Vous avez cherché: 存储空间 (Chinois (simplifié) - Géorgien)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Chinois (simplifié)

Géorgien

Infos

Chinois (simplifié)

cookie 是在您计算机上存储的小文件。它们可允许网站记住您的某些信息。

Géorgien

ფუნთუშები (cookies) თქვენს კომპიუტერში ჩაწერილი პატარა ფაილებია. საიტები ამით თქვენს ვიზიტთან დაკავშირებულ მონაცემებს ინახავს.

Dernière mise à jour : 2006-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

opera 将在缓存中存储页面,以便下一次访问该站点时更快地显示

Géorgien

შემდეგი ვიზიტისას გვერდის სწრაფად გამოძახებისათვის opera გვერდებს ქეშ-მეხსიერებაში ინახავს

Dernière mise à jour : 2006-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

truecrypt 启动管理器要求系统驱动器最前端至少有 32 kb 的未分配空间(truecrypt 启动管理器需要安装到该区域)。很不幸,您的驱动器无法满足这个条件。请不要把这个问题报告为 truecrypt 的程序缺陷。要解决这个问题,您需要对硬盘重新分区并保留硬盘的前 32 kb 为空闲状态(大多数情况下,需要您删除和重建第一个分区)。我们推荐您使用微软的分区管理来完成这个操作,例如,当您安装 windows 时的分区管理程序。

Géorgien

truecrypt ჩატვირთვის მოდული საჭიროებს მინიმუმ 32კბ თავისუფალ სივრცეს სისტემური დისკის დასაწყისში. სამწუხაროდ, თქვენი დისკი ამ პირობებს ვერ აკმაყოფილებს.გთხოვთ, ნუ ჩათვლით ამას truecrypt-ის შეცდომად. ამ პრობლემის აღმოსაფხვრელად, ხელახლა დაყავიტ თქვენი დისკი და დატოვეთ პირველი 32კბ თავისუფალი სივრცე (როგორც წესი, უბრალოდ წაშალეთ და თავიდან შექმენით პირველი განაყოფი). რეკომენდებულია microsoft partition manager-ის გამოყენება, რომელიც windows-ის ინსტალაციის დროს შეგხვდებათ.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

任何类型的文件(例如:.mp3、.jpg、.zip、.avi)都可以作为 truecrypt 的密钥文件。truecrypt 并不会修改密钥文件的内容。 您可以选择一个以上的密钥文件(与次序无关)。如果您添加了一个文件夹,里面的所有文件都将作为密钥文件。点击 '添加 token' 来选择存储于安全 token 中智能卡中的密钥文件(或者导入密钥文件到安全 token 或智能卡)。

Géorgien

any kind of file (for example, .mp3, .jpg, .zip, .avi) may be used as a truecrypt keyfile. note that truecrypt never modifies the keyfile contents. you can select more than one keyfile (the order does not matter). if you add a folder, all files found in it will be used as keyfiles. click 'add token files' to select keyfiles stored on security tokens or smart cards (or to import keyfiles to security tokens or smart cards).

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

创建隐藏加密卷的自由空间不足! 加密卷创建不能继续。

Géorgien

ფარილი ტომისათვის არასაკმარისი თავისუფალი ადგილია. ტომის შექმნის გაგრძელება შეუძლებელია.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

加密的设备类 truecrypt 加密卷可以创建于硬盘分区、固态硬盘、usb 闪存、以及其它存储设备上。分区也可以就地加密。除此之外,设备类加密卷也可以在不包含任何分区的设备中创建(包括硬盘以及固态设备)。注意:包含分区的设备,在此分区为 windows 安装和启动的分区时,可以就地整盘加密(使用单一密钥)。警告:如果您加密整个分区或设备,所有当前存储于这个分区或设备上的数据将会被彻底擦除(仅在加密系统启动分区/驱动器时该分区上的数据才不会被破坏)。

Géorgien

encrypted device-hosted truecrypt volumes can be created within partitions on hard disks, solid-state drives, usb memory sticks, and on any other supported storage devices. partitions can also be encrypted in place.in addition, encrypted device-hosted truecrypt volumes can be created within devices that do not contain any partitions (including hard disks and solid-state drives).note: a device that contains partitions can be entirely encrypted in place (using a single key) only if it is the drive where windows is installed and from which it boots.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

务必小心:当前存储在选择的 x '%hs'x 上的所有数据将会丢失(它们并不会被加密)!您一定要继续格式化吗?

Géorgien

გაფრთხილება: x '%hs'x -ზე შენახული ყველა ფაილი წაიშლება!ნამდვილად გსურთ ფორმატირების გაგრძელება?

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

存储在设备驱动缓存的密码已被擦除。

Géorgien

passwords stored in the device driver cache have been wiped.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

存储邮件失败

Géorgien

წერილის შენახვა ჩაიშალა

Dernière mise à jour : 2006-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

安全 token 无足够的 内存/空间 执行请求的操作。如果您试图导入一个密钥文件,您应当选择一个小一些的文件或者使用由 truecrypt 生成的密钥文件(选择 '密钥文件' > '生成随机密钥文件').

Géorgien

the security token does not have enough memory/space to perform the requested operation.if you are attempting to import a keyfile, you should select a smaller file or use a keyfile generated by truecrypt (select 'keyfiles' > 'generate random keyfile').

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Chinois (simplifié)

安全起见,隐藏加密卷不能在带有就地加密文件系统的 truecrypt 加密卷中创建(这是因为该卷上的自由空间没有填充随机数据)

Géorgien

for security reasons, a hidden volume cannot be created within a truecrypt volume containing a filesystem that has been encrypted in place (because the free space on the volume has not been filled with random data).

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

将会删除为此帐户存储在本地的邮件。

Géorgien

ამ ანგარიშის ლოკალურად შენახული შეტყობინებები წაიშლება.

Dernière mise à jour : 2006-01-01
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

应急盘 iso 镜像文件已经创建并存储为文件: %hs现在您需要把应急盘刻录到 cd 或 dvd。在刻录应急盘后,点击 '下一步' 按钮验证应急盘已经成功刻录。%ls在刻录完应急盘之后,请点击 下一步 按钮验证应急盘是否被成功刻录。

Géorgien

the rescue disk image has been created and stored in this file:%hsnow you need to burn it to a cd or dvd.%lsafter you burn the rescue disk, click next to verify that it has been correctly burned.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

应急盘 iso 镜像文件已经创建并存储为文件: %hs现在您需要把应急盘刻录到 cd 或 dvd。您想要启动 windows 自带的磁盘镜像刻录功能吗?注意,请您在刻录应急盘之后,选择 '系统' > '验证应急盘' 来验证应急盘是否已经成功刻录。

Géorgien

the rescue disk image has been created and stored in this file:%hsnow you need to burn the rescue disk image to a cd or dvd.do you want to launch the microsoft windows disc image burner now?note: after you burn the rescue disk, select 'system' > 'verify rescue disk' to verify that it has been correctly burned.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Chinois (simplifié)

应急盘 iso 镜像文件已经创建并存储为文件: %hs现在您需要把应急盘刻录到 cd 或 dvd。重要:文件必须以 iso 镜像文件方式刻录到 cd/dvd(不要刻录为单个的数据文件)。要获取更多的关于如何刻录 iso 文件的信息,请参考您的 cd/dvd 刻录软件的说明书。请您在刻录应急盘之后,选择 '系统' > '验证应急盘' 来验证应急盘是否已经成功刻录。

Géorgien

the rescue disk image has been created and stored in this file:%hsnow you need to burn the rescue disk image to a cd or dvd.important: note that the file must be written to the cd/dvd as an iso disk image (not as an individual file). for information on how to do so, please refer to the documentation of your cd/dvd recording software.after you burn the rescue disk, select 'system' > 'verify rescue disk' to verify that it has been correctly burned.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Chinois (simplifié)

应急盘映像文件已经被创建并且存储为文件: %hs现在您应当刻录该应急盘到 cd/dvd 中去或者移动该 iso 文件到一个安全的位置以备以后使用。%ls点击 '下一步' 继续。

Géorgien

the rescue disk image has been created and stored in this file:%hsnow you should either burn the image to a cd/dvd or move it to a safe location for later use.%lsclick next to continue.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

当您创建外层加密卷的时候,您应当考虑选择 '否'。如果您选择 '是',默认的文件系统将会是 ntfs,ntfs 不如 fat 文件系统那样适合于创建外层加密卷(例如,如果外层加密卷为 fat 格式,可以创建的隐藏加密卷的最大容量比ntfs外层加密卷那个创建的隐藏加密卷要大很多)。通常情况下,fat 格式为隐藏加密卷和常规加密卷的默认格式(因此创建 fat 加密卷并无太多疑虑)。然而,如果用户计划在加密卷中存储大于 4 gb 的文件(fat文件系统不支持),那么 fat 系统则不是默认的格式。

Géorgien

as you are creating an outer volume, you should consider choosing 'no'. if you choose 'yes', the default filesystem will be ntfs, which is not as suitable for outer volumes as fat (for example, the maximum possible size of the hidden volume will be significantly greater if the outer volume is formatted as fat). normally, fat is the default for both hidden and normal volumes (so fat volumes are not suspicious). however, if the user indicates intent to store files larger than 4 gb (which the fat file system does not allow), then fat is not the default.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

您已经指示要在加密卷里面存放大于 4gb 的文件。然而,您选择了 fat 文件系统,此系统无法存储大于 4 gb 的文件。您确认要格式化为 fat 格式吗?

Géorgien

you indicated that you intend to store files larger than 4 gb in this truecrypt volume. however, you chose the fat file system, on which files larger than 4 gb cannot be stored.are you sure you want to format the outer volume as fat?

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

您想要在此 truecrypt 加密卷中存储大于 4 gb 的文件吗?

Géorgien

do you intend to store files larger than 4 gb in this truecrypt volume?

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Chinois (simplifié)

您的用户配置文件并非设置在系统分区。用户配置文件应该只存储于系统分区(出于安全考虑)。

Géorgien

your user profile files are not stored on the system partition.user profile files may be stored only on the system partition.

Dernière mise à jour : 2013-12-09
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK