Usted buscó: casual (Inglés - Galés)

Contribuciones humanas

De traductores profesionales, empresas, páginas web y repositorios de traducción de libre uso.

Añadir una traducción

Inglés

Galés

Información

Inglés

i am seriously perturbed by these underspends and the casual way to which they are referred

Galés

mae'r tanwariant hwn a'r ffordd ddidaro y cyfeirir ato yn fy mhryderu'n fawr

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the cavalier , casual attitude of the labour party means that that protection is not being provided

Galés

mae ymagwedd ddidaro a diofal y blaid lafur yn golygu nad ydynt yn cael eu hamddiffyn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

as you say , it is not about learners being casual , it is about the commitment of the individual

Galés

fel y dywedwch , nid yw'n golygu y bydd dysgwyr yn ddiofal , mae'n golygu ymrwymiad gan yr unigolyn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the government has been more than casual in not necessarily carrying out regulatory appraisals , or in going through the motions

Galés

mae'r llywodraeth wedi bod yn ddidaro wrth beidio â chynnal arfarniadau rheoliadol bob amser , neu wrth gymryd arni ei bod yn dilyn y weithdrefn

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

however , being consistently exposed to drugs and drug taking and demystified drug use through proximity makes casual experimentation possible

Galés

fodd bynnag , mae bod mewn cysylltiad cyson â chyffuriau a phobl sy'n cymryd cyffuriau a chwalu'r hud sy'n gysylltiedig â chymryd cyffuriau drwy fod yn agos iddynt yn gwneud arbrofi achlysurol yn bosibl

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

this figure includes seasonal and casual employment , agency temping , fixed contracts and other non-permanent work

Galés

mae'r ffigur hwn yn cynnwys gwaith tymhorol ac achlysurol , gwaith asiantaeth dros-dro , contractau penodol a gwaith arall amharhaol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

we do not want a casual army of people drifting in and out for an hour here and there -- they must be properly employed people

Galés

nid ydym am weld llu o weithwyr achlysurol yn mynd a dod gan weithio awr yma ac acw -- rhaid iddynt fod yn weithwyr a gyflogir mewn modd priodol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

a casual visitor to the present building might be struck by the fact that it is completely adequate , that it serves its members well , and that does the job

Galés

byddai ymwelydd ar dro â'r adeilad presennol yn cael ei daro gan y ffaith ei fod yn gwbl addas , ei fod yn gwasanaethu ei aelodau yn dda , a bod hynny'n gwneud y tro

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

david melding : all i can say to the first intervention is that the casual deprication of 18 years of conservative government is not shared by the current prime minister

Galés

david melding : y cyfan y gallaf ei ddweud mewn ymateb i'r siaradwr cyntaf a dorrodd ar draws yw nad yw'r prif weinidog presennol yn cyd-fynd â'r pardduo difeddwl ar 18 mlynedd o lywodraeth geidwadol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the casual use of fossil fuels led to so much ill-health that i believe a commitment to sustainable development is crucial to developing the health of welsh people

Galés

arweiniodd y defnydd diofal o danwydd ffosil at gymaint o salwch fel y credaf fod ymrwymiad i ddatblygu cynaliadwy yn hanfodol er mwyn datblygu iechyd pobl cymru

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

throughout europe , there appears to be an air of casual tolerance to racism -- it is as if black players should not take the abuse personally

Galés

ledled ewrop , ymddengys bod hiliaeth yn cael ei goddef -- mae fel petai na ddylai chwaraewyr croenddu gymryd camdriniaeth o'r fath yn bersonol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

the first minister : this matter arises occasionally in fairly casual conversation as to whether we would like to consider something along those lines , especially with regard to s4c

Galés

y prif weinidog : mae'r mater hwn yn codi o bryd i'w gilydd mewn sgyrsiau eithaf hamddenol o ran a hoffem ystyried rhywbeth tebyg i hynny , yn enwedig gyda golwg ar s4c

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

this is not to suggest that those entitled to 100 per cent of the course costs , up to £200 per year , will be in any way casual about pursuing studies

Galés

nid yw hynny'n gyfystyr ag awgrymu y bydd y rhai sydd â hawl i gael 100 y cant o gostau cyrsiau , hyd at £200 y flwyddyn , yn ddiofal o gwbl wrth ddilyn eu hastudiaethau

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

david davies : i welcome the announcement of any extra money for local roads , but your casual admission that the road network in wales has deteriorated over the last five years was shocking

Galés

david davies : croesawaf y cyhoeddiad am unrhyw arian ychwanegol ar gyfer ffyrdd lleol , ond yr oedd eich cyfaddefiad di-daro bod y rhwydwaith ffyrdd yng nghymru wedi dirywio dros y pum mlynedd diwethaf yn syfrdanol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

from my own experiences , even , i recalled the casual remark made only recently by someone i know about her daughter whose boyfriend ` knocks her about '

Galés

hyd yn oed yn fy mhrofiad fy hun , cofiais am sylw didaro a wnaeth rhywun yr wyf yn ei hadnabod yn ddiweddar fod cariad ei merch yn ` ei churo '

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i am sorry that he decided to treat that in such a casual way when it is a serious issue that labour should also be addressing -- it will be in a position to deal with this issue itself when it is soundly defeated at the next election

Galés

mae'n ddrwg gennyf ei fod wedi penderfynu ymdrin â hynny'n ysgafala gan ei fod yn fater difrif y dylai llafur ymdrin ag ef hefyd -- bydd mewn lle i ddelio â'r mater hwn ei hun pan gaiff gurfa iawn yn yr etholiad nesaf

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

i have thought a lot about that incident , feeling guilty that i did not do more , but , above all , i felt sad that violence like that seems so normal , so casual and so accepted

Galés

yr wyf wedi meddwl llawer am y digwyddiad hwnnw , gan deimlo'n euog na wneuthum ragor , ond , yn anad dim , yr oeddwn yn teimlo'n drist bod trais o'r fath yn ymddangos mor arferol , mor ddidaro ac mor dderbyniol

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

equally , in terms of the health and social services committee , nothing has caused more damage to health , or more expenditure from the public purse , than the casual approach to development and its sustainability over the decades

Galés

yn yr un modd , o ran y pwyllgor iechyd a gwasanaethau cymdeithasol , nid oes dim wedi achosi mwy o niwed i iechyd , neu fwy o wariant o bwrs y wlad , na'r ymagwedd ddiofal tuag at ddatblygiad a'i gynaliadwyedd dros y degawdau

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

david melding : does edwina agree that casual assurances from accac that racial awareness issues are mainstreamed in the curriculum are not helpful when that organisation cannot give a single instance of a topic studied to raise racial awareness ?

Galés

david melding : a yw edwina yn cytuno nad yw geiriau didaro gan accac yn rhoi sicrwydd fod materion ymwybyddiaeth hiliol yn rhan o brif ffrwd y cwricwlwm o lawer o fudd pan na all y corff hwnnw roi un enghraifft o bwnc a astudir i gynyddu ymwybyddiaeth hiliol ?

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Inglés

` all forms of physical activity , which , through casual or organised participation , aim at expressing or improving physical fitness and well-being , forming social relationships , or obtaining results in competition at all levels '

Galés

pob math o weithgarwch corfforol , sydd , drwy gyfranogiad achlysurol neu weithgareddau wedi'u trefnu , yn anelu at ddangos neu wella ffitrwydd a lles corfforol , llunio cydberthnasau cymdeithasol , neu sicrhau canlyniadau mewn cystadlaethau ar bob lefel

Última actualización: 2009-11-19
Frecuencia de uso: 1
Calidad:

Referencia: Translated.com

Obtenga una traducción de calidad con
4,401,923,520 contribuciones humanas

Usuarios que están solicitando ayuda en este momento:Utilizamos cookies para mejorar nuestros servicios. Al continuar navegando está aceptando su uso. Más información. De acuerdo