Demander à Google

Vous avez cherché: mauro (Danois - Polonais)

Contributions humaines

Réalisées par des traducteurs professionnels, des entreprises, des pages web ou traductions disponibles gratuitement.

Ajouter une traduction

Danois

Polonais

Infos

Danois

som efterfølger for Mauro PILI

Polonais

na miejsce pana Maura PILIEGO

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

[28] Cf., nomeadamente, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2000, Alzetta Mauro, proc.

Polonais

[28] Cf., nomeadamente, acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 15 de Junho de 2000, Alzetta Mauro, proc.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

Sagsøger: Sergio Rossi SpA (San Mauro Pascoli, Italien) (ved: avocat A. Ruo)

Polonais

Strona skarżąca: Sergio Rossi SpA (San Mauro Pascoli, Włochy) (Przedstawiciel: adwokat A. Ruo)

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

(2) Der er efter udløbet af Mauro PILIs mandatperiode blevet en plads ledig som medlem af Regionsudvalget, og der er efter udløbet af Carlo ANDREOTTI's mandatperiode blevet en plads ledig som suppleant til Regionsudvalget, hvilket Rådet blev underrettet om den 8. november 2004 —

Polonais

(2) W dniu 8 listopada 2004 r. Rada została powiadomiona o tym, że jedno stanowisko członka Komitetu Regionów i jedno stanowisko zastępcy członka zwolniło się w wyniku wygaśnięcia mandatów panów: Maura PILIEGO (Mauro PILI), członka Komitetu Regionów (IT) oraz Carla ANDREOTTIEGO (Carlo ANDREOTTI), zastępcy członka ww. Komitetu (IT),

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 2
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

[44] Kommissionen går bort fra sin hidtidige praksis med at konvertere regionalstøtte anmeldt af medlemsstaterne til nettosubventionsækvivalenter for at tage hensyn til Førsteinstansrettens dom af 15. juni 2000 i sag T-298/97, Alzetta Mauro m.fl. mod Kommissionen, hvori den fastslog følgende: "Kommissionen har ikke inden for traktatens kontrolordning for statsstøtte beføjelse til at tage hensyn til beskatningen af de udbetalte støttebeløb ved vurderingen af, om støtten er forenelig med traktaten.

Polonais

[44] Komisja przestaje stosować uprzednią praktykę przekształcania pomocy regionalnej zgłaszanej przez państwa członkowskie w ekwiwalenty dotacji netto z powodu konieczności uwzględnienia orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie T-298/97, Alzetta. W sprawie tej Sąd Pierwszej Instancji orzekł co następuje: "Oceniając zgodność pomocy z postanowieniami traktatu Komisja, w ramach ustanowionego traktatem systemu kontroli pomocy państwa, nie jest upoważniona do uwzględniania obciążeń podatkowych dotyczących kwoty przyznanej pomocy finansowej.

Dernière mise à jour : 2014-10-23
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Danois

I sag C-330/03, angående en anmodning om præjudiciel afgørelse i henhold til artikel 234 EF, indgivet af Tribunal Supremo (Spanien) ved afgørelse af 21. juli 2003, indgået til Domstolen den 29. juli 2003, i sagen Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos mod Administración del Estado, procesdeltager: Giuliano Mauro Imo, har Domstolen (Første Afdeling), sammensat af afdelingsformanden, P. Jann, og dommerne K. Schiemann, N. Colneric, E. Juhász og E. Levits (refererende dommer); generaladvokat: P. Léger; justitssekretær: R. Grass, den 19. januar 2006 afsagt dom, hvis konklusion lyder således:

Polonais

W sprawie C-330/03 mającej za przedmiot wniosek o wydanie, na podstawie art. 234 WE, orzeczenia w trybie prejudycjalnym, złożony przez Tribunal Supremo (Hiszpania) postanowieniem z dnia 21 lipca 2003 r., które wpłynęło do Trybunału w dniu 29 lipca 2003 r., w postępowaniu Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos przeciwko Administración del Estado, przy udziale: Giuliano Mauro Imo, Trybunał (pierwsza izba), w składzie: P. Jann, prezes izby, K. Schiemann, N. Colneric, E. Juhász i E. Levits (sprawozdawca), sędziowie; rzecznik generalny: P. Léger, sekretarz: R. Grass, wydał w dniu 19 stycznia 2006 r. wyrok, którego sentencja brzmi następująco:

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme

Danois

[44] Kommissionen går bort fra sin hidtidige praksis med at konvertere regionalstøtte anmeldt af medlemsstaterne til nettosubventionsækvivalenter for at tage hensyn til Førsteinstansrettens dom af 15. juni 2000 i sag T-298/97, Alzetta Mauro m.fl. mod Kommissionen, hvori den fastslog følgende: "Kommissionen har ikke inden for traktatens kontrolordning for statsstøtte beføjelse til at tage hensyn til beskatningen af de udbetalte støttebeløb ved vurderingen af, om støtten er forenelig med traktaten. Sådanne byrder vedrører ikke specielt selve støtten, men opkræves på et senere stadium og pålægges den pågældende støtte i lighed med alle andre indtægter. De kan derfor ikke anses for en relevant oplysning ved bedømmelsen af støttens særlige betydning for samhandelen og konkurrencen, og særligt for vurderingen af den fordel, støttemodtagerne har fået i forhold til konkurrerende virksomheder, som ikke har fået nogen støtte, og hvis indtægter også beskattes". Kommissionen mener desuden, at brugen af bruttosubventionsækvivalenter, der også benyttes til at beregne intensiteten af andre former for statsstøtte, vil bidrage til at forenkle statsstøttekontrolsystemet og gøre det mere gennemskueligt og være bedre egnet til at tage hensyn til, at en stigende del af statsstøtten tildeles i form af skattefritagelser.

Polonais

[44] Komisja przestaje stosować uprzednią praktykę przekształcania pomocy regionalnej zgłaszanej przez państwa członkowskie w ekwiwalenty dotacji netto z powodu konieczności uwzględnienia orzeczenia Sądu Pierwszej Instancji z dnia 15 czerwca 2000 r. w sprawie T-298/97, Alzetta. W sprawie tej Sąd Pierwszej Instancji orzekł co następuje: "Oceniając zgodność pomocy z postanowieniami traktatu Komisja, w ramach ustanowionego traktatem systemu kontroli pomocy państwa, nie jest upoważniona do uwzględniania obciążeń podatkowych dotyczących kwoty przyznanej pomocy finansowej. Obciążeń takich nie nakłada się na samą pomoc, lecz dopiero na późniejszym etapie i mają one zastosowanie do przedmiotowej pomocy podobnie, jak do każdego osiągniętego dochodu. Nie mogą być one zatem właściwe przy ocenie szczególnego wpływu pomocy na wymianę handlową i konkurencję, a w szczególności przy szacowaniu korzyści odniesionych przez odbiorcę takiej pomocy przez porównanie z konkurencyjnymi przedsiębiorstwami, które nie otrzymały pomocy, a których dochód również podlega opodatkowaniu". Ponadto Komisja uważa, że stosowanie EDB, z którego korzysta się także przy obliczaniu intensywności innych rodzajów pomocy państwa, przyczyni się do uproszczenia i większej przejrzystości systemu kontroli pomocy państwa, a także uwzględni rosnący odsetek pomocy państwa przyznawanej w formie zwolnień podatkowych.

Dernière mise à jour : 2008-03-04
Fréquence d'utilisation : 1
Qualité :

Référence: Anonyme
Avertissement : un formatage HTML invisible est présent

Obtenez une traduction de meilleure qualité grâce aux
4,401,923,520 contributions humaines

Les utilisateurs demandent maintenant de l'aide :Nous utilisons des cookies pour améliorer votre expérience utilisateur sur notre site. En poursuivant votre navigation, vous déclarez accepter leur utilisation. En savoir plus. OK