dass die vorgelegten rückstandsdaten als grundlage für die festlegung einer wartezeit ausreichen.

Última actualización: 2017-04-07
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Ωστόσο: α)σε25αpiότου:73σταθ*ού:διαpiιστώθηκαν*ηβιώσι*ε:*έθο-δοι*ηεpiαναχρησι*οpiοίηση:,όpiω:ηαpiοθήκευσηεpiίτόpiου (ση*είο 32) β)σε τρία αpiό τα τέσσερα κράτη *έλη και για ορισ*ένου: σταθ*ού:, οι αρ*όδιε: αρχέ: δεν ήταν σε θέσηνα δηλώσουντην piοσότητα τη: piαραγό*ενη: ιλύο:, το piεριεχό*ενό τη: ή τον τρόpiο διάθεσή: τη:(ση*είο 38) γ)

Alemán

bei 25 von 73 anlagen wurden nicht nachhaltige verfahren ohne wiederverwendung, wie lagerung vor ort, festgestellt (siehe ziffer 32).

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Griego

Ασφάλεια τωντροφίµων/διεύρυνση κειµένω, έχουν ζητηθεί µεταβατικές piερίο-δοι piροκειµένου να καταστεί δυνατή ηαpiαιτούµενη σύγκλιση.

Alemán

aber es entstehen auch neue außengrenzen. und hier muss ein verstärktes netz von grenzkontrollstellen wirksame arbeit leisten,um eine durch einfuhren bedingte mögliche gefährdung der öffentlichen gesundheitsowie der gesundheit von tieren und pflanzen in der union abzuwehren.

Última actualización: 2014-02-06
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo