Demander à Google

Vous avez cherché: lovgivningsprincip (Danois - Anglais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Anglais

Infos

Danois

Foranstaltningerne følger det sædvanlige lovgivningsprincip i denne sektor, nemlig fuldstændig harmonisering af alle relevante tekniske forskrifter.

Anglais

The measures reflect the traditional legislative approach followed in this sector, namely total harmonisation of all relevant technical prescriptions.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

2.1 Et generelt lovgivningsprincip bør være, at offentlighedens interesser - almenvellet – har forrang i forhold til private og erhvervsmæssige interesser.

Anglais

2.1 As a general principle of regulation, the public interest – the "public good" – should have primacy over private and business interests.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Vi erkender ganske enkelt, at når bestemte finansielle produkter eller instrumenter udfører sådanne strategiske funktioner på de internationale markeder og har opnået en sådan nøgleposition, skal de være omfattet af det generelle lovgivningsprincip.

Anglais

We simply recognise that when certain financial vehicles or instruments are performing such strategic functions in the international markets and have acquired such a key position, then they must be subject to the general principle of regulation.

Dernière mise à jour : 2012-02-29
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Danois

Hvis vi derfor kan acceptere en styrkelse af visse begrænsninger, som ordføreren foreslår, er vi dog langt fra at kunne følge forslaget, og det skyldes især et vigtigt lovgivningsprincip, nemlig princippet om proportionalitet.

Anglais

This is why, although we accept the strengthening of certain constraints which the rapporteur proposes, we are far from agreeing with her on all issues, especially when it comes to an important legislative principle, the principle of proportionality.

Dernière mise à jour : 2012-03-22
Fréquence d'utilisation : 5
Qualité :

Danois

Kommissionens konkurrenceorienterede lovgivningsprincip og satsningen på den private sektor indebærer efter ØSU's mening, at der automatisk bliver tendens til at koncentrere sig om tjenester og projekter, der kan overleve og forrente sig på markedets vilkår.

Anglais

In the Committee's view, the Commission's competition-based regulatory approach and its concentration on the private sector is bound to lead to the emphasis being placed on services and projects which are marketable and yield a profit in the market place.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Europa-Kommissionen har iværksat en offentlig høring vedrørende de lovgivningsprincipper, EU-medlemsstaterne skal anvende på næste generation af bredbåndsnet.

Anglais

The European Commission has launched a public consultation on the regulatory principles to be applied by EU Member States to Next Generation Access broadband networks (NGA).

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Med henblik herpå gennemfører den en høring om de lovgivningsprincipper, den finder mest hensigtsmæssige til at fremme investeringerne i nye bredbåndstjenester, samtidig med at konkurrencen styrkes.

Anglais

To this end, it is consulting on the regulatory principles it considers the most appropriate to foster investment in NGAs, while at the same time strengthening competition.

Dernière mise à jour : 2017-04-26
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

De bindende EU-forskrifter skal bl.a. omfatte et nyt rammedirektiv baseret på de fem lovgivningsprincipper, kombineret med fire særdirektiver.

Anglais

Binding Community measures would include a new Framework Directive based on the five regulatory principles, combined with four specific directives.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Denne strategi synes at være den bedste garanti for, at de lovgivningsprincipper, som er udstukket ovenfor, efterleves.

Anglais

This approach appears to provide the best guarantee that the regulatory principles laid down above are observed.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Det policy-mix, der er blevet anvendt i sektoren, består i liberaliseringen af infrastrukturen og de tilknyttede tjenesteydelsesmarkeder på grundlag af EU's konkurrencelovgivning samt fastsættelsen af harmoniserede lovgivningsprincipper, som anvendes af de nationale myndigheder.

Anglais

The policy mix that has been applied in the sector is the liberalisation of the infrastructure and associated services markets based on EU competition law combined with the definition of EU-harmonised regulatory principles applied by national authorities.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et af de lovgivningsprincipper, som blev anført i forbindelse med revurderingen i 1999 af rammebestemmelserne for elektroniske kommunikationstjenester, er at tilstræbe at opstille regler, som er teknologisk neutrale, dvs. at reglerne ikke må foreskrive, eller være til fordel for, brugen af en bestemt type teknologi, men skal sikre, at de samme bestemmelser gælder for den samme tjeneste, uanset hvordan den fremføres.

Anglais

One of the regulatory principles as set out in the context of the 1999 Review of the regulatory framework for electronic communications services, is the aim to creates rules which are technology neutral, this is not to impose, nor discriminate in favour of, the use of a particular type of technology, but to ensure that the same service is regulated in an equivalent manner, irrespective of the means by which it is delivered.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Et konkret eksempel på, hvordan dette kan anvendes i en bestemt sektor, er opfølgningen på CARS21-initiativet, hvor Kommissionen vil søge at opnå en forenkling af de lovgivnings­mæssige rammer for bilindustrien ved konstant at anvende bedre lovgivningsprincipper.

Anglais

A concrete example of how this can be applied in a particular sector is the follow-up to the CARS21 initiative, whereby the Commission will seek to simplify the regulatory framework for the automotive industry through constant application of better regulation principles.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

For ganske nylig forpligtede Kommissionen sig på topmødet i Laeken til at gennemføre bedre lovgivningsprincipper, herunder en metode til konsekvensanalyse i forbindelse med lovgivning.

Anglais

Most recently, the Commission made commitments at the Laeken Council to implement better regulation principles including a regulatory impact assessment mechanism.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Hvis vedtagelsen af dette direktiv ikke i medlemsstaterne medfører en ændring af bestående lovgivningsprincipper for erhvervsreguleringen, der vedrører uddannelse og adgangsbetingelser for fysiske personer, træffer Rådet afgørelse med kvalificeret flertal, jf. EF-traktatens artikel 47, stk. 2.

Anglais

In so far as implementation of this Directive does not involve, in the Member States, any change in the current legislative principles governing the structure of professions as regards training and conditions for access by natural persons, the Council acts by a qualified majority in accordance with Article 47(2) of the EC Treaty.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Initiativet skal bruges til at udforske, om det er muligt at anvende bedre lovgivningsprincipper og bidrag i forbindelse med debatten om energieffektivitet og lead market.

Anglais

The initiative would explore the potential for applying better regulation principles and contributions to the debate on energy efficiency and lead markets.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kapitel 3 fremlægger Kommissionens generelle tilgang til revurderingen, med angivelse af et sæt politiske målsætninger, lovgivningsprincipper og forslag til udformningen af nye rammebestemmelser.

Anglais

Chapter 3 sets out the Commission’s overall approach to the Review, detailing a set of policy objectives, regulatory principles and proposals for the design of a new regulatory framework.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Kommissionens og de øvrige tilsynsmyndigheders indberetnings- og samrådsproces i henhold til rammedirektivets artikel 7 er et af de vigtigste redskaber til at sikre, at alle europæiske brugere kommer til at nyde godt af fordelene ved konsekvente lovgivningsprincipper for området.

Anglais

The process of notification and consultation of the Commission and other NRAs under Article 7 of the Framework Directive is a key tool for ensuring that the benefits of consistent regulatory policy feed through to all European users.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Lamfalussy-processen har været banebrydende med hensyn til indførelse og streng anvendelse af sunde lovgivningsprincipper: en "bottom-up" metode, åbne høringer, konsekvensanalyse, tidlig og systematisk inddragelse af fagfolk fra markedet og forbrugersammenslutninger samt nationale lovgivende myndigheder.

Anglais

The Lamfalussy process has been a pioneer in introducing and strictly applying sound regulatory principles: a bottom-up approach, open consultation, impact analysis, early and thorough participation of market professionals and consumer bodies plus national regulators.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

Lovgivningsprincipper

Anglais

Regulatory principles

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Danois

Mange teleoperatører var af den opfattelse, at de foreslåede lovgivningsprincipper ville være i modstrid med hinanden, og at myndighederne derfor skulle have klare retningslinjer for, hvor vigtige de forskellige principper var i forhold til hinanden.

Anglais

Many telecoms operators felt that since the proposed regulatory principles could conflict with one another, there was a need to give clear guidance to regulators as to the order of importance of these principles.

Dernière mise à jour : 2017-04-06
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK