Demander à Google

Vous avez cherché: footprints (Anglais - Gallois)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Anglais

Gallois

Infos

Anglais

footprints

Gallois

olion traed

Dernière mise à jour : 2011-09-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Anglais

It is for the birds , is it not ? The truth is ou ; your footprints are all over this

Gallois

Nid yw hynny'n werth dim , onid yw ? Daeth y gwir i'r gola ; mae'ch ôl chi ar hyn

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

footprint

Gallois

ôl troed

Dernière mise à jour : 2011-09-16
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Carbon footprint

Gallois

Ôl troed carbon

Dernière mise à jour : 2011-01-17
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Wikipedia

Anglais

Are you going to move towards implementing a zero-waste policy , Minister , so that we can make sense of our ecological footprint ?

Gallois

A fyddwch yn symud tuag at weithredu polisi o gynhyrchu dim gwastraff , Weinidog , fel y gallwn wneud synnwyr o'n hôl troed ecolegol ?

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

As part of the events organised by the International Union for Conservation of Nature , I joined Simon Upton , the chair of the Organisation for Economic Co-operation and Development roundtable on sustainable development , to give a seminar on the ecological footprint , organised by its inventor , Mathis Wackernagel

Gallois

Fel rhan o'r digwyddiadau a drefnwyd gan yr Undeb Cenedlaethol ar gyfer Cadwraeth Natur , ymunais â Simon Upton , cadeirydd fforwm drafod y Gymdeithas Cydweithrediad a Datblygu Economaidd ar ddatblygu cynaliadwy , i roi seminar ar yr ôl-troed ecolegol , a drefnwyd gan ei ddyfeisiwr , Mathis Wackernagel

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Carwyn Jones : We already have the baseline estimate for Wales's ecological footprint in 2000 of 5 .25 hectares per head

Gallois

Carwyn Jones : Yr ydym eisoes wedi cael amcangyfrif gwaelodlin ar gyfer ôl troed ecolegol Cymru yn 2000 sef 5 .25 hectar y pen

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Eleanor Burnham : I am sure that you agree that waste is one of the prime causes of such a large ecological footprint and that we should educate to minimise waste as much as possible

Gallois

Eleanor Burnham : Yr wyf yn siwr eich bod yn cytuno mai gwastraff yw un o brif achosion ôl troed ecolegol mor fawr ac y dylem addysgu pobl i leihau gwastraff gymaint â phosibl

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Finally , there are many good examples from around the country on footprint work , such as that on the Isle of Wight

Gallois

Yn olaf , mae sawl enghraifft dda ledled y wlad o waith ôl troed , fel ar Ynys Wyth

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

However , we are now told that the footprint , the roof , and the internal architecture must all be changed

Gallois

Fodd bynnag , dywedwyd wrthym bellach bod yn rhaid newid cwmpas yr adeilad , y to a'r bensaernïaeth fewnol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I also welcome the establishment of Wales Social Partners Unit Ltd to aid consultation , the integration tool , which is an innovative development for use in designing polices , the spatial plan and the ecological footprint

Gallois

Yr wyf hefyd yn croesawu sefydlu Uned Partneriaid Cymdeithasol Cymru Cyf i fod o gymorth mewn ymgynghori , yr offeryn integreiddio , sy'n ddatblygiad arloesol i'w ddefnyddio wrth lunio polisïau , y cynllun gofodol a'r ôl troed ecolegol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I attended an interesting lecture on the concept of the ecological footprint when I was in Perth , which gave me much food for thought

Gallois

Mynychais ddarlith ddiddorol ar y cysyniad o'r ôl troed ecolegol pan oeddwn yn Perth , a chefais cryn dipyn i feddwl amdano

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I have also commissioned preparatory work on a campaign based around the ecological footprint , which will be an opportunity to consider surveys of public awareness

Gallois

Yr wyf hefyd wedi comisiynu gwaith paratoadol ar ymgyrch sy'n seiliedig ar yr olion troed ecolegol , a fydd yn gyfle i ystyried arolygon o ymwybyddiaeth gyhoeddus

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I need not rehearse the arguments for sustainability , but who would now contest the Brundtland principles that sustainability must be our overarching goal ? I welcome the Wales ecological footprint and the statistical monitoring of our 12 adopted indicators in ` How we are Learning to Live Differently '

Gallois

Nid oes angen imi ailadrodd y dadleuon dros gynaliadwyedd , ond pwy yn awr a ddadleuai yn erbyn egwyddorion Brundtland mai cynaliadwyedd ddylai fod ein nod cyffredin ? Croesawaf ôl troed ecolegol Cymru a'r monitro ystadegol ar ein 12 dangosydd mabwysiedig yn ` Sut yr ydym yn Dysgu Byw'n Wahanol '

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I was able to present our adoption of the footprint as an official indicator -- I believe that we are the first country to do so -- to an interested audience of international non-governmental organisations

Gallois

Cyflwynais y modd yr aethom ati i fabwysiadu'r ôl-troed fel dangosydd swyddogol -- credaf mai ni yw'r wlad gyntaf i wneud hynny -- i gynulleidfa chwilfrydig o sefydliadau anllywodraethol rhyngwladol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I welcome her reference to a ` troedle ecolegol ', if that is the Welsh translation for an ecological footprint --

Gallois

Croesawaf y cyfeiriad a wnaeth at droedle ecolegol , os mai dyna yw ` ecological footprint ' yn Gymraeg --

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

I will mention one indicator that will take some time , which is the ecological footprint

Gallois

Crybwyllaf un dangosydd a fydd yn cymryd peth amser , sef yr ôl troed ecolegol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

In particular , we welcome the ambitious plan for developing indicators of Wales's global ecological footprint , and of satisfaction with quality of life

Gallois

Yn arbennig , croesawn y cynllun uchelgeisiol i ddatblygu dangosyddion o effaith ecolegol Cymru ar y byd a boddhad gydag ansawdd bywyd

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

Information gleaned from our ecological footprint should help us to highlight waste minimisation and recycling techniques

Gallois

Dylai gwybodaeth a geir o'n hôl troed ecolegol ein helpu i amlygu technegau lleihau gwastraff ac ailgylchu

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Anglais

It also confirmed the role of our legal duty and the ecological footprint policy tool

Gallois

Cadarnhaodd hefyd rôl ein dyletswydd gyfreithiol a'r ddyfais polisi ôl-troed ecolegol

Dernière mise à jour : 2009-11-19
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Translated.com

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK